Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Nagybánya és a vajdaságiak - Nadbanja i vojvodani
500 Ft
A művésztelep száz éve / sto godina umetničke kolonije - XXXIII. Képzőművészeti találkozó, Szabadka / XXXIII. Likovni susret, Subotica / Bela Duranci

1896 tavaszán a vajdasági síkot már régóta behálózzák a „vaspályák”, s Európa könnyen elérhető vonaton. A saját „portán” kívüli történésekkel szembeni nagybirtokosi közöny azonban még sokáig ismertetőjele marad e vidéknek, akkor is, amikor lassan eltűnik a földet művelők nyugalma, s helyett kell találni a kapitalista zűrzavarban.

Fekete-fehér fotókkal, színes és fekete-fehér reprodukciókkal illusztrált katalógus...bővebben


Atelier 2014/3
950 Ft
Művészeti folyóirat / Kopócs Tibor (főszerk.)

Közép-csehországi kortárs művésze(t)k

A tartalomból:

Aleš Rezler: Közép-Csehország kortárs művészete

Aleš Rezler grafikus, művészettörténész

Martin Kuriš festőművész

Michal Cihlář grafikusművész

Ivan Kolman festőművész


Atelier 2014/4
950 Ft
(Rév- és Dél-)Komárom kulturális értékei / Kopócs Tibor (főszerk.)

A tartalomból:

Keszegh Margit: Gondolatok a Jókai Egyesületről

Striber Lajos: Komárom zenei életéről

Szilva József: A révkomáromi Művészeti Alapiskola

Fűriné Nagy Edit: A rajzolás, teremtés


Atelier 2015/3
950 Ft
művészeti folyóirat - Különszám - A 750 éves Komárom / Kopócs Tibor (főszerk.)

Tevékenység: a folyóirat ismerteti a szlovákiai magyar művészeket és munkásságukat, valamint tudósít az ország művészettel kapcsolatos eseményeiről. Célja: eljuttatni az információkat a szlovákiai magyar művészekről minél tágabb körben. Ismertetni az új művészeti lehetőségeket.


Tárlat
1.500 Ft
Géczi János

Veszprémben kiállított kortárs művészek tárlata, fekete-fehét fotókkal illusztrálva.


Székelyderzs és erődtemploma
1.500 Ft
A Világörökség részét képező, a világ legjelentősebb unitárius templomának monográfiája / Gerendás Lajos

A székelyderzsi erődtemplom a XIII-XIV. század fordulóján épült. Ezt a korai templomot a XV-XVI. század fordulóján késő gótikus stílusban átépítették, majd a szász erődtemplomok mintájára megerősítették, majd várfalat és bástyákat is építettek hozzá. A templom falán a korai magyar templomokra oly jellemző Szent László legenda képi megformálása díszíti, valamit bibliai témájú egyéb freskók. A templom birotokában sok korai kegytárgy és írásos dokumentum is található, mindezek feljogosították arra, hogy az 1999-es UNESCO határozat a Világörökség részévé nyilvánítsa.


Gyarmathy János
1.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Gyarmathy János, szobrász Korondi Jenő tanítványa. Művei a „lélek és a szellem bronzba hűlt kiáltása, sóhaja” – így jellemzi tömören saját alkotásait a művész. Stílusát a különböző stílusirányzatok: expresszionizmus, reneszánsz, pop art és a szürrealizmus ötvöződése teszik sajátossá, csodálatossá, megrendítővé. A könyv előszavát Nagy Miklós Kund írta.


Művészet és tér
1.500 Ft
Hamvas Béla Konferencia Balatonfüred, 2014. március 21-22. / Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy könyvek

A kötet a Balatonfüreden 2014. március 21-22-én megrendezett Hamvas Béla Konferencia előadásait tartalmazza. Szerzői: Cserép László, Nádler István, Szőcs Géza, Horváth Róbert, Thiel Katalin, Keserü Katalin és Kukla Krisztián. Az előadások Hamvas Béla életművének és a XX. századi képzőművészeti irányzatok viszonyát, párhuzamait elemzik.


