Betöltés...

Teleki László Alapítvány, Budapest

Cím: 1539 Budapest Pf. 615.
Honlap: www.telekialapitvany.hu/
Telefon: +36/1/224-3862
E-mail: telekialapitvany@gmail.com"s folytatva magát a régi művet"
5.600 Ft
Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről / Sarkadi Márton

„et continuans ipsi antiquo operi" szól Péter püspök szerződése Tyno fia Jánossal. A szövegrészlet azonban nemcsak az 1280-as évek végére illik rá. A régi mű folytatása, kijavítása, megújítása századokon át adott tennivalót a püspökség számára. Elegendő felidéznünk, hogy a 12. század végén megkezdett új katedrálist félkész állapotban érte a tatárjárás kegyetlen pusztítása, majd ki sem javíthatták, és be sem fejezhették teljesen, amikor a szászok haragja söpört végig rajta. Ezt követően állapodott meg Péter püspök a Magyarországon dolgozó kevés név szerint ismert építőmesterek egyikével a munka folytatásáról...


A Gyulafehérvári Római Katolikus Székesegyház és Püspöki Palota régészeti kutatása (2000-2002)
6.800 Ft
Daniela Marcu Istrate

„ A Daniela Marcu Istrate régész által vezetett, változó összetételű kutatócsoport által eddig elvégzett, jelenleg is folytatódó ásatások első szakaszának az eredményeit rögzíti ez a kötet, reméljük, kezdő darabjaként annak a sorozatnak, amely az együttes felmérhetetlen fontosságú régészeti monográfiáját eredményezheti. Ezek az ásatások a Teleki László Alapítvány közvetítésével magyarországi intézmények és alapítványok, illetve a helyreállításokban elsődlegesen érdekelt Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye támogatásával folytak és folynak. Első ízben villantják fel a tudományos dokumentáció közzétételével az ásatási eredmények kritikai feldolgozásának a lehetőségét. Nézetünk szerint ugyanakkor kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a két ország régészei és történészei – túltéve magukat az elmúlt évtizedek ideológiai és politikai fogantatású vitáin – megtalálják az egymás és a középkortudomány közös művelése felé vezető utat. „ Kovács András művészettörténész


A gyulafehérvári székesegyház főszentélye
5.600 Ft
Papp Szilárd (szerk.)

A kilenc gazdag tanulmány átfogóan mutatja be a székesegyház történeti és régészeti kutatásait, felfedezéseit. A kiegészítő táblák segítik az áttekintést.

A néhány évvel az ezredforduló után, I. István által alapított erdélyi püspökség központjában áll Magyarország történelmének, egyháztörténetének és művészettörténetének egyik kiemelkedő, emblematikus épülete, a gyulafehérvári székesegyház. A magyar királyság egykori területén ez az épület az egyetlen olyan középkori püspöki templom, amely jórészt eredeti formájában maradt fenn, s így egyedül ad méltó képet középkori székesegyházaink hajdani külső és belső megjelenéséről...


A moldvai csángók
2.980 Ft
Veszélyeztett örökség – Veszélyeztett kultúrák / Diószegi László (szerk.)

A kötetben közöllt tanulmányok 2005. április 14–15-én Budapesten, valamint 2006. június 1–2-án Bákóban és Pusztinán a Teleki László Alapítvány által megrendezett Veszélyeztett örökség, veszélyeztett kultúrák – A moldvai Csángók című nemzetközi tudományos konferencián hangzottak el.


A romániai magyar sajtó 1989 után
2.000 Ft
Kuszálik Péter / Kisebbségi adattár

Az 1989 decembere óta eltelt tíz esztendőn belül nem lehet semmiféle határvonalat meghúzni, a korszak - sajtótörténeti szempontból - töretlen egység: a sajtószabadság él és virul. A sajtótermékek életét nem a politika, hanem a közélet, a gazdaság változásai befolyásolták. E tíz évben nem voltak sajtótörténeti határkövek, a bibliográfia összeállítását csupán egy dolog indokolta: a felmérés, a mentés igénye. E korszakban közel ezer kiadvány jelent meg; ezek jó része megszűnt, a szerkesztőség tagjai szétszéledtek, a kiadói kollekciót (jó esetben!) beadták a helyi könyvtárba. A bibliográfus boldog kötelessége e kiadványok adatait összegyűjteni - amíg nem hordják papírmalomba őket, amíg a szerkesztő nem felejti el, hogy mettől meddig élt kenyéradó (vagy csődbe kergető) lapja.


A státustörvény
2.950 Ft
Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika / Kántor Zoltán (szerk.)

