Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Erdélyi magyar írók
1.900 Ft
Paulovics László íróportéi - Irodalmi szövegválogatás / Balázs Imre József (bevezető)

A portrékészítőnek nincs más választása, mint hogy az igazi arc megtalálását tűzze ki céljául – természetesen azét az arcét, amilyennek ő és csakis ő látja azt, akit lefest. Paulovics László is a megrajzolt erdélyi művészek, értelmiségiek igazi arcát keresi, támpontként pedig a legváltozatosabb segédeszközöket hívja segítségül. Tárgyakat és szövegeket illeszt gyakran az arcok mellé, voltaképpen az arcokba. Azt sugallja, hogy ezek az arcok elválaszthatatlanok azoktól a mondatoktól, amelyek által gyarapodott a magyar kultúra, és amelyek – Székely János szavaival szólva – hiányoznának a világból, ha ők ki nem mondták, le nem írták volna azokat. (Balázs Imre József)...bővebben


Erőtánc
5.990 Ft
Művészeti album / Dragomán György – Részegh Botond

Fordított könyv ez. Benne nem a képzőművész illusztrálja a szöveget, hanem Részegh Botond, az orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszki esetéből ihletődött Erőtánc sorozata készteti Dragomán Györgyöt öt szöveg megírására.


Esteli beszélgetések Murádin Jenővel
3.600 Ft
Szücs György

Murádin Jenő (1937) Harasztoson született. Az aranyosszéki faluban (ma Kolozs megye) apja, Murádin Lukács felekezeti, majd állami iskolai tanító volt. A család apai ágon több nemzedékre visszavezethetően örmény származású. Szamosújvárról költöztek Bonchidára, majd onnan Kolozsvárra. Felsőfokú tanulmányait 1958–1963 között a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen, illetve a Babeş–Bolyai Egyetemen, a Történelem-Filozófia Karon végezte...


Estharangok
3.990 Ft
Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival / Dsida Jenő

A kötet a neves erdélyi grafikusművészt, Deák Ferencet köszönti hetvenötödik születésnapja alkalmából. Az illusztrációk tárgya a tragikusan korán elhunyt költő, Dsida Jenő mintegy negyven vallásos témájú költeménye.


Eszmény és hasonlatosság
1.800 Ft
Tanulmányok és adatközlések Barabás Miklós születésének 200. évfordulójára / Jánó Mihály (szerk.)

A Háromszéki Képzőművészet Évének nyilvánította Kovászna megye önkormányzata Barabás Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából a 2010-es esztendőt. Ez alkalomból számos képzőművészeti eseményt, rendezvényt szerveztek nemcsak Háromszéken, hanem Székelyföld-szerte. A Jánó Mihály művészettörténész által szerkesztett Eszmény és hasonlatosság című tanulmánykötet Barabás Miklós művészetének különböző vetületeit vizsgálják, műveinek percepcióját elemzik, illetve a forrásközlések révén újabb adatokkal szolgálnak a kutatóknak Barabás Miklós életműve tanulmányozásához, megértéséhez.


Európa művészete II. rész
3.800 Ft
A reneszánsztól a posztmodernig / G. Nagy László

Folytatva az első részt, a 15. század európai művészetétől, a reneszánsz világából indulunk művészettörténeti utunkra. Az itáliai reneszánsz, a manierizmus, majd az északi reneszánsz művészete után a barokk korszakról olvashatunk. A 18. századi rokokó, majd a 19. stílusirányzatai után jutunk el a 20. század modern irányzataihoz, egészen a posztmodernig. A kötet oktatási segédanyag középiskolák számára.


