Betöltés...

Nyelvészet, nyelvtudomány, szótár

Nyelvészeti és nyelvtudományi szakkönyvek, tanulmányok. Szótárak és tájjellegű nyelvi gyűjtések, tájszótárak. 


"Jó szóval oktasd, játszani is engedd"
2.200 Ft
Brauch Magda

Nehéz, mondhatni sziszifuszi feladatra vállalkozott a szerző: a mai serdülőket, fiatalokat – bár reményei szerint a náluk fiatalabb gyermekeket, sőt a felnőtteket is – „jó szóra oktatni” magyar anyanyelvük tisztaságának, épségének, szépségének, gazdagságának és változatosságának megőrzésére. A kötet írásai, nyelvi fejtörői a szándék és lehetőségek szerint szórakoztatva kívánnak tanítani, nem merev nyelvtani szabályok ismételgetésével, hanem játékos formában. Aki e – szerény terjedelmű – könyvet figyelmesen átolvassa, szándékát megérti, legalább egy kicsit többet tud majd csodálatos anyanyelvéről, jobban megérti törvényeinek egyikét-másikát, egészében nagyszerűségét.


"Megrakom a szekeremet kívís gabonával..."
2.700 Ft
Néprajzi és egyéb tanulmányok Topolyáról / Pénovátz Antal

A szerző hetvenötödik születésnapjára megjelenő, tudományos igénnyel és nagy szakértelemmel megírt, gazdagon illusztrált legújabb könyvének első tanulmánya a paraszti gazdálkodás és életvitel topolyai vonatkozásainak leginkább a XX. század második negyedében szokásban lévő folyamatait ismerteti. Egy másik írása a topolyaiak nyelvében (a múlt század 50-es és 70-es éveinek második felében) észlelt megfigyeléseiről ad számot. A kötet hírt ad egy ismeretlen szerző XIX. század eleji verses krónikájáról és Csete Károly pirosi református kántortanító nem akármilyen szándékkal összegyűjtött és egybefűzött sírverseiről is, de szól a neves vajdasági magyar költő, Fehér Ferenc Topolyához és a topolyiakhoz fűződő viszonyáról, és rövid írásban beszámol a Topolya melletti Bajsa határában talált Árpád-kori pénzekről is.


A bölcsőtől a sírig
3.000 Ft
250 éve született Kazinczy Ferenc / Dukrét Géza (szerk.) / Partiumi füzetek

Kazinczy Ferenc, a magyar nyelv megújítója, 250 évvel ezelőtt, 1759-ben született Érsemjénben. Ezért a 2009. évet hivatalosan is Kazinczy-évnek nevezték el. Közösen, a Kazinczy Ferenc Társasággal, már tavaly elhatároztuk, hogy méltó ünnepséget szervezünk szülőfalujában. 2009. január 23-án tartottuk a Kazinczy-év kárpát-medencei nyitó ünnepét, a Fráter Lóránd Művelődési Házban. Balázsi József polgármester köszöntése után Gémesi Ferenc, a magyar Miniszterelnöki Hivatal államtitkára üdvözletét Kuzmányi István, a minisztérium nemzetpolitikai osztályának vezetője tolmácsolta, majd Cseke Attila szenátor mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsor után Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke ismertette a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma létrejöttének történetét. Ezután három előadás hangzott el: Nagy Edit: Kazinczy Ferenc szülőfaluja Érsemjén, avagy a „szent bölcső" miként nevezhető kultikus helynek; Kupán Árpád: Kazinczy Ferenc, a magyar szabadkőművesség első nagy személyisége; Csorba Sándor: Az érsemjéni Kazinczy Ferenc-szobor története. 


A dolgok másik neve
2.300 Ft
Benő Attila / Ariadné könyvek

Benő Attila a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti tanszékének tanára, egyetemi docens, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet ügyvezetője, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának tagja. A tanulmánykötetben szereplő tanulmányok a jelentéselmélet, a fordításelmélet és a kétnyelvűség-kutatás (kontaktológia) területéhez tartoznak.


