Betöltés...

népmondák


A Rétiember
2.900 Ft
Bodrogközi népi elbeszélések / Magyar Zoltán

Noha a történeti Felföldnek nem képezi részét, a szlovákiai magyar néprajzi tájak sorában az egyik legjellegzetesebb, kulturális örökséggel gazdagon átitatott vidék a Bodrogköz északi része. E hármas határon fekvő, három folyó által határolt tájegység közel harminc olyan magyarlakta települést ölel fel, melyek népe többnyire az Árpád-kortól kontinuus, lévén, hogy idáig már a török hódoltság sem ért el...bővebben


A táltos bűvös könyve
2.900 Ft
Mondák és legendák a vajdasági Bánság északi feléből / Jung Károly (szerk.)

Aki ezt a könyvet kézbe veszi, különös világban találja magát. Benne válogatást talál a vajdasági Bánság (szerb neve: Banat) északi feléből származó magyar legenda- és mondakincsből. Az itt olvasható mondákat és legendákat ezen a területen jegyezték fel a népköltészet kutatói, vagy pedig máshonnan származnak, de tartalmuk ehhez a vidékhez vagy annak valamelyik helységéhez kötődik.


Bebek juhász kincse
3.800 Ft
Népmondák Rozsnyó vidékén / Magyar Zoltán

Mintegy hetven szlovákiai és magyarországi községben végrehajtott gyűjtőmunka eredménye ez a könyv, amelyben összesen 600 folklóralkotás található. Feltárja előttünk Gömörország hiedelemvilágát és betekintést enged az ott élő emberek gondolkodásába, életébe és hitébe. Magyar Zoltán néprajzkutató, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történész-etnográfus-irodalomtanár diplomát. Fő szakterülete a magyar mondavilág, a magyarországi szentek és uralkodók köré épülő mondakörök.


Erdőháti népmondák
3.360 Ft
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán könyve egy elfeledett erdélyi tájegységet, a Kolozsvár és Dés között elterülő Erdélyi-Erdőhát vidékét hozza vissza a köztudatba. Mondakötete a megfogyatkozott népességű szórványvidék szájhagyományozott népköltészeti örökségét mutatja be monografikus igénnyel.


Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák
1.500 Ft
A bevezető tanulmány Dömötör Tekla munkája / Salamon Anikó

A gyimesi csángó mondák, ráolvasások és imák első gyűjteménye ez a kötet. A benne olvasható történetek és költői művek különlegességét - mint előszavában Dömötör Tekla írja - "a nyelvi-stilisztikai archaizmus és az élőszó mesés szépsége adja. Így csak olyan emberek tudnak történeteket mondani, akiknél az írásnak-olvasásnak nincs, vagy alig van jelentősége, ahol a költészet elsősorban a szájhagyományokban él. Ők azok, akik a hagyományos mondakincset vagy akár a mindennapi élet legközönségesebb eseményeit is ily szépen, megszerkesztetten mondják el, olyan módon, hogy úgy érezzük, minden szó, minden jelző a legtökéletesebb, az egyetlen lehetséges kifejezés" 


Hajléktalan búzavirág
3.900 Ft
Mátyusföldi mondák és hiedelmek / Fellinger Károly

Ebben a könyvben a szerző a búzavirág mellé a túlélést igazoló mátyusföldi meséket, mondákat, babonákat és kópéságokat szedi csokorba. Az ezerszálú történetek egyszerűen és tömören sok-sok szeretettel és humorral szólnak az olvasóhoz, akárcsak Fellinger Károly két előző verseskötete, a nagy népszerűségnek örvendő Fűhárfa és a Szélkergető, kerek köpeny. Kötetünk az 1997-ben megjelent Égig érő vadkörtefák egyenes folytatása. Fogadják a könyvet nyitottan, elfeledve a világ zaját és gazdagodjanak, nevessenek önfeledten. Mindegyik történet egyfajta íz, feledhetetlen illat...bővebben


