Betöltés...

Egyházi, vallási könyvek, egyháztörténet

Egyházi könyveink elsősorban egyháztörténeti jellegűek, a határon túli templomok kultúrtörténeti bemutatásai, egy-egy kis egyházi közösség életének történeti bemutatása, egyházi műemlékek néprajzi és kultúrtörténeti gyűjtése, egyházi intézmények történeti bemutatásai.


"Bizontalan helyeken búdosunk"
3.500 Ft
Szabó András

„Szenci Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30.– Kolozsvár, 1634. január 17.) munkássága a legszerteágazóbbak, legsokoldalúbbak közé tartozik a saját korában. Pedig nem akármilyen nemzedék tagja: az 1570-es években születettek közé olyan nevezetes magyar írók tartoznak, mint Rimay János, Pécseli Király Imre, Kanizsai Pálfi János, Miskolci Csulyak István, Pázmány Péter, Káldi György és Nyéki Vörös Mátyás. Talán ez a sokoldalúság, s a hosszú külföldi tartózkodás ad magyarázatot arra, hogy Dézsi Lajos 1897-es életrajza óta miért nem született róla nagy összefoglaló munka...bővebben


12 tanítás a zsoltárokról
1.600 Ft
Szrógh János

Párbeszédre épülő tanítói módszere ma is időszerű. A 18-19. század fordulóján élt református lelkipásztor, Szrógh János, a magyar protestantizmusban jelentkező kései pietizmus szellemi kincseit felismerve, tankönyvet adott gyülekezetének gyermekei, felnőtt tagjai kezébe. A jelen kiadvány tehát tankönyv, amely a magyar pietizmus szellemi fényt gyújtó erőfeszítéseihez kapcsolódva, értelmes hitre tanította a felnövekvő nemzedéket. Szrógh János tanítása, módszere ma is időszerű. a tanítóval való együttgondolkozás, a párbeszédre épülő beszédmód az Egyház evangéliumi hagyománya, aminek hiánya dallamtalanná teszi nemcsak a liturgikus közösséget, hanem a tanítványi életet is.


A Balaton Füredi Reformáta Ekklésia újj templomja felszenteltetésének egyházi innepje,
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
mellyet tartott számos úri és köz rendű atyafiaknak jelenlétekbenn.

Hasonmás kiadás - 1830-dik Eszt. Augustus 1ső napjánn. Pesten, Petrózai Trattner és Károlyi Istvánnál. 


A bűnbánat
700 Ft
Thomas Watson

"Ez idő szerint nyilvánvaló, hogy a nagy puritán lelkész-teológusokat -- mint Owen, Baxter, Goodwin, Howe, Perkins, Sibbes, Brooks, Watson, Gurnall, Flavel, Bunyan, Manton és a hozzájuk hasonlók -- kimagasló szellemi képesség és lelki bölcsesség jellemezte. A józan tudományosságból táplálkozó intellektuális beállítottságuk az Isten iránti ragyogó buzgósághoz, valamint az emberi szív aprólékos ismeretéhez kapcsolódott. Valamennyi munkájuk a tehetség és a kegyelem kivételes együttállásának a megnyilatkozása...bővebben


A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében
2.500 Ft
Schupler Tibor

A kötet bemutatja a Caritas történetét, teológiai alapjait, majd részletesen megismerhetjük a Szatmári Egyházmegyében végzett karitatív munkákat, a szociális intézményeket.


A dél-erdélyi református egyházkerületi rész története 1940-1945
4.300 Ft
Nagy Alpár-Csaba / Documentatio Ethnographica

„Az új határ példátlan módon szakította ketté Erdély területét. Történelmi régiókat, évszázadok óta összefonódott gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatrendszert, falvakat, családokat vágott ketté minden pragmatikus szempont mellőzésével. Városok szakadtak el az őket ellátó vidéktől, ipari vállalatok nyersanyag- és munkaerő bázisuktól, kistermelők felvevő piacuktól, vasútvonalak holtvágánnyá, főútvonalak határ menti zsákutcákká változtak...bővebben


A Farkas utcai református templom történelmi emlékei
6.900 Ft
Sas Péter

Az ökumenében egyesült Farkas utca református fertályában kővé dermedt imaként magasodik az ég felé a gótikus formajegyeket magán viselő, Kolozsvár egyik jelképévé vált emblematikus kálvinista istenháza. A költők ihletett pillanataikban versekben örökítették meg, a képzőművészek lelkét kereső festményeken és grafikákon ábrázolták. Habitusuktól, lelkük gazdagságától, beleérző képességüktől, istenfélő érzelmük mértékétől függően a templom minden látogatójára nagy hatással van...bővebben


A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1740.
3.200 Ft
Mikulik József (írta) - Kovács Sándor (szerk.)

