Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Harangoskönyv
3.150 Ft
Tornyok magasában Erdélyben / Kisgyörgy Zoltán

Mindennapi életünket, falvakon és városon, évszázadokon át, a harangok szava igazgatta. Így hát megszámlálhatatlan szállal kapcsolódnak mindennapjainkhoz. Jelezték-jelzik az évek múlását, óév teltét, újév kezdetét. Templomba, lélekművelésre hívják az embereket mindenütt a keresztények által lakott területeken. Közel állnak mihozzánk, emberekhez: jót, vagy éppen rosszat jelez kongásuk számunkra. 


Háromszéki útirajzok
4.900 Ft
Várallyay Réka - Péter Alpár (szerk.)

A 21. század utazója gyorsan és hatékonyan dokumentál, digitális fényképezőgépével vég nélküli fotósorozatokat kattogtatva emlékeket gyűjt. A digitális fénykép racionálisan tényszerű, rajta minden fontos és kevésbé fontos részlettel. A rajz mint az egyik legősibb és legegyszerűbb kifejezési forma egyedi módon és utánozhatatlanul képes megragadni a dolgok lelkét, összemosni idősíkokat, kiemelni vagy elhagyni részleteket stb. A fénykép dokumentál, a rajz varázsol. A fotó megragadja a pillanat szépségét, míg a rajz megőrzi az időtlenség misztériumát. Ebben a könyvben hat jeles kortárs képzőművész (Baász Orsolya, Éltes Barna, Kristó Róbert, Sipos Gaudi Tünde, Péter Alpár és Vetró Bodoni Zsuzsa) ezt az alkotói folyamatot vázolja föl, azzal a belső késztetéssel, hogy fényképeiken keresztül Háromszék lelkét megismerhesse és megismertesse.


Hazatérő képek
2.800 Ft
Barcsaytól Vinczeffyig / Kántor Lajos

Egy fél évszázados pálya műkritikusi, művészeti írói részének összefoglalását adja ez a kötet, mintegy 200 oldalon, színes és fekete-fehér reprodukciókkal kísérve (12 műmelléklet-oldalon). Jelen kötet, új szövegekkel, az egykori Korunk-munkatársak, Kassák Lajos és Moholy-Nagy László bizonyos pályaszakaszaitól, Dési Huber Istvántól és Barcsay Jenőtől ível olyan, a közelmúltban Munkácsy-díjjal kitüntetett művészekig, mint Jakobovits Miklós, Deák Ferenc vagy Vinczeffy László. Műfajilag a művészettörténeti tanulmány, műelemzés és szubjektív jegyzet rendeződik a 2004-ben Széchenyi-díjjal kitüntetett szerző szemlélete szerint logikus rendbe, a régió (Székelyföld, Mezőség - Erdély) és az egyetemesre törekvés összefüggésében.


Hunyadi Mária
2.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Hunyadi Mária textilművész 1945. július 16-án született Lupényban. Szőnyegeivel több díjat is nyert. Munkái a klasszikus szépségideál jegyében fogantak.


Ifjúságunk, Csurgó
2.490 Ft
A Csurgói Ifjúsági Művésztelep emlékezete / Farkas Zsuzsa - Szombathy Bálint

Régi vágya valósul meg ezzel a kötettel a csurgói művésztelep tagjainak. Vezetőjük, a 2006-ban elhunyt Torok Sándor így fogalmazott a harmincadik évfordulójukon: "Harminc év távlatából méltón állíthatjuk, hogy a csurgói művésztelep jelentős értékekkel gazdagította képzőművészeti kultúránkat, s hogy ennek művészettörténeti feldolgozása megérdemelne egy monográfiát," Húsz év múltán, íme, megszületett valami ehhez hasonló. Nemcsak az ő örömükre, hanem reményeink szerint mindannyiunk épülésére. 


Izsák Márton
2.730 Ft
Murádin Jenő / Mentor Művészeti Monográfia

Izsák Márton ellentmondásos személyisége volt a romániai képzőművészetnek, de mindenképpen művész a szó nemes értelmében. A szerző kellő tapintattal mutat rá erre az ellentmondásra, kihangsúlyozva mindazt, ami egy életmű megítélésben fontos lehet.


