Betöltés...

Media Nova M, Dunaszerdahely

Cím: Korzu Bélu Bartoka 790/4, 929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Szlovákia
Vezető: Barak László
Telefon: +421/31/552-5975A kóklerek forradalmai
2.400 Ft
Öt dráma / Soóky László

A szerző öt drámája jelent meg a Media Nova M gondozásában, a dunaszerdahelyi Nap Kiadó közre-működésével. Kiss Péntek József elő-szavából idézünk. „A drámai szöveg mindig kétszer születik meg. Először akkor, amikor megírják, és/vagy kiadásra kerül. Másodszor pedig akkor, amikor eljátsszák. Mindkét megszületés nagyon fontos, de mivel tájainkon, meg – tartok tőle, hogy – másutt is, elég kevesen olvasnak drámát, így a második megszületés a fontosabb...bővebben


A magyar szentek ábrázolása Szlovákia középkori templomaiban
4.900 Ft
Kovács László – Görföl Jenő

A középkori szentek tiszteletének, kultuszának szerves része volt, hogy templomok, egyházi intézmények (kolostorok), oltárok patrónusának választották. Ezzel együtt járt a szentek ábrázolása faliképeken, festett oltárképeken, oltárszobrokon, de önálló plasztikai ábrázolásuk is általános volt. A szentek kultuszának gyakorlata lehetővé tette minden újonnan megtért nép, így a magyarok számára is, hogy saját képviselőikkel gazdagítsák a szentek karát...bővebben


Átkötések
1.800 Ft
Tanulmányok és kritikák / Nagy Csilla / Kaleidoszkóp Könyvek

"Az elsődleges cél irodalomtörténeti: a szövegekkel való foglalatoskodás tétje minden bizonnyal az, hogy napjaink irodalmi irányzatait, tendenciáit, dinamizmusait feltárja, és valamilyen olvasat, elbeszélés mentén, egyfajta rendszerben tegye elgondolhatóvá azokat. De míg a "hagyományos" irodalomtörténeti megközelítés számára "a múlt szövegei és jelenségei értelmezendők, jelek, a jelenéi pedig értelmezők, jelentésadó (jelentésfeltáró) eljárások", addig a kortárs irodalom kutatója olyan szövegekre koncentrál...bővebben


Barbárrá hülyülés
1.900 Ft
Publicisztikai írások 2011-2013 / Ardamica Zorán

Ardamica Zorán 2010–2013 közötti publicisztikai írásainak gyűjteménye, amely a számára lényeges témákban rajzol ki egyfajta történés-ívet. „Olyat, amilyen a történésekkel való ismételt szerzői és olvasói foglalkozást legitimálja, s amely füzérként tán a múló, napi közéleti/politikai kríziseinken túl az aljasan megbúvó vagy éppen mind evidensebbé váló, de általánosodó társadalmi trendekre és következményeikre világíthat rá” – írja előszavában a szerző. Az írások többsége internetes hírportálokon jelent meg, szó esik bennük a tusványosi szabadegyetemről, Kotlebáról, Domemanről, a migrációról és még sok minden másról.


Biblia pauperum
4.800 Ft
Középkori faliképek / Kovács László - Görföl Jenő

Szlovákia középkori templomai a romanika és a gótika korában épültek a 11. századtól a 15. századig. Ezeket a templomokat általában teljes egészében kifestették, azzal a céllal, hogy a hívő "a hit titkait ne csak szívével és eszével, de mint művészi kompozíciót és szimbólumot: érzékeivel is megragadja." Ezekről a képekről ismerték meg a hit titkait, az Ó- és Újszövetség történeteit, Szűz Mária, Jézus Krisztus és a szentek életét. Ezek a falfestmények egyfajta teológiai program szerint készültek...bővebben


Cumi-Cumi
2.990 Ft
Juhász Rokko

A Juhász Rokko által létrehozott szótár a folytonos oszcilláció eredménye, a jelentések oda-vissza vándorlásának helyszíne, hiszen a magyar nyelvből a sokféle idegen nyelvbe és az onnét visszaáramló jelentések hozták létre. Ezáltal speciális nyelvi terek jönnek létre e szavak által, olyan terek, amelyek a folytonos mozgás képzetét hívják elő. Ezt a folytonos mozgást a jelentés exterritorizációjaként értelmezhetjük. A Juhász R.-féle szótár szavai azonban úgy végzik el a kilépést a saját nyelv és kultúra határai közül, hogy mozdulatlanok...bővebben

http://ujszo.com


Elbújt
1.600 Ft
Szászi Zoltán

Szászi Zoltán (1964, Tornalja) eddig megjelent kötetei: Tenger (Kalligram, 1996), Sziget (Madch, 2002), Forgácsok (Plectrum, 2004), Távolban Föld (Plectrum, 2005), Alátét (Plectrum, 2006), A krónikás könyve (Nap, 2008), Kamasz (Lilium Aurum, 2009), A felejteni tudás gyönyörűsége és szomorúsága (Plectum, 2009), Kilátó (Kalligram, 2012), Zimankó és a város szíve (Madách-Posonium, 2012), Mi volt (Nap Kiadó, 2013), Belenéz (Kalligram, 2014).


