Betöltés...

szőttesek, hímzések, varrottasok


77 magyar népi játék
5.990 Ft
Beke Mari

A hetes mágikus szám, szinte minden mesében szerepel - de a hetvenhét kétszeresen is az! A sárkánynak sokszor van hét feje (ebben a könyvben is szerepel egy sárkány, de ne ijedjetek meg, ő nem hétfejű, inkább százlábú). Illyés Gyula sem véletlenül fűzött egybe 77 magyar népmesét: el akarta varázsolni olvasóit. Ennek a könyvnek is ez a célja: a varázslat, csak épp Beke Mari módra...


A tű csodája
1.500 Ft
Moldvai csángó-magyar inghímek, erdélyi öltéstechnikák / Gazdáné Olosz Ella

Gazdáné Olosz Ella képzőművész, pontosabban textilművész nem tartotta magát néprajzosnak, bár számos gyűjtőúton részt vett. A tű csodája is ezeknek az utaknak az eredményét foglalja össze, a könyvben megtalálhatóak moldvai csángó varrottasok, széki öltésmódok és Törcsvár vidéki román öltések.


Adok néktek aranyvesszőt
6.800 Ft
Kallós Zoltán – Korniss Péter

Tizenegy éve, 1998 óta látható a válaszúti Kallós-kúriában az a néprajzi kiállítás, amely ékesen bizonyítja, hogy Kallós Zoltán közel sem csak népzenekutatóként kiemelkedő egyéniség – népi jellegű tárgyi gyűjteménye miatt is. A néprajzi kiállítás hamar érdeklődést keltett messze Erdély határain túl is, tárgyait pedig most Korniss Péter fotóművész örökítette meg az Adok néktek aranyvesszőt című albumban....bővebben

 


Az erdélyi mintakincs alapformái
3.495 Ft
Tóth István

A kötet Tóth István: A magyar díszítés alapformái. Kolozsvár (1943) című könyvének átdolgozott kiadása...


Bukovinai székelyek festékes szőnyegei
2.000 Ft
Hagyományos és új szőnyegek mintakincse, szövésmódja - Oktatási segédanyag a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára / Lőrincz Etel / Helyi hagyományok

A könyv azzal a szándékkal született, hogy segédanyagot nyújtson a magyar szövőkultúra eddig kevéssé publikált területe iránt érdeklődők számára. Kiadványunkat haszonnal forgathatják a szövéssel ismerkedők, a szakmában már jobban elmélyedők, szakoktatók és az alkotók is. Gyakorlati használatra szánjuk a megjelenő műveket, nem kizárólag tudományos céllal, főként a hagyományoktatás részére...bővebben


Erdélyi csipkék
4.900 Ft
Kiállítási katalógus / Szőcsné Gazda Enikő (vál., tanulmányt írta)

Erdély tárgyi kultúrájában, különösen a 19.század végén és a 20. század első felében kiemelt szerep jutott a csipkekészítésnek és csipkehasználatnak. Bár kétségtelen, hogy e női munka rohamos térnyerését nagy mértékben befolyásolta a 19. század második felének iskolai kézimunkaoktatása, a 20. század elejére a csipke annyira intergálódott az erdélyi ízlésvilágba, hogy talán egyetlen ház sem létezett, amelyben ne lettek volna ezzel ékesített lakástextilek, ruhadarabok.


Fehérhímzések Szadán
3.800 Ft
Whitework embroidery from Szada / Dr. Dulai Sándorné

"A könyv összefoglalja mindazt a tudást, abban a reményben, hogy az egyre ismertebb és elismertebb Galga menti hímzések mellé felsorakozik az azoktól semmiben el nem maradó, azokkal rokon, ám mégis egyedi, gazdag és szép szadai hímzéskultúra. Ajánlom ezt a kis könyvet a szadaiaknak - régieknek és újaknak -, akik oly sok példáját adják annak, hogy érdekli őket, fontos nekik a falu múltja, a múlt minden valós értéke. Ajánlom azoknak, akik szabadidejükben szívesen vesznek tűt, hímzőfonalat a kezükbe, és környezetüket saját alkotásaikkal szépítgetik. És ajánlom mindenkinek, aki nyitott ez emberi kultúra, a magyar kultúra, a paraszti kultúra kincseire. Ilyen kincseket lelhetünk ebben a könyvben..."


