Betöltés...

Ung-vidék, Bodrogköz


A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19-20. században
2.400 Ft
Viga Gyula / Studia Ethnologica Hungarica

A kötet szerzője másfél évtizede kutatja a karakteres táj, Bodrogköz történeti néprajzát. A szerző, ahol lehetséges volt, folyamatokat igyekezett megrajzolni, s hangsúlyokat a változásokra helyezte. Fontos hozadéka a könyvnek az is, hogy a trianoni határ által kettéosztott történeti tájat egységben vizsgálja, ezzel árnyalt képet ad a Bodrogköz és hagyományos műveltsége belső tagozódásáról, az életmód táji változatairól is...bővebben

 


A határ két oldalán
2.800 Ft
Szinay Árpád

Szinay Árpád 1942. november 25-én született Veskócon (ma Nagykapos). Miután édesapját – mint volt magyar katonát – 1945-ben fogságba vitték, ahonnan csak hónapok múlva szabadult, édesanyjával a hat kilométerre lévő Palágykomorócra, anyai nagymamájához költöztek, és a Szovjetúnió jóvoltából (Veskóc és Palágy között létre jött a szovjet-csehszlovák államhatár) 1957-ig ott (apa nélkül) nevelkedett. Amikor 1957 februárjában, miuán megkapták a kiutazási engedélyt és visszakölözthettek az akkor már Csehszlovákiához tartozó szülőfalujába, édesapjához, igazi könnyeket csak a felejthetetlen Julcsa nagyi és Nina Pavlovna felcsernő után hullajtott.


A kettézárt falu
5.000 Ft
Dokumentumregény - Harmadik, javított, bővített kiadás / Zelei Miklós

Két időzóna egy faluban. A falu egyik felében, Nagyszelmencen az Európai Unió, Szlovákia. A másik felében, Kisszelmencen Ukrajna. Itt a kijivi idő a hivatalos, ott a közép-európai. De a kisszelmenciek is a közép-európai szerint élnek. Az első világháború végéig az Ung vármegyei Nagyszelmenc-Kisszelmenc ikerfalu Magyarország szerves része volt. A Párizs környéki békeszerződésekkel Csehszlovákiához került. 1938-1944 között újra Magyarországhoz tartozott...bővebben


A Rétiember
2.900 Ft
Bodrogközi népi elbeszélések / Magyar Zoltán

Noha a történeti Felföldnek nem képezi részét, a szlovákiai magyar néprajzi tájak sorában az egyik legjellegzetesebb, kulturális örökséggel gazdagon átitatott vidék a Bodrogköz északi része. E hármas határon fekvő, három folyó által határolt tájegység közel harminc olyan magyarlakta települést ölel fel, melyek népe többnyire az Árpád-kortól kontinuus, lévén, hogy idáig már a török hódoltság sem ért el...bővebben


A Szabad Európa Rádiótól az Ung partjáig
1.450 Ft
Skultéty Csaba
Skultéty Csaba az induló Szabad Európa rádió munkatársaként élt Münchenben, hosszú... bővebben

A Tőketerebesi Járás népességfejlődése a dualizmus korában
3.500 Ft
T. Sápos Aranka

A kötet a dualizmus-kori Zemplén vármegye középső részén elterülő falvak népességfejlődéséről szól. A vizsgált falvak ma Szlovákiában a Tőketerebesi járáshoz tartoznak. Ez a járás, mint közigazgatási egység, a dualizmus idején nem létezett, így nem azonosítható semmilyen mai közigazgatási területtel sem.

A téma feldolgozását mindenekelőtt szakmai igények indokolták. Munkámat elsősorban anyagfeltárásnak szántam, tudatában annak, hogy az értelmezés és a feldolgozás tekintetében még igen sok a tennivaló. Szabad legyen azonban arra is hivatkoznom, hogy a tájhoz való személyes kötődésem is közrejátszott ebben. Valójában a szülőföld élménye is segített a téma felismerésében, a kutatásában és az írásba foglalásában. Kötelességet teljesítek tehát, amikor a mai történelmünk előzményeit a magam számára is tisztázom, s egyben az olvasók elé tárom. (T. Sápos Aranka)

 


Cirmos a városba megy
1.700 Ft
Gyüre Lajos

Hol volt, hol nem volt, valahol a Bodrogköz egyik falujának a legszélső házában élt egymagában egy öregasszony, Sára néni. Akarom mondani Cirmos macskájával. Valahol a kertek alatt szedte fel, még kicsi korában. Valaki kidobta, ott nyivákolt szegény naphosszat, hát az öregasszony megsajnálta, s bevitte a házikójába. - Így kezdődnek Cirmos cica kalandjai ebben a gyönyörűen illusztrált kedves mesekönyvben.


