Betöltés...

Iskolatörténet


A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005
2.730 Ft
Szöllősi Árpád

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005 közötti történetének feldolgozása. A szerző munkája objektív és támadhatatlan dokumentumkötet, amely az 1995-ben megjelent első kiadásban leírtakat további tíz esztendő történéseivel egészíti ki, s 2005-ig rögzíti a MOGYE krónikáját, arra törekedve, hogy pótolja és kiegészítse az előző kiadásban észlelt hiányokat illetve pontatlanságokat..


A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
3.900 Ft
Pápai Páriz Ferenc - (sajtó alá rendezte: Rácz Emese)

Az első erdélyi református kollégiumtörténet eddig kiadatlan, kétnyelvű kiadását veheti kézbe a téma iránt érdeklődő olvasó. Pápai Páriz Ferenc 18. század elejéről származó kézirata, a Gyulafehérvárról Nagyenyedre költöztetett Bethlen-kollégium legelső történeti összefoglalója, amely kronológiai rendben adja annak krónikáját, taglalva az első erdélyi egyetemalapítási kísérleteket az 1704-es labancdúlásig. Ennek szemtanújaként a leghitelesebb leírását nyújtja.


Búcsú a főiskolától
2.800 Ft
Popély Gyula

1918, de főleg a trianoni békeszerződés megkötése után a demokratikusnak mondott új államalakulat azzal kezdte cseppet sem demokratikus ténykedését, hogy egy sor közép- és főiskolát, egyetemet megszüntetett. S csak azért, mert azok magyar vagy német nyelvűek voltak. Ezekről az eseményekről szól, illetve a csehszlovákiai egyetemi, főiskolai fiatalság gazdasági, nemzetiségi, politikai és szociális helyzetével, a külömböző intézményeinek a sorsával foglalkozik nagy szakmai hozzáértéssel, mindig hiteles egykorú forrásokra támaszkodva Popély Gyula könyve.


A kolozsvári Farkas utcai református templom és kollégium történetéből
1.900 Ft
Herepei János

A szerző történelmi hitelességgel, korabeli dokumentumok felidézésével, oknyomozó alapossággal tárja fel szülővárosának református vonatkozású műemlékeit, a Farkas utcai templom kegytárgyait, halottait, a református kollégium diákjai, köztanítói, tisztségviselői névsorát, a Házsongrádi temetőben nyugvó tanárainak sírját, a kollégiumi könyvtárban levő ismeretlen 16-17. századi verses emlékeket vagy a kollégium nyomdájából kikerülő, 19. század eleji művészi nyomatokat.


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium
3.150 Ft
Bolyai Farkas Líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska

A Marosvásárhelyi Református Kollégium-történet harmadik kötete. ,,A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum egyike Erdély legrégibb tanintézeteinek. Jogelődje, a ,,schola particula" 1557-ben, a reformáció idején jött létre. A helység abban az időben, lakosai számát tekintve még jelentéktelen település volt, de már megindult a városiasodás útján, ez pedig új művelődési igényeket teremtett. A Kézműves, kereskedő polgárok igényelték az iskolát, szívesen taníttatták gyermekeiket, áldoztak is rá, hiszen az iskolázás a társadalmi felemelkedés útja volt...bővebben

 


Híres selmecbányai tanárok
2.300 Ft
Csáky Károly

Csáky Károly magyar-angol-néprajz szakos tanár, okleveles néprajzkutató, helytörténész. A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteletbeli tagja. Selmecbánya a magyar művelődés jeles helye, iskolái, kivált bányászati-kohászati akadémiája Európa élenjáró oktatási intézménye volt. A szerző arra vállalkozott, hogy az itt oktató híres tanárok emlékét felidézze.


Kishegyes iskolatörténete
2.900 Ft   2.320 Ft
-20%
Virág Gábor

A szerző egy bácskai falu, Kishegyes iskolatörténetét dolgozta föl, mintegy folytatásaként egy régebbi munkájának, – amelyben a falu római katolikus iskolák múltjával fogalkozott – ezóttak az 1920 és 1945 közötti történetét tárva fölámtalan megmaradt dokumerntum, fénykép segítségével. Munkája részben falutörténet, de szociográfiai tanulmányként is olvasható, hiszen az iskolatörténeten keresztül megelevenedik a falu egyházi- és művelődési élete, s ezen keresztül kirajzolódnak a társadalmi, elsősorban a nemzeti viszonyok is.


