Betöltés...

szőttesek, hímzések, varrottasok


77 magyar népi játék
5.990 Ft
Beke Mari

A hetes mágikus szám, szinte minden mesében szerepel - de a hetvenhét kétszeresen is az! A sárkánynak sokszor van hét feje (ebben a könyvben is szerepel egy sárkány, de ne ijedjetek meg, ő nem hétfejű, inkább százlábú). Illyés Gyula sem véletlenül fűzött egybe 77 magyar népmesét: el akarta varázsolni olvasóit. Ennek a könyvnek is ez a célja: a varázslat, csak épp Beke Mari módra...


A tű csodája
1.500 Ft
Moldvai csángó-magyar inghímek, erdélyi öltéstechnikák / Gazdáné Olosz Ella

Gazdáné Olosz Ella képzőművész, pontosabban textilművész nem tartotta magát néprajzosnak, bár számos gyűjtőúton részt vett. A tű csodája is ezeknek az utaknak az eredményét foglalja össze, a könyvben megtalálhatóak moldvai csángó varrottasok, széki öltésmódok és Törcsvár vidéki román öltések.


Az erdélyi mintakincs alapformái
3.495 Ft
Tóth István

A kötet Tóth István: A magyar díszítés alapformái. Kolozsvár (1943) című könyvének átdolgozott kiadása...


Bukovinai székelyek festékes szőnyegei
2.000 Ft
Hagyományos és új szőnyegek mintakincse, szövésmódja - Oktatási segédanyag a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára / Lőrincz Etel / Helyi hagyományok

A könyv azzal a szándékkal született, hogy segédanyagot nyújtson a magyar szövőkultúra eddig kevéssé publikált területe iránt érdeklődők számára. Kiadványunkat haszonnal forgathatják a szövéssel ismerkedők, a szakmában már jobban elmélyedők, szakoktatók és az alkotók is. Gyakorlati használatra szánjuk a megjelenő műveket, nem kizárólag tudományos céllal, főként a hagyományoktatás részére...bővebben


Erdélyi csipkék
4.900 Ft
Kiállítási katalógus / Szőcsné Gazda Enikő (vál., tanulmányt írta)

Erdély tárgyi kultúrájában, különösen a 19.század végén és a 20. század első felében kiemelt szerep jutott a csipkekészítésnek és csipkehasználatnak. Bár kétségtelen, hogy e női munka rohamos térnyerését nagy mértékben befolyásolta a 19. század második felének iskolai kézimunkaoktatása, a 20. század elejére a csipke annyira intergálódott az erdélyi ízlésvilágba, hogy talán egyetlen ház sem létezett, amelyben ne lettek volna ezzel ékesített lakástextilek, ruhadarabok.


Fehérhímzések Szadán
3.800 Ft
Whitework embroidery from Szada / Dr. Dulai Sándorné

"A könyv összefoglalja mindazt a tudást, abban a reményben, hogy az egyre ismertebb és elismertebb Galga menti hímzések mellé felsorakozik az azoktól semmiben el nem maradó, azokkal rokon, ám mégis egyedi, gazdag és szép szadai hímzéskultúra. Ajánlom ezt a kis könyvet a szadaiaknak - régieknek és újaknak -, akik oly sok példáját adják annak, hogy érdekli őket, fontos nekik a falu múltja, a múlt minden valós értéke. Ajánlom azoknak, akik szabadidejükben szívesen vesznek tűt, hímzőfonalat a kezükbe, és környezetüket saját alkotásaikkal szépítgetik. És ajánlom mindenkinek, aki nyitott ez emberi kultúra, a magyar kultúra, a paraszti kultúra kincseire. Ilyen kincseket lelhetünk ebben a könyvben..."


Hagyományőrző hímző szakkörök a Muravidéken
1.500 Ft
Kepéné Bihar Mária - Lendvai Kepe Zoltán

A Szlovéniában élő magyarság néprajzilag főként a Lendva-vidék, a Hetés és az Őrség történeti-néprajzi tájak hagyományvilágához kötődik. E tájak népművészeti értékei közül az itt élő magyarság talán a hetésinek nevezett népviseletére és hímzésére a legbüszkébb.


