Betöltés...

népdalok, népzene


Népdalcsokor
2.900 Ft
Bukovinai andrásfalvi népdalok / Sebestyén Ádám

Reprintkiadvány

E dalcsokorban közölt népdalok egy részét gyermek-, ill. fiatal koromban még Andrásfalván gyűjtöttem össze és kottáztam le egyszerű tudásommal egy hegedű segítségével. Bár ezzel akkor még semmi célom sem volt, s azt sem tudtam, mit jelent a „gyűjtés" szó, mégis valami arra ösztökélt, hogy minden dallamot, amelyet meghallottam, a magam módján, a magam gyönyörűségére megörökítsek. Akkor még nem tudtam, de most már látom, hogy lassan-lassan ezek a szép, nálunk Andrásfalván közismert dalok feledésbe mennek...


Ördöngösfüzesi népzene
3.000 Ft
Mezei Ferenc "Pikili" és ifj. Mezei Ferenc "Nelu" dallamai - CD -melléklettel / Virágvölgyi Márta / Népzenei füzetek - Hangszeres népzenei példatár

"A 2005-ös esztendő második felében jártam először Ördöngösfüzesen, akkor ismertem meg Hideg Anna nénit. Az augusztusi gyűjtés alkalmával nála vendégeskedtünk, s ekkor beszélgettünk Lapohos András nyugalmazott biológiatanárral, Hajdú Ferenccel és Réti Jánossal - akik még most is kiváló táncosok - és Mezei Ferenc "Nelu"-val, a füzesi zene utolsó, nagyszerű előadójával. Az ő elbeszélésükből ismertem meg Füzes múltját, a szokásokat, a táncos és zenés alkalmakat, melyeket az ő szavukkal szeretnék bemutatni...

... Az eredeti hangfelvételek állandó hallgatása, tanulmányozása elengedhetetlenül szükséges a stílus, az előadásmód elsajátításához..."

Virágvölgyi Márta


Pacsér
5.000 Ft
történelme, dalai, szótára és más emlékei a múltból + CD melléklet / Pénovátz Antal

Egy falumonográfiát tart kezében az olvasó, amely a vegyes népességű bácskai település, Pacsér történelméről és magyar lakosainak népi műveltségéről, elsősorban nyelvéről, népdal- és néprajzi ismereteiről szándékozik számot adni. A kötet sajátossága az emlékezés és a mentés. A sorok közül azonban az is kiviláglik, hogy a holnapért mindig - és olykor igen keservesen - meg kellett küzdeni...


Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos
1.800 Ft
Medvesalji népdalok / Pelle Andrea / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A medvesalji népdalok hozzáférhetőek a külön kapható CD-n. A Medvesalja népdalait tartalmazó gyűjtemény célja továbbadni az ősök dalait unokáiknak, dédunokáiknak, valamint széles körben megismertetni a kistáj hagyományait. A kiadványt használhatják és tanulmányozhatják a folklórmozgalomban tevékenykedők és zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelő és tisztelő olvasók.


Siculicidium - CD melléklettel
4.500 Ft
Székely zenei emlékek Erdély aranykorától a madéfalvi veszedelem utáni korokon át a régi székely népzene felfedezéséig / Pávai István (szer.)

"Az alábbiakban megkísérelem áttekinteni a mádéfalvi veszedelemhez tartalmuk szerint kapcsolódó, kéziratokban fennmaradt verseket, a különböző 19. századi népköltési gyűjteményekben közölt műköltési, félnépi vagy egyes részleteikben folklór elemekkel gazdagított szövegeket, kiegészítve néhány prózai népi alkotással. Olyan szöveg ezek között kevés található, amelyik teljes egészében folklór jellegűnek tekinthető. Mégis, a néphagyományban való feloldódás nyomai számos helyen jelen vannak, s gyakran ezt a dallam gyorsabb folklorizációja vagy folklórból való kölcsönzése is megerősíti.


Szép illatja száll a víg szívemre - CD melléklettel
2.500 Ft
A Baranyában élő moldvai magyarok hit- és dallamvilágáról / Faragó Laura

Faragó Laura Szép illatja száll a víg szívemre című néprajzi gyűjtése, melyet Domokos Pál Péter néprajztudós útmutatásaival végzett a Baranyában élő moldvai csángók között, csipkerózsika álmát aludta mindezidáig s több mint negyvennégy év után, 2014-ben támadt föl újra. A dalok a CD-mellékletben meg is hallgathatók. A könyvben olvasható életsorsok örök érvényű adatok a magyarság múltjából, kultúrájából. Szolgáljanak gyökerül a jövőnek, még sok-sok évszázadon keresztül!


Szlovákiai magyar népzene
4.980 Ft
1983-2006 / Tari Lujza / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Tari Lujza zenetörténész-népzenekutató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanára, az MTA köztestületének tagja, az International Council for Traditional Music tagja. Az 1960-as évek végétől számos népzenegyűjtést végzett, a régi Felső-Magyarországon is. 1983 óta végzett, a mindenkori változásokat is nyomon követő felvidéki gyűjtőmunkája, melyből számos magyar és idegen nyelvű tanulmányt követően most első ízben ad összefoglaló jellegű válogatást. Népzene-gyűjtőmunkája során a viszonylag teljes áttekintést célozta meg, nyomatékot adva a dudazenei és cigányzenei hagyományban egyaránt gazdag terület szájhagyományos hangszeres zenéjének is, mely a szlovákiai magyar területeken kutatási szempontból háttérbe szorult a 20. század második felében.


