Betöltés...

Esszé


Egy tudományos világkép gyökerei
500 Ft
Életrajzi esszé Bárczi Géza ifjúkoráról - Bárczi Géza ifjúkori versei / Szeli István

A kötet Bárczi Géza tevékenységéről mindössze arra szolgál, hogy születésének centenáriuma alkalmából felhívja a figyelmet kiváló nyelvészünk érdeme szerinti méltatásának időszerűségére, élete és munkássága ismeretlen mozzanatainak felderítésére, tudományos opusa elmélyült vizsgálatának szükségére, életének egy-egy fontosabb állomására és fordulatára. Abban is reménykedünk, hogy e megemlékezés is hozzájárul anyanyelvi tudatunk erősítéséhez, a szülőföld szimbolikája pedig szellemi örökségünk fokozottabb megbecsülésére serkent majd bennünket.


Jégjelentés
600 Ft
Aspenström, Werner

A költőnek közel 50 könyve jelent meg: verses-, novellás-, dráma-, esszé és publicisztikakötetek; ezek közül az utolsó éppen a Jégjelentés volt. A kötetben egy-egy Szabó Lőrinc; Weöres Sándor és Nagy László vers is helyet kapott.


Várad 2014/3.
800 Ft
Irodalom – Művészet – Társadalom – Kultúra / Szűcs László (főszerk.)

A tartalomból:

Szűcs László: Városkép, képzelt város

Balázs F. Attila: Campus, Nyitva felejtett ajtó, Aznapi profil, Villon nyakkendője

Keszthelyi György: Óévi madár, Napszilánkok, Nincs kérdőjel, Megpróbálok valami újat, Égi és földi szerepek


Székely tántorgó
840 Ft
esszék, tárcák, vallomások / Ferenczes István

A József Attila- és Balassi-díjas költő 1997-től a Székelyföld folyóirat főszerkesztője és a Moldvai Magyarság kiadója. A versekkel egyidejűleg a Székely apokalipszis nagysikerű riportkötete után ismét prózával jelentkezik. Jelen kötetében ezúttal lírai esszékben számol be élete meghatározó eseményeiről, emlékei a legaktuálisabb jelenről szólnak. Székely és csángó sorsokba, tájakra pillanthatunk általuk. Egyszerre megrendítők és napsütötte-világosak ezek az írások, amelyek időtállóan rögzítik korunk nagy kérdéseit. E néhol kerek novellákba átváltó vallomásokat, a nép és a szülőföld iránt táplált hűség avatja egyetemessé.


Lapszél
990 Ft
Esszék, vallomások, sietős feljegyzések / Tóth László / Kaleidoszkóp Könyvek

Esszék. A három tucatnyi szöveg első pillantásra íróportrék és könyvrecenziók gyűjteményének tetszhet, ám az esszékből egy-egy konkrét arcélen és művön túlmenően a vizsgált személy, mű, tárgy vagy jelenség háttere is megvilágosodik.


Egy kisebbségi kismagyar kiséletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve
1.000 Ft
1954–2004 / Baranyai B. István / Baranyai B. István művei

„A jelen filológia monstre-dolgozat az Egy kisebbségi kismagyar kiséletmű kritikában és bibliográfiában elbeszélve tehát igenis azért állt össze, igenis azért fércelődött megtervezett, átgondolt, racionálisan megkomponált egésszé, mert kiizzadója vele és általa önállóan akart formát adni az életnek.

Mert vele és általa vélte még az életösztönnél is erősebben demonstrálni, hogy hat és fél évtizedének kisebbségi kismagyar kistitáni (de szándéka szerint sohasem »titánkodó«!) szellemi munkájával, alkotó erőfeszítésével maga is teremtményből teremtővé, alkotottból alakítóvá vált.

Mert vele és általa akarta felmutatni az organikus egészet, az élet/életmű már-már építészeti elvek szerinti megszervezettségét, megszervezhetőségét.

Mert igenis vele és általa szeretné elkerülni a feledést, a szétesést az időben.

Vele és általa akarná – nagyon akarná! – átverni, átejteni, kijátszani a pontosan, illúzióromboló biztonsággal és precizitással közelgő végső »nagy« Véget – nehogy előtte, még tőle innen, ama hat és fél évtized minden küzdelme alattomosan, feltűnés nélkül, kis halálokban morzsolódjon szét.” (részlet a szerzői bevezetőből)


Polémiák, hiábavaló polémiák
1.000 Ft
Vitairatok 1962–1999 / Baranyai B. István / Baranyai B. István művei

Baranyai B. István (1940–2009)

Alkotói pályája négy és fél évtizede alatt szépirodalmi, publicisztikai, kritikai és irodalomtörténeti írásai és interjúi számos napi- és hetilapban láttak napvilágot.


