Betöltés...

Szépirodalom

Kínálatunk egyik legjelentősebb része a szépirodalom. Kortárs és klasszikusnak számító határon túli szerzők versei, prózái, esszéi, publicisztikái, drámái, illetve antológia kötetek.

 


A Korunk négy kapuja
3.900 Ft
Kulcskeresés / Kántor Lajos

Amikor 2011-ben A Korunk kapui - alcíme szerint: 1959 (1957) - 1965. (március). Szubjektív történet - alá odaírtam az I.-et, azt gondoltam, még három kötetnek kell következnie. Most, a Dienes László alapította folyóirat kilencvenéves korában mégis örülök, hogy a három helyett legalább egy elkészült, a "kulcskeresés" pedig kitér az újabb fél évszázadra, a négy kapun belül történtekre. Szubjektív történet? Mindenesetre nem (csupán) a személyes emlékek nyomán íródott, alapját több mint hatszáz Korunk- lapszám átlapozása-újraolvasása képezi. (Könyveké is. Titkosszolgálati iratoké.) 1500 valahány névvel találkozik itt az (újra)olvasó, a számbavétel azonban kritikai próbál lenni - a 2016-os gondolkodás szintjén. Hogy megtaláltam-e a "kulcsot" az ítéletalkotásban? Igyekeztem túllépni a közel hatvan Korunk- szerkesztői évem alatt közvetlenül megtapasztaltakon, a rokon- és ellenszenveken: ráfigyelni a tartós (nak vélt) értékekre. 

www.kronika.ro

híranyag


A Kosztolányi család közelében
2.900 Ft
Bogdán József

Bogdán József jelentős szakmai érdeme az, hogy a maga paradigmája szerint alkotott műfajt a feldolgozáshoz, vagyis éppúgy fontosnak tartotta a fotókat, a kéziratokat és hivatalos okiratokat. Nem irodalomtörténészként fűzte a tudomány láncára mindezt, hanem úgy rendezte el az anyagot, ahogyan íróember rendet tesz az íróasztalán, ahogy a költő rendet tesz a verseiben, ahogyan egy atya elrendezheti magában a gyónási titkokat. Mert itt nagyon személyes dolgok kerülnek elő, amihez tapintattal és kellő érzékenységgel szabad csak nyúlni. (Kontra Ferenc)


A krónikás könyve
1.200 Ft
Szászi Zoltán - Szabó Ottó

Szászi Zoltán szürrealista kompozíciója kis feljegyzésekből áll, töredékekből és foszlányokból, melyekhez az eredeti szövegkörnyezet már nem visszakereshető. Pontosabban: minden olvasói kiegészítésük egy-egy újabb eredeti kompozíciót hoz létre. Így aztán krónikás alatt nemcsak a szerző értendő, hanem és elsősorban az olvasó.


A Kruspér-udvar angyalai
2.000 Ft
Próza / Vasagyi Mária / Vulkáni Helikon

Övesen történt, Venice városka szívében, a Kruspér-ház és a festőműhelyek híres udvarán, három feketefenyő árnyékában, akik rég túlnőtték a tövér kéményeket, és már egész Övesre nézve csapást jelentettek lombvedléskor, amidőn elhullajtott koronájuk tüskei mindent beborítottak bosszúságot okozva, mint az időközönként eluralkodó fölösleges gondolat. Ki hitte volna, hogy ezenkívül újabb megbolydulást hoz az idő hamarost. Éppen föltilinkózott a rigó azon a nyáron, amidőn az a sose látott növény a tetőn megsarjadt. Alighogy kitört a tüszőből, újabb és újabb zöldkékes lándzsát leveledzett szinte óránként, és Sarlós Boldogasszonykor már izmos tövek nyomorgatták az egész tetőt, akár Laokoónt és fiait halálos szorítással a kígyók, hallani lehetett az éjcsöndben, mint roppan a gerenda, akár a csont, mint pattog tehetetlenül a napszítta cserép a tekergő narancsvörös gyökerek vaserejétől. (A Kruspér-udvar angyalai, részlet)


A lámpagyújtogató
5.990 Ft
Reményik Sándor élete képekben és versben / Hantz Lám Irén (szerk.)

