Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Kós András
2.800 Ft
Németh Júlia / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a szobrászművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból.


Kós András életútja Sztánától Sztánáig
3.900 Ft
"Nem kell mondanom, hogy a szobrok is beszélnek..." / Sas Péter

Kós András azt vallotta, hogy a száraz tények nem alkalmasak egy ember életének tükrözésére, hanem azoknak az ember által való megélése, átélése az elsődleges. A maguk előzményeivel, következményeivel, a személyhez kötött, tehát személyes vonatkozásaival. A száraz tényeket, állapotokat ezek telítik tartalommal, általuk kelnek életre és adják az élet sajátos színét, formáját és értelmét is. Ezért is éreztem úgy, róla nem lehet csupán száraz tudományossággal szép, kerek mondatokat megfogalmazni. Törekednem kell tehát a „lélektől lélekig” kifejezéssel összefoglalható képzőművészeti ars poeticáját minél hívebben körüljárni...bővebben

 


Kós Károly képeskönyv
7.500 Ft
Sas Péter

Kós Károly művészetének, "művészeteinek" titka talán abban rejlik, hogy majd minden művészeti ágban alkotott, és ami nem művészeti jellegű feladat volt, azt művészi szinten oldotta meg. Életművének legfőbb jellemzője, hogy rátalált népére, rátalált önmagára, megtalálta célját és értelmét az életben: népe és szülőhazája, közössége szolgálatát. Irodalmi alkotásaiban, épületeiben, rajzaiban, színpadképeiben, faragásaiban adta tovább, közvetítette "Erdély soha nem hazudó köveinek" hangtalan mondandóját. A kötet színes melléklettel, rendkívül gazdag képanyaggal kíséri az olvasót Kós Károly életútján.


Kós Károly, a művészi kovácsoltvas formatervezője
2.400 Ft
Márton László / Tudomány- és technikatörténeti füzetek

Kós Károly sokoldalú alkotótevékenységéről számos tanulmány látott napvilágot. Az építész, az író, a grafikusművész, az erdélyi irodalmi élet szervezője, a politikus egyéniségét, életművét monográfia terjedelemben megírt művek teszik ismertté. Művészi kovácsoltvas formatervezői munkássága, amely építészi tevékenységének szerves részét képezi, kevésbé ismeretes. E kötet a polihisztor mérnök megvalósult terveinek tükrében formatervezői szemléletét, egyéni formanyelvét, ennek gyökereit, kialakulásának folyamatát mutatja be.


Közösség és művészet
5.400 Ft
A Korunk Galéria története 1973-1986 / Kántor Lajos - Székely Sebestyén György

A harmincöt éve alapított galériában a legkiválóbb erdélyi magyar képzőművészek állítottak ki: ennek történetét mondja el a könyv képek, dokumentumok, visszaemlékezések formájában.


Köztéri szobrok
3.900 Ft
Lipcsey György

A szép kiállítású kötetben láthatjuk Lipcsey György köztéri munkáit, és neves művészettörténészek (többek között Lóska Lajos, Győry Attila, Sinkovits Péter) méltató sorait olvashatjuk a jeles alkotóról.


Különös effektusok
3.500 Ft
Képzőművészeti írások / Bányai János

Bányai János – az Új Symposion és a Híd képzőművészeti gondolkodásának egyik tekintélyes alakítója – már a Symposion mellékleti korszakában határozott érdeklődést mutatott a vizuális kultúra témái iránt. Különös érzékenységgel reagált a kortárs elméleti irányokra (Oto Bihalji-Merin, Leonid Šejka, Igor Zidić), a művészet határait tágító alkotókra, az új figurális festés lehetőségeit kutatókra, az absztrakt művészeti mozgásokra, az izgalmas forma- és faktúrakeresésekre, a rendhagyó anyaghasználatra meg az informel gesztusaira a jugoszláv (Živojin Turinski, Leonid Šejka, Miroslav Šutej, Miodrag B. Protić, Mića Popović, Gabrijel Stupica) és a vajdasági magyar képzőművészeti szférában (Benes József, Kapitány László, Ács József, Sáfrány Imre, B. Szabó György, Hangya András), s fiatal korától az élete végéig kiemelten figyelt Maurits Ferenc művészeti útjára, festői világának kiteljesedésére. (Faragó Kornélia)


Kuti Dénes
2.500 Ft
Nagy Miklós Kund / Műterem

Kuti Dénes festőművész 2012. május 30-án tölti 60. életévét. Festészetünk élvonalának egyik legmarkánsabb, legerőteljesebb, legsajátosabb egyénisége. Közel négy évtizede lendületes, kitartó munkával, alkotói elveihez, művészi hitvallásához ragaszkodva, következetesen építi életművét, amely jelenleg több mint 3000 festményből áll össze kerek egésszé. A természetet festi, a hiperrealisták aprólékosságával, jellegzetes zöld ragyogásban mutatja fel a tájat, amelyet valamilyen meglepő ötlettel abszurd, képtelen helyzetbe hoz. Sejtelmesek, titokzatosak, szépek ezek a képek, részleteikben realisták, nézőik mégis úgy érzik, hogy nem a valós világgal találkoznak általuk.


Lipcsey György szobrok
3.500 Ft
Lipcsey György

Kötetünk Lipcsey György dunaszerdahelyi szobrászművész új bronz-sorozatát mutatja be. A bevezető tanulmány Wehner Tibor munkája, a fotókat Kanovits Gábor készítette.