Sport, Művészet és Rock & Roll / Sports & Arts & Rock & Roll / Sport, Umetnost i Rock & Roll
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Szalai Attila

Az élet vagy a humor volt-e korábban? A tökéletlen élet eredményezte-e a nevetést, vagy lsten jókedvének, humorának köszönhetjük az életet? Esetleg egyszerre jelentek meg az univerzumban? Válaszom egyértelmű: nem tudom. Egy biztos, külön nem létezhetnek, mert nincs élet humor nélkül, és humor sincs ember nélkül. Az egyiken nevetni, a másikon szomorkodni szoktunk. A humor is, az élet is állapot. Tartalommal, hiánnyal magunk töltjük meg mindkettőt. A jó humor, az éles szatíra ...bővebben


Pár-beszédek
1.750 Ft
Fotóalbum - Képek egymás mellett / Móser Zoltán

Itt két-két képet látunk egymás mellett, s ha igaz, az album lapjait forgatva, a kép-párokat nézegetve valamilyen néma párbeszédet hallhat az albumot lapozó. Ha igaz, itt a múlt beszél a jelennel, s a múlt beszél a múlttal. A másodperc kérdez, az évtizedek válaszolnak. Kérdezek én, és válaszolok is egy-egy képpel. Van közöttük húsz-harminc-negyven évvel ezelőtti, s van amelyik csak az elmúlt hónapban készült. Különös (néma) dialógus, de ugyanakkor egyszerű is. Egyszerű, mint két kép egymás mellett. (M. Z.)


Melka Vince
1.800 Ft
Sas Péter

Melka Vince (1834-1911) Prága környékéről Erdélybe honosodott elfelejtett kolozsvári festőművész születésének 175. évfordulója alkalmából első próbálkozás élete és munkássága ez idő szerint ismerhető részének összefoglaló jellegű felvillantására. Gyakran megfordult erdélyi főúri kastélyokban, udvarházakban, egyik kedvelt témája a vadászat volt. Melka szívesen és szeretettel ábrázolta a vidéket is, a falut, az ott élő embereket, főleg a hegyvidéki parasztok hétköznapjait.


Farkasok és angyalok
1.800 Ft
Képzőművészeti tanulmányok és esszék / Ninkov K. Olga

A "Farkasok és angyalok" cím azt sugallja, hogy a könyv a XX. század 90-es évei vajdasági művészetének ikonográfiai sajátosságait foglalja össze. Az olvasónak viszont első pillanatra úgy tűnik, hogy ez a munka nem az ezredvég művészetét mutatja be. A kiadvány ugyanis egy ívet rajzol a Vajdaság egy kultikussá nőtt műve, A "Zentai csata" címú festmény keletkezésének (1896) és Ács József hagyatékának a topolyai múzeumba kerülésének (2009) 113 éves időszaka fölé. Ennek az idősíknak szerves része a 90-es évek képzőművészete, melynek gyökerei és fiatal hajtásai ugyanolyan fontosak képzőmúvészeti életünkben, minta maga a kérdéses korszak.


Sárosi Csaba
1.800 Ft
Jánó Mihály (szerk.) / Műterem

A szülőföld tájélménye hangsúlyozott motívumként jelenik meg a gyergyói születésű, Kézdivásárhelyen élő és alkotó Sárosi Csaba képzőművész grafikai lapjain és festményein. Sárosinál, akárcsak az erdélyi képzőművészek legjobbjainál, a természethez fűződő viszony megjelenési módja nem torkollik panteisztikus vagy bukolikus tájábrázolásba. Méltatói gondolati grafikáknak nevezik Sárosi alkotásait. A rajzokban a létélmény esztétikai visszatükrözése mindig súlyos gondolati tartalmat hordoz.


Fazakas Tibor
1.800 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Az op-art-ot vállalni Vasarely után, méghozzá programszerűen és végzetes meggyőződéssel, a szándékban és a cselekvésben állhatatos egyéniség sajátja – állítja Cseke Gábor erdélyi író, újságíró, aki szerint „ilyen ember az erdélyi képzőművészek társadalmában Fazakas Tibor, aki nem átallja a formák végtelenjéből a szimmetriát, a szögek, szakaszok és síkok illeszkedő rendjét, színbe és alakzatokba rendeződését előnyben részesíteni, velük saját művészi útját kikövezni”.


