Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Sipos László
2.500 Ft
Józsa István (szerk.) / Műterem

A Fehér megyei Felvincen élő festő, grafikus, könyvillusztrátor, díszlet-, báb- és plakáttervező Sipos László alkotó pályája, képzőművészeti világa felöleli és ötvözi a népművészet ősi jelrendszerétől a modern reklámok formavilágáig mindazt, amit az erdélyi hagyományok megőrzése és tisztelete mellett a hétköznapi technoszféra nyújt. Gondolkodásra, sőt "ítéletmondásra" készteti és inspirálja a középkori névtelen mesterek színszimbolikája, a rajz és anatómia törvénye épp úgy, mint napjaink reklámözöne.


Sport, Művészet és Rock & Roll / Sports & Arts & Rock & Roll / Sport, Umetnost i Rock & Roll
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Szalai Attila

Az élet vagy a humor volt-e korábban? A tökéletlen élet eredményezte-e a nevetést, vagy lsten jókedvének, humorának köszönhetjük az életet? Esetleg egyszerre jelentek meg az univerzumban? Válaszom egyértelmű: nem tudom. Egy biztos, külön nem létezhetnek, mert nincs élet humor nélkül, és humor sincs ember nélkül. Az egyiken nevetni, a másikon szomorkodni szoktunk. A humor is, az élet is állapot. Tartalommal, hiánnyal magunk töltjük meg mindkettőt. A jó humor, az éles szatíra ...bővebben


Stációk
2.700 Ft
Szabó Ottó

Szabó Ottó festőművész szabad alkotótevékenységgel, szakrális és monumentális festészettel, szobrászattal, interiér és exteriér tervezéssel, klasszikus és számítógépes grafikával, könyvillusztrációkkal, tipográfiával és nyomdai előkészítéssel, művészeti és kulturális szervezőmunkával, valamint tehetséggondozással foglalkozik. Krisztus kálváriáját a szerző képzűművészeti alkotásain keresztül követhetjük nyomon.


Sz. Kovács Géza
2.500 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Sz. Kovács Géza Segesváron él. Pályája kezdetétől, az 1970-es évektől tevékenysége szervesen kapcsolódik a marosvásárhelyi művészcsoport küldetéséhez: az erdélyi magyar művészet modernné válásához. Látomásos és egyben drámai szemléletű pasztellképei, metszetei és rajzai számos magán- és közgyűjteményben megtalálhatók határon innen és túl. Művészete a székelyföldi falukép és életmódbeli változás tükrözését, ugyankkor az értékek megőrzését szolgálja.


Szabad kézzel
2.990 Ft
freehandedly / Finta József

Finta József Kossuth-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja Szabad kézzel címmel mutatja be útirajzait és építészeti grafikáit a Vigadó Galériában. A kiállításhoz kétnyelvű, 80 oldalas katalógus készült.

 


Szabadka urbanizmusa és építészete a második világháború után (1945–1975)
2.500 Ft
Lovra Éva

Lovra Éva könyve Szabadka második világháború utáni (1945–1975) városépítészetének ellentmondásos és sorsterhes világát foglalja össze. Erre az időszakra a „szocialista modernizmus” nyomta rá a bélyegét, amely a hagyományok és a korszerűsítés kereszttüzében maga is egyfajta „tűzkeresztségen” ment át. A kötetnyi terjedelmű tanulmány, amely Szabadka fő területeinek vizsgálatán és levéltári anyagokon alapszik, átfogóan körvonalazza a sajátos, de nemzetközileg is érdekes építészeti jelenséget. A vizsgált időszakban egy dinamikus és széles körű építés játszódott le, amikor megoldották a lakhatás, az alapvető kommunális infrastruktúra, valamint számos köz- és szociális létesítmény kérdését.


Szabó Gyula 1907-1972
12.000 Ft
Kubicka, Klára

Száz év telt el Szabó Gyula születése, harmincöt halála óta. A losonci festőművész személyisége, művészete máig élő legenda. Rendkívüli képzőművészeti és irodalmi életművét e monográfiában hat szakértő méltatja. Több mint kétszáz reprodukció és számos adat bizonyítja, a jeles szlovákiai magyar művész hagyatékának egyedülálló értékét.


Szabó Gyula emlékkönyv
2.700 Ft
Kulcsár Ferenc (szerk.)

A losonci születésű festő (1907-1972) születésének centenáriumára megjelent emlékkönyv az 1937-2002 között róla született írásokat tartalmazza. Szabó Gyuláról már életében legendák születtk, lenyűgöző egyéniségén túl elsősorban azért, mert mennyiségileg is hatalmas életművét valójában senki sem ismerte, így nem volt rá mód, hogy a művészeti kritika hitelesen elhelyezhesse őt az egyetemes művészettörténetben. Jelen kötet egy szinézisre törekvő nagymonográfia, mely a művészt bensőségesen s egyben a lehető legteljesebben igyekszik bemutatni.


