Betöltés...

Nyelvészet, nyelvtudomány, szótár

Nyelvészeti és nyelvtudományi szakkönyvek, tanulmányok. Szótárak és tájjellegű nyelvi gyűjtések, tájszótárak. 


Tanulmányok a kétnyelvűségről III.
1.800 Ft
Lanstyák István, Menyhárt József (összeáll.)
A tanulmánykötet célja, hogy a szociolingvisztika legújabb kutatási eredményeit megismertesse a szélesebb olvasóközönséggel. A kötet folyóiratszerű... bővebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
3.000 Ft
XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014.április 24-26. / Benő Attila - Fazakas Emese - Zsemlyei Borbála (szerk.)

2014-ben Kolozsváron volt a XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus színhelye. A kongresszus központi témáját az ihlette, hogy Kelet-Közép-Európában és azon belül a Kárpát-medencében az aktív két- és többnyelvűség a kommunikációs aktusok meghatározó jelenségének tekinthető, hiszen az idegen nyelv(ek) ismerete, kisebbségi helyzetben az államnyelv megfelelő szintű használata számos közlési helyzetben nélkülözhetetlenné vált. Mint tudjuk, a nemzetközi és az interetnikus kapcsolatokban az informális nyelvhasználattól a szaknyelvileg több kommunikációs színtéren a második vagy harmadik nyelv a közös kód szerepét játssza. Így közvetve vagy közvetlenül mindannyian érintettek vagyunk a nyelvváltás, a fordítás, a nyelvtanulás és a nyelvi érintkezés folyamataiban. Hasonlóképpen az idegennyelv-tanulás, a szaknyelvoktatás, a fordítás elmélete és módszertana, az interkulturális kommunikáció sem kerülheti meg a kétnyelvűségből és a kulturális érintkezésből származó nyelvi és kulturális kontaktusjelenségek tudatosítását. A kongresszus ezeknek a sokarcú, interdiszciplináris megközelítést igénylő kérdéseknek alkalmazott nyelvészeti keretben történő továbbgondolását kívánta szolgálni.

 


Történések a nyelvben a keleti végeken
3.500 Ft
I. kötet / Péntek János

A magyar nyelv, amelyben és amellyel élünk, számomra a szakmai pályámat kitöltő téma is: a tanári munkámban az egyetemen, és abban is, amit szakterületként nyelvészetnek nevezünk, azaz a nyelv kutatásában, elemzésében, a róla való elmélkedésben. Ennek a ma már félszázados szakmai pályának az utolsó évtizedéből valók azok a dolgozatok, tanulmányok, amelyeket ebben a kötetben gyűjtöttem össze. A kötet címével és az alcímekkel arra szerettem volna utalni, hogy mindaz, ami van, ami történik, folyamatos változás, azaz folyamat, és nem állapot, és hogy mindez nem önmagában a nyelvvel történik, hanem velünk, közösségeinkkel. Mert a nyelv nem tőlünk függetlenül él, hanem bennünk, és mi a nyelvben élünk. 

Péntek János kötetében összegyűjtött tanulmányok félszázados szakmai pályájának utolsó évtizedéből valók.


Történések a nyelvben a keleti végeken
3.500 Ft
II. kötet / Péntek János

A könyv címében a „történések a nyelvben" szerkezet arra utal, hogy létünk összefonódik a nyelvvel, a nyelvekkel: mi a nyelvben élünk, a nyelv bennünk él, „történéseink" is közösek. Valahogy úgy, ahogy a német filozófus, Martin Heidegger írta 1927-ben: „A nyelv a lét háza, és az ember a lét házában lakozik." És fontos az is, hogy miközben inkább statikusan érzékeljük a jelenségeket, elkülönülő fogalmakkal közelítjük meg őket, a valóságban „történések" vannak, folyamatok és folytonosságok, mozgások és észrevétlen átmenetek...bővebben


Történeti fedélszerkezetek illusztrált szakszótára
5.200 Ft
Szabó Bálint - Kirizsán Imola

A Szabó Bálint és Krizsán Imola által írt kötetben magyar és román nyelven találjuk meg a műszaki szakkifejezéseket. A kiadvány elsősorban az épített örökség felújítására szakosító posztgraduális oktatásban résztvevők számára képez a szerzők előadásai mellé szánt segédanyagot. A szótár egyaránt hasznos segédeszköz a művészettörténész-, az építész-, valamint az építőmérnök hallgatók számára, ugyanakkor a posztgraduális képzésekben résztvevők számára is. 


