Betöltés...

SZIGETEK – SZÓRVÁNYOK a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában

Cseke Péter (szerk.)

Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Korunk - Komp-Press, Kolozsvár
165 x 233 mm, kötött, 328 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 978-606-773--012-8

„A mindennapi szórványlét, szórványtapasztalat bőségesen elég okot szolgáltat a szerkesztőnek, hogy keresni kezdje a mélyebb összefüggéseket, amelyek ismeretében nem csupán történelmileg válhatnak világosabbá a dolgok, hanem a jövő is (talán) reálisabban ítélhető meg” – írta a Korunk 1991-es szórványszámában Cseke Péter. Az akkori lapszámfelelős – és a mostani kötetszerkesztő – már kezdettől úgy látta, hogy akár a gondok számbavétele is meghaladja a szerkesztőség lehetőségeit. Ezért aztán módosítottuk – „korunkosítottuk” – elképzeléseinket; így jutottunk el ahhoz a felismeréshez, hogy célirányosabb a szórványgondok egyetemes és ugyanakkor sajátos megközelítése. A belső szórványok világától ekként jutottunk el a világproblémához: a vándorlás, kivándorlás kérdésköréhez.

Jó ideig a Románián belüli kisebbségkutatásra irányult a Korunk figyelme (1990 óta foglalkoztunk a cigányokkal, a zsidókkal, majd az örményekkel, a szerbekkel, az albánokkal, a muzulmánokkal stb), de 2014-ben a hírhedt NEM-szavazatok nyilvánvalóvá tették, hogy az anyaországbeli nemzet egy része „elhatárolódik” a határokon kívül rekesztett kisebbségek gondjaitól. A Makkai Sándor püspök elmentelét követő 1937-es Nem lehet-vita még produktív lehetett, a 2004-es NEM-szavazatok nemzetstratégiai szempontból kontraproduktívak voltak, váratlan explóziójuk a nemzettudat erózióját eredményeztek.

A Korunk ettől kezdve a nemzettudat újragondolását kezdeményezte, a kisebbségi tudat meghaladásának lehetőségeit/módozatait kereste. Nemcsak a Kárpát-medencében, hanem az óceánon túl is.

Ezt illetően Kovalszki Péter 2013-es tanulmánya jelzi az irányváltást, a Tények és gondolatok a diaszpóralétről, diaszpóra-nemzetről és magyarságtudatról. A szerző 2012-es munkaprogramjára építi okfejtését: a) az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Félix-fürdői tanácskozásán kifejtett nézeteire, b) az Ohio állambeli Reménység tavánál elhangzott előadásának gondolatmenetére, c) a Budapesten és Washingtonban tartott Magyar- és Észak-Amerikai Diaszpóra Tanácson rögzített feljegyzéseire. Innen már csakis a Szigetek, szórványok, zárványok (2014. 6.), a Határon túli román közösségek (2014. 12.), a Magyarok a szórványságban (2015. 3.), illetve a Magyar szigetek és szórványok a Kárpát-medencében számainak „startolása” következhetett.

A jeles szórvány- és diaszpóra-szakemberek (Vetési László, Bodó Barna, Vasile Dâncu, Kovalszki Péter, Ludányi András és mások) bevonásával készült lapszámok egymásból és egymásba épültek, így eleve lehetőséget nyújtottak egy koherens kötet – a Szigetek, szórványok, zárványok – megszerkesztésére. Az erdélyi, a bánsági, a Kárpát-medencei szórvány- és az észak-amerikai szétszórtsági tapasztalatok így hangsúlyosabban juthatnak el mindazokhoz, akik a szórványgondok helyi, regionális és nemzeti megoldásáért fáradoznak. Mert úgy igaz, ahogy a kötet egyik írásának szerzője megfogalmazza: „Nem siratni kell a szórványt.” Hanem megállítani a szigetek szórványosodását, a szórványok zárványosodását; elősegíteni az identitásőrzést, a közösségépítés 21. századi útjainak megtalálását.

Tartalom

Vári Fábián László: Sikoly és sóhaj (vers); „Midőn ezt írtam…”

Cseke Péter: Szerkesztői visszatekintés (1990–2015)

I. SZÓRVÁNYHELYZETEK

Iancu Laura: Százéves éjszaka (vers)

Balázs Géza: A kultúrák és nyelvek szétesése

Bakk Miklós: Állam- vagy nemzetépítés?

