Betöltés...

Kisfaludi Lipthay Imre Bars és Hont megyék alispánjának és országos törökügyi követnek emlékezete

Botka Tivadar

A XVII. századi megyei közélet tanulmányozásául


[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
170 x 250 mm, kötött, 198 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás - Nyomatott Emich Gusztáv, Pest, 1867.

Még 1862-ben a Knauz Nándor és Nagy Iván magyar academiai tagok által megindított "Magyar Tudományos Értekező" folyóiratban, a tizenhetedik századbeli megyei közéletnek ismertetéséűl egy értekezést ezen czim alatt: "Országos gyülölet, országos tisztelet" három czikkben adtam ki. A tengely, mely körül az általam rajzolt megyei dolgok és események forognak, oly két politikai és történelmi jelentőségű országos férfiu volt, kiknek ellentétes életirányuk az akkori közvélemény birói széke előtt a beismert érdemek és az elkövetett bünök szerint igazságos itéletet húzott vala maga után. Több volt azonban ennél a czél, mely tollat adott kezembe: tudniillik feleleveniteni példákban atyáink azon lelkes eljárását, mely által az autonom megyék alkotmányunk bástyáivá váltak. Ugyan erre tekintettem ama jogtörténelmi tanulmányok közrebocsátásában is, melyeket a Budapesti Szemle 1865 és 66-ki füzetei a vármegyék régi szervezetéről tőlem hoztak. A mi már a jelen monographia uj átdolgozását illeti: minthogy annak kiváló tárgya Bars megye egyik régibb és jelesebb családja kitünő ősének közéletére vonatkozik, e nemzetség érdemes tagjaiban az azon kegyeletes óhajt keltette fel, hogy a fennemlitett Tud. Értekezőben mintegy elrejtve más nemü czikkek közé ékelt rajz, egy folytonos egész szövegben lásson napvilágot. Innét az első lendület az uj átalakításra. Mit Méltóságos Kisfaludi Lipthay András Püspök úr és a Pozsonyi Káptalan Prepostjának a sajtó költségeit illető készséges megajánlása teljes valóságra kegyeskedett emelni. Néhány szót még a szerkezet igazolásául. A történelmi előadásnak csak ugy lehetvén igaz becse és hitele, ha adatai nem puszta állitasokra vagy kétséges iratokra, hanem hiteles és biztos kútfőkre vannak fektetve: bátran nyilvánithatom, hogy az egész értekezés szövegében nincs csak egy legparányibb tény és dolog felhozva, mely vagy Bars és Hont megye régi hiteles jegyzőkönyvei és levéltári okmányaiból, vagy a családnál lévő és más megnevezett biztos forrásokból nem lenne meritve.

Kelt Pesten, junius 27-kén 1867.Részletes keresés