Jakobovits Márta
2.500 Ft
Németh Júlia (szerk.) / Műterem

Művészeti csemegének nevezi a Nagyváradon élő Jakobovits Márta szobrászművész alkotásait Németh Júlia művészeti szakíró. A Pallas-Akadémia Könyvkiadó népszerű Műterem-sorozata számára írt esszéjében a szobrász alkotásainak figyelemfelkeltő újszerűségére, megkapó küllemére és művészi üzenetére hívja fel a figyelmet. E művek nemcsak a kerámiában, hanem a művészetbefogadó közegben is új fejezetet nyitottak.


Jecza Péter
2.520 Ft
Szekernyés János / Mentor Művészeti Monográfia

A kiváló temesvári szobrászról írt monográfia, 42 tábla színes és fekete-fehér reprodukcióval. Jecza Péter temesvári szobrászművész a kortárs romániai szobrászművészet meghatározó egyénisége volt. Sepesiszentgyörgyön született. A kolozsvári képzőművészeti főiskola elvégzése után Temesváron telepedett le. Tanított a temesvári Egyetem Rajztanárképző Karán, majd a Műszaki Egyetemen is. 1975-től a német Ring Bildener Künstler, 2005-től a Magyar Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. Megkapta Románia Kulturális Érdemrendjének I. fokozatát.


Jelek
3.200 Ft
Lipcsey György

A Lipcsey György szobrászművész munkásságát bemutató album végigvezet bennünket az alkotói pálya eddigi állomásain, stílusain, bemutatva a legjelentősebb térplasztikákat, köztéri szobrokat. Majd elérkezünk a jelen jeleihez, a fából készült alkotásokhoz.


Juhász Árpád
3.990 Ft
(1863–1914) / Juhász Árpád

A tíz éve szünetelő képzőművészeti kismonográfia-sorozatunk most újjáéledt, hiszen a zombori származású festőművészről és a gödöllői művésztelep tagjáról, Juhász Árpádról (1863–1914) látott napvilágot ezen új kötetünk. A magyar és szerb nyelvű, színes műmellékletekkel ellátott, gazdagon illusztrált kiadvány nemcsak a Vajdaságban, hanem Magyarországon is az első ilyen publikáció. Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze most arra vállalkozott, hogy a szerteágazó szakirodalmat és az eddigi parciális kutatásokat áttekintve egy egységes képet nyújtson a művész életéről és tevékenységéről. A kötet képanyagát a könyv szerkesztője, Ninkov K. Olga művészettörténész válogatta a Szabadkai Városi Múzeum, a Zombori Városi Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum, a Budapest Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményeiből, valamint magántulajdonból. Juhász Árpád életművének megismerése nemcsak művészeti kvalitásai és néprajzi gyűjtései miatt érdemel kiemelt figyelmet, hanem helytörténeti vonatkozásai miatt is, zombori, hódsági, gödöllői, mezőkövesdi stb. kötődései révén.


Kákonyi Csilla
6.150 Ft
Banner Zoltán / Élet-Jelek

Kákonyi Csilla életművét korunk egyik legautentikusabb tanújává avatja a székelyföldi táji és társadalmi környezetbe átplántált, illetve abból sugárzó életszeretet. A szín- és formaemlékek dús vegetációja, a rembrandti feszültségű portrék, a titokzatos abszurditások megdöbbentően jelentéses esztétikai élménnyé minősítik át a drámai életérzést. Teremtés-hangulatú látomásokkal keresi azt a festői közeget, amelyben a megalázott emberi méltóságot visszahelyezheti jogaiba.


Kedei Zoltán
2.520 Ft
Nagy Miklós Kund / Mentor Művészeti Monográfia

A 75 éves marosvásárhelyi festőről szóló kismonográfia.


Keöpeczi Sebestyén József, a címerművész
2.200 Ft
Szekeres Attila István

Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) halálának félszázados évfordulójára kerül az érdeklődő kezébe e színes kiadvány. Keöpeczi Sebestyén József nevét a huszadik század Erdélyében a heraldikus szinonimájaként említették. Nem véletlenül, hisz kora legkiválóbb magyar címerfestője volt. Akad, aki méltatlanul mellőzött, tehetséges festőművészként (is) törekszik őt bemutatni. Erre semmi szükség! Festőművészünk van bőven, de címerszakértőnk kevés volt, s mindamellett, hogy Keöpeczi Sebestyén József művészettörténeti és műemlékvédelmi munkássága is számottevő, hadd kerüljön be a történelembe akként, aki volt, a legnagyobb magyar címerművészként. A Házsongárdi temető nagyjainak bemutatása során Gaál György így említi: „az utolsó nagy, európai hírű erdélyi címerfestő és heraldikus, Keöpeczi Sebestyén József ”. 