Szakadás(köz)vetítések
1.800 Ft
Irodalom és medialitás, Szöveggyűjtemény 1. / Hózsa Éva, Samu János Vilmos (szerk.)

Az irodalom és a művészetközi kommunikáció régebbi és új vizsgálódásaiból áll össze a kötet, a szerkesztés két legfontosabb szempontja a sokrétűség és a vitára ösztönzés volt. A kötet elsősorban a felsőoktatásban kíván segítséget nyújtani, ám szüntelenül átjárhatóvá is teszi az ún. tananyag határait, hiszen az itt közölt tanulmányok - a szakirodalommal együtt olvasva - lehetőséget adnak a különböző elméleti "iskolák" stratégiáinak, módszereinek, problémakeresésének és a megváltozott kultúrafogyasztás/a mediális kultúrtechnikák megértésére, valamint a globalizációs trend vonatkozásában ugyancsak átalakuló regionális vagy magánmitológiai látásmódok érvényesítésére.


Szakrális emlékeink nyomában I.
2.800 Ft
Alsószemeréd, Felsőszemeréd, Felsőtúr, Inám, Ipolyszalka, Ipolyvarbó, Mikszáthfalva, Palást, Szalatnya, Szete, Zsély / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Egyféle barangolásra és zarándoklatra invitáljuk a kedves olvasót sorozatunk első kötetével. Az Ipoly mente tizenegy települését zárjuk be úgy, hogy elsősorban azok egyházi jellegű nevezetességeit: a települések templomait és szakrális kisemlékeit vesszük szemügyre. Éppen ezért talán több ez, mint a megszokott honismereti barangolás.


Szakrális emlékeink nyomában II.
2.800 Ft
Apátújfalu, Csáb, Drégelypalánk, Egeg, Ipolybalog, Ipolykeszi, Ipolynyék, Ipolyszakállos, Kelenye, Kéménd, Nagycsalomja / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Egyféle barangolásra és zarándoklatra invitáljuk a kedves olvasót sorozatunkmásodik kötetével is. Az Ipoly mente tizenegy települését zárjuk be úgy, hogy elsősorban azok egyházi jellegű nevezetességeit: a települések templomait és szakrális kisemlékeit vesszük szemügyre. Éppen ezért talán több ez, mint a megszokott honismereti barangolás.


Szakrális emlékeink nyomában III.
3.200 Ft
Bény, Bernecebaráti, Bori, Csalár, Garampáld, Garamkövesd, Ipolyfödémes, Ipolyszécsénke, Kemence, Kisgyarmat, Százd / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Három történelmi vármegye - Nógrád, Hont, Esztergom - tizenegy települését járjuk be újabb barangolásunk során úgy, hogy elsősorban most is a szakrális emlékeket keressük fel. Jól látható templomainkat vagy épp az elrejtett templomoromokat; becsben tartott kápolnáinkat vagy a már figyelmen kívülre került romos kicsiny szakrális tereit hitünknek. Megállunk a központi temetőkereszteknél, a forgalmas helyen emelt feszületeknél, s elzarándokolunk a régi tanyáknál, pusztáknál állított fakeresztekhez is...bővebben


Szakrális emlékeink nyomában V.
3.500 Ft
Bussa – Deménd – Haraszti – Hébec – Ipolytölgyes – Ipolyvisk – Kiskeszi – Letkés – Óvár – Rárósmúlyad – Szlovákgyarmat / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Sorozatunk ötödik kötetét veheti kezébe a kedves olvasó. Térben és időben egyaránt nagy távolságokat jártunk be, hogy újabb tizenegy település templomát, szakrális kisemlékét mutassuk be. Ami az időt illeti, az több évszázaddal mérhető. Hisz elénk tárultak a középkori templomhelyek (Óvár, Bussa) és templomromok (Ipolytölgyes, Letkés), valamint a már az Árpád-kortól a mai napig álló gyönyörű műemléktemplomok is (Hébec, Kiskeszi). De vannak a nógrádi-honti tájnak régi szerény zarándokhelyei, gyógyító forrásai, kegyhelyei, kegykápolnái is (Ipolyvisk, Hébec)...bővebben


Szakrális kisemlékeink
4.500 Ft
L. Juhász Ilona - Liszka József / Jelek a térben

Szakrális kisemlék alatt olyan vallási célzattal állított, szabadtéri objektumokat értünk, amelyek térségünkben elsősorban a katolikus valláshoz köthetők. Tipológiailag ide tartoznak a képes fák, képoszlopok, szentek szabadban álló szobrai, út menti keresztek, kápolnák, kálváriaegyüttesek stb. Egy-egy település viszonylatában az ott lakók megkülönböztetett tisztelettel viseltettek/viseltetnek irányukban, sokszor sajátos kultuszuk is kialakult (esőkérő körmenetek, közös imák stb.)...bővebben