A szöveggyűjtemény a hosszú időn át politikai és szakmai viták kereszttüzében álló státustörvényt (2001. LXII. évi törvény a szomszédos államokban élő magyarokról) és a vele kapcsolatos fontosabb dokumentumokat, tanulmányokat és publicisztikákat tárja kronologikus rendben az olvasó elé. Tartalmazza mindazokat a 2002-es parlamenti választásokig, szinte bármilyen műfajban közzétett írásokat, melyek a tárgy szempontjából elméletileg fontos kérdéseket valamiképpen érintették.

A könyv ekként hasznos olvasnivaló a politikai elemzőknek, akiket a szerkesztő azzal is segít, hogy az írások összegyűjtése, a kötet szerkesztése közben pártatlan maradt, s a különböző nézeteket egyaránt és kellő arányban szerepelteti. Arra törekszik, hogy a közölt írások ne az ő álláspontját, hanem szerzőik világnézetét és a határon túli magyarokról való vélekedésüket tükrözzék. A szerkesztő továbbá a kötetet egy szinte teljes, az időrendre is ügyelő bibliográfiával egészíti ki, amelyben gyakorlatilag mindenki szerepel, aki a témában – ha csak pár mondat erejéig is – megszólalt.

Kántor Zoltán a kutatók tanulmányai és publicisztikai írásai közül inkább az elméleti kérdéseket boncolgató, s nem a jogszabály-szöveget értékelő írásokat válogatta be. A törvény által felvetett elméleti kérdések valóban sokkal érdekesebbek, mint maga a – módosításáig egészen meghökkentően alacsony törvényhozási nívót megjelenítő – jogszabály. 


Asszimiláció vagy kivándorlás?
3.675 Ft
Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989) / Vincze Gábor (szerk.)

Ezzel a forráskiadvánnyal a moldvai csángók modern kori történelmének megismeréséhez szeretnénk segítséget nyújtani. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanis megélénkült az érdeklődés a Kárpátoktól keletre lévő magyar etnikai csoport, a moldvai csángók sorsa iránt. Úgy véltem azonban, hogy a jelenlegi problémáinkat csak akkor lehet igazán megérteni, ha megismerjük a közelmúltunkat, az elmúlt jó egy évszázad történéseit. (Vincze Gábor)


Csángósors
1.850 Ft
Moldvai csángók a változó időkben / Pozsony Ferenc (szerk.)

A fotómelléklettel kiegészített tanulmánygyűjtemény olyan kérdéseket jár körül, mint a csángósors a II. világháború után, a moldvai csángók és magyar táncházasok érintkezései, a moldvai csángómagyar verses népköltészet vízrajza, templombúcsúk Moldvában vagy erkölcsi értékrend és társadalmi kontroll néhány moldvai csángó faluban.


Építészet a középkori Dél-Magyarországon
19.900 Ft
Tanulmányok / Kollár Tibor (szerk.)

A könyv a 2000-ben megjelent A középkori Dél-Alföld c. kötet folytatásának tekinthető. A kiadvány túlnyomó részét a történeti–földrajzi összefoglalásokon túl az anyagközlések (ásatások, helyszíni kutatások, tervtári leletek stb.) és az ezeken alapuló elemzések teszik ki. A lazán felfűzött tanulmányok a téma gondos, sokrétű, izgalmas, helyenként meglepő újdonságokat tartalmazó bemutatását kínálják, számos esetben eddig feldolgozatlan épületekről is. Ennek a hatalmas, hiánypótló műnek a kezdeményezője és főszerkesztője a középkor építészeti és művészeti emlékei iránt különleges érdeklődést mutató pszichiáter, Kollár Tibor, szerzői gárdája pedig hazai és határon túli kutatók.


Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I.
6.000 Ft
Kovászna, Hargita és Maros megye - Népszámlálási adatok 1850-1992 között / Varga E. Árpád (összeállító) / Múltunk könyvek

A kötet táblázatai Kovászna, Hargita és Maros megye településeinek lélekszámadatait tartalmazzák 1850 és 1992 között, a lakosság anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti hovatartozása szerint részletezve. Az összeállítás célja a helyi nemzetiségi önismeret szolgálata, a helytörténeti kutatások, illetve az etnikus folyamatok vizsgálatának segítése az anyanyelvi, nemzetiségi és vallási adatsorok időbeni változásainak települések, települési csoportok szerinti áttekintésévei és egyben láttatásával...


Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi
5.850 Ft
Benkő Elek
A kiadvány egy különleges témakört dolgoz fel, amely a szerző páratlan, igen alapos tudományos... bővebben

Középkori falképek Erdélyben
9.900 Ft
Értékmentés a Teleki László Alapítvány támogatásával / Jékely Zsombor - Kiss Lóránd

A középkori Magyarország műemlékeinek jelentős része a mai határainkon túlra került. Az épületek állaga, megmaradási esélyei országonként különbözőek, meghatározó tényezőként politikai és gazdasági szempontok egyaránt szerepelnek. Ez a kötet az erdélyi falképkutatás új eredményeinek bemutatása mellett új híveket is keres az értékmentés ügyének. A határon túli műemlékek megóvása alapvetően utódállami feladat lenne. Az emlékek állagromlását látva a magyar állam a feladatok egy részét átvállalta, és beindította „A határon túli magyar épített örökség felmérése és megóvása” elnevezésű programot...