Képek, szobrok, képernyő
3.400 Ft
B. Farkas Tamás és Kernács Gabriella filmjei a Magyar Televízióban / Dvorszky Hedvig

A hatvanas–hetvenes évek magyarországi kulturális életében a festők, szobrászok, fotóművészek, és a sokféle szakmát gyakorló iparművészek műhelyeiben is éppen úgy kezdték feszegetni a 20. századi kifejezési formákhoz vezető lehetőségeket az alkotók, ahogyan azt tették a Balázs Béla Stúdió dokumentumfilmesei, vagy egyes színházi rendezők, a költők és az írók...bővebben


Képünk
2.500 Ft
Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága / Kubička Kucsera Klára (szerk.)

A szlovákiai magyar közösség képzőművészeit tömöríti a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, amely 10 éves fennállása alkalmából jubileumi kiadványban mutatkozik be alkotóikkal, s műveikkel. A kötetben a művészek szakmai életútja, kiállításaik, s munkásságuk egy-egy darabja látható-olvasható. A Társaság tíz éves tevékenységének bemutatása mellett a kiadvány végén színesben is (40 oldalon) megtekinthetjük az alkotók válogatott műveit.


Köllő Margit
1.800 Ft
Lendvay Éva (szerk.) / Műterem

Köllő Margit az erdélyi magyar művészet kimagasló egyénisége. Halk, visszafogott alkat, művei ugyancsak visszafogottak, halkra hangoltak. De épp ebben a halkságukban rejlik igazi értékük. Halkra hangolja mély gondolatait, korképét – és képet ad a korról –, világlátását – látja a világot. Kifejezi sorshelyzetünket, mindezt valahol belülről, a lélek mélyéről szemlélve és a lélek mélységeivel, gazdag lelkiséggel rezdítve ki magából. Kezdetben Brassó, majd Háromszék művésze, de nem brassói-háromszéki mércével mérhető.


Kolozsvári Puskás Sándor
5.500 Ft
Nagy Miklós Kund / Élet-Jelek

„És a jó szobrászatnak van-e receptje? – szegezi Kolozsvári Puskás Sándornak a kérdést Nagy Miklós Kund. – Ha van, mi lenne az?” Nehéz erre a válasz. Nincs egyértelmű, csalhatatlan recept, mondja a kérdezett. Inkább egy jó tanáccsal szolgál, népi eredetű, Benedek Elektől tudjuk. Mindenkinek el kell látnia magát azzal a bizonyos mesebeli kásaheggyel, és át is kell rágnia magát rajta, anélkül nem lehet semmire se jutni! Vagyis az alapokat minden mesterségben el kell sajátítani. A szobrászatban is. De csak attól még nem lesz művész valaki. Ismerni kell a mértéket, az arányokat is. Különben mindig csak unalmas, ízetlen kása jut nekünk. A remek ízeket, felséges ételeket más fogja megfőzni, más fogja élvezni. Az igazi művészet receptje valahogy így kezdődhet: Végy egy nagy adag tehetséget…


Könyv, grafika, könyvművészet Erdélyben
5.900 Ft
(1919-2011) / Szerkesztette Kántor Lajos

Az Erdélyben készült (magyar) könyv a magyar művelődéstörténet tekintélyes fejezetét képezi. Jakó Zsigmond ez irányú kutatásai összekötik a régmúltat az 1970-es évekkel, amikor a Kriterionnál ismét jelentős romániai magyar könyvműhely alakult. Kötetünk ezt az ívet rajzolja fel, az utóbbi négy évtized (1970–2010) eredményeire koncentrálva, de utalásokkal a kezdetekre, és külön tanulmányban foglalkozva (Murádin Jenő) a két világháború közötti könyvillusztrációval.


Könyvjegyek I.
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Siklódy Ferenc / Székely Könyvtár

Fele útjához érkezett a Hargita Kiadóhivatal könyvkiadási programjának száz kötetesre tervezett Székely Könyvtár nevet viselő sorozata.

2012-ben született meg az ötlet, hogy miért ne lehetne egy olyan könyvsorozat is, amelyben a székely magyar kultúra alapműveit gyűjtenék össze. Száz kötetet terveztek és most értek a feléhez, mindegyikhez Siklódy Ferenc, grafikus készített egy-egy új munkát...bővebben


Kopócs Tibor időben térben
8.200 Ft

A 70 éves Komáromban élő grafikus- és festőművész, díszlet- és jelmeztervező, lapszerkesztő munkáit bemutató művészeti album.Részletes keresés