Köllő Margit
1.800 Ft
Lendvay Éva (szerk.) / Műterem

Köllő Margit az erdélyi magyar művészet kimagasló egyénisége. Halk, visszafogott alkat, művei ugyancsak visszafogottak, halkra hangoltak. De épp ebben a halkságukban rejlik igazi értékük. Halkra hangolja mély gondolatait, korképét – és képet ad a korról –, világlátását – látja a világot. Kifejezi sorshelyzetünket, mindezt valahol belülről, a lélek mélyéről szemlélve és a lélek mélységeivel, gazdag lelkiséggel rezdítve ki magából. Kezdetben Brassó, majd Háromszék művésze, de nem brassói-háromszéki mércével mérhető.


Bandi Kati
1.800 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

„Bandi Kati ruháiban az anyag, funkció és forma szerves egysége jut kifejezésre – írja a ma már Németországban dolgozó pályzatárs, Garda Aladár László, akit Nagy Miklós Kund idéz a Bandi Kati-művészalbumhoz írt előszavában. A szerző kiemeli a művész családi indíttatását, azt, hogy a népművészet iránt elkötelezett Bandi Dezső iparművész lányaként már otthon kapcsolatba került a művészettel, ezen belül a népművészettel, a népi iparművészetben használt anyagokkal, motívumokkal, használati tárgyakkal...bővebben


Zsigmond Márton
1.800 Ft
Túros Eszter (szerk.) / Műterem

Zsigmond Márton azon kevés jelenkori képzőművész körébe tudható, aki a monumentális művészetnek szentelte ideje és tehetsége java részét. Bár a műfaj több évezredes hagyományra tekint vissza, az utóbbi néhány évszázad, évtized, nem kedvezett népszerűségének, különösen mifelénk. Ilyen körülmények között igen nehéz dolga akadhatott annak a művésznek, aki megalkuvást nem tűrően igyekezett véghezvinni, formába önteni elképzeléseit, a monumentalitás megvalósíthatóságának mostoha feltételei között próbálta kifejezésre juttatni nemcsak a saját, hanem egész népének kisebbségi sorsából, a diktatórikus rendszerek megtapasztalásából fakadó szabadságvágyát – mindezt ráadásul úgy, hogy lehetőleg ne járjon fejvesztéssel.


Eszmény és hasonlatosság
1.800 Ft
Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára / Jánó Mihály (szerk.)

A Háromszéki Képzőművészet Évének nyilvánította Kovászna megye önkormányzata Barabás Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából a 2010-es esztendőt. Ez alkalomból számos képzőművészeti eseményt, rendezvényt szerveztek nemcsak Háromszéken, hanem Székelyföld-szerte. A Jánó Mihály művészettörténész által szerkesztett Eszmény és hasonlatosság című tanulmánykötet Barabás Miklós művészetének különböző vetületeit vizsgálják, műveinek percepcióját elemzik, illetve a forrásközlések révén újabb adatokkal szolgálnak a kutatóknak Barabás Miklós életműve tanulmányozásához, megértéséhez.


Szakadás(köz)vetítések
1.800 Ft
Irodalom és medialitás, Szöveggyűjtemény 1. / Hózsa Éva, Samu János Vilmos (szerk.)

Az irodalom és a művészetközi kommunikáció régebbi és új vizsgálódásaiból áll össze a kötet, a szerkesztés két legfontosabb szempontja a sokrétűség és a vitára ösztönzés volt. A kötet elsősorban a felsőoktatásban kíván segítséget nyújtani, ám szüntelenül átjárhatóvá is teszi az ún. tananyag határait, hiszen az itt közölt tanulmányok - a szakirodalommal együtt olvasva - lehetőséget adnak a különböző elméleti "iskolák" stratégiáinak, módszereinek, problémakeresésének és a megváltozott kultúrafogyasztás/a mediális kultúrtechnikák megértésére, valamint a globalizációs trend vonatkozásában ugyancsak átalakuló regionális vagy magánmitológiai látásmódok érvényesítésére.


Ahol nem pihen madarak szárnycsapása
1.900 Ft
Bordy Margit

A költőként és festőművészként jelentőset alkotott művésznő ebben a kötetben költőként és festőként egyaránt jelen van, legfrissebb verseskötetét nyolc festménye teszi teljessé.Részletes keresés