Hasonmás kiadás- Pozsony: Wigand, 1917. - (Magyar protestáns történelmi emlékek)

„A harminc év előtt elhúnyt szép reményű történetíró, Mikulik József egyik hátrahagyott értékes munkáját bocsátjuk e füzetben a közönség elé. A hála is ösztönzött rá, mert sokat tanultam e munkából, a kegyelet is, hogy ez igazi tehetség emlékét felújítsam körünkben...bővebben


A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára
1.980 Ft
A kezdetektől 1848-ig / Ősz Sándor Előd / Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek

Az Erdélyi Református Egyház történeti névtárának elkészítésével régóta adós a helyi egyháztörténetírás, hiszen a 20. század közepének reményteljes próbálkozásait derékba törte a diktatúra. Az új évezredben a Kolozsvárott működő Pokoly József egyháztörténeti kutatócsoport olyan munkaközösséggé érett, amely felvállalhatja ezt a szép és nehéz örökséget. Ennek az egyházmegyénként haladó prozopográfiai kutatásnak egyik részeredményét tartja kezében az olvasó. Vizsgálódásunk a Görgényi egyházmegye 36 gyülekezetének 496 kora újkori lelkipásztorát és tanítóját teszi név szerint ismertté. Az adattár száraz, tárgyilagos életrajzain és azok elemzésén túl a bevezető tanulmány bepillantást nyújt a 17–18. századi erdélyi református papok és oskolamesterek szolgálatába, illetve abba, hogy milyen elvárásokkal kellett szembenézniük egyfelől a felsőbb egyházi hatóság, másfelől az őket megválasztó és eltartó gyülekezet részéről.


A győri székesegyház története
3.800 Ft
Győregyházmegye multjából I. szám / Bedy Vince

Hasonmás kiadás - Győr, 1936.

„A Szent István király alapította győri püspökség hatalmas földterületet foglalt magában. A századok folyamán nagy történeti események játszódtak le ezen az őskultúra emlékeiben gazdag határterületen. Itt érintkezett a Kelet a Nyugattal, a keletrómai császárság a keresztény szellemben új életre támasztott római szent birodalommal. Az őslakók és a később betelepülő néptöredékek laza rétegeiből a maga erejével egységes országot alakított az államalkotó magyarság, mely meg akarta oltalmazni a maga állami életének függetlenségét mindkét világhatalom ellenében.


A győri székeskáptalan története
5.400 Ft
Győregyházmegye multjából III. szám / Bedy Vince

Hasonmás kiadás - Győr, 1938.

"Káptalanunk együtt viselte a nap hevét és terhét a viharos magyar századokban a nemzettel és a nemzetfenntartó kereszténységgel. Sírt és örült a nemzet és keresztény sorsa szerint és részt kért és kapott abból a munkából, amely nemzetünket elvezette vérzivataros időkön át a mai napig. Ezt a sokrétegű munkát akarjuk feltárni jószándékú olvasóink előtt, mert tudjuk, hogy igen sokan nem ismerik...


A gyulafehérvári főegyházmegye millenniumi sematizmusa
6.500 Ft
Zsebe Márta - Knecht Tamás (szerk.)

Kiemelkedő, egyháztörténeti jelentőségű munkát tart a kezében az olvasó. A sematizmus a gyulafehérvári főegyházmegye - 1932-ig erdélyi püspökség - alapításának 1000. évfordulójára készült. Tartalmazza az egyházmegye és egyházközségeinek történeti múltját, de legfőképpen jelenét, azaz a főegyházmegye jelenlegi szervezeti struktúráját, beosztását, helyzetét. Megtalálhatjuk benne nemcsak a működő szerzetesrendeket, szociális és gyermekvédelmi szervezeteket, az oktatás teljes redszerét és az egyházi sajtót, de a többi erdélyi történeti egyház listáját is. A kötet második egysége tartalmazza az egyes plébániák múltját és jelenét leíró részt, sorra haladva az egyházmegye főesperesi kerületein...bővebben


A gyulafehérvári székesegyház főszentélye
5.600 Ft
Papp Szilárd (szerk.)

A kilenc gazdag tanulmány átfogóan mutatja be a székesegyház történeti és régészeti kutatásait, felfedezéseit. A kiegészítő táblák segítik az áttekintést.

A néhány évvel az ezredforduló után, I. István által alapított erdélyi püspökség központjában áll Magyarország történelmének, egyháztörténetének és művészettörténetének egyik kiemelkedő, emblematikus épülete, a gyulafehérvári székesegyház. A magyar királyság egykori területén ez az épület az egyetlen olyan középkori püspöki templom, amely jórészt eredeti formájában maradt fenn, s így egyedül ad méltó képet középkori székesegyházaink hajdani külső és belső megjelenéséről...