A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig
2.200 Ft
Fazakas Emese / Erdélyi Tudományos Füzetek

A térbeli irányok közötti tájékozódás fontos részét képezi mindennapi életünknek, és természetes, hogy ezek a nyelvben is jelen vannak. Kutatásom célja a mindennapi térbeli tájékozódás szempontjából oly fontos vertikális dimenzió egy szeletének a vizsgálata volt: milyen körülmények között használjuk konkrét mozgások kifejezésére a fel, leés alá igekötőket, mi a valóságalapja az igekötős igéket tartalmazó átvitt értelmű kifejezéseknek, és a kései ómagyar kortól a napjainkig milyen változásokon mentek keresztül a kiválasztott igekötők. A vizsgálat alapjául szolgáló gazdag adatanyag lehetővé tette, hogy minél árnyaltabb képet nyújthassak a fel, le és alá használatáról.


A hely nevei, a nyelv helyei
9.500 Ft
A kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában 1918–2012 - magyar, szlovák, angol, francia nyelven / Horony Ákos – Orosz Örs – Szalay Zoltán / Jelek a térben

E kötet történelmi betekintést kíván nyújtani az első világháborút követően Csehszlovákiához került, ma Dél-Szlovákia részét képező magyarlakta területek nyelvhasználatának egy fontos szeletére, melyet nyilvános nyelvhasználatnak nevezhetünk. A köztéri feliratok, a közéleti és a hivatalos nyelv- használat dokumentumai beszédesen tükrözik a kisebbségben élő szlovákiai magyarok sorsát is. E több mint félmilliós közösség 1918-ban, egyik napról a másikra egy nyelvileg idegen állam határai közé került, és – az új szláv nemzetállam építésében időszakonként erőszakosabb, néha türelmesebb állami politika által – idegenné, gyakran veszélyforrásként kezelt kisebbséggé vált saját szülőföldjén...bővebben


A jog alkotása és nyelve
2.490 Ft
Barangolás a legisztika és a lingvisztika világában / Letsch Endre

A kézirat egyik sajátossága a nyelvezet. A szerző tudományos kérdéseket is játékos, gyakran ironikus (vagy önironikus) stílussal kezel. A szokatlan kanyarok meglephetik a szakmához tartozó olvasókat, estenként talán meg is hökkenthetik, de végeredményben a különleges nyelvhasználat érdekes, és vitathatatlan értéke a kéziratnak...


A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere
1.500 Ft
Vámszer Márta

Antikvár könyv

A kalotaszegi nyelvjárás igealakjairól szóló monográfiám eredetileg doktori értekezésnek készült, és megvédésére 1963-ban került sor.  A kiadásra került változat  az eredeti dolgozatnak lerövidített, tömörített formája, amely a legfontosabb eredmények összefoglalására törekszik, és ugyanakkor lemond sok részletkérdés bemutatásáról, valamint a különböző jelenségek tárgyalása rendjén a más nyelvjárások felé való kitekintésről. A szükségszerű tömörítés ellenére fenntartottam azt a célkitűzésemet, hogy a  kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszerét a maga egészében mutassam be, tehát a teljesség igényének, amelyről a bevezetőben részletesebben szólok, az adott keretek között is eleget tettem. Nyitva maradó kérdés - és egyben csábítóan szép feladat - több más nyelv-járás igeragozási rendszeréről szóló hasonló monográfia alapján a nyelvjárásközi összehasonlító vizsgálatokat elvégezni. 


A kölcsönszó jelentésvilága
1.800 Ft
A román-magyar nyelvi érintkezés lexikai-szemantikai kérdései / Benő Attila / Erdélyi Tudományos Füzetek

A kölcsönelemek, mint ismeretes, mind hangtani, mind alaktani és jelentéstani szempontból beilleszkednek az átvevő nyelv rendszerébe. Az empirikus kutatások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a nyelv valamennyi szintjén szabályok és törvényszerűségek állapíthatók meg az átvétel beilleszkedési folyamatára vonatkozólag. A román-magyar interferencia vonatkozásában az ilyen irányú vizsgálatokban - a hangalaki és morfológiai kutatásokhoz képest - a jelentéstani elemzések bizonyos mértékben háttérbe szorultak...bővebben


A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben
1.500 Ft
Expresszionizmus, szürrealizmus, tárgyias-intellektuális stílus / Máthé Dénes / Erdélyi Tudományos Füzetek

Szemiotikai vizsgálódást végezni a hermeneutika, kognitiv nyelvészet dominanciájának korszakában többszörösen is kockázatos vállalkozás. Ennek egyik oka az, hogy a költői kép Szemiotikai vizsgálódást végezni a hermeneutika, kognitív nyelvészet dominanciájának elszakíthatatlan a nyelv, a szóvég, a műalkotás, az irodalmiság és más olyan fogalmaktól, amelyek kritikai újragondolása nyugati kultúrákban már négy évtizede megindult, akkor tehát, amikor nálunk e fogalmak strukturalista kidolgozása még csak elkezdődött...bővebben 


