Betöltés...

Szociológia

Jelentős számú társadalomtudományi kötet dolgozza fel a határon túli magyarság demográfiáját, interetnikus kapcsolatait, kisebbségi helyzetét, identitását.


Identitás és hit I.
1.500 Ft
A kárpátaljai görög katolikusok identifikációs útjai / Pilipkó Erzsébet

Tanulmányaim többségének célja, hogy a mai Kárpátalja területén az 1949-ben megszüntetett görög katolikus egyházmegye és az 1989-es politikai fordulat hatására visszanyert legitimitás által bekövetkezett változásokat az egyházmegye magyar nyelvű községeiben megvizsgálja.


Integrating Minorities: Traditonal Communities and Modernization
7.900 Ft
(edited by Agnieszka Barszczewska – Lehel Peti)

The present volume is dedicated to those ethnic groups and traditional communities of Eastern and Central Europe which have not been integrated by modern civil and national movements, and which have not actively participated in the nation-building or state-building processes that shaped modern Europe. We discuss on the same level of interpretation both the national/religious minorities who ere not part of modern national movements due to their traditional lifestyle, and such minority communities living within nation-state borders, whose endeavour to manifest themselves as independent communities takes mostly forms of symbolic gestures and practices. Identity, ethnicity, tradition and modernization: these are the keywords of the present publication.


Intézmény, lázadás, ethosz
2.400 Ft
Közelítések a bürokratikus hatalomhoz - A 4. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2014. június 7. / Veress Károly (szerk.) / Műhely (Pro Philosophia)

Az itt összegyűjtött tanulmányok tendenciájuk szerint átfogják az intézményproblematika egészét, amennyiben az intézmények általános jellemvonásaival, az intézményes hatalom torzulásaival és az intézményes rend elleni lázadási formákkal egyaránt foglalkoznak. Általánosságban megvizsgálják az intézmények működését az igazságosság elvével fennálló belső viszonyaik, a kommunikációban megnyilvánuló lényegi jellemvonásaik és az autonóm akaratokkal szembeni hatalmi potenciáljuk szempontjából, A kötet három részre tagolódik aszerint, hogy a tanulmányok az intézményesülés útjait, a bürokráciának a hatalommal és a biztonsággal való viszonyát, illetve a közszolgálat korrumpálódásának és az ezzel szembeni lázadásnak az eseteit elemzik. Ungvári Zrínyi Imre 


Iskolák veszélyben
7.500 Ft
Tanulmányok a Székelyföldön kívüli magyar oktatás helyzetéről / Barna Gergő - Kapitány Balázs - Kiss Tamás – Márton János – Toró Tibor / A sokszínűség alakzatai

A kötet az Iskolák Veszélyben program keretében folyó munkákból ad rövid válogatást. A program 2012 és 2015 között működött, célja pedig az volt, hogy - a tudományos normák és szabályok betartásával- hidat építsen a szociológiai, statisztikai alapkutatások és a szórványoktatás mindennapos gyakorlati oktatásszervezési problémái közé.

A kötetben megjelent tanulmányok a Székelyföldön kívüli magyar oktatás helyzetéről, problémáiról, lehetőségeiről adnak egyedülálló áttekintést, bemutatva olyan kérdéseket, mint a városi lakónegyedi iskolák magyar tagozatainak helyzete, a roma származású gyermekek tannyelvválasztása vagy akár az iskolabuszrendszer működése. A kötet végén az erdélyi magyar iskolahálózat legfontosabb adatait összesítő település- és iskolaszintű adatbázis található. 


Juhaimnak maradéka
1.200 Ft
Anyanyelv, egyház, peremvilág: Sorskérdések a nyelvhatáron / Vetési László / Ariadné könyvek

Vetési László két fő téma köré csoportosította kötetének írásait: a szórványmagyarság és az egyház játszanak főszerepet az összeválogatott tanulmányokban és cikkekben. A szerző néhány tanulmányban elméleti igénnyel írja le azt a helyzetet, azt a mentalitást, amely a szórványközösségekben alakul ki. Ugyanakkor konkrét stratégiákat is körvonalaz arra nézve, hogy mi a teendő ezekben a településeken – körültekintő tervező- és szervezőmunkára van szükség, amely által valamiféle jövőkép alakulhat ki e kisközösségekben.


Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
4.900 Ft
Vörös Ferenc

A Kárpát-medencei történeti családnévatlasz egyszerre kíván társa és folytatása lenni a Kalligram Kiadónál 2014-ben megjelent Kis magyar családnévatlasznak. A kézikönyv 452 színes térképlapja az 1720-as országos összeírásra támaszkodva dolgozza fel a korabeli Magyar Királyság adóköteles személyeinek családneveit. A lexikális típusok közül a 176 leggyakoribbak nyelvföldrajzát tanulmányozhatjuk...bővebben


Kárpátalja
5.980 Ft
Baranyi Béla (szerk.) / a Kárpát-medence régiói

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának sorozata a Kárpát-medence régióinak évezred eleji helyzetét, térbeli folyamatait elemzi.

