Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


A nyugati hadtest
3.800 Ft
Székely János / Székely Könyvtár

1973-ban Székely János egy hosszú tanulmányban konstatálja a költészet halálát, azt állítva, hogy „Ars poétikám a hallgatás...Versem: a csend.” Valójában saját költészetének elapadásától jut erre a következtetésre, menti magát a „kétségbeeséstől”. Majd eltelik hat év, és megjelenik A nyugati hadtest című kisregénye. A nyugati hadtest a huszadik század magyar irodalom egyik remekműve...bővebben


A nyüzsgés a mélyben
2.600 Ft
Bogdán László (szerk.)

Az antológia szerzői: Berde Mária, Cseres Tibor, Daday Lóránd, Darkó István, Deák Tmaás, Hornyák József, Huszár Sándor, Ignácz Rózsa, Jékely Zoltán, Káli István, Kisgyörgy Réka, Kolozsvári Grandpierre Emil, Kolozsvári Papp László, Kovács György, Kozma Mária, Lászlóffy Aladár, Lőrincz György, Makkai Sándor, Markovits Rodion, Nyirő József, Palotás Dezső, Pusztai János, Szabédi László, Szávai Géza, Szilágyi Domokos, Szőcs Géza, Váradi B. László, Veress Zoltán, Wass Albert.


A pacsirta éneke
2.900 Ft
A szerző hatvanadik születésnapja alkalmából összeállított válogatáskötet / Csáky Pál

"Az emlékirat-narrációjába foglalt történet lélektanilag mélyen hiteles hőse afféle "szlovákiai magyar Rubasov", egy a naivságig tiszta néptanító, aki előtt, meghurcoltatásai során, fokozatosan világosodik meg a husáki ún. normalizációs rendszer aljas, bizantinista "filozófája"  Tőzsér Árpád, 2007

 


A pálinka dicsérete és más történetek
2.000 Ft
Bozsik Péter

Vajdasági és magyarországi élethelyzetek, olykor tipikus, másszor ellenkezőleg: bizarr, egyszeri, egyedi vagy egyszerűen váratlan jelenségek ihlette novellákat, illetve mini-novellákat tartalmaz a kötet.


A pap tehene
3.500 Ft
Elbeszélések / Donáth László

Novellát könnyű írni. Minya bá rám kacsint, huncutul mosolyog, látom, hogy már megint nem bír az eszével. Csakugyan kezdi a csínytevést, mit csak le kell írni, s kész a novella. De magamról, az életemről, önvallomást, önéletrajzfélét...
Valamikor színésznek és színműírónak készültem, a népszínmű újjáteremtéséről is álmodoztam. Asztalfiókomban halommal áll  a sok régi, félben maradt „műalkotás”...


A papagájok nyelve
2.400 Ft
Fantasztikus elbeszélés / Sz. Benedek István

A világ legszebb asszonya kétségtelenül megérdemelné, hogy örökre megmaradjon. Ha másként nem, szoborként. Nem közönséges kőfaragványként, inkább egy olyan emIékműként, amivé ő maga alakítja magát. Persze ehhez fel kellene fedezni a csodaszert, ami még életedben tartósít, akárcsak azt a kábítószert, amivel nyomban megtaníthatnád beszélni az állatokat, egyiket a másik nyelvén, tetszés szerint, pl. úgy, hogy a vadkacsa ugasson, ne a vadászkutya...bővebben


A pekingi követség
1.900 Ft
Mészáros Sándor / Utak, tájak, emberek

Az olvasó dönthet: tényirodalomba ágyazott krimi-fikciót olvas, vagy ez utóbbinak kerettörténetébe foglalt oral history-t. A diplomata negyed csöndjét a pekingi magyar nagykövetségen történt gyilkosság zavarja meg. A klasszikus detektívregényekre emlékeztető oknyomozást fordulatos, igencsak életszagú, igaz történetek színesítik a Hosszú Menetelés, a kulturális forradalom, a négyek pere, illetve a kínai mindennapok hiteles rajzával. A hitelességet a szerző életpályája szavatolja: csaknem másfél évtizedig a pekingi magyar nagykövetség diplomatájaként dolgozott. (Kozma Mária)


A pillanat küszöbén
2.500 Ft
Mikola Gyöngyi / Altus3

A 90-es évek délszláv háborúi és az azt környező válság idején született, vajdasági vagy ex-vajdasági magyar művek, illetve a történelmi trauma és a személyes identitás közötti összefüggések vizsgálatának szenteli kötetét a szerző.