A kalocsai második székesegyház és faragványai
2.300 Ft
Tanulmányok az 1200 körüli évtizedek magyarországi művészetéről III. / Raffay Endre / Tanulmányok az 1200 körüli évtizedek magyarországi művészetéről

"Ez a könyv a kalocsai második székesegyház egykori épületével, díszítőfaragványaival és azok kapcsolataival foglalkozik, valamint tartalmaz egy függeléket, amely a főszöveget kiegészítendő az 1200 körüli évtizedek magyarországi díszítőfaragványainak egy jellegzetes csoportján alkalmazott kompozíciós megoldásokat, levéltípusokat és részletformákat mutatja be." (Részlet az Előszóból)


A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945
3.000 Ft
Gergely Jenő

A könyv vizsgálja a hazai egyház és az Apostoli Szentszék, a magyar állam és a Vatikán kapcsolatait, a magyar egyházszervezet és egyházkormányzat kérdéseit, az állam és az egyház jogi kapcsolatait, a katolikus szociális, kulturális, ifjúsági, nőmozgalmi, gazdasági egyesületek, szervezetek történetét, a férfi és női szerzetesrendek működését, az egyház, illetve az ilyen jellegű egyesületek hitbuzgalmi tevékenységét, a katolikus egyház oktatási, nevelési, szociális, tudományos, kulturális intézményrendszerét és munkáját, valamint gazdasági-jövedelmi helyzetét.

A katolikus egyház története szerves része nemzeti történelmünknek, és ennek ismerete nélkül a korszakról alkotott képünk sem lehet teljes. Az elmúlt ötven évben kialakult fájó hiány eltüntetéséhez szerettünk volna könyvünkkel hozzájárulni.


A keresztény jelenkor
2.100 Ft
Marton József

Az egyháztörténeti tanulmánysorozat negyedik kötete, amely az ókor, a középkor és az újkor után a kereszténység utolsó kétszáz évét foglalja át az elfogultságot kizárva a szokásos igényességgel.


A keresztény középkor
2.100 Ft
Marton József

A középkor egyházközpontúsága nyilvánvaló. A szerző, a kolozsvári tudományegyetem teológia karának dékánja ezt igyekszik bemutatni tanulmányában a történelmi események tükrében.


A keresztény ókor
2.100 Ft
Marton József

A kötet az egyház történeteinek első korszakát mutatja be, amely a világtörténelemnek csak egy kis szakasza ugyan, de mégis meghatározója. A ​kinyilatkoztató Isten a történelemben élő embereknek emberi módon közli magát. Ezáltal a kinyilatkoztatás történelmi jelleget ölt, hiszen a kinyilatkoztatás hordozói a térben és időben élő emberek. Az idők teljességében végbement végső kinyilatkoztatással, a második isteni személynek, Jézus Krisztusnak megtestesülésével és földi jelenlétével az örökkévaló Isten részese lett az emberiség történelmének. Jézus Krisztus, az emberként is valóságos Isten pedig megtalálta a módját, hogy ne csak földi élete folyamán, hanem az idők végezetéig főszereplője legyen a világtörténelem eseményeinek. Ígéretei és rendelkezései szerint alapított szent egyháza „mennyei javakkal bővelkedve" „látható szervezetként" vezeti Isten népét az üdvösség útján...bővebben


A keresztény újkor
2.100 Ft
Marton József

Az ókor és a középkor vallástörténete után az újkort bemutató harmadik kötet ugyanazzal a történeti igényességgel és pontossággal, az elfogulatlanságra törekedve mutatja be a kereszténység fejlődésének állomásait, jelenségeit, következményeit.


A keresztény vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről
1.000 Ft
Sipos Pál / A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai

Sipos Pál (1759–1816) élete tisztán áll előttünk, sokan írtak róla, már a kortársak is, aztán meg sokan kutatták életművét. A filológiá-ban, de a művelt köztudatban is, nagyon ismert, hogy Sipos Pál felfe-dezője (és talán érdemein felüli méltatója) Kazinczy Ferenc volt, ezért igen sok Siposra vonatkozó adat a Kazinczy-levelezésben található.1 A széphalmi mester irodalom- és kultúraszervező elképzelésébe na-gyon is beleillett a magyar nyelvű filozófia, annak nélkülözhetetlen-ségével tisztában volt – már ami egy teljes nemzeti kultúra program-ját illeti – s el is képzelte ennek a megteremtésében Sipost, ezért buzdítgatá.Részletes keresés