Levelek a pannon aszfaltról
1.000 Ft
Esszék, kommentárok, publicisztikák - 1978 / Baranyai B. István / Baranyai B. István művei

„Bosnyák István protestáló nemzedékében is egyike volt a leghangosabbaknak, ma viszont [1980] talán az egyetlen az Új Symposion első generációjának tagjai közül, aki, nem törődve azzal, hogy képvisel-e konkrét társadalmi megbízatást vagy sem, hogy nyilvánosan elhangzó véleményét különféle bizottságok jóváhagyták-e vagy sem, fenntartja az egyéni szemlélet kialakításának jogát. Ennek értelmében a Levelek a pannon azfaltról tulajdonképpen egy vitáért égő értelmiségi vallomásai kultúránk eredményeiről és hiányosságairól. A hangsúly természetesen az utóbbira esik, hiszen a langyos kritikátlanság nemzedékárulás, világszemléleti következetlenség lenne a harcos publicistától. (…) Bosnyák István ma is több tekintetben elégedetlen kultúránk jelenlegi állapotával. Ám immár nem felelősnek vélt emberek felé röppenti elégedetlenségének nyilait; maguk a millió apróságból összeszövődő körülmények lesznek felelősökké azért, mert a jugoszláviai magyarság jelentős hányada még ma is félírástudatlan, hogy alkotóink valójában szellemi vákummban élnek. Bosnyák írástudói felelősségérzete a múlt felé mutat, s egyrészt a sok száz éves hagyományok folyamatosságának hiányában, másrészt pedig a világháború végétől napjainkig érvényesülő művelődéspolitika hiányosságaiban jelöli meg provincializmusunk okait.” (Vajda Gábor, 1980)


Délvidéki magyar művelődési krónika
1.000 Ft
Kiadatlan írások 1961–2001 / Baranyai B. István / Baranyai B. István művei

Húsz éve múlott immár, hogy szakadatlanul – transzcendálunk. Azaz: át-átnézünk az adott határvonalon. a lehetséges még-nem adott irányába. Közírásban, versben, regényben, társadlomtudományi publicisztikában, antipozitivista műbírálatban, valamennyi jelentősebb honi írásműfajunkban egyaránt. Nem annyira elméleti síkon, mint inkább gyakorlatilag; kevésbé programatikusan, inkább praktikusan.

(Részlet az előszóból)


Sokágú síp
1.000 Ft
Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből / Baranyai B. István / Baranyai B. István művei

A legendás Új Symposion folyórat főszerkesztőjének, egyetemi tanárának, az újvidéki Hungarológiai Intézet egykori igazgatójának és a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság megalapítójának, Baranyai Bosnyák Istvánnak életműkiadása újabb kötettel gazdagodik. A Sokágú síp a szerző kiadatlan tanulmányait, kritikáit, cikkeit, publicisztikai írásait tartalmazza. A több évszázadot átfogó, a honfoglalástól Janus Pannoniusig és Arany Jánosig ívelő irodalomtörténeti áttekintések, valamint a huszadik század művelődéstörténetét és filozófiatörténeti, politikaelméleti összefüggéseit vizsgáló írások a nemzeti identitás befolyásolta kulturális emlékezetformákkal szembesítenek. A huszadik század magyar irodalmának problémái vagy a kortárs művészeti törekvések, az intézménytörténeti, folyóirattörténeti vonatkozások a regionális dimenzióval kiegészítve hangsúlyozódnak. Az európai hagyományok és déli szláv kultúrák hatását áttekintő gondolkodásmód éppen az etnikumközi dialógus mérlegelésével válik a nemzeti önismeretet erősítő törekvéssé.