Székelyudvarhely
890 Ft
Kis kalauz idegeneknek és helybenlakóknak / Hermann Gusztáv, Hermann Gusztáv Mihály

A kis kötet egy rövid, ám olvasmányos helytörténeti leírást tartalmaz, majd külön bemutatja a helyi nevezetességek és iskolák történetét. Ezután körbe is vezet közöttük egy nagyon élvezetes és szórakoztató útikalauzban. Végül a városhoz kötődő hírességek szobrairól, és röviden magukról a hírességekről ejt még szót.


A magyar gimnáziumi oktatás története Újvidéken (1789–2009)
4.500 Ft   3.600 Ft
-20%
Uri Ferenc

Uri Ferenc A magyar gimnáziumi oktatás története Újvidéken (1789–2009) című kötete az újvidéki magyar nyelvű gimnáziumi oktatás kétszáztíz éves történetét tekinti át. Kutatásai során több száz gimnáziumi naplót, anyakönyvet, jegyzőkönyvet, valamint korabeli sajtóterméket használt fel, amelyek segítségével emberközelibbé tette a gimnázium történetét.


Egyetem a Farkas utcában
5.900 Ft
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai / Gaal György / Sapientia Könyvek

A felsőoktatás megszervezése, az egyetem létesítése évszázadok óta visszatérő kérdése az erdélyi közéletnek. Összmagyar viszonylatban öt, erdélyiben három évszázadon át folytak a próbálkozások a felsőoktatás megszervezésére, egyetem létesítésére. Az egyetlen és csak kevesek számára elérhető nagyszombati, majd budai, illetve pesti egyetem mellé mégis csak a XIX. század utolsó harmadában sorakozott fel a második magyarnak tekinthető tényleges egyetem...bővebben


Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez
800 Ft
Cs. Bogáts Dénes bejegyzései - Berecz Gyula: Háromszék-vármegye népoktatási intézeteinek története című könyvébe / Coroi Artúr (közzéteszi) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Tanulmányozva Berecz Gyula munkáját, Cs. Bogáts Dénes maga is észlelte annak adatszegénységét, és a tőle megszokott hangyaszorgalommal kezdte gyűjteni a Székely Nemzeti Múzeum okmányaiból a háromszéki községek és városok papjainak és tanítóinak nevét. Nagyszámú iratot, jegyzőkönyvet és lajstromot kellett átnéznie, hogy 75 helység 444 egykori papjának és 346 egykori tanítójának nevét és a nevéhez kapcsolódó 529, illetve 404 évszámot összegyűjthesse...bővebben


Születtek Kolozsvárt
6.600 Ft
Tizennyolc pályakép nagyjainkról, a város hétszáz esztendős történetébe foglalva, közel háromszáz illusztrációval és számos színes műmelléklettel / Gaal György

A szerző kénytelen válogatni a jeles személyiségek közül úgy, hogy a pályafutásuk többé-kevésbé tükrözze a város történetének alakulását is a 14. századtól, a Szent György szobor alkotóitól, a Márton és György testvérektől a 20. századig, az 1970-ben elhunyt kiváló művelődéstörténészig Herepei Jánosig. A város tizennyolc híres szülötte kap a műben önálló fejezetet, ügyelve arra, hogy a bemutatott művészi, írói, tudósi, orvosi, közéleti és politikusi pályaképek révén a Kolozsvár múltjáról, életéről összeálló kép a lehető legteljesebb és legsokszínűbb legyen...


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium történetéből (1895-1944)
2.940 Ft
Koncz József

A 450 éves marosvásárhelyi kollégium történetének érdekes felvezetése a Milleneumtól a második világháború hozta változásokig. A mellékletben a végzősök tablóinak színes reprodukciói találhatók.


Iskola a láthatáron
3.000 Ft
A Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképzőtől a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskoláig. Az első negyedszázad / Szále László

A könyv nem klasszikus intézménytörténet egy iskoláról, sokkal inkább emberközeli kortörténet szeretetteljes iróniával, öniróniával, mely szerzőjének, a végzett népművelőnek, az ismert újságírónak, Szále Lászlónak sajátos gondolkodását és élményanyagát is magába ötvözi.