A sorozat tizenegyedik kötete a ma Ukrajnához tartozó Kárpátalja régiót mutatja be, a térség jelenlegi gazdasági-társadalmi viszonyait elemzi, a fejlődés különböző tényezőit méri fel történelmi összefüggésekbe ágyazva.

A 12 800 km2 alapterületű 1,25 millió népességű, történelmileg az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék területéből 1920-ban létrejött közigazgatási egység jelenleg 13 járást, 11 várost, 19 városias jellegű és 579 egyéb falusi települést foglal magában, a régió lakosságából mintegy 150 ezer fő, Kárpátalja népességének 12%-a a magyar nemzetiségű kisebbség. Többek között ezért is megkülönböztetett érdek a régió komplex gazdasági-társadalmi szempontú elemzése.


Kassa-vidék településképei
3.800 Ft
Tamáska Máté

Amennyire ismert Kassa városa, annyira keveset tudunk környékéről. A kötet elsőként nyújt betekintést e rendkívül változatos táj építészeti örökségébe, ahol néhány kilométerenként váltják egymást az alföldies és dombvidéki mikrovilágok, a Szepességet idéző kisvárosok és a régies irtásfalvak. A településeken földszintes és emeletes parasztporták, fa-, vályog- és kőépítészeti emlékek, kereskedőházak, tisztviselővillák alkotnak karakteres utcaképi együtteseket. E sokszínű múltra borul rá az elmúlt fél évszázad rohamos átalakulása, az iparosítás, a turizmus és a szuburbanizáció megannyi morfológiai lenyomata.


Kataszter - Kárpátalja
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei – adatbázisfrissítés, 2009. - Gyorsjelentés / Kötél Emőke (szerk.)

A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos adatbázisának kárpátaljai anyagait elemző kötet jelent meg Budapesten, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma gondozásában. Amint Kötél Emőke, a kiadvány szerkesztője a kötet előszavában összefoglalja, a Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa 2000-ben került kialakításra. A most megjelentetett kiadvány a kataszter 2009-es frissítésének kárpátaljai adatait dolgozza fel...


Keleti életképek
4.390 Ft
Vámbéry Ármin / Vámbéry életmű sorozat

Vámbéry sosem sorolta legsikerültebb munkái közé, ennek ellenére úgy érezte, hogy a kötettel elérte a célját, és az említett országokban (azaz a magyaron kívül a német és dán nyelvterületen) „jelentékeny mértékben” hozzájárult vele a Kelet megismeréséhez. Így véljük mi is, és abban a hiszemben bocsájtjuk a tisztelt olvasóközönség elé, hogy Vámbéry műve annyi sok esztendő távlatából is izgalmas szórakozást fog nyújtani egy részben már letűnt, de részben máig is élő egzotikus világról, a mesés Keletről.


Keleti magyarok nyomában
2.400 Ft
Regényes útirajz / Ignácz Rózsa

Az útleírás szerzőze Ignácz Rózsa (1909-1979) írónő és színművésznő, akinek szívügye volt a Kárpátokon túlra szakadt magyarság sorsa. E kötet 1938-as és 1939-es moldovai, bukaresti, konstancai és bukovinai utazásainak naplója. Így ír előszavában: "Vajon tudjuk-e szétszórt fajtánk nagy perében áldozatos munkára ítélni önmagunkat, vagy megvárjuk, hogy a történelem vesztesnek ítéljen, s tőlünk örökre elszakadjanak?"


Kényszerek - tanúságtevők
3.400 Ft
Történetek a legrosszabb évszázadból / Oláh Sándor

Történészek állítják, hogy a 20. század az emberi történelem eddigi legrosszabb évszázada volt: „kivételesen kegyetlen időszak volt, amelyet könyörtelen diktatúrák, szörnyű genocídiumok és minden korábbinál pusztítóbb háborúk tettek emlékezetessé [ ... ] ideológiai konfliktusok sokasága, az embertelenség tobzódása, a sokféle politikai gyilkosság, valamint a civil népességgel szemben a háborúban elkövetett mérhetetlen brutalitás és népirtás volt a fő jellemzője." A különféle társadalmi terekben és életvilágokban cselekvő 20. századi embereknek mindez megrendítő tapasztalatokat jelentett.