Történeti tartószerkezeti beavatkozások illusztrált szakszótára I.
8.500 Ft
Szabó Bálint

A Szabó Bálint által írt kötetben megtalálhatóak a műszaki szakkifejezések román, angol, magyar és német nyelven. A szótár a tartószerkezeti szakvélemény hét fejezetén alapul, melyek a tartószerkezeti diagnosztika és terapeutika köré csoportosíthatók. A szerző a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészeti Karának oktatója.


Történeti tartószerkezeti beavatkozások illusztrált szakszótára II.
6.500 Ft
Szabó Bálint

A Szabó Bálint által írt kötetben megtalálhatóak a műszaki szakkifejezések román, angol, magyar és német nyelven. A szótár a tartószerkezeti szakvélemény hét fejezetén alapul, melyek a tartószerkezeti diagnosztika és terapeutika köré csoportosíthatók. A szerző a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építészeti Karának oktatója.


Tudomány-Egyetem-Diszciplína
1.300 Ft
A Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének 2001. október 26-27-én megrendezett "házikonferenciáján" elhangzott előadások / Berszán István / Erdélyi Tudományos Füzetek

Ennek a kísérleti jellegű konferenciának a munkálatai sajátos kapcsolódási felületeket képeznek olyan szellemi, illetve pragmatikus tevékenységek között, amelyek többnyire csak intézményi-adminisztrációs struktúrákba foglaltan, a szakma szempontjából úgyszólván "hallgatólagosan" tartoznak össze. Mindenekelőtt az oktatási gyakorlat és a tudományos kutatás kapcsolatáról van szó...bővebben


Újabb visszalapozás
2.400 Ft
Válogatott tanulmányok és ismertetések / Zeman László

Zeman László egyetemi tanárnak korábbi kötete (Visszalapozások) folytatódik, s újabb irodalmi és nyelvészeti (fordításokhoz kötődő) tanulmányait olvashatjuk. A kötet tanulmányai:

Lírai jellegű próza és fordításának problémái
Terminológiai az irodalmi műben
Szempontok Márai Sándor prózájának stílusvizsgálatához
Versfordítás, versértelmezés...bővebben

 


Változó korunk - változó nyelvünk
2.300 Ft
Esszék, reflexiók, alkalmi szövegek / Péntek János / Ariadné könyvek

Péntek János a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottságának elnöke, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai vezetője, számos nyelvészeti tárgyú kötet szerzője, összeállítója. Kötetünk a szerző változatos témájú esszéit, reflexióit gyűjtötte össze többek között a nyelvmegtartásról, Sütő András munkásságáról, Kalotaszegről és az erdélyi tudományos élet multjáról és jelenéről.


Versek szebben
1.950 Ft
A klasszikus magyar líra válogatott költeményei 1541-től 1918-ig / Bodolay Géza (szerk.)

A válogatás különlegessége a Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány által népszerűsített szebben hangzó régies magyar kiejtés, amely sok esetben az “ë” betűt használja. A közel 300 verset tartalmazó kötet Bodolay Géza szerkesztésében készült, s a könyv mellett 4 db CD-ROM-on Bánffy György szavalásában hallhatjuk a magyar költészet gyöngyszemeit.


„…hogy legyen a víznek lefolyása…”
5.900 Ft
Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére / Benő Attila - Fazakas Emese - Kádár Edit (szerk.)

…egy születésnapi köszöntő írásokat tartalmazó kötet előszava – természetéből adódóan – többnyire szubjektív. Különösen, ha olyan barátról, tanárról, pályatársról van szó, mint az ünnepelt, aki úgy érzi, attól boldog, ha körülötte az emberek boldogak. „Ha valakit szomorkodni látunk, meg kell kérdezni tőle, mi bántja, mert sokszor azon múlik, hogy valaki boldogtalan, hogy senki nem kéri meg tőle, mi baja.” És ő megkérdezi, amikor eljön a kérdezés ideje, mert mindenkire figyel, mindenkire van ideje; nem csak a szakmai problémákat hallgatja meg, hanem az embert próbálja látni még a szakmai problémák mögött vagy előtt is, mert abból sok minden látható, sok minden érezhető, amit akár szavakkal nem is tudnánk kifejezni, hiszen a szavak valódi jelentése minden ember belső egyedisége miatt más és más lehet, és mert néha vannak dolgok, amiket nem leírni, nem kimondani kell, hanem érezni és éreztetni. (Fazakas Emese)Részletes keresés