Táncház - Népzene 2017 - CD
3.500 Ft
Hungarian Dance House – Folk Music / Árendás Péter (szerk.)

A kiadvány a „Táncház-Népzene 2017”  hanglemezpályázat nyerteseinek hangfelvételeit tartalmazza.

A Hagyományok Háza Táncház-Népzene lemezsorozata évek óta számos fiatal tehetségnek ad bemutatkozási lehetőséget. Az évente megjelenő kiadványon csak stílushű, autentikus előadásban megszólaló vokális és hangszeres népzene hallható, hanganyaga a szakmai zsűri által kiválasztott pályázatokból áll össze. A sorozat szerkesztője és zenei rendezője Árendás Péter. Az idei lemezen többek között zoboralji, bácskai és bukovinai énekek, ipolysági dudazene, gyimesi citeramuzsika, valamint szilágysági, mezőségi, szászcsávási és abásfalvi vonósmuzsika hallható.


Torna felé vezet egy út…
2.900 Ft
Torna megyei népballadák / Magyar Zoltán / Magyar Népköltészet Tára

A történelmi Magyarország legkisebb vármegyéjeként számon tartott Torna hosszú évszázadokon át többnek számított egy közigazgatási egységnél. Noha néprajzi felfedezése sokáig váratott magára, gazdag történelmi múltja és szellemi öröksége révén mindig is része volt annak a nagyobb kultúrkörnek, amely földrajzi értelemben Felföld vagy Felvidék néven rögzült, lévén félúton Rozsnyó és Kassa, Miskolc és a szepességi városok között. A Tornai-karsztvidék folklórját övező ismeretlenség a tájegység népzenei hagyományaira is érvényesnek tűnt, bár Vargyas Lajos nagy hatású táji gyűjtése már az 1940-es évek elején felhívta a figyelmet e vidék gazdag népzenei örökségére.

 


Túl a Tiszán Innen - 2 CD
3.500 Ft   2.800 Ft
-20%
Nem füstöl a zentaji gyár kéménye / Mezei Szilárd

Élő népzenének is nevezhetnénk a válogatást, amely változatos hangzást és tartalmat nyújt a hallgatóságnak. Örvendetes kitűnő zenészektől, más zenekari megfogalmazásban, izgalmas improvizációkkal átszőve felfedezni népdalaink helyi, vajdasági változatait. Közös kiindulási pontunk a Mezei Szilárd, Túl a Tiszán Innen zenekarral az egyszólamú, egyszerű szerkezetű, vokális, általában négysoros dalaink népszerűsítése, amelybe ez a formáció új színt hozott. Köszönet érte.

Juhász Gyula, népzenész, VMMI népzenei munkatársa


Vajdasági magyar népdalok IV.
3.900 Ft
Énekes népi gyermekjátékok / Bodor Anikó / Vajdasági Magyar Népdalok

A szerző folytatja a több mint tíz éve megkezdett vajdasági magyar népdalkincs folyamatos publikálását. A legújabb, ugyancsak nagylélegzetű kötetében a gyermekdalokat és azok variációt gyűjtötte be, ismételten bizonyítva, hogy régiónk népzenéje szerves része a magyar népzene egészének, de a számos közös típus mellett a daloknak, játékoknak csak nálunk élő válozatai is vannak.


Vajdasági magyar népdalok V.
3.500 Ft
Jeles napi szokások és jeles időszakok énekei / Bodor Anikó – Paksa Katalin (összeállította) / Vajdasági Magyar Népdalok

„Már régóta érezzük szükségét egy olyan kiadványnak, mely általános képet nyújt a Vajdaságban élő magyarság népdalkincséről.” – írta Bodor Anikó Vajdasági magyar népdalok című könyve I. kötetének előszavában 1997-ben, mely lírai dalokat (katonadalokat, a hétköznapok dalait, szerelmi, tréfás és egyéb dalokat) tartalmaz. A sorozat célja elsősorban az – amint Bodor Anikó megfogalmazta –, hogy „a vajdasági tarka eredetű magyar népesség népdalkincsének színe-javát a közművelődéssel megismertesse.” A kötet ugyanakkor a tudományos kutatás számára is újdonságot jelent, minthogy monografikus áttekintést ad a Dél-Alföld sajátos tájáról – népzenei, zenetörténeti és néprajzi vonatkozásban egyaránt –, egy olyan vidékről, amely már közel egy évszázada az anyaországtól elszakadva más politikai közösséghez tartozik. (Hajnal Jenő)


Zoboralji gyermekjátékok
1.900 Ft
Jókai Mária

Zoboralja gazdag néphagyományokkal rendelkezik, híres a népdalairól, balladáiról és szertartásszerű népszokásairól. Nemzedékről nemzedékre öröklődött és őrződött meg az ősi hagyaték. De nem elég örökölni valamit - s a néphagyomány esetében ez hatványozottan igaz -, szeretni, ápolni, fejleszteni is kell; őrizni, hogy kincsként továbbadható legyen. Az öröklődés, ápolás és fejlesztés folyamata Zoboralján a XX. század végéig még ilyen formában élt...Részletes keresés