Ezeregyéjszaka
2.700 Ft
Jakoby Gyula - Kulcsár Ferenc

Jakoby Gyula (1903-1985) a huszadik századi magyar- és európai – festészet kiemelkedő fenoménje volt. Kassán született, s itt élte le életét, a város peremének hányatott életű, nélkülöző, megsebzett sorsú és létében fenyegetett emberei között. Az irónia és a rajzos derű, a paródia és az allegória, a hedonista színpompa és az egzisztenciális groteszk, a metafizikai mámor és az elmesélő realizmus eszközeivel teremtett igaz képet e József Attila-i „másfajta rajról”, megörökítve vásznain az egyszerre tragikus és komikus létet, az embernek mint istenpornak és őrült sárnak az elesettségét és drámáját, a dantei értelemben vett pokolbéli-emberi színjátékot...bővebben

 


Farkasok és angyalok
1.800 Ft
Képzőművészeti tanulmányok és esszék / Ninkov K. Olga

A "Farkasok és angyalok" cím azt sugallja, hogy a könyv a XX. század 90-es évei vajdasági művészetének ikonográfiai sajátosságait foglalja össze. Az olvasónak viszont első pillanatra úgy tűnik, hogy ez a munka nem az ezredvég művészetét mutatja be. A kiadvány ugyanis egy ívet rajzol a Vajdaság egy kultikussá nőtt műve, A "Zentai csata" címú festmény keletkezésének (1896) és Ács József hagyatékának a topolyai múzeumba kerülésének (2009) 113 éves időszaka fölé. Ennek az idősíknak szerves része a 90-es évek képzőművészete, melynek gyökerei és fiatal hajtásai ugyanolyan fontosak képzőmúvészeti életünkben, minta maga a kérdéses korszak.


Fazakas Tibor
1.800 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Az op-art-ot vállalni Vasarely után, méghozzá programszerűen és végzetes meggyőződéssel, a szándékban és a cselekvésben állhatatos egyéniség sajátja – állítja Cseke Gábor erdélyi író, újságíró, aki szerint „ilyen ember az erdélyi képzőművészek társadalmában Fazakas Tibor, aki nem átallja a formák végtelenjéből a szimmetriát, a szögek, szakaszok és síkok illeszkedő rendjét, színbe és alakzatokba rendeződését előnyben részesíteni, velük saját művészi útját kikövezni”.


Fejadag
1.990 Ft
365 rajz / Könczey Elemér

Saját eszményképünkhöz képest jól sikerült karikatúrák vagyunk, hibáink, gyengeségeink megannyi poénjával, örökös harcban ezek palástolására. Egyetlen esélyünk a decens döntetlenre csak az önirónia és a humor segítségével lehetséges…Ezen az albumon nem csak nevetünk: az igazi humor mindig szomorú is, mert mindig megérezteti velünk, mennyire kicsik, jelentéktelenek, mennyire emberek vagyunk. Mindannyian olyanok is, mint ezeken a karikatúrákon: a férfi vezet, mögötte a felesége, aki a férje hátából kiálló kormánnyal vezeti őt.


Följegyzések
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Zsögödi Nagy Imre / Székely Könyvtár

Öntörvényű ember volt Nagy Imre, mindig a maga útját járta, függetlenül a körülötte zajló, folyton ellenkező végletekbe átcsapó XX. századi nagy csiricsáré zsibvásártól. És neki lett igaza, nem a különféle politikai zsibvásárosoknak. Öntörvényű volt, de sohasem önző. Mintagazdaságát is azért hozta létre éjt nappá tévő gürcöléssel, hogy egy majdani művésztelep alapjaként szolgálhasson. Nem rajta múlott, hogy ez akkor nem sikerült, a zsibvásáros kor beléköpött a levesbe.

Akinek van szeme a látáshoz, márpedig egy jó festőnek van, az írásban is izgalmas és fontos dolgokat tud elmondani. Könyve oldalain az egymást követő sorokban szemünk elé varázsolja azt, ami képein is megfog. Ahogy rajzain vonalakkal és képein színekkel mesélni volt képes, úgy szavakkal festeni is tudott. Úgy gondolom, könyve több a szokásos művész-memoároknál. A Följegyzések nemcsak a nagy festő életútjának, művészi útkeresésének érdekes részletekben bővelkedő dokumentuma, de irodalmi alkotásként is megállja a helyét. Ebben a könyvben a festő Nagy Imre íróként is bizonyított. (Molnár Vilmos)


Gaál András
7.200 Ft
Banner Zoltán / Élet-Jelek

A most induló Élet-Jelek sorozat olyan romániai magyar kortárs képzőművészek életpályáját mutatja be, akiknek alkotásai már magukon viselik egy kiteljesedett életmű stílusbeli jellegzetességeit, fő törekvéseit. Banner Zoltán művészettörténész összeállításában ismerhetjük meg Gaál András munkásságát, illetve a kötet album jellegéből adódóan munkáit is megcsodálhatjuk.