Új könyv – Oláh Sándor: Kényszerek – Tanúságtevők – nemzeti.net


Kiegészítések a Székelyföld leírásához I. Háromszék
3.500 Ft
Kiegészítések a Székelyföld leírásához I. / Orbán Balázs

A klasszikus néprajztudós Székelyföld leírásához készült kiegészítő írásának első része. A második kötetben Csíkszék, Marosszék, Aranyosszék leírása olvasható. Az én tisztem nem más, mint szülőföldem, a szép Székelyföld minden talpalatnyi földét bejárva feljegyezni mindazt, mit a múltból és jelenben felmutat; regisztrálni mindazon romokat, erődítvényeket, emléképületeket, műemlékeket, melyek eddig senki által nem kutatva, mindenki által feledve kíméletlenül romboltatva porladoznak ős rengetegjeinkben és lakott vidékeinken egyaránt.


Kiegészítések a Székelyföld leírásához II. Csíkszék, Marosszék, Aranyosszék
3.500 Ft
Kiegészítések a Székelyföld leírásához II. / Orbán Balázs

A klasszikus néprajztudós Székelyföld leírásához készült kiegészítő írásának második része. Az első kötetben Háromszék leírása olvasható.


Kisalföldi tanyák
4.300 Ft
Gúta és vonzáskörzetének településnéprajza / Angyal Béla / Lokális és regionális monográfiák

A kötet egy sajátságos településformával, a tanyákkal foglalkozik. A vizsgált terület az Alsó-Csallóközben és a Mátyusföldön, több folyó árterének találkozásában helyezkedik el. A Dudvág, a Kis-Duna, a Vág valamint a Nyitra alsó folyásának környékén, egykor áradmányos területen található a vizsgálatba bevont 15 község. Gútán és a környező településeken az utóbbi 200-250 évben a szórványtelepülések jelentős szerepet játszottak a gazdálkodásban, a lakosság megélhetésében...bővebben


Kisebbségben és többségben
2.500 Ft
Románok és magyarok 1867-1940 / Bíró Sándor / Magyar Kisebbség Könyvtára

„A magyar szakirodalom nagyon sokáig feltűnően elhanyagolta a kiegyezési korszak nemzetiségi kérdéseinek tárgyalását. Ennek az volt az oka, hogy maguk a magyar szakkörök is az ellenséges propagandaművek egyoldalú felfogásának hatása alatt álltak, és a túl kényesnek tartott kérdésekhez általában óvakodtak hozzányúlni. Később, különösen az első összeomlás után, hozzáfogtak az ún. „magyar” elnyomás mentegetéséhez. 


Kisebbségek interetnikus kontaktzónában
3.000 Ft
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.)

A kötet stúdumai számos klasszikusnak számító „jelenbeli” témát elemeznek, mint például a kétnyelvűség, nyelvi interferenciák, identitásfolyamatok, hasonulási törekvések és asszimiláció, kultúraőrzés, interetnikus viszonyok és kapcsolatrendszerek, ugyanakkor a szlovák és a cseh kisebbség migrációjával, letelepedésével, közösségi stratégiájával kapcsolatos történeti kérdéseket is taglalnak.


Kisebbségi jog I-II.
3.500 Ft
Fábián Gyula, Ötvös Patricia

A Kisebbségi jog című kötet úttörő vállalkozás: két kötetbe gyűjtött aktuális adatokat nyújt az olvasónak a kisebbségi jogok védelméről, mind nemzetközi szinten, mind romániai vonatkozásban. Az első kötetben a kisebbségi jogokról és az ezekkel foglalkozó jogvédelmi szervekről, működésükről olvashat az érdeklődő.


Kisebbségi létproblémák
1.200 Ft
Filozófiai esszék / Veress Károly / Ariadné könyvek

A szerző előszavában „kisebbségfilozófiai esszék”-nek nevezi írásait. A kisebbségi helyzet felméréséhez nem elegendő pusztán a szaktudományos – szociológiai, politológiai, antropológiai stb. – vizsgálódás, szükség van egy állandó kérdezőre attitűdre is, amellyel a dolgok, jelenségek lényegére, mögöttességére kérdez rá a megfigyelő. A filozófiai megalapozású kötet olyan, rendkívüli aktuális kérdésekre keresi a választ, mint demokrácia és kisebbségi lét viszonya, az identitás kialakulása, sőt, számba veszi legutóbbi egyetem-vitáink tanulságait is. A kötet pontos, letisztult fogalmi nyelve lehetőséget biztosít a higgadt, szélsőségektől mentes elemzésre.


Kisebbségszociológia
2.400 Ft
Alapfogalmak és kritikai perspektívák / Horváth István

Ez a könyv a már másfél évtizede tartott kisebbségszociológiai előadások, illetve az ebben a témakörben végzett kutatások során felgyűlt anyag rendszerezésének és publikálásának az első lépése. Ezt a munkát (reményeim szerint hamarosan) az asszimiláció, integráció és a plurális társadalmak kohéziója témában írt elméleti és fogalmi rendszerező, összefoglaló jellegű tankönyv követi. Az itt szereplő témák kiválasztása, kialakítása során kettős megfontolás vezérelt...bővebbenRészletes keresés