A pozsonyi csata
3.800 Ft
Hadiparancs:"Irtsátok ki a magyarokat!" / Cey-Bert Róbert Gyula

Ha lenne a magyar irodalomban egy Shakespeare-méretű drámaírónk, akkor bizony bőven találna témát a rejtélyes királydrámáihoz a mi történelmünk bonyolult, gyakran homályos eseményeiben is. Azokat ugyanis vagy rosszul, esetleg hiányosan, vagy félreértve ismerjük, s így van ez már a legendás honfoglalónk, Árpád személyével is. Ő ugyan nem volt királyunk, de azért vezető fejedelemként is kimagasló alakja volt nemzetünk korai időszakának, és az ő nevéhez is történelmi rejtélyek sora kapcsolódik. Személyéhez ugyanis nem csupán a honfoglalásnak korfordulót jelentő hatalmas tette, hanem ezt követően a győztes csatáknak egész sorozata is fűződik. A honszerzés nem egyszerűen egy egyedi-egyszeri bevonulást jelentett mai hazánk területére, hanem még hosszadalmas harcok után került csak birtokunkba a teljes Kárpát-medence...bővebben


A próféta avagy történet jelen időben
2.100 Ft
Százdi Sztakó Zsolt

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretet nincsen énbennem, olyanná lettem, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is: és ha egész hitem van is, ugyanannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind feléltetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból…


A provincia kupolája
2.900 Ft
Hatályon túli magyar versek / Keszeli Ferenc

A kötet a költő harmadik verseskönyve. A provincia régiónkra utal, a kupola pedig a versekből épül fölé. A "hatályon túli" lehetne határon túli is, de lehetne "érvényen túli" is, tehát többértelmű. Ezúttal egy sejtelmes, nagy utazását végigkísérő csomagjainak egyikét, talán csak a kézipoggyászát tárja fel, melyből felsejlik: lakott és lakatlan szigeteket járt be a hosszú távollét évei alatt, jóllehet, ki sem tette a lábát az otthonából, miközben magyarul írt magyar verseket, és a költészettől távol eső polgári foglalkozással kereste meg a kenyerét.


A püspök úr pálinkát iszik
2.500 Ft
K. Vencel aggmenhelyi gondnok vallomásai kortárs történelmi eseményekről / Sorbán Attila

Sorbán Attila regénye egy öregotthonban játszódik. A történetet K. Vencel az öregotthon gondnoka mondja jegyzőkönyvbe. Az egyes szám első személyben elbeszélt történések sora több jeleneten keresztül vezet a tragikus, elborzasztó végkifejletig. Az öregotthon igazgatója bejelenti a lakóknak, hogy karácsonykor illusztris vendégük lesz a püspök úr személyében. A hír megosztja az intézet lakóit, akik ezentúl két csoportba különülnek el: a püspök úr hívei közül még megszemélyesítője is akad az eszmének Hilgert Gáspár nyugalmazott mozigépész személyében...bővebben


A pusztítás reggelei
2.490 Ft
Versek / Bíró Tímea

A Forum Könyvkiadó Intézet 35 év alatti szerzőknek kiírt kéziratpályázatának 2015. évi díjnyertes munkája.

Milyen egy jó anyavers? Érzelmi hullámvasút. A hiány völgyeit a meghittség és a boldogságérzet ormai szabdalják. Az anya mint „megszűnt anyag” mindent átjár, olykor a nyugalom forrása, olykor a lelkedbe harap. Az anyaprincípium a nem levés révén idéződik fel, apró emléktörmelékek kettőzik meg a hiányát. Egy jó anyaversre a szomor fátyla borul. Bíró Tímea kötete felfokozott passiójárás: a kezdőpont ismert, az út köveit csupán érintjük, a cél pedig a nemlét tapasztalatával korrelál. Patócs László


A ragasztott ház
2.500 Ft
Magyari Tivadar

Három kisregény – A ragasztott ház; Endre és Ágnes; Civilek, kelták, bolondok – kapott helyet Magyari Tivadar új könyvében. A kolozsvári író, szociológus első szépirodalmi kötete, a Megszokás első látásra című humoreszk-gyűjtemény korábban szintén a Koinónia Kiadó gondozásában jelent meg...bővebben


A rajongók
3.500 Ft
Kemény Zsigmond

Ha sematikusan akarnánk összefoglalni Kemény művészetét, azt lehetne mondani, hogy Kemény a kínos helyzetek művésze. Eleme a lelki zsákutca. Akkor találja meg a hangját, amikor valamelyik alakját olyan helyzetbe hozza, hogy akármit tesz, rettenetes következményei lesznek. Ilyenkor önkínzó gyönyörűséggel tudja felfejteni a gondolat és a szenvedély minden szálát, utánamenni minden gyötrő lehetőségnek, ami a pusztulás felé visz. A determinizmusnak is az a művészi jelentősége az ő számára, hogy zsákutcát tud teremteni...