Gábor Zoltán festőművész portéja
7.690 Ft
Zágorec-Csuka Judit

Színes képzőművészeti album a lendvai születésű, Zágrábban élő magyar festő munkásságáról.


Gidófalvy Istvánné Pataky Etelka, az udvarházak festőművésznője
4.990 Ft
Újdonság
Sas Péter

Gidófalvy Istvánné Pataky Etelka (Dicsőszentmárton, 1898 - Dicsőszetmárton 1984) festőművész. Münchenben, a Fritz Berger de la Tour-nál, majd Budapesten folytatta művészeti tanulmányait. Mestere Deák Ébner Lajos volt. A nagybányai művészkolónián tanult 1924-ben. 1948-tól haláláig Marosvásárhelyen tevékenykedett. Egyéni és kollektív kiállításon szerepelt Kolozsvárott, Brassóban, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön. 1931-ben Budapesten, a Nemzeti Szalonban gyűjteményes kiállítása volt. Művei számos erdélyi múzeumban megtalálhatók.


Grafikai Szemle - III. Székelyföldi Grafikai Biennále
7.900 Ft
INTEGRUM - A teljesség kreatív erő

Engedjék meg, hogy rögtön az elején leszögezzük: a Székelyföldi Grafikai Biennále egyike a legdédelgetettebb itthoni művészeti eseményeinknek. Erre a rendezvényre csakis olyasfajta személyes érintettséggel tudunk gondolni, amilyennel - kis túlzással élve - az ember a saját gyerekére tekint. Fontos számunkra minden olyan esemény, amely a teljes Székelyföldet érinti - természetesen azok, amelyek létrejötténél bábáskodtunk -, hiszen a mindennapokban igazi többletet jelentenek közösségünknek...bővebben


Gyarmathy János
1.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Gyarmathy János, szobrász Korondi Jenő tanítványa. Művei a „lélek és a szellem bronzba hűlt kiáltása, sóhaja” – így jellemzi tömören saját alkotásait a művész. Stílusát a különböző stílusirányzatok: expresszionizmus, reneszánsz, pop art és a szürrealizmus ötvöződése teszik sajátossá, csodálatossá, megrendítővé. A könyv előszavát Nagy Miklós Kund írta.


Gyermekkorom faluja
3.900 Ft
Forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből / Bellon Tibor (szerk.)

Gönczi Jánosból a képek elemi erővel törtek elő. Mindenre pontosan emlékezett. Oda tette őket, ahol a valóságban is voltak. Mindennek megvolt a maga helye, csak meg kellett festeni. Már apró gyerekkorában nagyon jó megfigyelő volt, pontosan számon tartotta, mi hol van. Ma is emlékszik minden házra, hogy miképpen nézett ki, hol volt körte- vagy szilvafa az udvaron, az emberek milyen ruhában jártak, milyen volt a tartásuk, ha munkában voltak, ha egymással beszélgettek


Gyimes
4.200 Ft
50 rajz - Erdélyi látképek 4. - 1970–2005 / Wagner Péter

„Wagner Pétert az a hátizsákos hullám hozta Erdélybe az 1960-70-es években, amely nagyon sok fiatalt vonzott erre Magyarországról. Csakhogy míg sokan nem is jöttek többé errefelé, Wagner Péter tarisznyájában ennél sokkal több volt: õ ugyanis tanulni jött ide, és úgy láttatja velünk szülőföldünket, ahogyan sokszor a rohanó autóból mi sem látjuk. Wagner Péter ugyanis faluról falura, városról városra járva felmegy egy-egy dombtetőre, ahonnan úgy szemléli a tájat, hogy tudja: szépet talál.” (H. Szabó Gyula)


Gyökerek
2.940 Ft
Miklosovits László

Miklosovits László a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban Ujváry Lajos festőművész tanítványaként tanult. Kép- és tervezőgrafikusként egyaránt tevékenykedik, könyvtervező és illusztrátor.


Haller József
2.500 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a kortárs képzőművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból, s az album végén 40 színes kép mutatja be munkásságát.Részletes keresés