Betöltés...

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad

Cím: 410404 Oradea / Nagyvárad, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8.
Vezető: Dukrét Géza, Románia, 410404 Nagyvárad – Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36. Bl. C8, ap. 8.
E-mail: dukretgeza@yahoo.com


A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság 1993-ban alakult meg, az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar Megyei Osztálya mellett, a két püspökség égisze alatt. Honismereti lapjuk 1994. április 14-én indult el Partium néven, mint a Partiumi Közlöny melléklete. 1997-ben kiskönyv-sorozatot indítottak el, Partiumi füzetek néven, a Partium és a Bánság helytörténetének, műemlékeinek, népszokásainak ismertetésére. 2007 áprilisától az egyesület felvette a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság nevet mint önálló jogi személyiség és mint önálló kiadó.


A bölcsőtől a sírig
3.000 Ft
250 éve született Kazinczy Ferenc / Dukrét Géza (szerk.) / Partiumi füzetek

Kazinczy Ferenc, a magyar nyelv megújítója, 250 évvel ezelőtt, 1759-ben született Érsemjénben. Ezért a 2009. évet hivatalosan is Kazinczy-évnek nevezték el. Közösen, a Kazinczy Ferenc Társasággal, már tavaly elhatároztuk, hogy méltó ünnepséget szervezünk szülőfalujában. 2009. január 23-án tartottuk a Kazinczy-év kárpát-medencei nyitó ünnepét, a Fráter Lóránd Művelődési Házban. Balázsi József polgármester köszöntése után Gémesi Ferenc, a magyar Miniszterelnöki Hivatal államtitkára üdvözletét Kuzmányi István, a minisztérium nemzetpolitikai osztályának vezetője tolmácsolta, majd Cseke Attila szenátor mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsor után Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke ismertette a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma létrejöttének történetét. Ezután három előadás hangzott el: Nagy Edit: Kazinczy Ferenc szülőfaluja Érsemjén, avagy a „szent bölcső" miként nevezhető kultikus helynek; Kupán Árpád: Kazinczy Ferenc, a magyar szabadkőművesség első nagy személyisége; Csorba Sándor: Az érsemjéni Kazinczy Ferenc-szobor története. 


A honismeret szolgálatában
3.000 Ft
Köszöntők és tanulmányok Dukrét Géza 70. születésnapja alkalmából / Péter I. Zoltán

A honismereti mozgalom gyökerei visszanyúlnak a múlt századig. Középpontjában a népi és nemzeti tudatnak, a nemzeti önismeretnek és identitástudatnak a szolgálata és erősítése áll. Olyan önkéntes, egyéni vagy közösségi tevékenység ez, amely a szülőföld, a haza történelmének, múltjának megismerését, tiszteletét és a nép önbecsülését szolgálja, segíti sorskérdéseink feltárását, hagyományaink ápolását, értékeink őrzését. Rendkívül fontos számunkra, főleg, hogy kisebbségi sorsban élünk, történelmi örökségünk megismerése, megismertetése, megóvása. Számunkra ez létkérdés. Dukrét Géza


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházperének kilencéves története
2.000 Ft
Dr. Szatmáry Ferenc / Partiumi füzetek

Mielőtt egyházkerületünk székházának kilencéves peréről beszélhetnénk, elkerülhetetlennek tartom legalább nagyvonalakban felvázolni, hogy maga a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mint intézmény, mikor és milyen körülmények között jött létre - hiszen gyülekezeteink évszázadokon át a Debrecenben székelő Tiszántúli Református Egyházkerület alkotó részei voltak. Talán legjellemzőbben Áprily Lajos költőnk a Tetőn című versének kezdősoraival határozza meg az időpontot, anélkül, hogy évszámot használt volna: "Ősz nem sodort még annyi árva lombot, annyi riadt szót, minden összeomlott."


A műemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról
2.400 Ft
Évkönyv / Dukrét Géza (szerk.) / Partiumi füzetek

A honismereti mozgalom gyökerei visszanyúlnak a 19. századig. Középpontjában a népi és nemzeti tudatnak, a nemzeti önismeretnek és identitástudatnak a szolgálata és erősítése áll. Olyan önkéntes, egyéni vagy közösségi tevékenység ez, amely a szülőföld, a haza történelmének, múltjának megismerését, tiszteletét és a nép önbecsülését szolgálja, segíti sorskérdéseink feltárását, hagyományaink ápolását, értékeink őrzését. Elengedhetetlenül szükséges felkutatni, felmérni és megismerni műemlékeinket...bővebben


A nagyváradi zenei élet apostola
3.900 Ft
Thurzó Sándor emlékére / Dukrét Géza (szerk.)

Régi vágyam vált valóra e kiadvány megjelenésével, melynek ötletét fiam adta. Amikor nemrég hozzáfogtam édesapám, Thurzó Sándor zenetörténész, muzikológusról szóló anyag összegyűjtéséhez és beírásához, még nem gondoltam, milyen hatalmas munkára vállalkozom. E könyvanyag összeállításával a kedves olvasók átfogó képet alkotnak munkásságáról, emberségéről, s a visszaemlékezések által is bemutatva Őt, megtudva, hogy milyen Ember is volt valójában.