 


Magyarok és nyelvtörvények
1.850 Ft
Kontra Miklós és Hattyár Helga (szerk.)

Kötetünk a kongresszus "Magyarok és nyelvtörvények" című szimpóziumának előadásain alapuló előadásokat tartalmaz. e szimpózium Magyarország és a környező országok nyelvi jogi helyzetét vizsgálta meg, különos tekintettel a következő kérdésekre:

1. Az egyes országok releváns törvényeinek mely részeit jellemzi a felcserlő/szubtraktív, és melyeket a hozzáadó/additív kétnyelvűség filozófiája?

2. Milyen anyanyelv-definíciók szerepelnek implicite vagy explicite a törvényekben? Az utóbbi népszámlálások kérdőíveiben milyen kérdések vonatkoznak az anyanyelvre s a nemzetiségi hovatartozásra?

3. Mi a de jure és a de facto helyzet az adott országban az egyes, az elemzést készítő szerint fontos területeken?

(Kontra Miklós)


Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467–1706
5.600 Ft
Benda Kálmán (szerk.)

A hiánypótló forráskiadvány 2. kiadása Benda Kálmán munkáján alapul. A mutatókkal kiegészített kötet megjelenése áttörést jelentett a moldvai csángók történetével foglalkozó munkák sorában. Az iratokat a könyv az első kiadásban szereplő dokumentumok változatlanul hagyása mellett. a jobb olvashatóság érdekében kissé felnagyítva adja közre.


Moldvai csángók és a változó világ
2.990 Ft
Diószegi László (szerk.)

A kötetben közölt tanulmányok 2008. május 8-10-én Bákóban, a Teleki László Alapítvány által rendezett Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák, A moldvai csángók című nemzetközi tudományos konferencián hangzottak el.


Nyitott szívvel
4.990 Ft
Márton Áron erdélyi püspök élete és eszméi / Virt László

A szerző katolikus hittanári és szociológusi végzettséggel kezdett foglalkozni az erdélyi katolikus egyházzal, s Márton Áron püspökkel. Könyve a püspökről kialakult képet igyekszik gazdagítani: a cselekvő, diktatúrákkal küzdő, áldozatvállaló Márton Áront ezúttal mint gondolkodó püspök is megismerhetjük, akinek cselekvéseit mindig határozott értékrend, filozófia irányította. E mű, a cselekvő életút minden eddiginél részletesebb, monografikus bemutatása mellett, megismerteti Márton Áron gondolatrendszerét, különböző lelkipásztori és társadalmi alapértékek mentén.


Rivalda nélkül
2.980 Ft
A határon túli magyar színjátszás lexikona / Enyedi Sándor

A lexikon szándéka szerint az 1994-ben megjelent Magyar színházművészeti lexikon kiegészítő kötete. Elsősorban színészek, operaénekesek, táncosok, illetve színháztörténeti kutatók adatait tartalmazza, akik a 20. század kalandos története folyamán vagy a határok megváltozásával kerültek határon túlra, vagy az emigrációs hullámok révén kerültek el hazánkból. Így tehát a nagymúltú Kolozsvár színházi élete, jelentős személyei, illetve az argentínai, kanadai magyar színésztársulat tagjai egyaránt fellelhetők a kötetben.


Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában
3.000 Ft
Fedinec Csilla (szerk.)

Tartalom:

Kovács Éva: Identitás és etnicitás Kelet-Közép-Európában ◊ Közép-Európa politikák változásaAblonczy Balázs: Francia Közép-Európa-politika a két világháború között ◊ Eiler Ferenc: Németország Duna-völgyi politikája 1920-1938 ◊ Varannai Zoltán: Közép- és Kelet-Európa-koncepciók a két világháború közötti Magyarországon - Az 1940-es Magyar Nemzet-vita alapján ◊ Lagzi Gábor: Lengyelek és ukránok - a két nacionalizmus találkozása - Ukránok Lengyelországban, 1918-1939 ...


Vallásosság és nemzettudat
850 Ft
Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc - Tomka Miklós / Kerkai-könyvek

A két különálló tanulmányt tartalmazó könyvecske korunk talán legfontosabb kérdésére keresi a választ: van-e, lehet-e keresnivalója a modern világban a hagyományos értékeknek; alkalmasak-e ezek arra, hogy a modernizáció mindannyiunk által ismert káros hatásait kiküszöbölve, de legalábbis enyhítve a fejlődés kétségbevonhatatlanul pozitív folyamatait erősítsék...

 

 Részletes keresés