Lövith Egon
2.730 Ft
Németh Júlia / Mentor Művészeti Monográfia

A neves kolozsvári festő- és szobrászművészről szóló kismonográfia.


Mágori Varga Béla
2.500 Ft
Muradin Jenő

Bár tájainkon jóformán ismeretlen a neve a 101 éves korában Brazíliában, Sao Pauló-i magányában elhunyt festő Mágori Varga Bélának (1897–1998), művészeti lexikonok számon tartják életútját és alkotásait. A magyar műkereskedelemben kétmilliós forintértéken felül kelt el legutóbb egy tájképe. Ám a szülőföldön jószerint újra föl kell fedeznünk a festőt, pályájának hozzánk fűződő részét és egyben értéktartó művészetét. Ez egyúttal kötelességünk is, mivel pályakezdésének háromszéki és csíki helyszínein maradtak meg korai, „európai” korszakának szerencsésen egyben tartott és talán legjellemzőbb művei. A kötet a Képzőművészet Éve Háromszéken, 2010 rendezvénysorozat keretében jelent meg egy csíkszeredai és egy sepsiszentgyörgyi intézmény, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a Székely Nemzeti Múzeum közös kiadásában.


Major Gizella
2.500 Ft
Márton Árpád (szerk.) / Műterem

Major Gizella (1940) Marosvásárhelyen élő grafikusművész. Mintegy negyven éve alkot, s ebben a négy évtizedben erőteljesen összegződik műfaji változatosságot felölelő munkássága, erőteljes, kísérletező művészegyénisége. Indulásakor markáns grafikusként ismerték meg, később színes grafikával foglalkozik. A grafika területén, mondhatni, mindent kipróbál, kísérletezik, saját megoldásokat fedez fel. A fehér-fekete levonatokat vegyes technikával fejleszti tovább, majd monotípiák, tusrajzok, linóleummetszetek és kollázsok következnek.


Márton Árpád
5.400 Ft
Banner Zoltán / Élet-Jelek

Nem tudom, a kötéltáncos tornász vagy művész, de azt tudom, hogy minden nagy művész kötéltáncos a szó metaforikus értelmében. Minden alkotómunka önként vállalt, gyakran mégis gyötrelmes feladat, és játék is, végtelenül komoly játék, de veszedelmes szaltó mortále is lehet... legtöbbször védőháló nélkül. Ám a közönség pontosan tudja, hogy kivel kell tartania. Ez a lelki, szellemi közösség az alkotó ember legfőbb biztonsága, védőhálója. Hiszem, hogy Márton Árpádnak Csíkszereda, Gyergyó ezt is jelenti. (Kozma Mária)


Márton Árpád
2.500 Ft
Szatmári László (szerk.) / Műterem

Márton Árpád festőművész, a környezet adta témák feldolgozásában, kolorizmusának tökéletesítésében teremtett felejthetetlent.


Márton Ferenc
7.500 Ft
Murádin Jenő - Sümegi György - Zombori István

A csíki régió három kiemelkedően jelentős 20. századi alkotója - Nagy István, Nagy Imre és Márton Ferenc - közül az utóbbi pályája maradt művészettörténeti szempontból teljesen feltáratlan. E hiány pótlására vállalkozik Sümegi György budapesti művészettörténész, dr. Zombori István szegedi múzeumigazgató és Murádin Jenő kolozsvári művészettörténész a Márton Ferencről írt, gazdagon illusztrált monográfiával.


Marx József
2.800 Ft
Jánosházy György / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a fotóművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból.


Melka Vince
1.800 Ft
Sas Péter

Melka Vince (1834-1911) Prága környékéről Erdélybe honosodott elfelejtett kolozsvári festőművész születésének 175. évfordulója alkalmából első próbálkozás élete és munkássága ez idő szerint ismerhető részének összefoglaló jellegű felvillantására. Gyakran megfordult erdélyi főúri kastélyokban, udvarházakban, egyik kedvelt témája a vadászat volt. Melka szívesen és szeretettel ábrázolta a vidéket is, a falut, az ott élő embereket, főleg a hegyvidéki parasztok hétköznapjait.


Mezei Gábor
3.200 Ft
Kernács Gabriella / Ipar- és tervezőművészek

A sorozat bemutatja az MMA Iparművészeti Tagozatának tagjait és munkásságát. Megismerhető a művészek pályaképe, művészi hitvallása, továbbá a velük készült interjúk során bepillantást nyerhetünk az alkotók életébe, műveik keletkezésének történetébe. A kismonográfiák egyben albumok is, hiszen a köteteket a legfontosabb művekről készült fotók illusztrálják. A könyvek végén lévő Függelékek pedig segítik az életutak fontos állomásainak megismerését. Mezei Gábor bútortervezőről Kernács Gabriella állított össze színvonalas kismonográfiát...

 


Miklóssy Gábor
2.800 Ft
Sümegi György / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a kortárs képzőművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból, s az album végén 40 színes kép mutatja be munkásságát. Miklóssy Gábor a Holnaposok városában, a Nyugat forradalmának időszakában, 1912. október 25-én született.


Miklóssy Gábor
3.900 Ft
Sümegi György

Igényes kivitelezésben látott napvilágot a neves festő, Miklóssy Gábor munkásságának szentelt album-monográfiánk. A Sümegi György tollából származó szakszerű, részletes értékelés után kitűnő minőségű reprodukciókon keresztül ismerkedhet az olvasó Miklóssy Gábor munkásságával.Részletes keresés