Dél-Szlovákia középkori templomai
3.500 Ft
Ipoly mente – Gömör – Abaúj-Torna – Bodrogköz – Ung-vidék / Kovács László – Görföl Jenő

A Dél-Szlovákia középkori templomait bemutató gazdagon illusztrált kötet végigvezeti az olvasót a Ipoly mentén, Gömörön, Abaúj-Tornán, majd a Bodrogközön és az Ung-vidéken. Segítségével megismerkedhetünk a román és a gótikus kori templomokkal egyaránt.


Életfordulók
2.200 Ft
Gyermekkor, házasságkötés, elhalálozás az Ung-vidéken / D. Varga László

"Könyvem alcíme - Gyermekkor, házasságkötés, elhalálozás az Ung-vidéken - elígazítja az olvasót, rávilágítva, hogy a munkám három részből áll. Az egykori gyermekvilág mozzanataiból, melyben a korai munkára fogás mellett a gondtalan, felhőtlen játéknak is megvolt a helye. Az élményekben gazdag gyermekvilágot előjel nélkül váltotta fel a felnőtté válás időszaka. A kis legényből nagy legény, a kislányból nagylány lett. A felnőtté válást a párválasztáson keresztül a hagyományos lakodalmi szokások leírásával érzékeltetem, amely emlékezetes változást hoz minden fiatal életébe.  Könyvem harmadik része az idős korral foglalkozik, amely során a természet törvényeként a beteljesülés érvényesül: ezt a temetkezési szokások bemutatásával, a fejfák állításának és más sírjelek leírásával mutatom be. (D. Varga László)


Felső-Bodrogköz - Hungarian Folk Music from Historical Upper Hungary - CD
2.500 Ft
Felvidéki magyar népzene - válogatás Agócs Gergely gyűjtéseiből / Agócs Gergely (szerk.)

Ez a lemez az utóbbi tizennégy évben a Bodrogköz szlovákiai részén készült gyűjtéseim válogatását tartalmazza. Szereplői magyar pásztorok, cigányzenészek, illetve magyar anyanyelvű cigányasszonyok. A trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához került Felső-Bodrogköz területén már közvetlenül a honfoglalás után megtelepedett a magyarság, és az itt élő lakosság túlnyomó többsége máig magyarnak vallja magát. E táj a bronzkortól fogva lakott terület volt, és a honfoglaló magyarok első településterületeihez tartozott. Mai településszerkezete mégis csupán a 18. században alakult ki, hiszen a vízjárta, mocsaras tájban a folyómedrek folytonos helyváltoztatása miatt a települések helye (a leletekből és helynevekből rekonstruálhatóan) is állandóan változott...bővebben


Hajlik a meggyfa...
2.000 Ft
Ungi-vidéki gyermekjátékok, mondókák és vőfényversek / Géczi Lajos (gyűjt.)

Géczi Lajos gyűjtése még a 80-as években kezdődött. Az évtizedek alatt felgyűlt és részleteiben több helyen publikált gyűjtések ezúttal csokorba szedve olvashatók, három tematikában: gyermekjátékok, mondókák és köszöntők, illetve a vőfélyversek.


Kerek világ közepében
2.900 Ft
Bodrogközi versek kicsiknek és nagyoknak / Kulcsár Ferenc

Kulcsár Ferenc könyve szülőföldjének, a Bodrogköznek az évszázadairól és gyermekkora univerzumáról beszél – kicsiknek és nagyoknak. A költő arra törekedett, hogy verseiben a szív tartalma és a lélek formája öltsön testet, s ezáltal munkája egy belső honfoglalás könyve legyen. A megmaradás és a megörökítés könyve, melyben valóság és természetfeletti, történelem és csoda, mindennapok és képzelet játszik egybe úgy, ahogyan a múlt világában egymáson átáradtak, egybeszövődtek, s lettek mítosszá és életté: szépséggé, játékká, tiszta forrássá és költészetté.


Kincses Bodrogköz
4.990 Ft
Kútvölgyi Mihály, Viga Gyula

A Bodrogköz három folyó által közrefogott történeti táj: a Tisza, a Bodrog és a Latorca vize határolja. Az első világháborút követő határmegvonás ezt a vidéket két ország – Magyarország és Csehszlovákia – részévé tette, a két évtizede történt kettéválást követően Északkelet-Magyarország és Délkelet-Szlovákia osztozik a Bodrogköz területén. A Felső-Bodrogközbe 30, az Alsó-Bodrogközbe 22 település került a határmegvonással. Ez a kötet a holtággá vált Karcsa medrétől délre eső, magyarországi (Alsó-) Bodrogköz kincseivel, a bodrogközi nép kulturális örökségével ismerteti meg az érdeklődő olvasót.


Kisgéres
2.400 Ft
Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában / Viga Gyula (szerk.) / Lokális és regionális monográfiák

Két évtizede Kisgéres és tágabb környéke, tehát a mai Délkelet-Szlovákia, olyan tájegységekkel mint Felső-Bodrogköz, az Ondava mente vagy az Ung-vidék a magyar néprajzi kutatás számára jószerével teljesen ismeretlen vidéknek számított. Egy-két szórványadatot leszámítva szinte semmit nem tudtunk e tájegység(ek) hagyományos népi kultúrájáról.