Péntek János: Nyelvi sziget- és szórványhelyzetek, folyamatok

Bodó Barna: Szórványról – másként

Ludányi András: A szétszórtsági tudat létrejötte magyar Amerikában

Vasile Sebastian Dâncu: A diaszpóra identitásai és képei (imázsai)

II. ERDÉLY

Iancu Laura: Anyámhoz (vers)

Kötő József: Új Siculicidium – új golgotajárás

Szilágyi Aladár: Szórványok és zárványok a Belényesi medencében

Vetési László: Nagyvárosi szórványok, egyházi közösségépítések

Balázs-Bécsi Gyöngyi: Válaszúti vonzáskör

Balázs-Bécsi Attila: A Mezőségi Téka névjegye

Bakó Botond: Alakuló szórványsziget pillérei

László Erdei Edit: „Gyógyító tűként” a türi szórványban

B. Kovács András: Nyelvi és közösségi revitalizáció

Ambrus Attila: Nem siratni kell a szórványt

Dáné Tibor Kálmán: Magyar Házak Romániában

Oláh-Gál Elvira: „Itt a Csángó Rádió Moldovából”

Csete Örs: Megmaradás és multikulturalizmus

Tussay Szilárd: Camp Sunrise, avagy angol tábor erdélyi magyar fiataloknak

III. KÁRPÁT-MEDENCE

Lengyel Ferenc: Átirat (vers)

Gál Sándor: Az ünnep (vers)

Fellinger Károly: Kéreggyűjtés (vers)

Pomogáts Béla: Otthon mindenütt a magyar „szigettengereken”

Máté László: Stoš via Košice

Mák Ferenc: Befalazott gótika

PÉTËR LÁSZLÓ: „Megmaradtak a jég hátán es”

Deák Ernő: Vannak-e távlatok?

Ódor László: Élni idegenben – ahogy egy nyelvész-diplomata látja

Dan Culcer–Cseke Gábor: A hajósok visszatérnek

Bokor Erika: Vajdasági tájház – amerikai magyar segítséggel

Hódi Sándor: Lassú kijózanodás

IV. ÉSZAK-AMERIKA

Éltető J. Lajos: Levél barátaimnak a Reménység tavához

Kovalszki Péter: Az amerikai Magyar Baráti Közösség évtizedei

Péter Árpád: Emlékkönyvek az amerikai és a kanadai magyar diaszpóráról

Somogyi Balázs: Wallingfordi Magyar Ház, Connecticuti Magyar Kultúrszövetség

Bokor Erika: Chicagói nemzedékváltás

Grauzer Csilla: Minnesota Hungarians

Csibi Lóránd: A clevelandi Bocskai Rádió

Bőjtös László – Endrődi Judit: „Kovász akartunk lenni”

Lauer Edith: Az Amerikai Magyar Koalíció jelenléte a Kárpát-medencében

Bakos István: A nyugati magyar diaszpóra visszaútja

V. „KŐRÖSI CSOMÁSOK” – „PETŐFISEK”

„Kőrösi Csomások” a nyugati szétszórtságban, „Petőfisek” a Kárpát-medencében (Hegedűs István ankétja)

VI. ÍRÓSZEMMEL A SZÓRVÁNYLÉTRŐL

Pomogáts Béla: Megfontolt tárgyszerűség (Borbándi Gyuláról)

András Sándor: A száműzhetetlen száműzött (Cs. Szabó Lászlóról)

Cseke Péter: Erdélyi magyarok francia földön

László Szabolcs: Kentaurlét a peremvidéken (Végel László: Bűnhődés)

Széman Emese-Rózsa: Az elmúlás megragadása (Csete Örs: Az utolsó magyar. Kallós Zoltán népdalaival)

Szakács István Péter: Otthonos idegenség (Ferdinandy Görgy: A francia asszony)

CODÃU Annamária: Magunkhoz és a világhoz képest (Gömöri György: Rózsalovaglás)

László Szabolcs: Mindent lecsupaszító, mindent kicsontozó évek (Danyi Zoltán: A dögeltakarító)

Péter Árpád: Remény és megértés (Botlik József könyve a délszláv háborúról)

Fábián Róbert-Donát: Búcsú a „hűtlen fekete földtől” (Mák Ferenc: Vesztegzár. Jugoszlávia és utódállamai – Szerbia, Horvátország és Szlovénia – magyarságának sorstörténetéből)

 

mixonline/CikkRészletes keresés