Betöltés...

Antikvár könyvek


A Felső-Tiszavidék népi építészete
2.900 Ft
Gilyén Nándor - Mendele Ferenc - Tóth János

Antikvár könyv

E könyv célja, hogy bemutassa e vidék gazdag, de egyre pusztuló építészetén kiváló értékeit. Ezenkívül megismertet az itt általános településszerkezettel, a lakóház fejlődésével és elrendezésével, a gazdasági épületek jellemzőivel, a malmokkal és egyéb épületekkel és végül ismerteti a Sóstó-i Szabadtéri Falumúzeum tervét. A magyar műemlékvédelem mindent elkövet, hogy a Felső-Tiszavidék faépítészetének néhány kiváló értékét megmentse a jövő számára, ez azonban csak elenyésző része e vidék építészetének. A könyv legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy e pusztuló kultúra feldolgozásával a feledés ellen szellemi védelmet nyújt.


A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere
1.800 Ft
B. Gergely Piroska

Antikvár könyv

Kalotaszeg kutatásának szép hagyományai és gazdag eredményei vannak a hazai magyar nyelvtudományban. Több mint három évtizede fordul megszakítatlanul a kutatók egész sorának érdeklődése e népművészeti, néprajzi értékekben ritka gazdaságú tájegység nyelvi kincsei felé.

Hagyomány folytatásához szegődtem tehát, amikor doktori értekezésem tárgyául Kalotaszeg mai személyneveinek tanulmányozását választottam. De vonzott a feIadat időszerűsége is. A mai és különösképpen a népi környezetben élő mai személynévanyag összegyűjtése és feldolgozása sürgető és különlegesen tanulságos feladat a névtudomány soron levő tennivalói között. 

 


A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere
1.500 Ft
Vámszer Márta

Antikvár könyv

A kalotaszegi nyelvjárás igealakjairól szóló monográfiám eredetileg doktori értekezésnek készült, és megvédésére 1963-ban került sor.  A kiadásra került változat  az eredeti dolgozatnak lerövidített, tömörített formája, amely a legfontosabb eredmények összefoglalására törekszik, és ugyanakkor lemond sok részletkérdés bemutatásáról, valamint a különböző jelenségek tárgyalása rendjén a más nyelvjárások felé való kitekintésről. A szükségszerű tömörítés ellenére fenntartottam azt a célkitűzésemet, hogy a  kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszerét a maga egészében mutassam be, tehát a teljesség igényének, amelyről a bevezetőben részletesebben szólok, az adott keretek között is eleget tettem. Nyitva maradó kérdés - és egyben csábítóan szép feladat - több más nyelv-járás igeragozási rendszeréről szóló hasonló monográfia alapján a nyelvjárásközi összehasonlító vizsgálatokat elvégezni. 


A költő életei
1.000 Ft
Szilágyi Domokos (1938-1976) / Kántor Lajos (szerk.)

Antikvár könyv

Tíz évvel a ködös őszi nap után, amelyen Szilágyi Domokos kilépett az élők sorából, a hátrahagyott mű éppolyan eleven erőként hat, éppúgy figyelünk rá, mint ahogy akkor tettük, amikor személyi jelenlétével adhatott még nyomatékot a költő, a műfordító, a kegyetlenül szigorú kritikus, az esszéíró a kortársakhoz szóló szavainak. A Szilágyi Domokos-kötetek már a hatvanas-hetvenes években keresettek voltak. És mint ahogy várhattuk, egyértelműen könyvsiker lett az 1978-as Kényszerleszállás, az első "összegyűjtött versek"; ...bővebben


A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere
1.800 Ft
Teiszler Pál

Antikvár könyv

A XIX. és XX. század fordulóján a Szatmár megyei svábok körében megindult gyors nyelvváltási folyamat olyan sajátos nyelvi helyzetet teremtett, amelynek eredményeként a nyelvi részrendszerek mindegyikének szempontjából egy új, sajátosan egyedi magyar nyelvjárási alakulatról beszélhetünk. Benne a bilingvizmus csoportos és egyéni, belső nyelvi meg nyelven kívüli jellemzői mind együtt vannak meg. A nyelvi interferenciának időben és vele mozgalmasságban ennyire sűrített típusa ritkán fordul elő. Csupán empirikus megfigyeléssel afféle káosznak tűnhetik a nyelvi rendszer ilyen fejlődési szakasza. Kiderült azonban, hogy nincs egyetlen mozzanata az egésznek meg részeinek sem, amely a rendszer nagy összefüggés-hálózatán kívül rekedne. Éppen ezért meggyőződéssel valljuk a fonológia elméleti és módszertani elveinek kikristályosodott és gyümölcsöző voltát. Leírási kísérletünk, ha nem is maradéktalanul, de tanúbizonysága annak, hogy nemcsak a homogénebb típusú nyelvjárási alakulatok, hanem a heterogénebb jellegűek kutatásában is biztos támpontokat nyújtanak.