Vázlatok egy portréhoz
1.000 Ft
Sinkó-variációk ’63-73 / Baranyai B. István / Baranyai B. István művei

Az életműsorozat mostani kötetet Baranyai Bosnyák István 1975-ben megjelent munkájának (újvidék, Forum Könyvkiadó, Symposion Könyvek 41) ismételt kiadása. A szerző tanulmányaiban, esszéisztikus gondolatkísérleteiben a Sinkó Ervin-i opus frissnek mutatkozó szellemiségét, szintetikusságát ismerte fel. A közép-európai forradalmár megszállott értelemkeresése és igazságkutatása foglalkoztatta elsősorban. Az emberi cselekvés intenzivitásának privát és kollektív dimenziója, az etikai életvitel rehabilitálhatósága érdekelte, végső következtetéseinek levonása közben az oeuvre jelentőségének, hatástörténetének összefüggéseit mutatta ki. Műve egyúttal a személyes hangoltság pátoszát, pedagógiai optimizmusát sem nélkülöző kortárs individuum önvallomása is. A folytonosságot igyekezett nyomon követni, a vizsgált alkotások esztétikai-etikai vonatkozásainak pontos számbavételével, valamint a művészember létetési határhelyzeteinek, gyötrő dilemmáinak nyomatékosításaival.


Boldogok és Bolondok
1.100 Ft
Francois Bréda

"A szellemtörténeti előzményeink előrevetítődéseképpen majd minden kétséget kizáróan bizonyosak lehetünk afelől, hogy az emberiség a minduntalan aktualizálódó-bekövetkező, virtuális tér-idő-mezőkben a jelenkori álllapotánál annyival lesz "boldogabb-és-bolondabb", mint amennyire a mindenkori Jelen jelszerűségében élő ember mindig is "boldogabb-és-bolondabb" volt és lesz a mindenkori MUltitudo, a váltig fölgyülemlő Múlt sokaságának az emberénél. Van tehát haladás-fejlődés a boldogság területén: ugyanakkora, mint az idegbetegségekén." A szerző a boldogság és az őrület határmezsgyéjén portyázik, hogy végül ugyanarra a következtetésre jusson, mint elődjei: "Csak a bolondok boldogok".


Legkedvesebb olvasmányaim
1.200 Ft
Wertzberger Péter

Wertzberger Péter összegyűjtötte és elemezte legkedvesebb szerzőit és könyveit, többek között Benedek Marcell, Popper Péter, Mark Twain, Verne Gyula, Shakespeare, Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Saint Exupery műveit veszi górcső alá.


Töredékek
1.300 Ft
Publicisztikai írások / Lusztig Károly

A szerző írásaiból az elmúlt évtizedek kárpátaljai sorsa rajzolódik ki olykor könnyed, máskor ironikus stílusban.


Készülődés
1.300 Ft
A kárpátaljai magyar írás - Irodalomtörténeti esszé / S. Benedek András

S. Benedek András 1947-ben született Munkácson. Az Együtt című diáklap alapítója és szerkesztője, a Forrás Stúdió egyik vezetője. 1966 óta publikál verseket, tanulmányokat, műfordításokat és esszéket. Készülődés című kötete kárpátaljai vonatkozású irodalmi esszéket közöl.


Mások megértéséről - Kisnemesek Tajnán
1.350 Ft
gróf Révay József

A tragikus halált halt gróf Révay József (1905-1945) munkásságát Perecz László mutatja be. A kötet címei közül az első esszéket, tanulmányokat takar, a második alcíme: Adatok egy felvidéki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához.


Egyétek
1.400 Ft
Reflexiók, reakciók, különvélemények / Ardamica Zorán

Publicisztikák és irodalmi elemzések, egyéni stílusban.


Lakatlan szigetek már nincsenek
1.400 Ft
Dicsérő kritikák / Vörös István

Kortárs szerzők műveiről írt kritikák.


Az erdélyi macska
1.400 Ft
Szépliteratúrai utazások 1978-1994 / Markó Béla

A gondolat évtizedeken átívelő folytonosságát és igazságát nem szükséges bizonygatni – önmagáért beszél, s a gondolkodó írás öntörvényű valósága feltételezi az időszerűséget is. Tíz év telt el az első kiadás óta, de a kérdésfölvetés – nemcsak a változatos témáknak, hanem Markó kiemelkedő alkotói egyéniségének köszönhetően – ma is a frissesség erejével hat. Egypercesek, esszék, interjúk sora bizonyítja, hogy az olvasó a szellem örömével és kíváncsiságával rátalálhat mai válaszokra is.


Ne dudálj, küzdj!
1.490 Ft
Barak László

Barak László (Muzsla, 1953. szeptember 8.) felvidéki költő, író, publicista, novellista, közíró. "Hogy ez a kötet iskolát teremt-e a szlovákiai magyar publicisztikában, a jövő dönti el. Én úgy gondolom, eséllyel pályázhat ilyen rangra is." (Grendel Lajos)Részletes keresés