Betöltés...

Diszkont könyvek


"Itt állok a rónaközepén"
1.000 Ft
Tanulmányok, esszék, kritikák XIX. századi irodalmunkról / Gerold László

A könyv szerencsésen megfogalmazott címe sokatmondóan utal szerzőnk gazdag, 19. századi irodalmi tapasztalataira, a tárgyalt anyag küzdelmes, egyben azonban módszeres, állhatatos és szívós meghódításának folyamatára, a hozzá fűződő viszony személyi eseményeire is, amire vonatkozóan tudnunk kell, hogy a táj embere nem afféle hitbizományként jut azok birtokába, hogy aztán örök időkre kisajátíthatatlan és elidegeníthetetlen tulajdona maradhassanak, hanem fáradságos munkával, meg és visszahódításukkal...bővebben


35 éve együtt
1.000 Ft
A jugoszláviai magyar televíziózás története / Kartag Nándor

Lapozgatva ebben a kiadványban, feltárulnak előttünk 35 év küzdelmei, sikerei, csalódásai, a vajdasági magyar televíziózás három és fél évtizedének története. Szűkebb pátriánkban a magyar szerkesztőség volt a "képes beszéd, avagy beszédes kép" úttörője, és büszkén állíthatom, hogy az Újvidéki Televízió hét szerkesztősége közül ma is a mi kis, megtépázott közösségünk a legfogékonyabb az újra, a szebbre, a jobbra, a korszerűbbre, az elektronikus hírközlés terén jelentkező újdonságokra. Egyéni és közösségi óhajaink, törekvéseink jócskán túlmutatnak azokon a nyomorúságos anyagi-műszaki korlátokon, amelyek könyörtelenül körülhatárolják lehetőségeinket...bővebben

 


A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája
500 Ft
Csapó Julianna / Bibliográfiai Füzetek

A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája 27 lap, folyóirat, évkönyv, naptár, melléklet anyagát és a tárgyévben megjelent könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza. A bibliográfia anyagának közlésében (a magyar irodalomtörténeti bibliográfiák hagyományának megfelelően) követi az előző évek tematikus, tárgykörök szerinti felosztását. A cikkek és könyvek bibliográfiai leírása az ISBD nemzetközi szabvány szerint készült. Az évszám és az évfolyam a szerkezeti egyszerűsítés és ésszerűsítés következményeként a feldolgozott lapok és folyóiratok jegyzékében van feltüntetve...bővebben

 


A jugoszláviai magyar irodalom 1998-1999. évi bibliográfiája
500 Ft
Ispánovics Csapó Julianna / Bibliográfiai Füzetek

A jugoszláviai magyar irodalom 1998-1999. évi bibliográfiája 36 lap, folyóirat, évkönyv, naptár, melléklet anyagát és a tárgyidőszakban megjelent könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza. A bibliográfia anyagának közlésében (a magyar irodalomtörténeti bibliográfiák hagyományának megfelelően) követi az előző évek tematikus, tárgykörök szerinti felosztását.

A cikkek és könyvek bibliográfiai leírása az ISBD nemzetközi szabvány szerint készült. Az évszám és az évfolyam a szerkezeti egyszerűsítés és ésszerűsítés következményeként a feldolgozott lapok és folyóiratok jegyzékében van feltüntetve...bővebben

 


Árgus 2001
500 Ft
Az Árgus - Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület évkönyve / Bozóki Antal

Amikor ennek az évkönyvnek az összeállításához fogtunk 2001 végén, nem az volt a szándékunk, hogy elkészítsük a vajdasági magyarok politikai, gazdasági, oktatási, jogi stb. aspektusainak elemzését, hanem hogy a közösségünk életével kapcsolatos tényeket és adatokat, eseményeket, történéseket és nyilatkozatokat, érveket és ellenérveket mintegy dokumentumszerűen és dokumentáltan áttekintsük, és hogy azokat könyv formájában a Tisztelt Olvasó asztalára tegyük, hogy az most, de évek multán is megbízható forrásként szolgáljon sorsunk alakulásának kutatásában, de nem csak abban...bővebben

 


Árgus 2002
500 Ft
Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület évkönyve / Bozóki Antal

Az Árgus 2001-es Évkönyvének bevezetőjét annak a kérdésnek a felvetésével fejeztük be, hogy lesz-e folytatás, lesz-e újabb Árgus könyv? A választ most már tudjuk: Lesz!

