Betöltés...

Teleki László Alapítvány, Budapest

Cím: 1539 Budapest Pf. 615.
Honlap: www.telekialapitvany.hu/
Telefon: +36/1/224-3862
E-mail: telekialapitvany@gmail.comA gyulafehérvári székesegyház főszentélye
5.600 Ft
Papp Szilárd (szerk.)

A néhány évvel az ezredforduló után, I. István által alapított erdélyi püspökség központjában áll Magyarország történelmének, egyháztörténetének és művészettörténetének egyik kiemelkedő, emblematikus épülete, a gyulafehérvári székesegyház. A magyar királyság egykori területén ez az épület az egyetlen olyan középkori püspöki templom, amely jórészt eredeti formájában maradt fenn, s így egyedül ad méltó képet középkori székesegyházaink hajdani külső és belső megjelenéséről. A székesegyház liturgikus értelemben vett legfontosabb része a főszentély, amely román kori, jórészt elbontott előzmény után a 13. század végén épült fel klasszikus gótikus stílusban, s nagyjából ebben a formájában maradt fenn napjainkig. A tanulmánykötet a főszentély történetét dolgozza fel monografikus jelleggel , amihez az alkalmat az épületrész befejező szakaszban lévő, átfogó restaurálása szolgáltatta.


A moldvai csángók
2.980 Ft
Veszélyeztett örökség – Veszélyeztett kultúrák / Diószegi László (szerk.)

A kötetben közöllt tanulmányok 2005. április 14–15-én Budapesten, valamint 2006. június 1–2-án Bákóban és Pusztinán a Teleki László Alapítvány által megrendezett Veszélyeztett örökség, veszélyeztett kultúrák – A moldvai Csángók című nemzetközi tudományos konferencián hangzottak el.


A romániai magyar sajtó 1989 után
2.000 Ft
Kuszálik Péter / Kisebbségi adattár

Az 1989 decembere óta eltelt tíz esztendőn belül nem lehet semmiféle határvonalat meghúzni, a korszak - sajtótörténeti szempontból - töretlen egység: a sajtószabadság él és virul. A sajtótermékek életét nem a politika, hanem a közélet, a gazdaság változásai befolyásolták. E tíz évben nem voltak sajtótörténeti határkövek, a bibliográfia összeállítását csupán egy dolog indokolta: a felmérés, a mentés igénye. E korszakban közel ezer kiadvány jelent meg; ezek jó része megszűnt, a szerkesztőség tagjai szétszéledtek, a kiadói kollekciót (jó esetben!) beadták a helyi könyvtárba. A bibliográfus boldog kötelessége e kiadványok adatait összegyűjteni - amíg nem hordják papírmalomba őket, amíg a szerkesztő nem felejti el, hogy mettől meddig élt kenyéradó (vagy csődbe kergető) lapja.


A státustörvény
2.950 Ft
Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika / Kántor Zoltán (szerk.)

A szöveggyűjtemény a hosszú időn át politikai és szakmai viták kereszttüzében álló státustörvényt (2001. LXII. évi törvény a szomszédos államokban élő magyarokról) és a vele kapcsolatos fontosabb dokumentumokat, tanulmányokat és publicisztikákat tárja kronologikus rendben az olvasó elé. Tartalmazza mindazokat a 2002-es parlamenti választásokig, szinte bármilyen műfajban közzétett írásokat, melyek a tárgy szempontjából elméletileg fontos kérdéseket valamiképpen érintették.

A könyv ekként hasznos olvasnivaló a politikai elemzőknek, akiket a szerkesztő azzal is segít, hogy az írások összegyűjtése, a kötet szerkesztése közben pártatlan maradt, s a különböző nézeteket egyaránt és kellő arányban szerepelteti. Arra törekszik, hogy a közölt írások ne az ő álláspontját, hanem szerzőik világnézetét és a határon túli magyarokról való vélekedésüket tükrözzék. A szerkesztő továbbá a kötetet egy szinte teljes, az időrendre is ügyelő bibliográfiával egészíti ki, amelyben gyakorlatilag mindenki szerepel, aki a témában – ha csak pár mondat erejéig is – megszólalt.

Kántor Zoltán a kutatók tanulmányai és publicisztikai írásai közül inkább az elméleti kérdéseket boncolgató, s nem a jogszabály-szöveget értékelő írásokat válogatta be. A törvény által felvetett elméleti kérdések valóban sokkal érdekesebbek, mint maga a – módosításáig egészen meghökkentően alacsony törvényhozási nívót megjelenítő – jogszabály. 