Könyvünk tisztelgés az iskolaalapító-fejlesztő Szalay László főigazgató előtt és a legendáriumok világában tovább élő tanáraink emléke előtt.


Iskolatörténet
1.790 Ft
Csicsay Alajos

A könyv szerzője Csicsay Alajos író, tanító, akinek szépirodalmi elbeszélései mellett több mint százra tehető pedagógiai szakcikkeinek száma. Iskolatörténet című könyvét unokáinak és kortársaiknak ajánlja, vagyis az iskolakezdő gyerekeknek. Igen, a kultúrát a nemzet múltjának hiteles ismerete nélkül nem lehet felelősen továbbörökíteni, közvetíteni, ápolni. A szerző az őskortól napjainkig tényanyagokkal alátámasztva foglalkozik az iskolák történetével, külön hansúlyt helyezve a kisebbségek iskoláira.


Magyarok Szlovákiában 4.
3.800 Ft
Oktatásügy (1989-2006) / László B. - A. Szabó L. - Tóth K. (szerk.) / Magyarok Szlovákiában

A szlovákiai magyarság eddigi történelmét leginkább a magyar tannyelvű iskoláinak megtartásáért folytatott küzdelem jellemezte. A nemzetiségi oktatásügy helyzetének, szerepének, feladatainak és lehetőségeinek megismerése elképzelhetetlen a mai állapotok és körülmények genezisének felvillantása nélkül. E kötet szerkezete ezért igyekszik áttekinthetővé tenni az iskolai és intézményen kívüli tevékenységek egyes területeit, elsősorban képet ad a jelenlegi gyakorlatról, az iskolák egyes típusairól, majd visszatekint a törvényalkotás és alkalmazás egy-egy jelentősebb mozzanatára...bővebben


Tanügyi rendszerek Erdélyben a XIX-XX. században
3.200 Ft
Fazekas István / Bibliotheca Transsylvanica

A 2006-ban megjelent Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII. században folytatása. A szerző nyomon követi a 19-20. századi tanügyi rendszereket, amelyek nagymértékben befolyásolták, illetve meghatározták az erdélyi magyar iskolák jellegét és fejlődését. Az elemi- és középiskolai szinten használt és alkalmazott tananyag, a módszertani változások pontosan okadatolt szemléltetése alkalmat ad az összehasonlításra is.


Iskola és színház
2.700 Ft
Az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerepe / Bodó Márta

Bodó Márta tanulmánykötete iskola és színház viszonyát vizsgálja, egymás melletti, egymás közötti, néha egymás ellenére alakuló viszonyait. A kötet elsősorban az erdélyi katolikus iskolákat veszi elemzés alá a színjátszás nézőpontjából, történetéből.


Törd a kígyó fejét
2.400 Ft
Iskolaügy a vallásnevelés prizmáján keresztül, a 20. századi gyulafehérvári egyházmegyében / Albert-Lőrincz Márton

Jelen könyvben azokat az oktatásüggyel összekapcsolódó kisebbségi kérdéseket szeretnénk körüljárni, amelyek befolyásolták, illetve meghatározták generációk identitásalakulását és vele együtt vallási kultúráját, az erdélyi régió politikai státusváltozásából fakadóan. Választ keresünk azokra a kérdésekre, melyek az anyanyelvi oktatás fenntartása körül fogalmazódnak meg. Eljutunk az iskolafenntartó egyházak és az állam közötti viszony vizsgálatához, és bemutatjuk a Gyulafehérvári Egyházmegye klérusának saját iskoláiért folytatott küzdelmét...bővebben


Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
3.500 Ft
Iskola- és oktatástörténeti tanulmányok / Keszeg Vilmos (szerk.)

Jelen kötet az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében lezajlott iskola- és oktatástörténeti konferencia előadásaiból közöl válogatást. Tematikája egységes és ugyanakkor szerteágazó. A kutatók által felvetett kérdések: az iskola mint intézmény története, a pedagógus- és diáktársadalom életkörülményei és szakmai teljesítményei, az iskolalátogatás feltételei és körülményei, az oktatás módszerei és segédeszközei az évszázadok során, az oktatást meghatározó szakmai, politikai, ideológiai és társadalmi körülmények, az oktatástörténet kutatásának forrásai és módszerei.

 Részletes keresés