A könyv anyaga, ezúttal is felöleli a vajdasági magyar kisebbségi közösség helyzetének alakulásával és jogainak megvalósulásával kapcsolatos legfontosabb történéseket, elemzéseket, nyilatkozatokat. Részletesen áttekinti a vajdasági magyarságnak a közügyekben való részvételét, a kultúrában és az oktatásban jelentkező problémákat, a határon túli kapcsolatok alakulását.  


Az új Európa építése
500 Ft
Az Európa Tanács 55 éve / Bozóki Antal

"Az Európa Tanács az a kapu, amelyen át be lehet jutni Európába" - olvassuk az Európa Tanácsról szóló könyv (Savet Evrope 1949-1996, Beograd, 1996) előszavában dr. Ranko Petkovic professzornak, a nemzetközi jog időközben elhunyt kiváló szakértőjének a tollából. Ez a kapu most - többszöri kopogtatás után - kinyílt a szerb-montenegrói államközösség előtt. Az Európa Tanács-beli tagság azonban számos feltétel teljesítéséhez kapcsolódik...bővebben

 

 

 

 


Darazsakkal barátkozom!
500 Ft
Gyermekversek / Tari István

Tari István, az Új Symposion harmadik nemzedékével indult költő társaitól eltérően kezdettől fogva nem az avantgardizmus, hanem a hagyományosabb képalkotási módszerrel dolgozó, realistább irány képviselőjének számít a délvidéki magyar irodalomban. Nem első alkalommal jelentkezik gyermekvers-kötettel; újabb könyvébe a frissebb versek mellett belekerült néhány költeménye, amelyekkel már korábban is találkozhatott az olvasó. Mégis a hat ciklusra osztott gyermeklírai termés nagyon egységes, játékos, vidám hangütésű...bővebben


Decennium
500 Ft
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata 1995/1996 - 2004/2005 / Brestyánszki Boros Rozália

Több szempontból is nagyon fontosnak tartom e munka megszületését. Ez a könyv ugyanis mindenekelőtt egy szűkebb (színházi) és tágabb (települési) közösségnek, de szélesebb értelemben, a vajdasági s az egész magyar színháztörténetnek is nélkülözhetetlen forrásanyaga. Amióta létezik hivatásos magyar nyelvű színjátszás, a színház - mint épület és tevékenység - mindig a társadalmi és nemzeti progresszió egyik legfontosabb intézménye volt. Hogy ez ma és a jövőben is legyen, többek között fel kell tárni és széles körben ismertté kell tenni ezen intézmények múltját, történetét, jelentőségét. Ez a feladat bizonyos korszakokban és földrajzi területeken egyenesen kötelező, hiszen egy közösség erkölcsi és etnikai tartását, szellemi horizontjának tágasságát befolyásolhatja...bővebben

 


Egy tudományos világkép gyökerei
500 Ft
Életrajzi esszé Bárczi Géza ifjúkoráról - Bárczi Géza ifjúkori versei / Szeli István

A kötet Bárczi Géza tevékenységéről mindössze arra szolgál, hogy születésének centenáriuma alkalmából felhívja a figyelmet kiváló nyelvészünk érdeme szerinti méltatásának időszerűségére, élete és munkássága ismeretlen mozzanatainak felderítésére, tudományos opusa elmélyült vizsgálatának szükségére, életének egy-egy fontosabb állomására és fordulatára. Abban is reménykedünk, hogy e megemlékezés is hozzájárul anyanyelvi tudatunk erősítéséhez, a szülőföld szimbolikája pedig szellemi örökségünk fokozottabb megbecsülésére serkent majd bennünket.


Európai integrációs lexikon
2.500 Ft
Az európai integráció 60 éve - Az Európai Unió 50 éve + CD / Bozóki Antal

Bozóki Antal igen értékes anyagot gyűjtött össze e kötetbe, melynek az Európai integrációs lexikon címet adta. A mű jelentőségét növeli, hogy nemcsak lexikon, de értelmezési szótár, történelemkönyv és szöveggyűjtemény is, melyben az Európai Unió legfontosabb okmányai megtalálhatóak magyarra fordítva. Választása a könyvtárnyi irodalomból természetesen az alapvető fontosságú okmányokra és azokra esett, amelyek szűkebb környezetünkre vonatkoznak.

Az európai integráció 60 éves történetének áttekintésével megértjük, mit is jelent ma az Európai Unió, mennyi energia, idő és fáradság, de elsősorban idealizmus kellett ahhoz, hogy az évszázadokon, vagy inkább évezredeken át szinte megszakítás nélkül folyó háborúzás és a XX. század két borzalmas világégése után kialakulhasson. Az egyesülési folyamat alakulásával létre jött fogalmak - sokszor egy-egy nagy horderejű konferencia, találkozó, megállapodás helyszínének nevéből eredően - szinte észrevétlenül beépültek a mindennapi politikai szóhasználatba.