Asszimiláció vagy kivándorlás?
3.675 Ft
Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989) / Vincze Gábor (szerk.)

Ezzel a forráskiadvánnyal a moldvai csángók modern kori történelmének megismeréséhez szeretnénk segítséget nyújtani. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanis megélénkült az érdeklődés a Kárpátoktól keletre lévő magyar etnikai csoport, a moldvai csángók sorsa iránt. Úgy véltem azonban, hogy a jelenlegi problémáinkat csak akkor lehet igazán megérteni, ha megismerjük a közelmúltunkat, az elmúlt jó egy évszázad történéseit. (Vincze Gábor)


Csángósors
1.850 Ft
Moldvai csángók a változó időkben / Pozsony Ferenc (szerk.)

A fotómelléklettel kiegészített tanulmánygyűjtemény olyan kérdéseket jár körül, mint a csángósors a II. világháború után, a moldvai csángók és magyar táncházasok érintkezései, a moldvai csángómagyar verses népköltészet vízrajza, templombúcsúk Moldvában vagy erkölcsi értékrend és társadalmi kontroll néhány moldvai csángó faluban.


Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I.
6.000 Ft
Kovászna, Hargita és Maros megye - Népszámlálási adatok 1850-1992 között / Varga E. Árpád (összeállító) / Múltunk könyvek

A kötet táblázatai Kovászna, Hargita és Maros megye településeinek lélekszámadatait tartalmazzák 1850 és 1992 között, a lakosság anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti hovatartozása szerint részletezve. Az összeállítás célja a helyi nemzetiségi önismeret szolgálata, a helytörténeti kutatások, illetve az etnikus folyamatok vizsgálatának segítése az anyanyelvi, nemzetiségi és vallási adatsorok időbeni változásainak települések, települési csoportok szerinti áttekintésévei és egyben láttatásával...


Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi
5.850 Ft
Benkő Elek
A kiadvány egy különleges témakört dolgoz fel, amely a szerző páratlan, igen alapos tudományos... bővebben

Magyarok és nyelvtörvények
1.850 Ft
Kontra Miklós és Hattyár Helga (szerk.)

Kötetünk a kongresszus "Magyarok és nyelvtörvények" című szimpóziumának előadásain alapuló előadásokat tartalmaz. e szimpózium Magyarország és a környező országok nyelvi jogi helyzetét vizsgálta meg, különos tekintettel a következő kérdésekre:

1. Az egyes országok releváns törvényeinek mely részeit jellemzi a felcserlő/szubtraktív, és melyeket a hozzáadó/additív kétnyelvűség filozófiája?

2. Milyen anyanyelv-definíciók szerepelnek implicite vagy explicite a törvényekben? Az utóbbi népszámlálások kérdőíveiben milyen kérdések vonatkoznak az anyanyelvre s a nemzetiségi hovatartozásra?

3. Mi a de jure és a de facto helyzet az adott országban az egyes, az elemzést készítő szerint fontos területeken?

(Kontra Miklós)


Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467–1706
5.600 Ft
Benda Kálmán (szerk.)

A hiánypótló forráskiadvány 2. kiadása Benda Kálmán munkáján alapul. A mutatókkal kiegészített kötet megjelenése áttörést jelentett a moldvai csángók történetével foglalkozó munkák sorában. Az iratokat a könyv az első kiadásban szereplő dokumentumok változatlanul hagyása mellett. a jobb olvashatóság érdekében kissé felnagyítva adja közre.


Moldvai csángók és a változó világ
2.990 Ft
Diószegi László (szerk.)

A kötetben közölt tanulmányok 2008. május 8-10-én Bákóban, a Teleki László Alapítvány által rendezett Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák, A moldvai csángók című nemzetközi tudományos konferencián hangzottak el.


Nyitott szívvel
4.990 Ft
Márton Áron erdélyi püspök élete és eszméi / Virt László

A szerző katolikus hittanári és szociológusi végzettséggel kezdett foglalkozni az erdélyi katolikus egyházzal, s Márton Áron püspökkel. Könyve a püspökről kialakult képet igyekszik gazdagítani: a cselekvő, diktatúrákkal küzdő, áldozatvállaló Márton Áront ezúttal mint gondolkodó püspök is megismerhetjük, akinek cselekvéseit mindig határozott értékrend, filozófia irányította. E mű, a cselekvő életút minden eddiginél részletesebb, monografikus bemutatása mellett, megismerteti Márton Áron gondolatrendszerét, különböző lelkipásztori és társadalmi alapértékek mentén.


