Betöltés...

szászok, svábok


A magyarországi németek története 1-2. kötet
12.000 Ft
1. kötet: A kora középkortól 1860-ig - 2. kötet: 1860-2006 / Gerhard Seewann

Prof. Dr. Gerhard Seewann, a PTE-BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék nyugalmazott tanszékvezetőjének 2012-ben jelent meg Geschichte der Deutschen in Ungarn (A magyarországi németek története) című kétkötetes monográfiája, amely szinte rögtön a magyarországi németekről szóló irodalom alapművei közé került. A német nyelvű monográfia, amit Dr. Vitári Zsolt, a PTE-TTI Modernkori Történeti Tanszék tanszékvezető-helyettese fordított magyarra, az Argumentum Kiadó gondozásában jelent meg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának támogatásával...


A nemlétezők lázadása
1.950 Ft
Zárványok és szórványok II. / Szilágyi Aladár / Etnosz riportsorozat

Ötödik esztendeje rója Szilágyi Aladár a maga Etnosz-portyáknak nevezett riportútjaival Románia tájait, hogy másod-, harmadmagával képekben is megörökítve mutassa be, megyéről-megyére, faluról-falura járva azt a tarka világot, amit az országban élő nemzeti kisebbségek jelentenek. Az újra kötetbe gyűlő riportok - követve a 2006-ban A Klisszura titkai címmel megjelent első gyűjteményt - is különböző etnikai kisvilágokba kalaluzolják el az olvasót, egyazon, magát egységes nemzetállamnak valló, időközben a nyelvek és kultúrák sokszínűségét jelentő Európai Unió tagjává vált országban. Pedig mekkora különbségeket, megannyi érdekes másságot tapasztalni, mennyi megőrzésre, de még inkább utolsó pillanatban történő megmentésre érdemes kincset találni...bővebben


 


A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században.
3.200 Ft
Sváby Frigyes

Hasonmás kiadás – Lőcse: Szepesmegyei Történelmi Társulat, 1901

„A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században« czímű füzetét nyújtja most választmányunk társulatunk tagjainak 1900-adik évi illetményűl. A csere igen szerencsés, mert ez a mű teljesekké egészíti ki társulatunknak eddig megjelent évezredes kiadványait, de a nélkül, hogy bányavárosaink történetéből sokat előlegezne...bővebben


Az árulásról
3.590 Ft
Könyv és film / Hajdú-Farkas Zoltán

Az erdélyi szászok Európát képviselték Európa határán: a szorgos munkálkodást, a tulajdon – a közte a közös tulajdon – szentségét, és a kultúrát mindenekelőtt. A kollektív ölések, nemzetgyilkosságok e tájon mindig Európa-vesztéssel jártak, a térség európátlanítása folyt vérrel. A magyarországi zsidóság, vagy a svábság felszámolása a magyarországi polgár-világon ütött mély sebet; az erdélyi zsidóság, majd a szászság megsemmítése Erdélyt és Romániát lökte Európától lökte Európától és az európai civilizációtól messzibbre el. A szászsággal nem csak egy kultúra tűnt a semmibe, de egy kicsit a kultúra is...bővebben


Az erdélyi szászok
3.200 Ft
Szabó Benő - Zalka János

Hasonmás kiadás – Győr, 1867.

Zalka János győri megyéspüspök dolgozata az erdélyi szászok történetét dolgozza fel betelepülésüktől a középkor végéig...bővebben


Az erdélyi szászok betelepedéséről
3.500 Ft
Horst Klusch

Horst Klusch erdélyi szász tudósember, a szászok eredetének, történelmének kutatója, aki e népcsoport világban való helyét keresi, önértelmezésének történelmi alapjait vizsgálja Az erdélyi szászok betelepedéséről című tanulmánykötetében. Sieben­bürgen név és a szászok eredetéről szóló tanulmányait követő írásaiban a szászsághoz kapcsolódó betelepedés-elméletek valószínűségét vizsgálja, a legújabb elméletek felől a szászok erdélyi betelepítését az 1096-1154 közötti periódus eseményeivel hozza kapcsolatba.