A rák évada
2.400 Ft
Gál Sándor

Gál mostani, legújabb verseskönyvének négy nagyobb fejezetre tagolódó, egységes kompozíciója szintén a "létösszegzés igényével" készült, s benne egy betebség - és az ellene valü küzdelem - valóságos és transzcendens síkját egybeíró lírai regény bontakozik ki. Az emberi lét "köztes idő", ey borzongató "lehetséges új kezdet" esélye, miként Gál Sándor, mintegy költészetének legfontosabb motívumait is összegezve, "Az igen és a nem között" című versépítményében is mondja:...bővebben


A Rhapsody fedélzetén
1.200 Ft
Lőrincz László

Egy hajdan volt diákszerelem emlékét eleveníti meg majd éli újra ennek a regénynek a főhőse. A találkozásra és a késői beteljesedésre varázslatos délszaki környezetben kerül sor. Az igazi történet azonban inkább a készülődés erre a találkozásra, felidézése a második világháború előtti és alatti Kolozsvár mindennapi életének, valóságos, a közéletben és az irodalom világában ismert emberekkel, helyzetekkel.


A rög alatt
3.800 Ft
Balázs Ferenc / Székely Könyvtár

Valahányszor Balázs Ferenc műveit vagy a róla született irodalmat olvasom, óhatatlanul Thomas Mann A varázshegye ugrik be kísérőnek. Azt hiszem, elsősorban azért, mert – bár nehezen tudnám elképzelni Balázs Ferencet abban a felső tízezer számára hozzáférhető tüdőszanatóriumban – jó lett volna, ha többet él harminchat évnél, ergo: többet ír, alkot, s nem csak a Bejárom a kerek világot, A rög alatt és Zöld árvíz című főműveit hagyja az erdélyi utókorra. Másfelől Thomas Mann hőseinek túlfűtött érzelmi, szellemi életének, cselekvésre vágyó, de a cselekvésig el nem jutó, egész pontosan: az önpusztítás steril szenvedélyeinek mélyére szálló varázshegyi miliőben találtam egyféle magyarázatot a mészkői unitárius pap felfokozott mindennapjaira, hiperaktivitására. A svájci szanatórium beteg, halálraítélt, vegetáló világa mögött, az élet pillanatokkal mérhető rövidségének a tudata mélyén ott sikolt a kilátástalanság, hiánya a hitnek, a szeretetnek, ahonnan nem érdemes visszatérni az aktív, tevékeny életbe.


A róka volt a vadász
2.700 Ft
Herta Müller

A róka volt a vadász című regény a Ceausescu-diktatúra utolsó hónapjainak krónikája, és Temesváron játszódik. Mégis attól megrendítő igazán, hogy a történetet végigolvasva tudatosul bennünk: ami a rendszerváltás előtt a szovjet blokk országaiban megtörténhetett, az a világ bármely szegletében újra visszatérhet. A mag a gonosz termékeny talajából egy szép napon ismét szárba szökkenhet, mert az emberek nem változnak, mert megvan a fogadókészség, mert az emberek a fenyegetettség árnyékában, ha kell, mindig és mindenhol megvásárolhatók, mert készen állnak, hogy elárulják egymást és önmagukat.


A rózsaszedés szertartása
1.100 Ft
Müesser Yeniay

Müesser Yeniay Izmirben született 1984-ben. Első kötete 2009-ben jelent meg Sötétség hull a földre címmel, amelyet A hegyekben építettem házat követett, egy forrásgyűjtemény a világ költészetéből. Második verseskötete, az Újra magamra húztam az eget 2011-ben jelent meg. Szürrealizmus és a második új hullám címmel 2013-ban tanulmánykötetet jelentett meg a modern török avantgárd költészetről. Legújabb verseskötete 2014-ben jelent meg Isztambulban Előttem sivatagok voltak címmelRészletes keresés