A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján
2.400 Ft
Fazakas Emese / Monográfiák

Doktori értekezésemben (Fazakas 2007) három igekötő, a fel, a le és az alá használatát vizsgáltam a 15. századtól napjainkig. Arra kerestem választ, hogy milyen körülmények között használták ezekben a századokban az igekötőket, miért éppen azokhoz az igékhez kapcsolódtak, amelyekhez kapcsolódtak, illetve időben miért váltották fel egyes igék igekötőiket, miközben az igekötős ige használati köre változatlan maradt. Az anyagot nyelvtörténeti szempontok és a kolozsvári kognitív iskola szempontjai szerint dolgoztam fel...bővebben


A moldvai magyar tájnyelv szótára (I-II. kötet)
11.990 Ft
I/1. Moldvai magyar - közmagyar rész A-K, I/2. Moldvai magyar - közmagyar rész L-ZS, II. Közmagyar - moldvai magyar rész A-ZS / Péntek János (szerk.)

A moldvai magyar tájnyelv szótára jórészt abból a nyelvi anyagból készült, amelyet kiterjedt nyelvföldrajzi kutatásaik során a kolozsvári nyelvészek és néprajzkutatók jegyeztek le a század közepén. Az 1949–1962 közötti gyűjtések tetemes nyelvi anyaga közben egyre gyarapodott az újabb kutatásokkal és publikációkkal, egyre több lett a tanszéki archívumban őrzött cédula és szöveg...


A moldvai magyar tájnyelv szótára (I/1. kötet)
5.990 Ft
I/1. Moldvai magyar - közmagyar rész A-K / Péntek János (szerk.)

A moldvai magyar tájnyelv szótára jórészt abból a nyelvi anyagból készült, amelyet kiterjedt nyelvföldrajzi kutatásaik során a kolozsvári nyelvészek és néprajzkutatók jegyeztek le a század közepén. Az 1949–1962 közötti gyűjtések tetemes nyelvi anyaga közben egyre gyarapodott az újabb kutatásokkal és publikációkkal, egyre több lett a tanszéki archívumban őrzött cédula és szöveg...bővebben


A moldvai magyar tájnyelv szótára (I/2-II. kötet)
7.990 Ft
I/2. Moldvai magyar - közmagyar rész L-ZS, II. Közmagyar - moldvai magyar rész A-ZS / Péntek János (szerk.)

A moldvai magyar tájnyelv szótára jórészt abból a nyelvi anyagból készült, amelyet kiterjedt nyelvföldrajzi kutatásaik során a kolozsvári nyelvészek és néprajzkutatók jegyeztek le a század közepén. Az 1949–1962 közötti gyűjtések tetemes nyelvi anyaga közben egyre gyarapodott az újabb kutatásokkal és publikációkkal, egyre több lett a tanszéki archívumban őrzött cédula és szöveg...


A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere
1.800 Ft
Teiszler Pál

Antikvár könyv

A XIX. és XX. század fordulóján a Szatmár megyei svábok körében megindult gyors nyelvváltási folyamat olyan sajátos nyelvi helyzetet teremtett, amelynek eredményeként a nyelvi részrendszerek mindegyikének szempontjából egy új, sajátosan egyedi magyar nyelvjárási alakulatról beszélhetünk. Benne a bilingvizmus csoportos és egyéni, belső nyelvi meg nyelven kívüli jellemzői mind együtt vannak meg. A nyelvi interferenciának időben és vele mozgalmasságban ennyire sűrített típusa ritkán fordul elő. Csupán empirikus megfigyeléssel afféle káosznak tűnhetik a nyelvi rendszer ilyen fejlődési szakasza. Kiderült azonban, hogy nincs egyetlen mozzanata az egésznek meg részeinek sem, amely a rendszer nagy összefüggés-hálózatán kívül rekedne. Éppen ezért meggyőződéssel valljuk a fonológia elméleti és módszertani elveinek kikristályosodott és gyümölcsöző voltát. Leírási kísérletünk, ha nem is maradéktalanul, de tanúbizonysága annak, hogy nemcsak a homogénebb típusú nyelvjárási alakulatok, hanem a heterogénebb jellegűek kutatásában is biztos támpontokat nyújtanak.