Egy kis madárka ül vala - Es saß ein klein Waldvögelein
3.100 Ft
Kányádi Sándor (ford., vál.)

Harminc évvel az első kiadás megjelente után újra az olvasóközönség figyelmébe ajánljuk a műfordító Kányádi Sándor nagyívű vállalkozásának, az Erdélyben élő népek költészetének tolmácsolása első darabját. A kötetet Cseh Gusztáv illusztrációi díszítik továbbá Almási István tanulmánya értekezik a dallamokról. Az ötvenkét, szász dialektusban közzétett népdal és magyar fordításai egy sajátos népi kultúra gyöngyszemei.


Jubileumi emlékkönyv 1714-2014
3.500 Ft
300 éves az újraalapított Torbágyi Római Katolikus Egyházközség / Müllner János (szerk.)

A Torbágyi Római Katolikus Egyházközség 2014-ben ünnepli újraalapításának 300. évfordulóját. Az ebből az alkalomból megjelent könyv nemcsak az egyházközség 300 éves hitéletét mutatja be, hanem egyúttal Torbágy település történetébe, kulturális életébe is betekintést nyújt. Biatorbágy egyik legnagyobb közösségének történetén keresztül egy-egy korszak jellegzetes társadalmi viszonyait, illetve annak következményeit is megismerhetik az olvasók. Mindenkinek, aki városunkban él, vagy azt megismerni szándékozik, jó szívvel ajánljuk e kötetet.

 


Málenkij robot Bonyhádon és környékén - Zwangsverschleppung aus Bonyhád und Umgebung
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Lohn Annamária

Jelen kötet célja a "Schwäbische Türkei" központjában fekvő Bonyhád, és az ahhoz közeli települések területéről- kiemelve Tolna megyét és a történeti Völgységet - málenkij robotra elhurcolt német ajkú lakosság viszontagságainak bemutatása. A mindkét világháborút elveszítő Magyarországra és Európára is ólomsúllyal nehezedett a német kérdés...


Mi, svábok
12.600 Ft
Újdonság
Történetek magyarországi németekről / Bihari Zoltán / Nemzeti Értékek Könyvsorozat

Hosszú évtizedek után újból virágzó, gyarapodó, identitásukban megerősödő korszakot élhetnek a magyarországi németek. A hazai társadalomban, kultúrában, gazdaságban egykor betöltött jelentős szerepük számos értéket hagyott hátra. Napjainkban pedig szemtanúi lehetünk közösségük látványos újraszerveződésének, érdekképviseleti, kulturális és oktatási-nevelési tevékenységük gazdagságának, mellyel ismét kézzelfogható, fontos értéket képviselnek hazánk kulturális palettáján. A múltjukat kutató, jelenüket és jövőjüket építő svábok életerős közösséget alkotnak. Ezt kívántuk bemutatni a Nemzeti Értékek Könyvsorozatban, riportokkal, történetekkel, személyes portrékkal.

 

 


Nagyszebentől az elnöki palotáig
2.995 Ft
A román elnök útja / Klaus Johannis

Közéleti ténykedésem mozzanatait gyűjtöttem össze e könyvbe, amelyben emlékeim alapján megpróbálom felvázolni azt az utat, amely az iskolai katedrától az elnökjelöltségig vezetett. Személyes ügyekről is szót ejtek benne, de nem feltétlenül azért, hogy mások kíváncsiságát kielégítsem. Azon történeteket, találkozókat vagy részleteket elevenítettem fel, amelyek adalékkal szolgáltak fejlődésem mikéntjéről, az általam becsült értékekről. Személyes identitásom – a tetteim, és azon elvek, amelyekben hiszek – egészítette ki, töltötte meg élettel a történeteket, azt a közéleti szerepet, amelyet immár több mint tizennégy éve betöltök.