Függőhidak
1.800 Ft
Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából / Baka L. Patrik / Kaleidoszkóp Könyvek

"Függőhidakat ősidők óta építenek. A legkorábbiak a trópusi övezet magashegységeiben, a Himalájában és az Andokban kötötték össze a vidék addig áthidalhatatlannak tűnő pontjait... A Függőhidak alapgondolata ugyanez: olykor messzebbi, máskor közelebbi pontokat kapcsolni egybe. Ez a szándék érthető a kötetbe került szövegek típusainak áthidalására is, hiszen a spekulatív fikció egyes alkotásait elemző és ütköztető tanulmányoktól a tankönyvfejezetig, recenziókig terjed a skála...bővebben


Gyertyaláng az alagútban
2.000 Ft
Tárcák, cikkek, jegyzetek (2008–2013) / Bodnár Gyula

A negyvenvalahány esztendővel ezelőtt a XX. század szellemi-irodalmi-művészeti avantgárd bűvöletében indult Bodnárt akár régimódi embernek is nevezhetnénk, akiknek gondolkodása középpontjában a közösség – a szűkebb-tágabb emberi közössége áll, s akár ars poéticának is felfoghatjuk a következő vallomását: „…gyötör a kétely, meg tudom-e találni azt a szót, az egyetlent anyanyelvem végtelenül gazdag szótárában, szinonímaerdejében, mellyel a legpontosabban fejezhetem ki magam – magam? – a valóságot, egyetlen szóban az embert.”...bővebben


Haikukorikú
1.600 Ft
Bettes István

mit viszek? hoztam?!

pompa volt - lesz s marad

éltem és ennyi

Bettes István (1954, Rimaszombat)

korábbi verseskötetei:

Bohócok áldozása (1981)

Két bukfenc között (1985)...bővebben

 


Itinerárium
1.800 Ft
Németh Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

ITINERÁRIUM: „Jelen esetben, metaforikus értelemben: szellemi útirajz. Azokat a textuális megállókat, szöveghelyeket jelöli, amelyeken jelen sorok írója megállt és reflexióra kényszerült. Szellemi térkép, amely kapcsolódási pontokból, utakból, helyekből, illetve azok materális lenyomataiból, az itt (is) közölt szövegekből áll. A tartózkodási helyek listája. Álnév és névtelenség. Erotográfia. Posztmodern irodalom. Női irodalom. Kisebbségi irodalom. Folytonos vitapozíció. A negatív kritika lehetőségei. Freakpoétika...bővebben


Josef Tiso
1.900 Ft
Arcképek kettős tükörben / G. Kovács László - Ivan Kamenec

A pozsonyi bíróság által kihirdetett, de valójában a csehszlovák kormány és Edvard Beneš csehszlovák államfő által kiszabott és jóváhagyott halálbüntetése Tisót a nemzeti vakhit mártírjává avatta. De a modern szlovák történelemből ezzel együtt nem lehet sem kihagyni, sem Hitler bábjaként értékelve periférikus szereplőként kezelni. A szlovák nemzeti állami önállósághoz vezető 20. századi fejlődésében a második világháború éveiben Tiso által létrehozott és vezetett első szlovák állam – mint rossz csillagzat alatt végrehajtott kísérlet – történetileg valójában többet ártott, mint használt a szlovák függetlenség eszméjének...bővebben


Ki fuserálta el a jubileumi drámát? - Kto sfušoval jubilejnú drámu?
2.500 Ft
Tóth Mihály

A történet az 1989-es rendszerváltást megelőző, illetve követő néhány évtized lelkiállapotaira és jelenségeire utal, és a szerzőt boldoggá tenné, ha honfitársai közül minél többen magukra ismernének.