 


A nemes székely nemzet képe I-III. kötet
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Rugonfalvi Kiss István (szerk.)

„Nehéz körülmények között, nehéz szívvel vállalkoztam ezen mű megírására és szerkesztésére ; midőn azonban lehetőség nyílt arra, hogy eleget tegyek annak a kötelességnek, melyre népem szeretete régóta ösztökél, nem tagadhattam meg, közreműködésemet...


A szabadság szomorúsága
1.500 Ft
Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1980-1988 / Fazekas József - Tóth Károly (szerk.) / Csehszlovákiai Magyar Írók

Antikvár könyv

"A várva várt »szlovákiai magyar regény« árnyékában fejlődő szlovákiai magyar novella az elmúlt két évtized alatt meglepően egységes - a regényirodalom fejlődésével párhuzamos - vonulatot alkot. Regény- és novellairodalmunk fókuszában egyaránt azok a nagy történelmi és társadalmi »földmozgások« állnak, amelyek századunkban szűkebb és tágabb hazánkat, egész Európát alapjaiban rázták meg, s amelyeknek utórezgéseit az emberi lélek finom műszerei még ma is érzékelik...bővebben


Aranka György erdélyi társaságai
1.000 Ft
Enyedi Sándor (válogatta) / Ritkaságok

Antikvár könyv

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratait, illetve az Aranka György-hagyaték túlnyomó részét két erdélyi közgyűjtemény őrizte meg: a kolozsvári líceumi könyvtár és az Erdélyi Múzeum Egylet gazdag gyűjteménye. A második világháború után ezek az iratok a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kézirattárába kerültek. Itt végezte kutatásait Jancsó Elemér professzor is, aki 1955-ben jelentette meg három kötetre tervezett munkájának első részét, a társaság működésével kapcsolatos dokumentumok gyűjteményét. Kötetünkben olyan iratokat talál az olvasó, amelyek egyik részét kéziratból (pl. levelek), másik részét nyomtatott szöveg alapján közöljük. Ez utóbbi típusú dokumentumok esetében vagy a korabeli nyomtatványokra, vagy csak Jancsó Elemér már modernizált szövegközlésére támaszkodhattunk...bővebben

 


Az emberélet fordulói
2.500 Ft
Gombosi népszokások / Jung Károly

Antikvár könyv

Jung Károly verseivel már évek óta jelen van szellemi életünkben. Néprajzi érdeklődésének Az emberélet fordulói című monográfiával adott kifejezést, melyben Gombos szokás- és hiedelemvilágát vizsgálva az ember életének nagy fordulói közül a születés, házasság és halál bonyolult kérdésköreit tárja az olvasó elé. Hogy gyűjteménye nem véletlen kirándulás a néprajz területére, erről meggyőződhetünk dr. Voigt Vilmos budapesti egyetemi tanár értékelő utószavából „ ... az olvasó a legteljesebb magyar szokásleírást tartja kezében: nem csak a jugoszláviai magyar, hanem egyáltalán a magyar néprajzkutatás ilyen áttekintést még nem tett közzé ..." A jugoszláviai magyar néprajzkutatásban elszórt tanulmányokkal, hiedelem-közlésekkel már találkoztunk, Az emberélet fordulói azonban a szokásvilág egészének bemutatása.


Az erdélyi szászok 1848-1849-ben
1.600 Ft
Sárközi Zoltán / Értekezések a történeti tudományok köréből - Új sorozat

Antikvár könyv

Dr. Sárközi Zoltán 1922. június 26-án született Mezőkövesden. 1946-ban a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán fejezte be tanulmányait. Bölcsészdoktori értekezését Szászváros és Szászvárosszék történetéről készítette el. Azóta foglalkozik az erdélyi szászok múltjával. 1963-ban ezen sorozatban jelent meg "Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában (1790-1848)" c. füzete. Jelen dolgozata e munka folytatása. Mint a Magyar Országos Levéltár IV. osztályának helyettes vezetője elsősorban gazdasági levéltári problémákkal foglalkozik. Résztvett több vállalati monográfia elkészítésében, helytörténeti munkásságot is folytat. 


