Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


„…író leszek, semmi más…”
3.000 Ft
Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben / Hansági Ágnes – Hermann Zoltán (szerk.) / Tempevölgy könyvek

A kötet a 2014. december 5–6-án, Balatonfüreden megrendezett, a reneszánszát élő Jókai-kutatás új eredményei számára fórumot teremtő, 2004-ben indított konferencia-sorozat és tudományos tanácskozás 3. állomásán elhangzott előadásokat közli. A tanulmányok egy része olyan műfajokat (dráma, novella, verses epika) állít fókuszba, amelyek eddig szinte egyáltalán nem kaptak figyelmet, másik csoportja pedig olyan szövegekkel foglalkozik, amelyek mindeddig kívül estek a kritika figyelmén. A harmadik szövegcsoportban közölt tanulmányok a legolvasottabb, a leginkább kanonizált regények közé tartozó szövegek radikálisan új szempontú, a mai olvasót is megszólítani képes értelmezését kínálják....bővebben


Zrínyi és Erdély
1.200 Ft
A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel / Nagy Levente / Irodalomtörténeti füzetek

Zrínyi Miklós erdélyi politikai kapcsolatait, műveinek erdélyi percepciótörténetét vizsgálja a szerző e magas tudományos színvonalú, számos ismeretlen kéziratos forrást is felhasználó kötetében. Nyomon követhetjük Zrínyi részvételét az 1644. évi hadjáratban, képet kaphatunk a nádorválasztási küzdelmek hátteréről, Várad 1660-as ostromáról és az 1662-es országgyűlésről, melyen Zrínyi meghatározó szerepet játszott. A második fejezetben a szerző részletesen bemutatja, hogy Zrínyi eszméi hogyan hatottak az erdélyi köznemesi értelmiségi réteg (Pápai Páriz Ferenc, Vitnyédi István, Klobusitzky András és mások) gondolkodásmódjára és műveire, majd az utolsó fejezetben azt vizsgálja, hogy a Zrínyi-hagyomány hogyan élt tovább Erdélyben. A kötetet bő jegyzetanyag és névmutató teszi teljessé.


Zeng a magosság
2.900 Ft
In memoriam Tamási Áron / Tamás Menyhért (szerk.) / In memoriam

Az In memoriam  sorozat célja és rendeltetése, hogy elsősorban a 20. századi magyar irodalom jelentős alkotóinak és immár klasszikus értékű életműveiknek a bemutatását szolgálja az egyes írók munkáival, világával, szellemi sorsával foglalkozó esszék, tanulmányok, kritikák, levelek, személyes jellegű dokumentációk stb. felhasználásával. A sorozat köteteit tehát úgy is lehetne jellemezni, mint olyan monográfiát, amelynek többtucatnyi szerzője van: az író korának és utókorának irodalmi köztudata, esetenként 60-70 különböző szerző változatos műfajú írásainak a tükrében.

40 éve halt meg Tamási Áron, de olvasói azóta sem felejtették el. Életművéről Ágh Istvántól Németh Lászlón át Rónay Györgyig a magyar irodalmi élet múltbeli és jelenkori kiválóságai elemzik sok más kitűnő szerző mellett klasszikus értékű életművét.


Zalabai Zsigmond
1.200 Ft
1948-2003 / Filep Tamás Gusztáv / Műhely (Nap)

Zalabai Zsigmond (Ipolypásztó, 1948. január 29. – Somorja, 2003. december 26.) kritikus, irodalomtörténész, egyetemi oktató. Ötvenötéves korában, 2003. decemberében hunyt el Zalabai Zsigmond. A kismonográfia az 1998-ban megjelent kiadvány bővített változata, tudomásul véve Zalabai pályájának lezárult voltát, figyelembe véve utolsó öt évének munkáit, s egyúttal életéről az első mérleget megvonva.


Wass Albert erdélyi korszaka
3.150 Ft
1923-1944 / Balázs Ildikó

Átfogó, igényes, az első szövegcentrikus elemző tanulmány a magyar irodalmi kánonban helyet kereső és követelő szerző erdélyi korszakáról.


Vonzásterek
2.800 Ft
Fónod Zoltán

Vegyes műfajú írások (kritika, napló, levél, interjú) gyűjteménye a jelen kötet, melyben Fónod Zoltán részben korábban már publikált írásait tartalmazza.A Vonzásterek az 1945 utáni szlovákiai magyar irodalom két jeles épviselője, Dobos László és Tőzsér Árpád életművének elemzésével indul, ezt követi a magyarországi szimbolizmust, valmint Ady Endre költészetét áttekintő tanulmánya és a Van magyar feltámadás, lesz magyar újjászületés! című ankét az 1956-os magyar forradalomról...bővebben


Vízjelek
1.600 Ft
N. Tóth Anikó / Kaleidoszkóp Könyvek

Az itt következő szövegek az elmúlt kilenc évem vízjelei. A huszadik-huszonegyedik századi irodalmi témaválasztást szenvedélyes érdeklődésem, személyes érintettségem mellett különböző felkérések határozták meg. A vállalkozás öröme és a megfelelés szelíd kényszere hajtott tehát írás közben. A sokféleség kezdetben kissé megnehezítette e kötet összeállítását, a keletkezés időrendjét mint kézenfekvő rendezőelvet viszont unalmasnak találtam, A szövegek aztán – nem kis meglepetésemre – egyszer csak elindultak egymás felé, hogy sajátos párokat alkossanak. Szövegek párban – ez akár alcíme is lehetne a könyvnek. (A szerző)...bővebben


Visszatekintés
1.500 Ft
Válogatott cikkek, kritikák, vallomások, tanulmányok / Fukári Valéria / Kaleidoszkóp Könyvek

Fukári Valéria (1934, Pozsonypüspöki) filológus, irodalomkritikus, szerkesztő, művelődéstörténész. Kritikáiban, tanulmányaiban a kisebbségi magyar, valamint a szlovák és a cseh irodalom alkotásaival és kölcsönhatásaival foglalkozik, érdeklődése kiterjed a képzőművészettől a családkutatáson át a helytörténet számos területére. Visszatekintés című kötete több mint negyven év terméséből válogat.