Rivalda nélkül
2.980 Ft
A határon túli magyar színjátszás lexikona / Enyedi Sándor

A lexikon szándéka szerint az 1994-ben megjelent Magyar színházművészeti lexikon kiegészítő kötete. Elsősorban színészek, operaénekesek, táncosok, illetve színháztörténeti kutatók adatait tartalmazza, akik a 20. század kalandos története folyamán vagy a határok megváltozásával kerültek határon túlra, vagy az emigrációs hullámok révén kerültek el hazánkból. Így tehát a nagymúltú Kolozsvár színházi élete, jelentős személyei, illetve az argentínai, kanadai magyar színésztársulat tagjai egyaránt fellelhetők a kötetben.


Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában
3.000 Ft
Fedinec Csilla (szerk.)

Tartalom:

Kovács Éva: Identitás és etnicitás Kelet-Közép-Európában ◊ Közép-Európa politikák változásaAblonczy Balázs: Francia Közép-Európa-politika a két világháború között ◊ Eiler Ferenc: Németország Duna-völgyi politikája 1920-1938 ◊ Varannai Zoltán: Közép- és Kelet-Európa-koncepciók a két világháború közötti Magyarországon - Az 1940-es Magyar Nemzet-vita alapján ◊ Lagzi Gábor: Lengyelek és ukránok - a két nacionalizmus találkozása - Ukránok Lengyelországban, 1918-1939 ◊ Deák András: Kelet-Közép-Európa a '90-es évek orosz külpolitikájában ◊ Önismeret és mítoszTrencsényi Balázs: Csontvázak a szekrényben - Lucian Boia a román történeti mítoszokról ◊ Hamberger Judit: A szlovák történetírás vitái Csehszlovákia értelmezéséről - 1990-es évek ◊ Losoncz Alpár: Mítosz és önismeret ellentmondásai Szerbiában ◊ Identitás és politikaAlbert Réka - Zempléni András: A nemzeti identitás sajátosságairól ◊ Kántor Zoltán: A nemzeti identitást formáló intézményrendszerek ◊ Papp Z. Attila: A kisebbségi nyilvánosság sajátosságai ◊ Fosztó László: Van-e cigány nemzettudat? ◊ Gyurgyík László: A homogén és heterogén származás szerepe az asszimilációs folyamatokban ◊ Sebők László: Közép-Európa múltja térképeken ◊ Kulturális örökség és nemzeti identitásKeszei András: A megfoghatatlan nyomában - A szellemi örökség meghatározása és a kultúra szerepének átértékelődése ◊ Erdősi Péter: A kulturális örökségvédelmi törvény vitája a magyar parlamentben


Vallásosság és nemzettudat
850 Ft
Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc - Tomka Miklós / Kerkai-könyvek

A két különálló tanulmányt tartalmazó könyvecske korunk talán legfontosabb kérdésére keresi a választ: van-e, lehet-e keresnivalója a modern világban a hagyományos értékeknek; alkalmasak-e ezek arra, hogy a modernizáció mindannyiunk által ismert káros hatásait kiküszöbölve, de legalábbis enyhítve a fejlődés kétségbevonhatatlanul pozitív folyamatait erősítsék.

Tomka Miklós és Gereben Ferenc közös kutatás keretében vállalkozott arra, hogy a vajdasági magyar identitás és vallásosság összefüggéseit tárja föl saját tudományos módszerével. Valójában nem együttes kutatásról van szó, hanem azonos problémakörről, amit a társadalomtudósok külön-külön járnak körbe, lehetőleg ismerve és reflektálva a másik meglátásaira, eredményeire is. Tomka és Gereben nem először végez ilyen jellegű munkát. Gereben Ferenc 1999-ben megjelent könyvében (Identitás, kultúra, kisebbség Bp. Osiris –AKM) összegzi többek között a vallás és nemzettudat kapcsolódási pontjait, majd egy évre rá jelent meg, immáron Tomka Miklóssal közösen írt kötete (Vallás és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben Bp. Kerkai Könyvek), amelyben az említett problémakört egy adott régióban vizsgálja a szerzőpáros.

 A Tomka-Gereben szerzőpáros közös kötete, a Vallásosság és nemzettudat – Vizsgálódások Erdélyben c. könyv közelebb is áll a vajdasági kutatáshoz, egy határon túli régiót vizsgál, a vallás és nemzettudat összefüggésében.Részletes keresés