Betöltés...

Vers


Árnyékvitéz
2.100 Ft
Szonettek / Jánosházy György

Az idén 90. évét töltő költő az utóbbi évek során különböző helyzetekben és hangulatokban írt verseit – 80 szonettet – gyűjtötte össze ebbe a kötetbe, amelyek nagy része szembenézés szűkebb és tágabb világunk és a magunk életének romlásával, jelen és jövő sötét árnyékaival.


Ars brevis vita idem
2.900 Ft
Válogatott és új költemények, műfordítások / Fábián Sándor

Költő számára nem alkalmi, ünnepi vagy ünnepélyes tevékenység a versírás, hanem gondolkodás- és kifejezésmód, sőt, életforma. Fábián Sándor életformája – a versek azt mutatják – a szemlélődés. Magatartása a gondolkodó emberé, kinek számára a világ minden dolga jelent valamit, következésképp mindennek tanulsága van. Ha szabad így mondanom: költői minőségben is letette az orvosi esküt.     Szilágyi Domokos

Fábián verskultúrája és érzékenysége folytán alkalmas arra, hogy mint saját maga mondja egyik versében, rádió adó-vevő készülékké váljon, amely felfogja és értelmes jelekké változtatja a világ, a lét felől szüntelenül áradó üzeneteket.    Szőcs István


Átkelés
1.000 Ft
Zalaba Zsuzsa

Zalaba Zsuzsa 1970-ben született a Duna-kanyar szlovákiai határvároskájában, Párkányban. Tíz éve a felvidéki magyar sajtó munkatársa. Jelenleg Magyarországon él és alkot. Első verseskötete Érintések címmel Pozsonyban jelent meg 1997-ben. Versei szerepeltek a Szlovákiában kiadott Nyugtalan indák (1993) és a Kapufa a Parnasszuson (1994), valamint a Magyarországon napvilágot látott Magyar költőnők antológiája (1997) című gyűjteményekben. Költészeti térjátékaival (Helyett; Requiem) 1996-ban és 1997-ben fellépett az érsekújvári Stúdió erté nemzetközi akcióművészeti fesztiválján, s műsorait előadta Franciaországban és Romániában is.


Áttetsző test
2.500 Ft
Versek / Max Blecher

Max Blecher költő és prózaíró a két világháború közötti román irodalom nagy újrafelfedezettje.Műveit különösen a kétezres évekkel kezdődően fordították le a legfontosabb világnyelvekre.


Átutazoo
2.000 Ft
Versek/Képek / Bárdos Kinga

Elménc legyen a talpán, aki egyből meg szeretné fejteni Bárdos Kinga leleményes szójátékait, csavaros logikai utalásait, filozófiáját. A versek érdekessége, hogy bár azonnal beengednek játékos világukba, többdimenziójúságuk csak fokozatosan bomlik elő. Akárcsak a képek: egy-egy pillanatot őriznek, de bennük van évezredek felhalmozott anyaga, az idő és a mozgás egyaránt…


Az alázat ünnepei
2.500 Ft
Válogatott műfordítások / Lőrinczi László

A Polis Kiadónál rövid időn belül a harmadik kötet jelenik meg az erdélyi születésű írótól. Lőrinczi László sokoldalú irodalmi munkásságnak kiemelkedő része műfordításai. Olasz, francia, spanyol és román nyelvből fordított színműveket, verseket, regényeket. Az alázat ünnepi című kötete ezekből ad válogatást: Garcia Lorca, T.S Elliot, Apollinaire, Leopardi, Eminescu, Edgar Allan Poe és mások munkáit olvashatjuk két nyelven.