Hunyad megyei népmondák
3.150 Ft
Magyar Zoltán

Hunyad megye a magyar történelmi emlékezet emblematikus tájegységeinek egyike. Itt áll Vajdahunyad impozáns lovagvára, romokban már a Kőműves Kelemen balladájáról elhíresült Déva vára, és itt élt a Jókai Mór regényéből, a Szegény gazdagokból jól ismert álarcos haramia, Fatia Negra. Az Árpád-kor óta folyamatosan magyarok lakta vidéken ma már csak szórványok és nyelvszigetek maradtak. A néhány máig életképes magyar közösség népi kultúrájának sokszínűségét bizonyítja e mondagyűjtemény, történelmi és hiedelemmondák, betyárokról és titkos kincsekről szóló történetek arról a vidékről, amely a magyar királyi tisztségig emelkedett Hunyadiak mellett olyan nagy multú erdélyi családok bölcsője, mint a Bethlenek vagy a Barcsayak.


Így beszélték Farkasok patakán
3.150 Ft
Magyar Zoltán

A gyimesi csángók hiedelemvilága, a világról alkotott képe és népköltészeti hagyományaik bontakoznak ki a gyimesfelsőloki Tankó Fülöp Gyugyu történeteit olvasva. Egyike ő a Gyimesek legeredetibb népi egyéniségeinek, a Népművészet Mestere, akinek mondái, adomái és igaztörténetei elvarázsolnak a gyimesi tájnyelv ízességével.


Kantéros, lüdérc, rekegő - Cd melléklettel
4.900 Ft
Hárompataki csángó hiedelemmondák / Dr. Takács György

A kötetünkben szereplő hiedelemmondákat 1991 és 1998 között hallottam a Csíki-havasok mélyén megbúvó kicsiny csángó telepeken. A környék- és a helybeliek ajkáról vett kifejezéssel Hárompataknak nevezik Kosteleket, Gyepecét és Magyarcsügést. Ezek jórészt a hajdani Negyedfélmegye és Csíkszentmiklós közbirtokosságának területén jöttek létre a XVIII. század második felétől...


Kígyótestvér
3.500 Ft
Varga Norbert

A 95 folklórszöveget tartalmazó kötet meséi, mondái, apokrif történetei átfogó képet nyújtanak a magyar anyanyelvű gömöri romungrók narratív folklórjáról és annak magas fokú esztétikai mivoltáról. Balog Ernő meséi, mondái tartalmi, szerkezeti és tematikai tekintetben egyaránt magukon viselik a cigány elbeszélő hagyomány jellegzetességeit, és hűen tükrözik annak hagyományos előadói stílusát...bővebben


Mesék és mondák Mátyás királyról
3.499 Ft
Újdonság
Kríza Ildikó (válogatta)

Mátyás király történelmi alakja a néphagyománynak köszönhetően eggyé vált az igazságos, bölcs és a szegények védelmében kiálló király idealizált képével, aki népe gondjának-bajának megismerésétől vezérelve, álruhában járja az országot. Közszájon forgó mondák, mesék, közmondások, anekdoták maradtak fenn tetteiről, melyekben igazságot tesz: megleckézteti és megbünteti a hatalmukkal visszaélő, kapzsi urakat; bőkezűen megajándékozza a jókat és rátermetteket; nevetségessé teszi a kevélyeket...


Népmondák a Bekecsalján
2.800 Ft
Magyar Zoltán

A szerző, aki már több régió mondavilágát összegyűjtötte és feldolgozta, e könyvében a Nyárád-mente településein, a többnyire idős adatközlőktől származó, a vidék nemzedékről nemzedékre fennmaradt mondáit, történeteit, meséit adja közre, egy átfogó tanulmány kíséretében.


Népmondák a Fekete-Kőrös völgyében
2.900 Ft
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán 1967-ben született Kiskőrösön. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett történelem-néprajz-irodalom szakon. Doktori disszertációját Halhatatlan és visszatérő hősök – Egy nemzetközi mondatípus Kárpát medencei redakciói címmel védte meg 2000-ben. Az egyetemi diploma megszerzését követően a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, majd a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa volt. 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetében dolgozik mint tudományos főmunkatárs.