Hímzett kötések és szélcsipkék az erdélyi és moldvai magyaroknál
1.800 Ft
Cs. Gergely Gizella

Munkássága tanúbizonysága szerint Cs. Gergely Gizella a nemzeti kultúra, népi kultúra felkutatásáért és áthagyományozásáért, a nemzeti műveltség ápolásáért lelkesedő és felelősséget vállaló, áldozatokra képes tanár. Ezt bizonyítják jelen kötetében megfogalmazott zárógondolatai is: A múlt hagyományai, műveltségjavai mind szellemi, mind tárgyi téren leghívebben a falusi nép körében őrződtek meg, nemzedékről-nemzedékre csak kevéssé változtak meg.


Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
1.490 Ft
Horváth Ágnes (szerk.) / Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez

A kifestőkönyv nyolc magyar tájegység ismert hímzésmintáit mutatja be: a békési, a buzsáki, a debreceni, a kalocsai, a kun, a matyó, a rábaközi és a sárközi hímzést.

Mindegyik hímzésfajtából négy színes motívumot közöl, valamint ezek kiszínezetlen, vonalas rajzát is. A füzet végén rövid leírás ismerteti az egyes hímzésfajták jellemzőit.

Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez sorozat 7. tagja.


Kalocsai motívumok kifestőkönyve
1.490 Ft
Horváth Ágnes (szerk.) / Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez

A kifestőkönyvben kalocsai színes hímzések motívumkészletéből találhatók példák, mind az öreghímzések, mind pedig a huszadik század második felében jellemző, színpompás, naturalisztikus motívumok közül.


Kalotaszegi ünnepek
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Vasas Samu - Salamon Anikó

Kalotaszeg elsősorban népművészetével vált ismertté. A kötet majd kétévtizedes gyűjtőmunka eredménye: egy egész tájegység, a tágabb értelemben vett Kalotaszeg 41 falujának teljes ünnepi szokásanyagát veszi számba, továbbá a gazdasági évhez kapcsolódó szokásrendjét, az ünnepek szokásainak verses és prózai szövegeit...


Kászoni székely népművészet
3.000 Ft
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit – Dr. Nagy Jenő

Antikvár könyv

Ha népművészetünk tanulmányozója előtt az a feladat áll, hogy egy olyan néprajzi tájat kell választania, ahol a magyar népművészet sajátos vonásai sokoldalúan és átfogó módon jelentkeznek, úgy feltétlenül a magyar nyelvterület valamely szélső, hegyvidéki tája felé veszi útját. Míg a síkvidékeken a könnyebb közlekedés, a sokirányú érintkezés hatására az újabb és újabb gazdasági és művelődési javak forgalmának kitett nagy kiterjedésű és egymásba mosódó határú néprajzi tájakat találunk, a hegyes vidékeken minden emberi közösség, gazdasági és történeti tájegység, de mindenik patakvölgy és hegyhát a helyi viszonyok szerint alakított nagy múltú hagyományokat őriz...


Magyar hímzésminták kifestőkönyve
1.490 Ft
Horváth Ágnes (szerk.) / Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez

A füzetben 32 hímzésminta színes képe és azok vonalrajzos, kiszínezetlen párja található. A kifestő végén mindegyik hímzésmintáról rövid leírás szerepel.

Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez sorozat tagja.


Marosmagyarói varrottasok és szőttesek
3.500 Ft
Palkó Attila - Szentimrei Judit

Marosmagyaró a Felső-Maros mente egyik legrégibb, leg­né­pe­sebb települése, nagy többségében református vallású, magyar lakosságú falu. Keletkezését és fejlődését döntő módon határozta meg az a vidék, amelynek szerves részét alkotja. A Felső-Maros mente nemcsak természetföldrajzi adottságainál fogva érdekes, hanem igen értékes az az örökség is, amelyet a vegyes lakosságú vidék magyar, román és szász népessége az anyagi és szel­lemi kultúrában alkotott...bővebben