"Érzékenység és válaszok könyve ez, közelkép a költő emberi kiszolgáltatottságáról egyszersmind a tehetséggel megáldott emberről. Egy a lehetséges Reményik-könyvek közül; összeállítója, Reményik egyik barátjának, Lám Bélának leánya, elfogult szerző és szerkesztő! (...) Mégis kulcsot kínál Reményik életéhez, sőt művei egy részéhez is: milyen csoportok tagja volt hát ő, hogyan élte meg emberként, költőként a változásokat, miként váltotta ki belőle a levél és a vers formájú válaszokat a (többnyire sorként) megélt, átélt emberidő; ezt mutatja fel képekkel és vendégszövegekkel is gazdagon az érzékenységek és válaszok könyve..."


A látható hiány
1.800 Ft
Lőnhárt Melinda

Ez a költészet: felismerni, hogy a váratlanul felbukkant igazság mélyebb igazság lehet, mint amiről tudtunk, hiszen amiről tudtunk, azon már „dolgoztunk”, az lehet hazugság is akár; ennek a felismerésnek, nem ragaszkodni önnön papondeklinkhez, a nyelv segítségével kitörni a nyelvi automatizmusokból Lőnhárt Melinda lírája sok olyan olvasó számára lesz élmény, aki a boldogtalanságra készül. (Demény Péter)


A lefagyasztott hadsereg
2.000 Ft
Nolik Antal

A 2. magyar hadsereg Don-kanyarban bekövetkezett szörnyű tragédiájának állít emléket ez a fordulatokkal teli, néha groteszk kalandregény. A klasszikus, könnyed (már amennyire a kegyetlen téma tűri a könnyedséget) lektűrszerű történetmesélés jegyében íródott. Ármány és szerelem lövöldözős, menetelős csatajelenetekkel tarkítva. Illetve, mint ahogy időtlen idők óta a bakák mindig is teszik, két akció között sokat okoskodva próbálják menteni az irhájukat hősei, az idealista fiatal tiszt, a jobb jövőben reménykedő délvidéki parasztlegényből sorozott honvéd és a filosz munkaszolgálatos fiú. Teszik mindezt sok-sok kikacsintással az ezredfordulós jelenre.


A legelső pandúr
2.400 Ft
(Fejezetek O'sváth Pál életéből) / Kocsis Csaba

A volt debreceni diák 1848-ban katonának áll, becsülettel küzd a bukásig a forradalomban. O'sváth Pál egykori tanító, a szabadságharcos múltját és hadnagyi rangját rejtegetni kényszerülő tehetséges fiatalember további életútja azonban egyáltalán nem szokványos: viszontagságos éveket követően falusi jegyző, majd pandúr lesz belőle. Az izgalmas, olvasmányos regényben felvonulnak a világtól elzárt és a mai olvasó által is kervéssé ismert Sárrét akkoriban mocsaras tájainak pásztoremberei, a méneseket dézsmáló betyárok, a zűrzavaros helyzetet kihasználó zsiványok - ebben a környezetben próbál rendet és törvényességet teremteni a karizmatikus főpandúr, akit élő, valóságos személyről mintázott meg a szerző, az író, szerkesztő, fotográfus, énekmondó, kulturális menedzser Kocsis Csaba.


A legfelső stáció
2.790 Ft
Szertelen történetek, rendhagyó mesék / Molnár Vilmos

Most az Isten Csíkban – ez is lehetne Molnár Vilmos új, második könyvének a címe. Humor, filozófiai hajlam, nyelvi furfang, súlyos, balladai hangvétel egyként jellemzi a novelláskötetet, melyen folyamatos „az Isten ujjának” érintése, a nevének, akaratának, nyomainak keresése: Csicsó után a vonaton, gimnazista iskolai fogalmazásban, üres négyzetekben és félve feltett kérdésekben. A legfelső stáció jófajta elbeszélői hangon, egyetlen esőcseppnyi csíki ízzel szól arról, hogy mi minden olyan a mi életünkben is, mint a mesében...


A lélek elindul
2.490 Ft
Új és régebbi versek / Szűgyi Zoltán

Szűgyi Zoltán válogatott költeményeinek gyűjteménye lírai önéletrajz „fehérben és énekelve”. Koncepciójában újraértelmeződnek az elmúlt negyven év darabjai, a táj- és istenközpontú vallomásversek, a barátsiratók, a gondnokfilozófiák, az EKG-szonettek és a pillangóhaikuk. A lélek elindul a lassú csendteremtés felé törekvő verseket foglalja magába, melyek hangtalan hangon, a vagyok időtlenségével hatnak olvasójukra.