Hagyományőrző hímző szakkörök a Muravidéken
1.500 Ft
Kepéné Bihar Mária - Lendvai Kepe Zoltán

A Szlovéniában élő magyarság néprajzilag főként a Lendva-vidék, a Hetés és az Őrség történeti-néprajzi tájak hagyományvilágához kötődik. E tájak népművészeti értékei közül az itt élő magyarság talán a hetésinek nevezett népviseletére és hímzésére a legbüszkébb.


Hímzett kötések és szélcsipkék az erdélyi és moldvai magyaroknál
1.800 Ft
Cs. Gergely Gizella

Munkássága tanúbizonysága szerint Cs. Gergely Gizella a nemzeti kultúra, népi kultúra felkutatásáért és áthagyományozásáért, a nemzeti műveltség ápolásáért lelkesedő és felelősséget vállaló, áldozatokra képes tanár. Ezt bizonyítják jelen kötetében megfogalmazott zárógondolatai is: A múlt hagyományai, műveltségjavai mind szellemi, mind tárgyi téren leghívebben a falusi nép körében őrződtek meg, nemzedékről-nemzedékre csak kevéssé változtak meg.


Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
1.490 Ft
Horváth Ágnes (szerk.) / Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez

A kifestőkönyv nyolc magyar tájegység ismert hímzésmintáit mutatja be: a békési, a buzsáki, a debreceni, a kalocsai, a kun, a matyó, a rábaközi és a sárközi hímzést.

Mindegyik hímzésfajtából négy színes motívumot közöl, valamint ezek kiszínezetlen, vonalas rajzát is. A füzet végén rövid leírás ismerteti az egyes hímzésfajták jellemzőit.

Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez sorozat 7. tagja.


Kalocsai motívumok kifestőkönyve
1.490 Ft
Horváth Ágnes (szerk.) / Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez

A kifestőkönyvben kalocsai színes hímzések motívumkészletéből találhatók példák, mind az öreghímzések, mind pedig a huszadik század második felében jellemző, színpompás, naturalisztikus motívumok közül.


Kászoni székely népművészet
3.000 Ft
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit – Dr. Nagy Jenő

Antikvár könyv

Ha népművészetünk tanulmányozója előtt az a feladat áll, hogy egy olyan néprajzi tájat kell választania, ahol a magyar népművészet sajátos vonásai sokoldalúan és átfogó módon jelentkeznek, úgy feltétlenül a magyar nyelvterület valamely szélső, hegyvidéki tája felé veszi útját. Míg a síkvidékeken a könnyebb közlekedés, a sokirányú érintkezés hatására az újabb és újabb gazdasági és művelődési javak forgalmának kitett nagy kiterjedésű és egymásba mosódó határú néprajzi tájakat találunk, a hegyes vidékeken minden emberi közösség, gazdasági és történeti tájegység, de mindenik patakvölgy és hegyhát a helyi viszonyok szerint alakított nagy múltú hagyományokat őriz...


Magyar hímzésminták kifestőkönyve
1.490 Ft
Horváth Ágnes (szerk.) / Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez

A füzetben 32 hímzésminta színes képe és azok vonalrajzos, kiszínezetlen párja található. A kifestő végén mindegyik hímzésmintáról rövid leírás szerepel.

Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez sorozat tagja.