Meg kell a búzának érni I. + 2 CD lemez
3.000 Ft
Válogatás Ág Tibor korai népzenei gyűjtéséből 1958-1961 -Ung megye: Bés, Kaposkelecsény, Mokcsakerész, Nagykapos, Nagykövesd, Nagyszelmenc, Szirénfalva, Vaján Zemplén megye: Abara, Bély, Nagygéres, Örös, Szomotor / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Száll az ének szájrul szájra…

„Nagy örömömre szolgált Ág Tibor barátom, volt pedagógiai gimnáziumi érettségiző osztálytársam Meg kell a búzának érni című népzenei gyűjtésének első válogatását kötetben látni, amely 1958-tól 1961-ig Ung- és Zemplén-megye jó néhány községe népdalainak legjavát tartalmazza. Mohó kíváncsisággal olvastam a gyönyörűbbnél gyönyörűbb népdalszövegeket, s amikor utolsó lapjához értem, megemelkedett lélekkel azt vetettem papírra: lelki feredőt vettem! És nem akármilyet! Feredőt a javából… És nagy örömmel töltött el, hogy Ág Tibor gazdag és rendkívül értékes kincsgyűjteményének színe-java indul el most a halhatatlanság útján…”  Mács József


Nagykapos a 2. évezred alkonyán
2.800 Ft
Géczi Lajos

Egy tízezer lelkes, ma még többségében magyar etnikumú kelet-szlovákiai kisváros 20. századi történelmét jeleníti mega szerző - egyszerre történelmi, szociográfiai és irodalmi igénnyel és igényességgel. A "boldog békeidők, a 19. század utolsó másfél évtizedével indul a "cselekmény", s a 20. századot záró rendszerváltás éveivel fejeződik be. Géczi Lajos műve Nagykapos, egy tízezer lelkes, ma még többségében magyar etnikumú kelet-szlovákiai kisváros 20. századi történelmét jeleníti meg - egyszerre történelmi, szociográfiai és irodalmi igénnyel és igényességgel. A "boldog békeidők, a 19. század utols másfél évtizedével indul a "cselekmény", s a 20. századot záró rendszerváltás éveivel fejeződik be.


Nagyszőlőstől Rabatig
3.450 Ft
Utazás a határok mentén és egy diplomata múltjában / Perényi János

A könyv többet nyújt, mint alcíme ígéri. Perényi János nem csupán diplomata (jelenleg Magyarország bécsi nagykövete), hanem eredeti szakmája szerint történész is. A „határok menti” utazások nemcsak az egykori Perényi-birtokokat mutatják be Abaújtól Beregen át Ungig, de a Perényi nemzetség anekdotákkal, valós történetekkel fűszerezett történetét is megismerjük a „Perényi-út” virtuális megtétele közben. S mivel a Perényiek sokszor töltöttek be fontos országos tisztségeket a magyar történelemben a középkortól napjainkig, egyfajta sajátos ország- és nemzettörténet is kikerekedik az olvasó szeme láttára a könyvből...bővebben


Nagytárkány I.
3.500 Ft
Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához / Viga Gyula (szerk.) / Lokális és regionális monográfiák

A szlovákiai Bodrogköz délkeleti sarkában található Nagytárkány történeti-néprajzi monográfiája, még akkor is, ha az itt sorjázó írások a szó szoros értelmében nem is felelnek meg a monografikus igény minden elvárásának. Cseppben a tengerként azonban mégis karakterisztikus képet nyújtanak a település, s ezáltal (bizonyos fokig a korábban megjelent Kisgéres-kötet tanulságaival is megtámogatva) az egész térség történeti fejlődéséről, változó népi kultúrájáról.


Népi foglalkozások és mesterségek
2.500 Ft
Pásztorok, olajütők, teknősök, kötélverők, suszterek, vesszőfeldolgozók az Ung-vidéken / D. Varga László

A szerző az Ung-vidék elhivatott kutatója-etnográfusa. A Népi foglalkozások és mesterségek az Ung-vidéken c. jelen monográfiája immár a harmadik könyve a jelzett régió népének múltjáról, jelenéről, kultúrájáról, életmódjáról, népművészetéről. A mű tulajdonképpen egy húsz év előtti gyűjtés eredményeit foglalja magába, kiegészítve 2004-es anyagokkal. Öt népi foglalkozás és mesterség (pásztorkodás és pásztorművészet, olajütés, teknővájás, kötélverés és népi cipészet) példáján egy ősi világot elevenít meg számunkra a kutató, megbízható szakmai szinten.


Te gondolkozzál bennem...
2.000 Ft
Mécs László portré - emlékek és dokumentumok tükrében. / Bartal Károly Tamás (és mások)

A kötet feleleveníti Mécs László életét, költészetét, papi tevékenységét, szűkebb pátriáját, Nagykapos és Kassa korabeli életét. Számos dokumentum, beszéd, és visszaemlékezés segít megemlékezni Mécs Lászlóról.Részletes keresés