 


A nyelvész Brassai élő öröksége
1.500 Ft
Az 1997. május 22-23-i emlékülés előadásai / Péntek János (szerk.) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Brassai Sámuel halálának 100. évfordulóján, 1997. május 22-23-án "A nyelvész Brassai élő öröksége" címmel közös emlékülést tartott a kolozsvári egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke és az MTA budapesti Nyelvtudományi Intézete. Ezen alkalommal több más centenáriumi és bicentenáriumi ünnepi rendezvény, megemlékezés volt Kolozsváron a hajadani unitárius kollégium mai utódintézményében, a Brassai Sámuel Gimnáziumban, valamint Brassai szülőfalujában, Torockószentgyörgyön...bővebben 


A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI.
2.950 Ft
Határtalan névföldrajz - A 2015. május 28-30-i alsóőri névföldrajzi tanácskozás előadásai / Vörös Ferenc (szerk.) / Imre Samu Nyelvi Intézet Kiadványai

Az alsóőri székhelyű Magyar Média és Információs Központ (Ungarisches Medien- und Informationszentrum) intézményvezetőjeként elismerésemet szeretném kifejezni a magyar családnévatlasz projekt A nyelvföldrajztól a névföldrajzig című konferenciasorozatához. Egyben köszönetet is mondunk, hogy a tanácskozás hatodik színhelyeként az őrvidéki Alsóőrt, Ausztria egyedüli magyar többségi nyelvű önkormányzatát választották...bővebben


A székely írás
2.900 Ft
Emlékei, kapcsolatai, története / Vékony Gábor

Bár számtalan könyvecske jelenik meg a rovásírásról, e „divatos” témáról napjainkban, a közelmúltban elhunyt régész-nyelvész egyetemi oktató szerző, Vékony Gábor könyve a tudományosan megközelített, „hiteles”, a legújabb kutatásokat is figyelembe vevő mű. Kötetbe gyűjtötte az elmúlt évtizedekben e témában publikált írásait, számba veszi a teljes eddig ismertté vált feliratos anyagot, legyenek azok a Kárpát-medencében vagy másutt (pl. a hajdani Kazáriában). A munka a hazai és a nemzetközi szakirodalom gazdag, széles körű, interdiszciplináris feldolgozásán alapszik. Alapos elemzés olvasható benne a nagyszentmiklósi kincsről, a Telegdi János-féle rovásírásemlékről (1598), Bélay Barnabás szövegéről. Világos elemzés található benne az újabban előkerült leletekről. Óhatatlan, hogy a szerző ne szóljon hozzá olyan fontos problémák megoldásához, mint a székely kérdés. A munka értékét növeli az alapos tudománytörténeti áttekintés.


A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve
3.900 Ft
Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok / Benő Attila – Péntek János (szerk.)

Miért éppen Termini lett a hálózat neve? Sokat vívódtunk rajta, végül Lanstyák Istvánt tekinthetjük névadónak, aki annak idején így érvelt: "A Termini név ... egyrészt rímel tevékenységünk egyik fontos aspektusára, a szavak, terminusok gyűjtésére, másrészt utal arra, hogy Trianon után a határon túli magyarság egyféle védőövezetet alkot Magyarország határai körül, mintegy védi az anyaországot, egy külső gyűrűt alkot, a termini, a határkövek egyfajta végvárak...bővebben


A visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben
1.500 Ft
Fóris-Ferenczi Rita / Erdélyi Tudományos Füzetek

A nyelvi tudás és a nyelvről szerzett tudás, a tudományművelés igényének, logikájának és a nyelvhasználat kapcsolatának a láttatásához a visszahatás kifejezése, a visszaható kifejezőeszközök történeti vizsgálata csak szűk területen járulhat hozzá. Megerősíthet viszont abban, hogy a leíró grammatika eredményeinek alábecsülése nélkül, a megértés szándékával értelmezzük újra grammatikai ismereteinket a nyelvi valóság tapasztalata alapján. Valószínű, hogy ezeknek a kutatási tapasztalatoknak a birtokában a 2001-ben befejezett dolgozatot ma már másképp lehetne megírni. Ebben a formájában és felépítésében azonban jobban tükrözi azokat az akadályokat, amelyekkel megírása során szembesültem.Részletes keresés