Marosmagyarói varrottasok és szőttesek
3.500 Ft
Palkó Attila - Szentimrei Judit

Marosmagyaró a Felső-Maros mente egyik legrégibb, leg­né­pe­sebb települése, nagy többségében református vallású, magyar lakosságú falu. Keletkezését és fejlődését döntő módon határozta meg az a vidék, amelynek szerves részét alkotja. A Felső-Maros mente nemcsak természetföldrajzi adottságainál fogva érdekes, hanem igen értékes az az örökség is, amelyet a vegyes lakosságú vidék magyar, román és szász népessége az anyagi és szel­lemi kultúrában alkotott...bővebben


Népi szabás és díszítés
3.500 Ft
Oktatási segédanyag a "Népi játék és kismesterségek oktatója" tanfolyam hallgatói számára / Erdész Judit / Hagyományoktatás - módszertani füzetek

Az utóbbi évtizedekben egyre többen kedvet kaptak a népviseleteknél használatos öltözetdarabok készítéséhez. Egyrészt hagyományőrző csoportok számára egy-egy tájegység hagyományos viseletét újítják fel, másrészt saját maguk számára varrnak olyan ruhadarabokat, melyek magukon viselik a népi szabásformát és díszítésmódot. Ehhez kíván segítsége nyújtani ez a munka...bővebben


Nyugat-dunántúli szabadrajzú hímzések
4.000 Ft
Hímzésminták melléklettel gyűjtő mappában / Beszprémy Józsefné / Mesterség - Hagyomány

Beszprémy Józsefné hímző népi iparművész, a népművészet mestere: Nyugat-dunántúli szabadrajzú hímzések kötetében a szerző elmúlt tíz évben gyűjtött új mintáit - 64 db mintarajzot – egy színnel varrott, színes valamint fehérhímzéses vagdalásos, szálszámolásos mintáit találhatják a Nyugat-Dunántúlról. A kötetben olvashatják a minták leírását, jó tanácsokat a hímzés kivitelezéséhez, több helyen a feldolgozott minták mellett az eredeti múzeumi felvételt is bemutatjuk. A szerző visszaemlékezéseiben a hímző mozgalom „fénykoráról”, saját életútjáról is olvashatnak, mely immár kultúrtörténeti jelentőséggel is bír.


Székely festékesek a gyakorlatban 1973-2016
5.900 Ft
Újdonság
Szentimrei Judit tanulmányával / Ardai Ildikó

Ardai Ildikó nagyon sokat tett azért, hogy fontos nemzeti örökségként tekintünk a festékes szőnyegre, munkássága példaszerűen mutatja, hogy a hagyományhoz miként lehet kreatív, alkotó módon, tisztelettel és tudásvággyal közelíteni. Szentimrei Judit Székely festékesek című tanulmánya 1958-ban jelent meg. Ez a kis kötet ma könyvritkaság, megkerülhetetlen alapmű a néprajzosok és a szövést oktatók, tanulók körében. Most azzal a közös céllal jelenik meg ez a könyv, hogy segítse a jövő alkotóit és kutatóit. 


Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
3.800 Ft
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék népviseletének néprajzi elemzése, elkészítéseinek szabálya, a hajdani szövésmódozatok, öltéstípusok bemutatásával, az újraalkalmazás lehetőségével / Kisné Portik Irén

Kisné Portik Irén Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte című népviselet-gyűjteménye fontos néphagyományi mérföldkő az egész Székelyföld életében...bővebben


Szövés
3.995 Ft
Kereten, szádfán, karmantyúfán... - 2., változatlan kiadás / Árvai Anikó - Vetró Mihály

A szövés eszközei sokfélék, varázslatos szépségű kelmék készülhetnek néhány földbeszúrt karón éppúgy, mint számítógép vezérelte gépeken. A legegyszerűbb szövőszerkezetek közé tartozik a szövőkeret, a szádfa, a nomád szövőszék, a szövőkártya és a karmantyúfa, ezek mégis lehetőséget adnak szinte valamennyi szövéstechnika kipróbálására és elsajátítására szövőszékek, és más hely- és pénzigényes eszközök nélkül. Részletes keresés