Népmondák a két Homoród mentén
3.500 Ft
Magyar Zoltán

Magyar Zoltán néprajzkutató a Kárpát-medence számos tájegységének mondavilágát összegyűjtötte.
Jelen kötete Erdély egyik legnagyobb múltra tekintő, legnevezetesebb tájegységének, a Kis- és Nagy-Homoród mentének 705 epikus folklóralkotást közreadó kötete, így a vidék népköltészeti hagyományainak eddigi legteljesebb gyűjteménye.


Népmondák a Kis-Küküllő mentén
1.890 Ft
Magyar Zoltán

A Kis-Küküllő-mente a néprajzosok által alig kutatott tájegység. Jószerével ismeretlen a népzenéje, táncai, a népi hitvilága. Népköltészetéről is alig tudunk valamicskét, noha Erdély magyarok által legkorábban benépesített vidékei közé tartozik. A kötet a szerző által összegyűjtött népmondákat igyekszik bemutatni.


Népmondák Medvesalján
2.500 Ft
Magyar Zoltán

Medvesalja palóc népi kultúráját, a kistáj népmondáit tárja elénk a kötet. Palócföldön, a Medves hegység lábainál megbújó kicsiny falvak igazi csemegét szolgáltattak a néprajzkutatók számára. Ez a kötet 330 válogatott szöveggel nyolc település mondaanyagát reprezentálja. A legtöbbjük a hiedelmekkel kapcsolatos, vagy történelmi eseményeket felölelő történetek, de találunk közte bűn és bűnhődés típusú mondákat és betyármondákat is.


Székelyvilág
3.490 Ft
Mondák, legendák / Cseh Gábor (szerk.)

Régi dicsőség, régi bánat szól az utókorhoz. Egy sokat vitatott kis ép mondái és legendái.

A székelyek eredetét ma is vitatják. Hunok, avarok, vagy a nomád pásztorkodás során a magyarokhoz csatlakozott türk rokonnép leszármazottai?Ki tudna erre pontos választ adni? Talán a nép, melynek hagyományaiban, meséiben a hun eredet él!

„Katonanép” – mondjuk a székelységről. Nem hajlama, hanem sorsa – a múltban neki jutott szerep – tette azzá.

E könyv tisztelgés Orbán Balázs előtt, akinek A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból című hatkötetes munkája alapján meséljül újra a könyvünkben szereplő legendák és mondák java részét.


Szent László Gyimesben
2.500 Ft
Újdonság
Gyimes-völgyi mesék, mondák, legendák / Kóka Rozália

Kóka Rozália új kötetét lapozgatva Gyimesben született gyönyörű legendákat, mondákat, meséket fedezhet fel az olvasó. A szerző Salamon Anikó, Magyar Zoltán és Bosnyák Sándor gyűjtéséből válogatta és dolgozta fel a számára legkedvesebbeket. Kóka Rozália Magyar Örökség díjas mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő, népdalénekes, néprajzkutató, újságíró, író, a Népművészet Mestere. Számos néprajzi, kultúrtörténeti könyv fűződik a nevéhez.


Szilágysági dekameron
3.150 Ft
Szilágysámsoni tréfás régi elbeszélések / Magyar Zoltán

Az erdélyi Tövishát szívében fekvő Szilágysámson szőlőhegyének és hangulatos pincesorának jelentős funkciója van: adomák és népi elbeszélések, hazugságmesék és anekdoták szülője, amelyek sok mindent feltárnak a vidék történelméről, az ott élő emberekről.


Szóból ért az ember
1.200 Ft
Népi elbeszélések Krasznáról / Mitruly Miklós (szerk.)

Szülőfalumban hallott népi elbeszélések forrásértékűnek szánt gyűjteménye e kötet. Úgy mutatja be a szilágysági Kraszna elbeszélésállományát, tartalmi-tematikai és nyelvi sajátosságait, ahogyan azok feltárultak a gyűjtő előtt: elhallgatások, hamisítások, szépítések nélkül. A közreadott mesék, tréfák, anekdoták jelentős hányada – mintegy harmada – az eddigi folklórkiadványokból egyáltalán nem vagy csak egy-két változatból ismert szüzsé, noha csupán alig egynéhány történet újabb keletű. Erről, valamint az elbeszélések elmondásának körülményeiről a bevezetőből és a jegyzetekből tájékozódhat a kíváncsi olvasó.Részletes keresés