E fogalmak pontos definiálása mellett a könyvben megtalálhatóak, ahol csak lehetséges, illusztrációként a vizuálisan is felismerhető emblémák, és az anyagot fényképek is gazdagítják.

Pálics Márta


Ezredvégi megálló
500 Ft
Műhelytanulmányok, kritikák / Harkai Vass Éva

Harkai Vass Éva nem tartozik azok a szerzők közé, akiknek írásaival lépten-nyomon találkozunk a lapokban és folyóiratokban. Irodalomtörténész, s szakmájánál fogva figyelemmel kíséri a magyarországi és a vajdasági magyar irodalom legújabb történéseit, emellett költészettel, prózaírással is foglalkozik. Mégis, vagy talán éppen ennek a hármasságnak az egymásrahatása következtében viszonylag szűkszavú alkotó. Az Ezredvégi megálló című kötetébe felvett közel negyven írása, egy évtized termését reprezentálja, s egyben egy többé-kevésbé egyenes vonalú fejlődési sort is fölvázol.  A szakmai komolyságból azonban egyetlen pillanatra sem enged, ha kritikát ír, mindig egy kicsit közelebb marad a tanulmányhoz, mint hogy az esszé irányába kanyarodjék. Megszólalásában mindig mértéktartó, bár soha nem cseverészik, de nem is tudálékoskodik...bővebben

 


Kedves Kávai M.!
500 Ft
Versek 1991-1998 / Harkai Vass Éva

Az irodalom világában való tájékozódás nyomai jól felismerhetők Harkai Vass Éva versein is. Az olvasottság jól látszik rajtuk, rejtetten vagy kevésbé rejtetten mások verseinek jelei ismerhetők fel mondatain és képein; metaforái és hasonlatai nemegyszer viselik magukon származásuk jegyeit; mondatai megszakításokkal és kihagyásokkal nyernek végleges formát, közben a nyelvjátéktól sem riad vissza, ha arra az íráskép, a hangsor alkalmat ad...bővebben

 


Krónikák írókról, könyvekről
1.000 Ft
Bori Imre

Kivételesen fontos feladatot vállalt és teljesít Bori Imre a jugoszláviai magyar irodalomban és kultúrában. Érdeklődési köre rendkívül széles: az irodalomtörténet és a kritika, a szerkesztés és a publicisztika, az egyetemi oktatás és a nemzetiségi kultúra kérdése egyformán érdeklődésének homlokterében áll. Szerteágazó tevékenységének belső motorja az a szenvedélyesen elkötelezett szellemi alapállás, mely a közösséginek és objektívnek tűnő kérdéseket személyes kérdésekké minősíti át, és így az irodalmat és a kultúrát komplex emberi-társadalmi jelenségnek tekinti. Ugyanez a szenvedélyes személyesség határozza meg irodalmi, irodalomtörténészi munkásságát is...bővebben


Napszél
500 Ft
Versek

Tari István Napszél cím alá gyűjtötte legújabb verseit.  

Tari István  azok közé a költők közé tartozik, akit erőteljesen foglalkoztatnak jelenünk eseményei, háborús képei szörnyűségeket rögzítenek. Tari István költői képeinek eredetiségét az adja, hogy mindig valamilyen konkrétum a kiindulópontja, olyasmi, amit bárki megtapasztalhat, észrevehet, megérinthet. Eljátszik például azzal a hasonlattal, hogy az emberi koponya is éppúgy roppanhat, mint a dióhéj. Az első ciklus címadó versében, a Csurran a csillagban hangsúlyos helyen és tovább árnyalódó jelentéskörrel tér vissza ez a hasonlat: „Roppanó csonthéj buja belsejében / nyögve haraplak", így haladunk lassan a bensőséges, háborút is átélt személyes sors felé...bővebben

 


Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben
500 Ft
Bírálatok, szövegértelmezések / Harkai Vass Éva

Harkai Vass Éva, akit szépíróként is számon tartunk, évtizedek óta rendszeresen tesz közzé kritikákat és tanulmányokat a kortárs magyar irodalomról, több műfajban is gondolkodva, minden bizonnyal írói működésének tapasztalatait is felhasználva.

A szakmai tudás legitimáló ereje az alkotói életművek és biográfiák aprólékos ismeretében, tematikus-motivikus körök belátásában, a sokféleségből való könnyed szemezgetésben, költői szemléletek és nyelvek alakulásának több évtizedes követésében, a változások mélyreható érzékelésében is megmutatkozik...bővebben

 Részletes keresés