Hogy mit írjak Róla? - Minden, vagy majdnem minden válasz megtalálható e könyvben, bemutatva Őt több oldaláról is. Thurzó Margit Terézia


Épített örökségünk a helytörténeti kutatás tükrében
3.500 Ft
15 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság / Dukrét Géza (összeállította) / Partiumi füzetek

15 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. Egy civil szervezet életében ez már komoly időszaknak számít, amely mérleg készítéséhez kötelez. Így ismertetni szeretném egyesületünk tevékenységét, kronológiai sorrendben. A tízéves évfordulónkra elkészült évkönyvünk eseménynaptára 2002 decemberében zárult, ezért e kötet eseménynaptára 2003 januárjától indul, amely felöleli az utolsó öt év tevékenységét. Legfontosabb rendezvényeinket, mint a Partiumi Honismereti Találkozások, a Partiumi Honismereti Konferenciák, pályázati díjkiosztó ünnepségeink, külön fejezetekben követhetők. Kötetünk külön foglalkozik a könyvkiadásunkról, Fényes Elek-díjazottjainkról, legjelentősebb rendezvényeinkről; tábla-avatásokról. Végül kutatóink legutóbbi tanulmányaiból, dolgozataiból nyújtunk egy csokrot. Dukrét Géza ...bővebben


Hidak a viharlámpa fényében
3.000 Ft
Ványai Mária / Partiumi füzetek

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság és a Varadinum Script Könyvkiadó közös kiadásában, a Partiumi füzetek sorozatban megjelenő könyv az oral history műfajában idézi fel Nagyvárad közelmúltbeli történelmét egy család sorsán keresztül. Az olvasó megismerkedhet a szerző apjának és felmenőinek rövid történetével, majd Ványai Károly gyermek- és ifjúkora tárul fel a kötet lapjain, azt követően pedig a család bukaresti éveivel ismerteti meg az olvasót a szerző...bővebben


Istennel a hazáért és a szabadságért
2.400 Ft
Jubileumi Rákóczi Évek 3. 2003-2011 / Dukrét Géza (szerk.) / Jubileumi Rákóczi Évek

Rendhagyó kötetet tart a kezében a kedves olvasó. Könyvünk továbbra is a Jubileumi Rákóczi Évek keretében jelenik meg, mint a sorozat harmadik kötete. Mivel 2004-ben a Bocskai-szabadságharc 400., Bethlen Gábor fejedelem halálának 375. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepségeket szerveztünk, az itt elhangzott előadásokat is közzé tesszük...bővebben


Istennel a hazáért és a szabadságért
2.400 Ft
Jubileumi Rákóczi Évek 5. 2003-2011 / Dukrét Géza (szerk.) / Jubileumi Rákóczi Évek

A 2003. március 14-én Kolozsváron megtartott Márciusi Fórum, Tőkés László püspök javaslatára, Határozatban hirdette meg a Jubileumi Rákóczi Éveket (2003-2011). A Fórum egy történészekből álló szakbizottságot kért fel az eseménynaptár kidolgozására. Ennek elvégzését a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság munkatársai vállalták, akik kidolgozták a nyolcéves keretprogramot. Ennek alapján különböző helyszíneken tudományos ülésszakokat szerveztünk, emlékkirándulásokat emléküléssel egybekötve. Az elhangzott előadások alapján megjelent a Jubileumi Rákóczi Évek című könyvsorozatunkban eddig négy kötet, s elkészült az ötödik, a záró kötet.


Istennel a hazáért és a szabadságért
2.400 Ft
Jubileumi Rákóczi Évek 4. 2003-2011 / Dukrét Géza (szerk.) / Jubileumi Rákóczi Évek

Jubileumi Rákóczi Évek könyvsorozatának immár negyedik kötetét tartja a kezében a kedves olvasó. Bár e kötet egy többéves adósságot próbál helyrehozni - anyagi okok miatt -, a kötet tartalma most is aktuális, hisz még a Jubileumi Rákóczi Évek keretében vagyunk. Célunk továbbra is a Rákóczi-szabadságharc megismerése és megismertetése. Hagyományainkhoz híven, az előző évek eseményeit és elhangzott előadásait tesszük közzé. Kötetünkben most is megemlékezünk Bocskai Istvánról.


Műemlék orgonák
2.400 Ft
az Érmelléki Református Egyházmegyében / Orosz Otília Valéria / Partiumi füzetek

A Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Érmelléki Református Egyházmegye ma harminchat gyülekezetből áll. Az orgonáknak, harmóniumoknak és az egyházmegye gyülekezeteiben működő kórusoknak a számbavétele a XI. Érmelléki Egyházmegyei Kórustalálkozó alkalmával merült fel Székelyhídon, 2002-ben, amikor tizenkét kórus szolgált Isten dicsőségére. Ez a kötet az egyházmegye templomainak történetét, valamint az orgonák és harmóniumok leírását tartalmazza. 


Szemelvények Bihar megye és térsége ipartörténetéből
3.500 Ft
Makai Zoltán / Partiumi füzetek

A megye iparosodása révén, ott lehettem több nagy létesítmény megszületésénél, mint a nagyváradi timföldüzem, a berettyószéplaki kőolajkitermelő, az élesdi cementgyár és sorolhatnám a létesítményeket. Tanúja voltam a nagy hőerőművek és vízerőművek üzembe helyezésénél is. Lassan felkeltette figyelmemet az áramszolgáltatás kezdeteinek a története. Ebbe a témakörbe Bolcas Victor mérnök kolléga, igazi polihisztor vezetett be. Ő volt az, aki mindig hangoztatta, műszaki múltunk megismerésének szükségességét...bővebbenRészletes keresés