Kommunikáció és személyköziség
2.500 Ft
Erdélyi Margit

"A kommunikáció és személyköziség két gazdag jelentésvonzattal rendelkező fogalom. E két kulcsszó együvé tartozása egy monografikus kiadványban csupán a lényeg, a hangsúlyok kijelölését szolgálhatja, illetve odafigyelésre motiválhatja a Tisztelt Olvasót abban az esetben, ha fontosnak gondolja saját és mások "interaktív információcseréjét". Korunk szinte végtelen lehetőséget biztosít arra nézve, hogy az emberiség által létrehozott szellemi értékek, avagy a mindennapi élethez szükséges információk szinte perceken belül eljussanak az irántuk érdeklődőkhöz. ( ... ) Könyvünk szerény adalék kíván lenni a tekintetben, hogy elősegítse a hiteles verbális és nonverbális kommunikációt, elsősorban a személyközi (interperszonális) helyzetekben ... bővebben


Középkori templomok Pozsony vármegyében
4.900 Ft
Kovács László – Görföl Jenő

Pozsony vármegye területe alapvetően három nagy tájegységből állt: a Pozsonytól északkeletre eső részen a Kis-Kárpátoktól a Morva folyóig terjedő Erdőhát és a Kis-Kárpátok akkor még erdős területe és annak a Kisalföld északi része felé nyitott hegyalji területe; a Mátyusföld északi része; és a történelmi Csallóköz területe. Ennek a tájnak - sok más egyéb mellett - jellegzetessége a sajátos középkori építészeti emlékanyaga...bővebben

http://felvidek.ma


Külön bejárat
1.900 Ft
versek / Fellinger Károly

Fellinger Károly új kötetének világa egy állandó, alig megpihenő tudatfolyamból bontakozik ki. Az erős vizualitású versekben múlt és jelen, álom és valóság, én és te határai – az olvasó szerencséjére – folyamatosan eltolódnak. A dolgok képlékenységére való rádöbbenés, valamint a magány kibeszélése száznál is több, szürreálban is utazó mondatvers szabályai közt történik (meg).

 

 


Kultúraolvasás
1.900 Ft
Ardamica Zorán

"Könyvemet azokból a szövegeimből válogattam, amelyeket szisztematikusan nem dolgoztam fel fejezetként egy-egy monográfiámhoz, s az utóbbi években nem kerültek be más önálló tanulmány- (vagy esszé) -köteteimbe. Terjedelmüket, műfajukat nézve heterogén textusok ezek, mivel más-más alkalomból készültek, s különféle jellegű publikációban jelentek meg először. Másrészt híve is vagyok a heterogén alkotásmódnak, egyéb műfajú könyveim bizonyos szempontok szerint ugyancsak széttartóak, hiszen nem teljesen azonos közönségnek készültek...bővebben


Nehéz hőskölteményt nem írni
2.400 Ft
Az Országos Keresztényszocialista Párt kezdetei / Kaiser Gyula

E kötet szerzője egy olyan személy, aki személyes tapasztalatai, élményei alapján írta le az Országos Keresztényszocialista Párt belső válságát 1924–25-ben. Ez a folyamat végül is oda vezetett, hogy a képviselőházi választások évében 1925-ben a párton belüli ellenzék megbuktatta a keresztényszocialista párt első elnökét, Lelley Jenőt és az addig legsikeresebb magyar politikai párt, mely az őslakos koncepciót helyezte a pajzsára, kettészakadt...bővebben


Örökországi és más történetek
1.900 Ft
(abszurdiádák) / Ardamica Zorán

Ardamica Zorán legújabb kötetének prózai írásai abszurdiádák. Nem véletlenül, hiszen a nyelvi értelemben elburjánzó, stilárisan és műfajilag is eklektikus szövegeit leginkább az abszurd köti egymáshoz. Mindegy, hogy a történeteket egy leölt sertés vagy egy gitár mondja el, esetleg valaki közülünk, a reménytelenül kisstílű és kínosan ismerős léthelyzeteken egyszerre nevetünk és szívjuk a fogunkat...bővebben


Piknik az aknamezőn
2.000 Ft
Médiaszövegek 1993–2013 / H. Nagy Péter

A Piknik az aknamezőn olyan szövegeket tartalmaz, melyeket elhasznált a médiagépezet. Tehát ez a kötet sem kíván több lenni, mint a másik, a Szisztematikus káosz. Egy helyes kis kötetecske, melynek az égvilágon semmi jelentősége sincs. Hacsak annyi nem, hogy kevés helyet foglal el a polcon, elfér egy ridikülben, és alátétként is praktikus. Mindenki bánjon vele tetszés szerint, valószínűleg – magától – nem fog felrobbanni… (a szerző)...bővebbenRészletes keresés