Betöltés...

Liptómegye törzsökös családjainak története 1526-ik évig.

Majláth Béla

I. rész


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
180 x 250 mm, kötött, 100 oldal
Kiadás éve: 2014

Hasonmás kiadás – Budapest, 1892.

„Midőn Liptómegye törzsökös családjai néhánya történetének összegyűjtött adatait, oklevéltári alapokon feldolgozva, ezen első részben önállóan is közrebocsátani jónak látom, teszem ezt azzal a meggyőződéssel, hogy e legnagyobbrészt ismeretlen adatok kiadása némi hézagot fog pótolni oly terület multjának megismertetése körül, a melynek kulturális, községi, családi és köz-történetéről vajmi keveset tud a történeti szakirodalom, s még kevesebbet tudnak azon· irányadó körök vezetői, a kiknek saját megyéjük jól felfogott érdekében a mult történetének tanulságából le kellene vonni a következtetéseket a jelen és a jövő fejleményeire. Tettem ezt abban a reményben, hogy e munka idővel a monografikus történetirás hasznára fog válni, és Liptómegye közönsége e történelmi dolgozatban foglaltak helyi érdekességének ismeretére jutva, lehetővé fogja tenni a második rész megjelenését is, melyben a többi törzsökös családok történetével egybeforrott művelődés-történeti események multja tárulna fel az olvasó-közönség előtt.

Dolgozatomnak kitűzött czélja volt oklevéltári alapokon kimutatni a szétágazott családok közös eredetét, világosságba helyezni kulturális ténykedését a megye történetének első századaiban, s a leszármazások fejlődésének stádiumait megállapítva, eloszlatni a téves nézeteket, balhiedelmeket, s mindezek által némileg hozzájárulni a történelmi tudományok ismeretének bővitéséhez. Megfelel-e a jelen dolgozat a kitűzött czélnak, szigorú kritikával itéljék meg az arra hivatottak; itt tájékozásúl csak annyit kivánok megjegyezni, hogy a Liptómegye monografikus ismeretére szükséges és általam összegyűjtött anyagkészlet e dolgozatomban csak igen kis részben van értékesítve; a nagyobb rész későbbi feldolgozásra vár.”

Kelt Budapesten, 1891. deczember havában.

A szerző. Részletes keresés