Betöltés...

Szociológia

Jelentős számú társadalomtudományi kötet dolgozza fel a határon túli magyarság demográfiáját, interetnikus kapcsolatait, kisebbségi helyzetét, identitását.


Kistérségek - nagy remények?
3.800 Ft
A társadalmi önépítés megújuló formáiról / Cseke Péter (szerk.)

A könyv tanulmányai a kistérségek lehetőségeit és szerepét vizsgálják elsősorban romániai és magyarországi esettanulmányokból kiindulva, az Európai Unió szabályozásait figyelembe véve. A szerzők politológusok, társadalomtudósok, vállalkozók: Jenei György, Somai József, Bodó Barna, Kolumbán Gábor és mások.


Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján
1.900 Ft
Cs. Nagy Lajos / Notitia Historico-Ethnologica

A kötet egy felvidéki tájegység, Medvesalja nyelvkincséből merít. A szerző vendégtanárként a nagyatlasz alapján – családi és hallgatói összefogással végzett kutatást megalapozó helyszíni gyűjtést, s ahogy terebélyesedett az anyag, úgy kellett egyre szűkíteni a témát, hogy adataiból is sokat közkinccsé tehessen, s bizonyos lexikológiai elemzésekre is maradjon hely. A dolgozat három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első részben a gyűjtéssel és a feldolgozással kapcsolatos elvi, módszertani kérdések tárgyalása mellett bemutatja az anyag alapján legjellemzőbb medvesalji nyelvi változókat...bővebben


Magyarnak lenni
2.200 Ft
A szlovákiai magyarok értékrendje / Lampl Zsuzsanna / Nostra Tempora

Valóban: mit jelent magyarnak lenni? Egyféleképpen vagyunk magyarok, vagy sokszínű a magyarságunk? Mi, szlovákiai magyarok különbözünk más magyaroktól? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a többéves kutatómunkán alapuló könyv.


Magyarok és szlovákok
2.490 Ft
Szociológiai tanulmányok nem csak az együttélésről / Lampl Zsuzsanna / Nostra Tempora

Ez a könyv 2008 tavaszán-őszén, épp a szlovák-magyar viszony kiéleződésének időszakában íródott. A kutatások 2007-ben készültek. Ha most valaki azt kérdezné, hogy 2007 óta változott-e a vizsgált területek megítélése, saját bevallása szerint, nem tudna a szerző sem válaszolni. Hiszen valami változhatott, valami nem, de ami változott, ugyanúgy vissza is rendeződhetett. A szlovák-magyar kérdéskör és a többi, könyvben olvasható téma nem a gyorsan változó társadalmi jelenségek kategóriájába tartozik.


Magyarok Szlovákiában 1.
3.800 Ft
Összefoglaló jelentés (1989-2004) / Fazekas József - Hunčík Péter (szerk) / Magyarok Szlovákiában

A könyv azt a fordulatokban, eseményekben rendkívül gazdag, az ország új politikai-társadalmi berendezkedésének kialakulása szempontjából kulcsfontosságú tizenöt évet tárgyalja, amely során a szlovákiai magyarság az ország demokratizálódási folyamatának részeként fokozatosan önálló politikai közösséggé alakult.


Mások megértéséről - Kisnemesek Tajnán
1.350 Ft
gróf Révay József

A tragikus halált halt gróf Révay József (1905-1945) munkásságát Perecz László mutatja be. A kötet címei közül az első esszéket, tanulmányokat takar, a második alcíme: Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához.


Migráció
1.500 Ft
Novák Veronika (szerk.) / Nostra Tempora

A vágsellyei Pázmány Péter Tudományos Társaság, a galántai Fórum Társadalomtudományi Intézet, a Vágsellyei Állami Járási Levéltár, valamint a pozsonyi Közéleti Kérdések Intézete 2000. szeptember 8-án rendezte meg a Migráció a Kisalföldön című konferenciát Vágsellyén 80 szakember részvételével. Az ott elhangzott előadásokat tartalmazza a kötet.


Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2005
3.500 Ft
Zostavili - Lelkes Gábor - Tóth Károly (szerk.) / Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

Ennek a kötetnek, amely már a harmadik évkönyv, célja közreadni a szlovákiai kisebbségi léttel kapcsolatos legfontosabb társadalmi események éves összefoglalóját, valamint betekintést nyújtani a kisebbségi populációk és az általuk lakott régiók társadalmi és gazdasági folyamataiba.


Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2006
3.500 Ft
Lelkes Gábor - Tóth Károly (szerk.) / Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

Ez az évkönyv a kisebbségeket érintő hírek és elemzések mellett kiemelt figyelmet szentel a kisebbségek oktatási intézményrendszerének.


Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2007
3.500 Ft
Lelkes Gábor - Tóth Károly (szerk.) / Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

A Fórum Kisebbségkutató Intézet által megjelentetett évkönyv folytatása az előző évekének, amely szoros együttműködésben jött létre a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek több mint egy tucat szervezetével, valamint további, a kisebbségi közösségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel.


Sült galamb?
1.800 Ft
Magyar egyetemi tannyelvpolitika Konferencia a tannyelvválasztásról Debrecenben, 2004. október 28-31-én / Kontra Miklós (szerk.) / Disputationes Samarienses

Egy-egy oktatási intézmény tannyelvének megválasztása vitákhoz vezethet, különösen ott, ahol több nemzetiség él együtt. Ismeretesek azok a küzdelmek, amelyeket a többségi nemzetek folytattak s folytatnak a kisebbségi tannyelvek visszaszorításáa, avagy száműzésére. A kisebbségi nyelvek Közép-Európában többé-kevésbé veszélyeztetett nyelvek, veszélyeztetettségük mértéke a politikai széljárásoktól függ. Ebben a helyzetben szokatlan, meglepő, egyeseket talán sokkoló kérdés lenne, ha megkérdeznénk: Ellentétes-e a magyar nemzeti érdekekkel a kizárólag magyar nyelvű oktatás? ...bővebben


Úton
3.800 Ft
Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek / Gidó Attila (összeállította) / Források a romániai magyarság történetéhez

1918-ban egy sokak által utópiának vélt eszme hívei az erélyi zsidó társadalom megszervezésének alapját fektették le. Létrejött az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, mely a zsidóságot nemzetként határozta meg. A többségében magyar anyanyelvű és magyar kultúrájú erdélyi zsidóságon belül mély törésvonalak keletkeztek. 


Álomtitkárságom története
3.800 Ft
avagy: "Pisti a vérzivatarban" (Adalékok egy értelmiségi közéleti szolgálatához) / B. Kovács István

B. Kovács Istán évtizedek óta végzi közszolgálati munkáit. Tudományos munkásságát számos kötete révén ismerhetjük, melyek a gömöri vidék kultúráját, történelmét, településeit, műemlékeit mutatják be. Ezúttal munkásságának egy másik oldalát olvashatjuk: a közéletben végzett tevékenységét, amely a szlovákiai magyar értelmiségiek egyik meghatározó személyiségévé tette. A szlovákiai magyar iskolákért, nyelvhasználatért, kultúráért folytatott küzdelmeit olvashatjuk, amely az politika ingoványos küzdelmeihez vezet, s ahogy az alcím is mutatja - Pisti a vérzivatarban - ő maga is sokszor megszenvedte ezt a közéleti szolgálatot.


Identitás és hit I.
1.500 Ft
A kárpátaljai görög katolikusok identifikációs útjai / Pilipkó Erzsébet

Tanulmányaim többségének célja, hogy a mai Kárpátalja területén az 1949-ben megszüntetett görög katolikus egyházmegye és az 1989-es politikai fordulat hatására visszanyert legitimitás által bekövetkezett változásokat az egyházmegye magyar nyelvű községeiben megvizsgálja.