Bartók Béla és a Bánság
2.800 Ft
Szekernyés János

Antikvár könyv

"Bánátológusként", a helytörténet kitartó búvárlójaként s hivatásos újságíróként nem térhettem ki a vonzó és izgalmas feladat elől, hogy a régió legnagyobb szülöttéről, legzseniálisabb alkotóegyéniségéről ne beszéljek és írjak. Miként jeleztem summázom a feltárt, az összegereblyézett bánsági vonatkozású adatokat, ismereteket, a könyv második felében pedig válogatást nyújtok az országrész napilapjaiban, folyóirataiban megjelent cikkekből, beharangozókból, kritikákból, interjúkból s méltatásokból, amelyek közül többet is megbecsült muzsikusok, zenekritikusok jegyeztek, vetettek papírra...bővebben


Bridges across the Bega River (Temesvár)
2.900 Ft
Árpád Jancsó

A temesvári Bega-hidak krónikája (átd. kiad.) (angol)...bővebben


Búvópatakok
750 Ft
Beke György

Harmadik könyvvé rendeződtek férfikorom tudatos erdélyi barangolásainak újabb élményei. A hepehupás, vén Szilágyba fiatalságom máig izgató rejtélye, az Ady-titok vonzott. Fehér megyét anyai nagyapám, az egykori enyedi diák társaságában jártam be. A harmadik jelentős szórványba, a mai Beszterce-Nasszód megyébe egy tragikusan fiatalon elment kortársunk, barátunk emléke hívott: Horváth Pál törődése, amelynek értékét – mint annyiszor! – igazából csak most ismerjük fel: a hiányából. Áldozatos életének tanúságával találkozhattam mindenütt. Szenvedélyes alapító volt a minden eddigieknél gyorsabban változtató időben. Munkát és hitet szögezett szembe gánccsal és kishitűséggel. Beleírta életét a tájba, mivel megtalálta az utat a megőrző példákhoz. Bölcs hagyatéka, hogy az ő életét mindenképpen folytatni kell. Ezt az üzenetet értettem meg a Sajó, a Szamos és a Beszterce partjain. Beke György


Erdély
3.000 Ft
Északi része és a Székelyföld

Erdély, egy évezreden át Magyarország keleti védőbástyája, Európa természeti szépségekben egyik leggazdagabb része. Népi és nyelvi tarkasága, égbenyúló havasai, zúgó fenyvesei, csobogó hegyi patakjai, gigászi hegyvonulatai Svájcra emlékeztetnek. Négy folyója szakadékok és fenyőrengetegek komor pompájában, romantikus várromok lábai előtt kanyarog. Északon a Szamos fut az Alföld felé, keletről nyugatra kanyarog a Körös, a Székelyföldön a Maros, és az Olt völgyeit körülzáró hegyvonulatok teszik változatossá a tájat. Éghajlata a vidékek szerint változó. A hegyekből védett medencékben ködmentes, derült, szelíd éghajlat az uralkodó. 


Erdély története
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
(1598-1599, 1603) - Második kiadás / Szamosközy István / Bibliotheca Historica

A XVI. században Szamosköznek nevezték a Szamos, a Tisza és a máramarosi hegyek közé eső síkságot. Erről a vidékről költözött Erdélybe a Szamosközy család, amelynek nevében megmaradt ősi lakóhelyének emléke. A Szamosközyek kisnemesek lehettek, akikről semmit sem őriztek meg az írások. István volt az első, akinek alakja, ha nem ismerjük is pontosan az életútját, történeti munkáiban, feljegyzéseiben, leveleiben megvillan, hogy utána ismét eltűnjön a család. Valószínűleg 1565-ben született Kolozsvárott...


Erdély változó társadalma
1.500 Ft
1767-1821 / Csetri Elek - Imreh István

Antikvár könyv

A történelemtudományt ma rendkívül sokoldalú elvi-módszertani hatás éri. A filozófia, a lélektan, a matematika, a szociológia és sok más tudományág mind erőteljesebben követeli meg azt, hogy a história megújuljon, a maga módján egzaktabbá s így a valóságot hívebben tükrözővé váljék: tehát mennyiségi elemzésre és ellenőrizhetőségre törekedjék. A matematika segítségével a múlt, a történelem tudományosabb tükrözést remélhet, a történetírás magabiztosabbá, ellenőrzöttebbé válhat. A modellek, feltételezett konstrukciók megalkotására is lehetőséget kínálnak ezek az új kutatási eljárásmódok, amelyek tehát nemcsak alapoznak, hanem merőben új építkezésekre is sarkallnak és ezeknél a szilárdsági mutatószámok próbáját szigorúan megkövetelik. 