A lélek infarktusai
2.000 Ft
Balogh Attila

A lélek infarktusai „válogatott és újragondolt versek” gyűjteménye. A költő kivette a „numero…” kezdetű címeket, átírta a szövegeket. Ezzel a világ nem változott, a versek azonban igen. A Domonkos Istvánra, Szilágyi Domokosra, Halmosi Sándorra emlékeztető szómágia, a váratlan kapcsolású képalkotás megmaradt, a versek másmilyenek lettek. A kisalakú, 96 oldalas gyűjtemény erős kötet.

A könyvről: A költő 60. születésnapjára jelennek meg válogatott és újragondolt versei, megrajzolva egy szikárságában is grandiózus életmű vonalait. A kötet grafikai kivitelezője Vári Ágnes.

Recenzió az ÉS-ben


A lélek sebei
2.350 Ft
Dr. Niczinger László

A volt debreceni diák 1848-ban katonának áll, becsülettel küzd a bukásig a forradalomban. O'sváth Pál egykori tanító, a szabadságharcos múltját és hadnagyi rangját rejtegetni kényszerülő tehetséges fiatalember további életútja azonban egyáltalán nem szokványos: viszontagságos éveket követően falusi jegyző, majd pandúr lesz belőle. Az izgalmas, olvasmányos regényben felvonulnak a világtól elzárt és a mai olvasó által is kervéssé ismert Sárrét akkoriban mocsaras tájainak pásztoremberei, a méneseket dézsmáló betyárok, a zűrzavaros helyzetet kihasználó zsiványok - ebben a környezetben próbál rendet és törvényességet teremteni a karizmatikus főpandúr, akit élő, valóságos személyről mintázott meg a szerző, az író, szerkesztő, fotográfus, énekmondó, kulturális menedzser Kocsis Csaba.


A lélek trolija
2.300 Ft
Esszék / Demény Péter / Ariadné könyvek

írnia kell, ha valami tetszik neki, különben nem érzi teljesnek az élményt. Azt hiszem, az ilyen emberek írnak esszét, hiszen ez az a műfaj, ahol sosem tudjuk, hová jutunk – csak az elindulás fontos igazán, meg a kanyargás és a visszatérés.

Ilyen utak vittek szerteszét, Szabó Magdától Szilágyi Istvánig, Kézdi Imolától Robert de Niróig, Kós Károlytól Karácsony Benőig, Benczédi Sándortól Deák Ferencig. Mindig őket kerestem, és magamat találtam meg; mindig magamat kerestem, és őket találtam meg.

Különös trolin utaztam; nem szállnék le róla semmi pénzért.


A lelkek piacán
2.390 Ft
Esszék, tanulámányok / Gellért Kis Gábor

E kötet szövegei folyamatosan és konokul archaizmusokra utalnak vissza. Jórészt a Bibliára, hiszen a Könyv a "kézenfekvés" maga mindazok számára, akik önmaguktól igyekeznek komolyan és felelősen tűnődni itt és most Alig Európában. Tűnődni, amennyiben a gondolkodás és a látás egyidejű, ám gyengédebb változatát tulajdonítjuk e szó tartalmának. Gellért Kis Gábor a gondolkodó emberek közé tartozik, olykor a személyességig elmenően gondolkodik a közösség dolgairól, egyéni látása, meglátásai sokunkra érvényesek, előhozzák bennünk a kétségeket, segítenek a kialakulóban levő meggyőződéseink megfogalmazásában, talán még kétes életszemléleteink megváltoztatásában is...bővebben


A Leonardo-madár
2.450 Ft
Ken Tibes

Mit szeretnél olvasni? Krimit, paródiát, hihetetlen mesét vagy inkább egy hihető, jövőbeli fenyegetés történetét? Választhatsz.

