Betöltés...

A Vály-völgy hagyományos táncai és táncélete + DVD

Pálfy Gyula - Takács András

Ár: 2.900 Ft

Raktáron

Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest
150 x 210 mm, fűzött, 188 oldal
Kiadás éve: 2016
Sorozat: Gyurcsó István Alapítvány Könyvek
ISBN: 978-80-89001-73-6

Kötetünkkel a szlovákiai magyar néptáncokkal kapcsolatos kutatások egyik adósságát szeretnénk, ha nem is maradéktalanul, de mégis lehetőségeinkhez mérten rendezni. Az elmúlt évtizedekben sorra jelentek meg munkák a térség tánchagyományairól, gondoljunk csak a mátyusföldi (Martin György - Takács András: Mátyusföldi népi táncok, 1981), gömöri (Fügedi János - Takács András: Gömöri népi táncok, 1992), csallóközi (Takács András: Csallóközi néptáncok, 2000) kötetekre, vagy a Jóka falu táncait bemutató munkára (Fügedi János - Takács András: Bertóké és társai, 2005). Ugyanakkor archívumainkban ott lapul számos további, a terület táncfolklórjával foglalkozó gyűjtés, filmek, fotók, kéziratok. Ezekből, ha módunk van rá, és most többek igyekezetének köszönhetően lehetőség nyílott, érdemes a múltjukat ápoló, kutató helyiek, a nagyközönség, és reményeink szerint a tánckutatók számára is anyagot közzétenni. Ilyen vállalkozás jelen könyvünk, mely a gömöri Vály-völgyben végzett terepmunka anyagát mutatja be. A kötet nem a Vály völgyében fekvő falvak táncfolklórjának részletekbe menő tudományos feldolgozása, erre sem a rendelkezésünkre álló időkeret, sem a gyűjtés jellege nem adott volna lehetőséget. Arra vállalkoztunk, hogy a jól körülhatárolható helyen egy adott szűk időben végzett klasszikus táncfolklorisztikai gyűjtést minél teljesebben és lehetőleg hitelesen közzétegyük. Így munkánk a ma már a magyar államhatáron kívüli eső, ugyanakkor máig többségében magyar etnikumú és református, napjainkra hagyományairól, természeti értékeiről és épített örökségéről is egyre ismertebbé váló vidék falvaiban 1990 őszén folytatott néptáncgyűjtést mutatja be. Ezzel szerettünk volna betekintést nyújtani a helyi tánchagyományba, pontosabban abba, ahogyan ezt a 20. század vége felé az 1910-es, 20-as, 30-as években született falusiak bemutatták, eltáncolták, elmesélték. Ugyanakkor a közléssel bepillantást engedünk abba is, hogyan folyt ekkor a hagyományos táncok gyűjtése a magyar néptánckutatás Martin György és Pesovár Ernő nevével fémjelezhető klasszikus korszakának - mely elsősorban a még élő legidősebb generáció táncos tudásának filmen, interjúk hanganyagában, kéziratos feljegyzésekben történő rögzítésén, illetve e források feldolgozásán alapult - végén, de még e korszak szellemében. Munkánk azon túl, hogy megismerteti az 1990-es gyűjtés anyagát, egyben kiindulási alapul szolgálhat a Vály-völgyi tánckutató munka folytatásához, akár újabb terepmunkákhoz, elemzésekhez, emellett a helyi honismereti munkához és hagyományápoláshoz. Ezekhez bíztatásul is szánjuk e kötetet.

Könyvünk két szerzője, a korabeli terepmunka végzői, „néptáncgyűjtői" közül egyikőjük, Pálfy Gyula, néptánckutató, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének egykori munkatársa sajnos már nem él, 2012-ben távozott közülünk. Munkássága előtt is szerettünk volna tisztelegni a kötettel. Gyulát ismerve, biztosan igyekezett volna még saját gyűjtéseinek hiányosságait pótolni, esetleg kiegészítő gyűjtést végezni, újrafogalmazta volna saját korábbi írását, sőt ahogy azt mindig megtette, a már megjelent könyvet is „korrektúrázná". Erre ma azonban már nincs lehetősége. Mi viszont közreadhatjuk részben saját, részben másokkal közösen készített interjúit, filmfelvételét, betekinthetünk a gyűjtőmunka módszereibe. Másik szerzőnk, Takács András, a szlovákiai magyar néptánckutatás nagy öregje, 1951-ben Ág Tiborral együtt az itteni néptáncmozgalom elindítója, megalapozója, azonban ma is aktív, a gyűjtéseket, interjúkat lelkesen rendezte, a kötetet megtervezte, írta, emellett újabb kiadványokat tervez. Elkötelezettsége, munkabírása, lelkesedése példa lehet mindannyiunk számára. Kettőjüknek a témához szorosan kapcsolódó írásait és a Vály-völgyi táncélettel, szokásokkal foglalkozó szöveges gyűjtés anyagát, valamint a könyvhöz mellékelt DVD-n a terepmunka során készített néptáncfilmet tesszük itt közzé. A völgy településeit bemutató, eredetileg Takács András által készített leírásokat a szerkesztő rendezte, illetve kissé kibővítette. Szintén szerkesztői munka az interjúkat követő Megjegyzések az 1990-es Vály-völgyi néptánckutatásról című fejezet. Részletes keresés