Erdélyi kormányhatósági levéltárak
6.000 Ft
Trócsányi Zsolt / A Magyar Országos Levéltár kiadványai - Levéltári leltárak

Antikvár könyv

A kötet a Magyar Országos Levéltár két szekciójáról, az Erdélyi Kancelláriai Levéltárról és az Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárakról ad tájékoztatást. Az ismertető leltár műfaji követelményeinek megfelelően szerves összefüggésükben ismerteti az anyag nagyobb egységeit: az egyes hatóságok vagy egymást jogutódként váltó több szerv levéltárait, az egyes szervek fondjait, s ezeken belül az egyes állagokat. Az ismertetésben a szerző az adott kormányhatóság hatáskörének, működésének általános rajzából indul ki, így világítja meg az iratanyag tárgyát. Az anyag tematikus elemzésére csak ott kerül sor, ahol a hatásköri ismertetés nem mond eleget.

A munka jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a benne ismertetett két levéltári szekció közül eddig csak az erdélyi udvari kancellária levéltáráról jelent meg - jó 20 éve - sokszorosított s csak könyvtárakban hozzáférhető alapleltár. Így a kötet rendkívüli segítséget nyújt az 1526 és 1867 közötti erdélyi történelem kutatói számára. 

 


Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737
2.000 Ft
Kovács András - Kovács Zsolt (szerk.) / Erdélyi művelődéstörténeti források

Antikvár könyv

Az elmúlt évtizedek cenzúrátfélő erdélyi irodalma félénk-szemérmesen "egyházi forrásoknak" nevezte azokat az adatokat, amelyek az erdélyi történelmi egyházak kezelésében maradt, különböző rendű-rangú, állami kisajátítás elől rejtőzködő levéltárakból, illetve régebben közzétett egyházi kiadványok által közvetített, ugyanilyen állagokban őrzött, legtöbbször éppen egyházlátogatási iratokból és jegyzőkönyvekből származtak. Valamilyen enyhén pejoratív felhangtól sem volt mentes ez az elnevezés, használói mintha különbséget akartak volna tenni egy "hivatalosabb", talán „hihetőbb" kútfő-csoport és a "nem hivatalos", esetleg több kritikára szoruló előbbiek között. Kiadásukról az akkori viszonyok közepette természetesen szó sem lehetett, noha kétségtelen volt, hogy nélkülük a kora újkori és újkori egyház-, iskola-, hely-, könyv- és művészettörténeti, valamint néprajzi kutatásokban aligha várható komoly előrelépés.

 


Erdők, mezők, vad ligetek
1.400 Ft
Drávaszögi magyar népballadák / Katona Imre - Lábadi Károly (szerk.)

Antikvár könyv

A jugoszláviai magyar népballadák kutatása az utóbbi egy-két évtizedben annyira fellendült, hogy a különféle közlések száma ma már eléri a harmincat, ezek között azonban méltatlanul kevés drávaszögi ballada szerepel. Ezt a hiányt és mulasztást pótolja ez a könyv, amelyben 52 önálló balladatípusnak összesen 133 változatát találja az olvasó. Ezek a számok – Erdélyt kivéve – bármely magyar nyelvterület balladakincsével felveszik a versenyt, Jugoszlávián belül pedig először jelennek meg olyan irodalmi és népköltészeti ritkaságok, mint a történeti Szilágyi és Hajmási, a legendás Szálláskereső Jézus vagy akár a Kétféle menyasszony és még több más. Ezek közül az első ballada – kisebb mértékben még több is – az eddigi kutatások eredményeit is jelentősen módosítja.

Katona Imre és Lábadi Károly, a könyv összeállítói Vargyas Lajos nagy balladamonográfiája után is próbáltak újat mondani: míg az ismert kutatónál csak 27 itteni előfordulású balladatípus található meg, a szerzőpáros további 25-ről készített kisebbfajta monográfiát...bővebben

 


Eszköz, munka, néphagyomány
2.400 Ft
Dolgozatok a munka néprajza köréből / Dr. Kós Károly

Antikvár könyv

A népi kultúra két fő dimenziójával: a témakörökkel és a táji változatokkal előző két könyvemben való ismerkedés után - úgy gondolom - indokolt, ha mostani tanulmánykötetemmel a népi kultúrát alapvetően meghatározó hagyományos munka és munkaeszközök világába vezetem az olvasót. A munka nem csupán a hosszú hétköznapok erre kijelölt óráiban foglalkoztató tevékenység, hiszen közvetlenül vagy közvetve szabadidőnkben is legfőbb beszédtémánk, s ott rejtőzik legkülönbözőbb testi és szellemi mozdulatunkban. S ha ez így: van modern életvitelünkben, mennyivel inkább így volt a kevésbé differenciált hagyományos népi életben, melyben az anyagi, társadalmi és szellemi tevékenység a munkával és éppen a munka révén egymással oly szétválaszthatatlan egységet alkotnak, hogy önmagukban való tanulmányozásuk és megértésük - nem is lehetséges. Részletes keresés