Az én fénytudományom parázsló gyűrűje
1.800 Ft
Versek / Peter Gehrisch

Peter Gehrisch (1942, Drezda) az egyetemen német nyelvészetet, majd etikát és vallásfilozófiát tanult. Előbb középiskolában, majd a Drezdai Népfőiskolán, végül a Műegyetemen oktatott vallásfilozófiát. Köteteinek száma 25. Ezek zöme verseskötet, versfordítás, antológia-összeállítás és esszé. Egyik fő műve a lengyel romantikus, Norwid filozófiai műveinek német nyelvű kiadása. Verseit eddig lengyel, orosz, szerb, cseh, bolgár és román nyelvre fordították. Az Ostragehege drezdai irodalmi és művészeti folyóirat társkiadója és szerkesztője. Drezdában és Lwówek Slaskiban (Szilézia, ma Lengyelország) él. A bevándorlásellenes keletnémet értelmiség egyik szellemi vezére. 


Az én országom
2.400 Ft
Versek Erdélyből / Jékely Zoltán

Jékely Zoltán Erdélyről szóló verseinek nyelvezete az erdélyi hagyományokból táplálkozik, igen nagy szerepet adott a régebbi magyar költészet, illetve az erdélyi magyar népnyelv szavainak és fordulatainak. Költészetében elemi természetességgel jelennek meg ezek a veszendő szavak és kifejezések, az eleitől örökbe kapott és tudatos biztonsággal használt erdélyi magyar nyelv éltető erőt jelentett.


Az én vándorlásom
3.500 Ft
Horváth István emlékezete / Nagy Pál (szerk.)

Az emlékkötet a paraszti sorból érkezett Horváth Ístván költőnek állít emléket, bemutatva életútját, munkásságát, kortársai írásait, vele készült interjút, költészetének legszebb darabjait.


Az erdőn túl
1.890 Ft
Versek / Áprily Lajos

A verseket válogatta és a kötetet szerkesztette: Hantz-Lám Irén Áprily Lajost a Trianon utáni magyar irodalom egyik legjelesebb erdélyi képviselőjeként tartják számon. A kisebbségi sors megtapasztalása után 1929-ben úgy határoz, hogy Kolozsvárról Budapestre távozik, elfogadja a Baár-Madas Református Leánygimnázium igazgatói székét. Súlyos döntés. Elhagyni a szülőföldet, barátokat, az erdélyi magyar értelmiségiekből álló kört, amelynek aktív tagja volt húsz éven keresztül...bővebben


Az idő halála I.
2.500 Ft
Kiűzetés a paradicsomból - Versek, gyermekversek / Ozsvald Árpád

Ozsvald Árpád (1932-2003) fél évszázados írói pályája során kilenc önálló verseskötetet, egy ifjúsági regényt és egy irodalomtörténeti arcképvázlat-, illetve jegyzetgyűjteményt jelentetett meg. Jelen kötet az eddigi legbőségesebb merítés a költő lírai életművéből, s lehetőség szerint közölni igyekszik az összes, nyelvileg-poétikailag-szemléletileg ma is érvényesnek, hitelesnek tűnő versét. Az életművet bemutató sorozat három kötetes lesz, ezúttal az első kötetet vehetik kézbe az olvasók.


Az idő halála II.
2.500 Ft
Nézelődés az ablakból / Ozsvald Árpád

Ozsvald Árpád (1932-2003) fél évszázados írói pályája során kilenc önálló verseskötetet, egy ifjúsági regényt és egy irodalomtörténeti arcképvázlat-, illetve jegyzetgyűjteményt jelentetett meg. Jelen kötet az eddigi legbőségesebb merítés a költő lírai életművéből. Az életművet bemutató sorozat három kötetes lesz, ezúttal a második kötetet vehetik kézbe az olvasók.


Az irgalom ellipszise
2.500 Ft
Versek / Böszörményi Zoltán

Elégikus költészet, ahol az öröm és a harmónia iránti nosztalgia a természeti szépség megfoghatatlanságának és a szellemi kultúra pusztulásának hol enyhébb, hol élesebb fájdalmával vegyül.


Az utolsó szó keresése
2.400 Ft
Válogatott versek / Jékely Zoltán

Válogatta és az utószót írta: Kovács András Ferenc. A költő nem csak életrajzi vonatkozásaiban kötődik Erdélyhez, hanem annak az egyetemes gondnak a szálaival is, amely egyformán volt sajátja a magyar költőnek, akárhol élt és alkotott a 20. században. Intelektualitás és a természetben tárgyiasult lírai elmélkedés, nyelvi gazdagság és formafegyelem teszi őt nemzedékének kiemelkedő tagjává.


