Betöltés...

Torda város és környéke

Orbán Balázs

33 nagy és 12 szövegképpel


Ár: 3.000 Ft

Raktáron

Helikon Kiadó, Budapest
210 x 290 mm, kötött, 480 oldal
Kiadás éve: 1984
ISBN: 963 207 476 9

Jó állapotú antikvár könyv, védőborító nélkül, ex librisszel, hasonmás kiadás - Pesti Könyvnyomda, Budapest 1889.. 

Csatári Dániel: Orbán Balázs eszméi c. kísérőtanulmányával.

„A Torda város és környéke Orbán Balázsnak nemcsak utolsó munkája, hanem – ahogy életművének értői, többek között Kelemen Lajos és Illyés Elemér megállapították – a Székelyföld leírásának kiegészítő része. Maga Orbán Balázs is így vélekedik. A Torda város… előszavában leírja, hogy a Székelyföld… V., Aranyosszéket tárgyaló kötetébe be akarta dolgozni a városról összegyűjtött adatokat, mivel Torda akkori lakóinak nagy része székely volt, de az anyag nagy mennyisége miatt végül is úgy döntött, hogy az külön kötetet érdemel. "E meggyőződés hozta létre e kötetet – írja –, amely e szerint "Székelyföld leírása” című művem kiegészítő, de önálló része, s mintegy függeléke."

Előszó

A »Székelyföld leirása« czímű művem megirásakor Torda városát is be akartam foglalni az Aranyosszéket tárgyaló V. kötetbe, nemcsak azért, mert lakosainak nagyrésze székely eredetű s mert e város és a székelység jogviszonyai, szokásai és intézményei közt sok hasonlatosságot találtam, hanem azért is, mert az földrajzilag Aranyos-székkel, multja és történelme által a székelységgel szorosan összefügg. De a midőn kutatásaimat s tanulmányaimat Torda városára is kiterjesztém, csakhamar meggyőződtem, hogy a kép sokkal nagyobb, hogysem a tudomány kára nélkül a szűk keretbe beszoritható lenne; valamint arról is meggyőződtem, hogy Torda város leírása nagyobb tért és figyelmet érdemel, mintsem egy más törvényhatósággal kapcsolatosan, tehát mellékesen, foganatositható lenne.

Az anyag rendkivüli bőségéből és érdekes voltából kitünt, hogy a kitűzött czél csak ugy lesz e szép és nagy multtal biró városhoz méltóan elérhető, ha azt egy önálló monographia tárgyává teszem. E meggyőződés hozta létre e kötetet, a mely e szerint »Székelyföld leirása« czímű művem kiegészitő, de önálló része s mintegy függeléke.

Ily mű helyes megirása előre föltételezi, hogy az ismertetendő vidék vagy város iránt előszeretettel és kiváló vonzalommal viseltessünk, át kell hogy hassa lelkünket, sőt egész valónkat ama lelkesedés, a szivnek azon költői emelkedettsége, a mi nélkül az ily – vasszorgalmat igénylő – művet létrehozni nem lehet, mert csak a tárgy szeretete, a czéltudatos iparkodás tudja cselekvő éberségben tartani azon rendkivüli erőfeszitéssel járó munkát és nem lankadó munkakedvet, a mely évek hosszú során át foglalkoztatja az emberi ész gondolkozó műhelyét: az agyat.

Bennem élt, sőt teljesen uralta és elfoglalta lelkemet Torda városa iránt azon előszeretet és mély érdeklődés, a melyet nemcsak a multja iránti bámulat, de a jelene iránti tisztelet is folyton táplált, éberségben tartott ép oly mérvben, mint a hogy a »Székelyföld leirása« hosszas és terhes munkája alatt át voltam hatva s felvillanyozva éreztem egész valómat s szellemem összes tevékenységét.

Örömöm tiszta, hálám a Gondviselés iránt mély, hogy e nagy és terhes feladatot legjobb meggyőződésem szerint ugy teljesithettem, miszerint Magyarország e kis hazarésze klasszikus-kori emlékekben gazdag, hazafias érdemekben dús városát régi fényében mutathatom be az olvasó-közönségnek, hogy ezáltal őt megillető magas polczra emelve, lakosainak egy szebb jövő iránti önbizalmát föléleszthessem s igy a mult erőteljes törzsébe a jobb jövőnek termő ágát beolthassam.

Ime, a kitartó munka igénytelen eredménye, melyet Torda város derék polgárainak szeretettel mutat be és tisztelettel nyujtja át

Kelt Szejkefürdőn, 1889. jan. 1-én.

Orbán BalázsRészletes keresés