Népi szabás és díszítés
3.500 Ft
Oktatási segédanyag a "Népi játék és kismesterségek oktatója" tanfolyam hallgatói számára / Erdész Judit / Hagyományoktatás - módszertani füzetek

Az utóbbi évtizedekben egyre többen kedvet kaptak a népviseleteknél használatos öltözetdarabok készítéséhez. Egyrészt hagyományőrző csoportok számára egy-egy tájegység hagyományos viseletét újítják fel, másrészt saját maguk számára varrnak olyan ruhadarabokat, melyek magukon viselik a népi szabásformát és díszítésmódot. Ehhez kíván segítsége nyújtani ez a munka...bővebben


Nyugat-dunántúli szabadrajzú hímzések
4.000 Ft
Hímzésminták melléklettel gyűjtő mappában / Beszprémy Józsefné / Mesterség - Hagyomány

Beszprémy Józsefné hímző népi iparművész, a népművészet mestere: Nyugat-dunántúli szabadrajzú hímzések kötetében a szerző elmúlt tíz évben gyűjtött új mintáit - 64 db mintarajzot – egy színnel varrott, színes valamint fehérhímzéses vagdalásos, szálszámolásos mintáit találhatják a Nyugat-Dunántúlról. A kötetben olvashatják a minták leírását, jó tanácsokat a hímzés kivitelezéséhez, több helyen a feldolgozott minták mellett az eredeti múzeumi felvételt is bemutatjuk. A szerző visszaemlékezéseiben a hímző mozgalom „fénykoráról”, saját életútjáról is olvashatnak, mely immár kultúrtörténeti jelentőséggel is bír.


Székely festékesek a gyakorlatban 1973-2016
5.900 Ft
Szentimrei Judit tanulmányával / Ardai Ildikó

Ardai Ildikó nagyon sokat tett azért, hogy fontos nemzeti örökségként tekintünk a festékes szőnyegre, munkássága példaszerűen mutatja, hogy a hagyományhoz miként lehet kreatív, alkotó módon, tisztelettel és tudásvággyal közelíteni. Szentimrei Judit Székely festékesek című tanulmánya 1958-ban jelent meg. Ez a kis kötet ma könyvritkaság, megkerülhetetlen alapmű a néprajzosok és a szövést oktatók, tanulók körében. Most azzal a közös céllal jelenik meg ez a könyv, hogy segítse a jövő alkotóit és kutatóit. 


Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte
3.800 Ft
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék népviseletének néprajzi elemzése, elkészítéseinek szabálya, a hajdani szövésmódozatok, öltéstípusok bemutatásával, az újraalkalmazás lehetőségével / Kisné Portik Irén

Kisné Portik Irén Szépanyám szőtte, dédanyám varrta és hímezte című népviselet-gyűjteménye fontos néphagyományi mérföldkő az egész Székelyföld életében...bővebben


Szilágysági magyar népművészet
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy Jenő

A szilágysági magyar népművészet kötetnyi bemutatását adni – néprajzkutatásunk régi adósságának törlesztése. (…) Hiszen könyvünknek, egy eddig ismeretlen néprajzi tájunk sajátos népművészeti kincsei feltárása és az ennek kapcsán felmerült tudományos vonatkozású felismerések közzéadása mellett, azt a társadalmi szerepet is szántuk, hogy a maga helyén és módján, még ha oly szerény, de alkalmas tégla legyen kultúránk továbbépítőinek kezében.

 


Szövés
3.995 Ft
Kereten, szádfán, karmantyúfán... - 2., változatlan kiadás / Árvai Anikó - Vetró Mihály

A szövés eszközei sokfélék, varázslatos szépségű kelmék készülhetnek néhány földbeszúrt karón éppúgy, mint számítógép vezérelte gépeken. A legegyszerűbb szövőszerkezetek közé tartozik a szövőkeret, a szádfa, a nomád szövőszék, a szövőkártya és a karmantyúfa, ezek mégis lehetőséget adnak szinte valamennyi szövéstechnika kipróbálására és elsajátítására szövőszékek, és más hely- és pénzigényes eszközök nélkül. Részletes keresés