Az információ
1.500 Ft
Fülöp Géza

Fülöp Géza könyvének harmadik, bővített kiadása. A könyv végigkísér az élet minden területén: anyag-energia-információ, információ és élet (sejtinformáció, érzékelés, tanulás), illetve információ és társadalom (nyelv, kommunikáció, jelek, információs társadalom) összefüggéseiben.


Kisebbségi létproblémák
1.200 Ft
Filozófiai esszék / Veress Károly / Ariadné könyvek

A szerző előszavában „kisebbségfilozófiai esszék”-nek nevezi írásait. A kisebbségi helyzet felméréséhez nem elegendő pusztán a szaktudományos – szociológiai, politológiai, antropológiai stb. – vizsgálódás, szükség van egy állandó kérdezőre attitűdre is, amellyel a dolgok, jelenségek lényegére, mögöttességére kérdez rá a megfigyelő. A filozófiai megalapozású kötet olyan, rendkívüli aktuális kérdésekre keresi a választ, mint demokrácia és kisebbségi lét viszonya, az identitás kialakulása, sőt, számba veszi legutóbbi egyetem-vitáink tanulságait is. A kötet pontos, letisztult fogalmi nyelve lehetőséget biztosít a higgadt, szélsőségektől mentes elemzésre.


Juhaimnak maradéka
1.200 Ft
Anyanyelv, egyház, peremvilág: Sorskérdések a nyelvhatáron / Vetési László / Ariadné könyvek

Vetési László két fő téma köré csoportosította kötetének írásait: a szórványmagyarság és az egyház játszanak főszerepet az összeválogatott tanulmányokban és cikkekben. A szerző néhány tanulmányban elméleti igénnyel írja le azt a helyzetet, azt a mentalitást, amely a szórványközösségekben alakul ki. Ugyanakkor konkrét stratégiákat is körvonalaz arra nézve, hogy mi a teendő ezekben a településeken – körültekintő tervező- és szervezőmunkára van szükség, amely által valamiféle jövőkép alakulhat ki e kisközösségekben.


Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén
1.600 Ft
Mezei István

A tudományos munka először az 1918 előtti Felvidék városait mutatja be, népesség szerint, nemzetiségi összetételek szerint. Majd Szlovákia településszerkezetét ismerhetjük meg, a szlovákosítás folyamatát, az iparosodás hatásait a városok életére. Az önálló Szlovákia 1993 utáni közigazgatási átszervezésének hatását a városhálózatokra mutatja be a szerző, végül pedig az elmúlt évtizedben létrejött határmenti együttműködésekről olvashatunk – mindezeket számos adat, táblázat, térkép teszi kézzelfoghatóvá.


Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2008
3.500 Ft
Szerkesztette: Lelkes Gábor - Tóth Károly / Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában

Az évente megjelenő kötet helyzetképet ad az adott év nemzetiségi helyzetéről, minden kisebbségpolitikai ügyben. Így a 2008-ban történt változások, jelenségek mind vizsgálat alá kerültek, a tankönyvek kétnyelvű földrajzi nevei, a Slota-jelenség, az etnikai motivációjú rasszizmus, a nemzeti kisebbségek jogállása, az állami intézmények kisebbségpolitikai gyakorlata. A nemzetiségi múzeumok, színházak, televízió, rádió, a kisebbségek kultúrájának támogatási rendszere került vizsgálat alá. Majd az összes szlovákiai kisebbség társadalmi és kulturális eseményeinek 2008-as programjait összesíti a kötet.


Környezettudatosság
2.400 Ft
Elméleti megközelítések, empirikus vizsgálatok / Nistor Laura

A könyv első része a környezettudatosság fogalmának meghatározásán túl egy sor olyan árnyalatra hívja fel a figyelmet, amelyek a fogalommal kapcsolatban felmerülhetnek. A második rész szociológiai elemzéseken keresztül vizsgálja a környezettudatosság néhány megnyilvánulási formáját, empirikus elemzésekkel illusztrálva az első rész megközelítését.Részletes keresés