Igaz lenne, hogy előkerült Leonardónak egy újabb masinája? Egy olyan szerkezet, ami valóban repül? Hol? Valahol Itáliában? Csak nem ott, ahol az a torony emelkedik, amibe képtelenség behatolni, hiszen teljesen zárt, de valaha valaki mégis bejutott, hogy végezzen a lakójával? Azt rebesgették, hogy egy madár volt, csak az juthatott be a lőréseken. Talán Leonardo szerkezete? Egy gépmadár, ami most újra kiszabadult arról a rejtekhelyről, amit maga a Mester építtetett neki egy palota labirintusszerű alagsorában, amit megközelíteni lehetetlen...bővebben


A lovagi torta
3.200 Ft
és egyéb komolytalanságok / Sz. Benedek István

Nem a ruha eszi az embert – állítottam humorgyűjteményem első részében (Concord Media Jelen, 2014). Most, a második kötet születésekor ismét a lakmározás területére tévedtem, amikor a középkor gáncstalan lovagjait csak a kipukkanás veszélye fenyegeti, torna helyett a torta, persze csak egy Walter Scott paródiában. Bízom benne, hogy a félelmetes vitézek láttán az olvasó is magára ölti páncélingét, amit humorból, tréfából meg a képtelenségek játékából szabott számára a tollforgató, élvezve anyanyelvünk páratlan játékosságát.


A lusta dög
3.500 Ft
Muszka Sándor

Muszka Sándor új könyvében korábbi prózakötetének, a "székely egyperceseket" tartalmazó Sanyi bának az előtörténetét ismerhetjük meg. Szilveszter Dániel flekkenfalvi költő rájön, hogy a nép nyelvén kell szólnia, ezért elkezdi megírni humoros írásait.


A magányos vadlúd csapatban száll
3.400 Ft
Naplók, följegyzések / Varga Imre

Maga az írás késztetése elegendő erő-e, hogy írni tudjak? Vagy az évek csöndjében, amikor csak szellemi képzéssel foglalkozom, felgyűlnek a szavak? A sors mindig meghozza, amivel adósom. Semmit sem visszatartani, amit a teremtés kezembe adott! Túljutni az elkeseredésen, a fölöslegesség-érzésen, hiszen megvan a helyem e világban, amit nem foglalhat el rajtam kívül senki. S ez néha erős bizonyosság. Máskor meg csak egy mondat. Az írás visszafordíthatja arcomat a művektől az élet felé; s ekkor a tevékenység szellemül át. Jó a végére jutnom valaminek. Jó eljutni a pontig, hogy mondatom eleje is világosabb legyen. Meg a mondatot leíró kéz is tudatossá váljon.


A magyar Beau Monde
3.000 Ft
Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjáról / Katona Csaba – Tóbiás Krisztián (szerk.) / Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai

A könyv egy korabeli forrásból kölcsönözte címét: Rachel Harriette Busk, az 1800-as évek derekán Füredet felkereső angol hölgy írta, hogy a fürdőn lelhető fel a magyar beau monde - azaz az előkelő társaság. Míg korábban az egyéni történetek révén igyekeztem megfogni a fürdő mikrotársadalmát, úgy most a füredi "társadalom" egy-egy rétege kerül előtérbe. A fürdőn időző beau monde. A fókusz tehát szélesbedett, de az változatlan, hogy Füred helyszíne, de nem főszerelője az írásoknak. A magyar beau monde itt (is) élte életét...bővebben


A másik forradalom
2.995 Ft
Alternatív ötvenhat 16 kortárs szerző / Rainer M. János - Cserna-Szabó András - Szálinger Balázs (szerk.)

A történelemben nincs „ha” - szól az unásig ismert közhely. De az irodalomban van! Sőt, az irodalom csupa „ha”: fikció, képzelgés, játék. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója előtt a HÉVÍZ művészeti folyóirat szerkesztői arra kértek tizenhat szerzőt, rugaszkodjanak el a makacs tényektől, és írjanak olyan novellát, melyben az ötvenhatos sztori valahogy másként alakul. Írják meg a másik forradalmat. Mi lett volna ha...? Például ha Rákosi női álruhában visszatér Magyarországra, hogy újra átvegye a hatalmat? Ha Arnold Schwarzenegger beront az Andrássy út 60-ba egy gépfegyverrel? Ha az Amerikai Egyesült Államokhoz csatlakozott Magyarországról Márai Sándor ír naplót?

 Részletes keresés