Számítógépes grafika
3.900 Ft
Kovács D. Lehel István / Sapientia Jegyzetek

Az ember mindig is ábrázolni akarta gondolatait, hogy másoknak megmutathassa, szemléltesse, másokkal megossza ezeket. Valószínű, hogy e célból születtek meg mintegy 30 000 éve az első barlangrajzok is. A számítógépes grafika segítségével a számítógépből tudunk olyan eszközt varázsolni, amely vázlatos gondolatainkról képet tud alkotni, és ezáltal elképzeléseinket képre, képsorozatra, rajzfilmre, filmre tudja vinni. A számokkal leírt digitális modellt a számítógép „lefényképezi”, a generatív számítógépes grafika segítségével fotorealisztikus képet állít elő, amelyet megszemlélhetünk, amely alapján igényeinknek megfelelően testreszabhatjuk, megváltoztathatjuk, finomíthatjuk a modellt, majd arról újabb képet készíthetünk...bővebben


Szathmári Pap Károly
2.600 Ft
Murádin Jenő

Szathmári Pap Károly ha nem is az egyik legnagyobb, de több szempontból is egyik legérdekesebb alakja a balkáni térség művészettörténetének, mintegy összekötő kapocs a 19. század magyar és román festészete között, és fontos szerepet játszott a fotóportrézás és a fotóriport történetében. Pályája két kultúrkör határán teljesedett ki, fogékony gyermekkora, ifjúsága erdélyi szülőföldjéhez kötötték őt, hogy azután, túl a Kárpátokon, román földön teremtsen magának egzisztenciát. Nem véletlenül nevezték a román fejedelmek festőjének és fotográfusának.


Székely emlékek képekben
3.500 Ft
Lőrincz Gergely

Szeretem a színeket! Legszívesebben úgy csókolnám őket rá a felületre, hogy érző, imádkozó, mesélő nagyapa, lélekjó nagyanyó, szófogadó gyermek, szerelmes fiatal, búcsút intő falevél legyen belőlük. Azt vallom, hogy a művészet, ha nem nyereségvágyból „születik”, akkor szentség, ami nemesebbé teszi az iránta nyitva tartó szívű embert. E gondolatok jegyében ajánlom és bocsátom munkáimnak egy részét szeretettel Önök elé. Lőrincz Gergely

 


Székely Géza
2.500 Ft
Józsa István (szerk.) / Műterem

Székely Géza a virtuóz módon kidolgozott felületek esztétikai élményénél többet akar nyújtani: egy eltűnőfélben lévő tárgyi kultúra átírására és átmentésére vállalkozik anélkül, hogy a néprajzi és történelmi relikviák puszta katalógusát állítaná össze. Székely Géza tanárként dolgozik, művészete ezáltal nem válhat megközelíthetetlenül elvonttá, hiszen művészetszemléletét, technikai tudását naponta próbára kell tennie.


Székelyderzs és erődtemploma
1.500 Ft
A Világörökség részét képező, a világ legjelentősebb unitárius templomának monográfiája / Gerendás Lajos

A székelyderzsi erődtemplom a XIII-XIV. század fordulóján épült. Ezt a korai templomot a XV-XVI. század fordulóján késő gótikus stílusban átépítették, majd a szász erődtemplomok mintájára megerősítették, majd várfalat és bástyákat is építettek hozzá. A templom falán a korai magyar templomokra oly jellemző Szent László legenda képi megformálása díszíti, valamit bibliai témájú egyéb freskók. A templom birotokában sok korai kegytárgy és írásos dokumentum is található, mindezek feljogosították arra, hogy az 1999-es UNESCO határozat a Világörökség részévé nyilvánítsa.


Székelyföldi freskók a teljesség igényével
2.990 Ft
Fresken in Szeklerland mit deutscher Zusammenfassung und Bilduntertiteln - Frescos in Székely-Hungarian Churches with English summary and captions / Horváth Zoltán György / A Szent Korona öröksége

A Magyarország délkeleti sarkában található Székelyföldnek nagyrészt a XIV. és a XVI. század között, a gótika időszakában létrejött freskókincse mennyiség és minőség szerint is kiemelkedő. Egészen elképesztő ugyanis, hogy például az egymástól alig 20 kilométerre fekvő Székelykeresztúr és Székelyudvarhely között nem kevesebb, mint 8 faluban, azaz lényegében minden településen találhatók freskók! Székelyderzs, Gelence vagy éppen Bögöz falképei pedig olyan kiemelkedő alkotások, hogy azoknak még Itáliában is csodájára járnánk". Aki ismer minket, tudja, hogy ez részünkről a létező legnagyobb dicséret, aki ismeri Olaszországot, azt is tudja, hogy miért...Részletes keresés