Azrael árnyékában
2.940 Ft
Dsida Jenő

A költő születésének 100. évfordulójára Kovács András Ferenc válogatta ki az életmű legszebb verseit. A még életében megjelent A leselkedő magány (1928) és a Nagycsütörtök (1933) című kötetek, valamint a hagyatékban maradt versek jó része, a posztumusz Angyalok citeráján (1938) című kötet teljes egészében bekerült a válogatásba, amelyhez KAF meghatóan szép lírai utóhangot is költött.


Azul / Blue
1.900 Ft
Attila F. Balázs

Balázs F. Attila (Balázs Ferenc Attila) (Marosvásárhely, 1954. január 15. –) költő, prózaíró, műfordító, szerkesztő, lap- és könyvkiadó, a pozsonyi Szőrös Kő című irodalmi folyóirat kiadója.

"el café fuye empalagosamente 

y la manana empieza en mi poema.

Cofee fows oleaginously and

in my poem the tomorrow begins."


Azúrpajzs
1.500 Ft
Szegedi-Szabó Béla / Vulkánfíber

Szegedi-Szabó Béla a mai korköltői között előkelő idegen, bácskai angol. Költészete jól megkomponált lovagi játékában azúrpajzsot a nemtelen világ elé, s a tisztaság, az eszményi mű védelmében emel.


Bábel tornyában liftboy
2.990 Ft
Versek, aforizmák, esszék, tanulmányok, levelek / Forbáth Imre / Opus-könyvek

A Szlovákiai Magyar írók Társasága az előző év legjobb szlovákiai magyar költői teljesítményére, verseskötetére adandó díját Forbáth Imréről nevezte el. A díj az idén immár a tizenötödik évfolyamába lépett - a Társaság kiadásában napvilágot látó jelen kötetünkkel az elismerés névadójára is emlékezünk. Az írószervezet e díja tehát azt (is) bizonyítja, hogy Forbáth Imre költészete, életműve fél évszázaddal az író halála után is élő hagyománya szlovákiai magyar irodalom berkeiben...


Bagatellek
3.500 Ft
Koncsol László

A rím a vers fölbecsülhetetlenül nagy értéke. Lehet ő játék, de sok más, például sorokat záró-összekötő nyelvezeti elem is, két vagy több szó, mely gondolatot merít ki az ismeretlen mélységből. E könyvecske négysoros szövegeiben pontosan erről van szó. Bagatelleimet jórészt a rímek húzták elő valahonnan, amit tudattalannak nevezünk.

Utaztam a városban, botoztam a járdán, ültem a villamoson-trolin a közeli hegyoldalba, a páromhoz, akinek ezt a könyvecskét ajánlottam, s unos-untalan elő kellett kotornom a kis szószedetet, hogy rímpárokat, sorokat, olykor egész kis verseket firkantsak bele. Így állt össze ez a 101, alapvetően négysoros versekből álló kis könyv. (Koncsol László)

 

 


Balázs F. Attila legszebb versei
2.100 Ft
Balázs F. Attila / Legszebb versek

Az AB-Art Kiadó legszebb versei sorozatában olyan rangos alkotók válogatott művei kaptak helyet, mint Csoóri Sándor, Kukorelly Endre vagy Parti Nagy LajosVersek a múlt század hetvenes éveinek végétől a 2010-es évek elejével bezárólag. Személyesség, alanyiság, a privát létezés felmutatása; tartózkodás és elhidegülés a nagy, formális gesztusoktól; a magán-lét tereinek feltérképezése, a szubjektivitás alakzatainak metamorfózisai, az alanyiság pozícióit sokszorosan körüljárandó, szinte a végsőkig feszítve annak határait. Áradás, szenvedély, energia. Sok csalódás, kevesebb öröm: e versekben főként annak a nehézkedésnek lehetünk tanúi, ami a 20. századi költészetet is alapjaiban rázta meg...bővebben Részletes keresés