 


Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés?
3.600 Ft
Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban (1835-1914) / Egry Gábor / Múltunk könyvek

A magyarok lába alól kihúzott erdélyi föld, a gondos aprómunkával felvásárolt magyar birtok, a nemzeti élet-halál harc frontvonalában küzdő pénzintézet régi toposza Erdély történetéről alkotott képünknek. Bár ezek a közhiedelmek nem mindig igazolhatóak, az erdélyi pénzintézetek története lehetőséget kínál a nemzeti mozgalmak intézményesedése, működése és gazdasági tevékenység összefüggésének vizsgálatára. Az erdélyi szászok alapították az első pénzintézetet a szent korona országainak területén, bankjaik szerepe városaik, falvaik fejlesztésében kiemelkedő volt. Kezdeti altruista beállítottságukat jórészt megőrizve mindinkább nemzeti politikai törekvések kezdeményezői, támogatói és megvalósítói lettek, végig megőrizve működésük gazdasági racionalitását. Vezetőik a szász társadalom legbefolyásosabb figurái, az egyház, a társadalmi és gazdasági egyletek prominensei, akikkel a kormány is hajlandó kompromisszumot kötni és akik persze saját hasznukról sem feledkeznek el.

 

Székelyek és szászok
2.520 Ft
A kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál / Hajdú Farkas Zoltán

A könyv az erdélyi székelyek és szászok közösségi életének megszervezésében és irányításában a 20. század derekáig fontos szerepet betöltő segítségnyújtást és ennek intézményes kereteit, a székely kalákát és a szász Nachbarschaftot (szomszédsági szervezetet) vizsgálja...


Történelmi és Régészeti Értesítő a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeumtársulat Közlönye.
2.800 Ft
A bánsági legrégibb német település története / Baróti Lajos (szerk.)

Baróti Lajos. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Ny., 1892. Klny. a Történelmi és Régészeti Értesítőből 

A németeknek a Bánságba történt első betelepítésére érdekes világot vetnek az egykori tartományi kormánynak, az u. n. temesvári adminisztrácziónak 1889. nyarán az országos levéltárba került iratai, melyek addig a temesvári pénzügyi igazgatóság irattárában Iappangván, úgyszólván teljesen elkerülték a bánsági történetirók figyelmét. Érdekes adatok találhatók a bécsi hadügyminisztérium s az egykori udvari kamara levéltárában őrzött némely iratokban is, melyek különösen a telepítés kezdetére s a települőknek nyujtott kedvezményekre nézve adnak fölvilágosítást. Ezek alapján kísérlem meg a következőkben a bánsági legelső német kolonizáczió történetének a megírását. Baróti Lajos. – Temesvár : Csanádegyházmegyei Ny., 1892. Klny. a Történelmi és Régészeti Értesítőből - Hasonmás kiadás

 


Vándormadarak
2.900 Ft
Koller Mártonné sz. Molnár Veronika

Szépirodalmi ihletésű családtörténet.

"Ha úgy érzed, elmédben valami szép és jó gondolat született, próbáld megosztani másokkal. Ha sikerül, meglátod, szíved terülni kezd, hogy helyet adjon az örömnek, boldogságnak." Kollerné M. Veronika


Visszaszököttek
2.990 Ft
Bodrogi László - Szále László

Szigetújfalu egy a sok magyar falu között, s egy a magyarországi sváb települések között is. Különlegességei nincsenek. Ha vannak, inkább a régi korokból. Itt húzódott egykor a római birodalom határa, s itt állt a Duna-parton a limes bal parton ritka erődítményeinek egyike. A középkorban kolostort építettek köveiből, mely azóta ugyancsak az enyészeté lett, de a kettős kövek ott vannak a falu barokk templomának és némely régi házak falaiban is...bővebben


Wir Donauschwaben
25.000 Ft   20.000 Ft
-20%
Újdonság
Zoltán Bihari / Nemzeti Értékek Könyvsorozat

Mi, svábok. Történetek magyarországi németekről című, nagy sikerű, rövid időn belül két kiadást megért és elfogyott könyv (2020, 2021) átszerkesztett német nyelvű kiadása, amely több mint száz települést, városrészt és régiót mutat be. 

 Részletes keresés