Visszalapozások
1.800 Ft
Zeman László

A szerző a szlovákiai magyar tudományos élet egyik doyenje, generációkat tanított és nevelt az egyetemen. Könyve válogatott tanulmányokat és ismertetéseket közöl irodalmi, irodalomtudományi témákban, illetve reflektál egy-egy szlovákiai magyar vonatkozású kiadványra. A Visszalapozások sorrendben első két tanulmánya – írja Zeman – „A líra vonzatai mint bevezető a teoretikus tájékozódást és a verses forma mibenlétét vázolja, František Miko stílusfelfogását követőleg, kialakítva terminológiai szedetét. Az Epikai összetevő a lírában és a fordíthatóság kérdéseként átvétellel együtt megadják a továbbiakban tárgyaltaknak premisszáit.”


Világirodalmi kontúr
500 Ft
Esszék, tanulmányok / Csányi Erzsébet / Iskolakultúra-könyvek

Csányi Erzsébet ezzel a könyvével az irodalom természetrajzának fontos, meghatározó vonulatai mellett haladva helyezkedik az értelmező, illetve átértelmező gondolkodó pozíciójába. Megkérdőjelezhetetlen módon jut el például Boccacciótól kiindulva alig egy, vagy másfél könyvoldalon annak bizonyításáig, hogy az irodalom lényegében nem egyéb, mint halandzsa, jó értelemben, hadd ne mondjam, posztmodern értelemben vett halandzsa. Az újraolvasás mikéntjéről és miértjéről egyaránt vallomást tevő szövegek érdekes módon nem arról beszélnek...bővebben


Viharok
2.600 Ft
1956-os irodalom a Korunkban / Balázs Imre József (szerk.)

Kevesen vannak, akik előre tudják: holnap forradalom lesz. Aztán egyszer csak ott vannak a közepében. És mit tesz vajon az, aki ott találja magát? Szabadjára engedi az ösztöneit? Korlátozza magát? Higgadt marad? Félrehúzódik a sodrás elől? Mire terveket szőhetne egy újabb szabályrendszerről, a saját életéről, már vége is az egésznek. A forradalom másnaposssága - amikor hirtelen rendkívül sebezhetővé válik az ember. Történeteket kezd hallani önmagáról: miket csinált akkor. Magára ismer vajon ezekben a történetekben?


Veszedelmekről álmodom
4.990 Ft
Ferenczes István

E mozgalmas, prózai vallomásokkal és kordokumetumok segítségével megírt könyv századokra visszanyúló család- és falutörténeteken keresztül mutatja be a székelység évszázadainak viharos történetét. Az időben lassan felbomló, egykori rendtartó, önellátó és önigazgató falu, s a székely menekülés (Mádéfalva), valamint a szétszóratás históriáját. A lélek örökké fel-felbukkanó "Siculicidiumait"...

 


Verstörténések
2.800 Ft
Verselemzések, líratanulmányok és -kritikák / Harkai Vass Éva

Tanulmánykötetében Harkai Vass Éva nagyfokú szenzibilitással olvassa és értelmezi a kortárs magyar líra alkotásait. Vizsgálata tudományos eszközökkel készül: poétikai, verstani-metrikai, műfajelméleti kérdéseket tárgyal. A verseket elemeire bontja, egy-egy motívumukat felnagyítja, majd új megvilágításba helyezve konstruálja meg jelentésmezejüket.Nem magyarázza a verset, hanem megmutatja alkotóelemeit, szétszerel és újból összerak, eljárása nemcsak tanulmányírói hozzáállását jellemzi, hanem az ezredvégi költészet jellegzetes posztmodern poétikai folyamataira világít rá. Olvas, elemez, értelmez - ugyanakkor értékel is, értékelő szempontja vers- és témaválasztásában mutatkozik meg. Egy-egy költői életmű tartalmi újításait és poétikai elmozdulásait egyaránt érzékeli. A versesköteteket nem elszigetelten veszi szemügyre, tanulmányainak többségében felfedezhető az összehasonlító jelleg, ami átjárhatóságot biztosít idők és terek között, szövegek párbeszédén alapul, az ily módon megmutatott versek egy egész időszak irodalmi tendenciáinak alakulását is kirajzolják.


Vathy Zsuzsa
3.400 Ft
Ekler Andrea / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia Közelképek írókról című kismonográfia-sorozatának kötete. Sorozatszerkesztő Ács Margit. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A könyvekben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap. Vathy Zsuzsa íróról Ekler Andrea irodalomtörténész, kritikus írt pályaösszegzést.


Vas István
3.400 Ft
Sturm László / Közelképek írókról

„… nála ötvöződik szerves egységgé a magyar nemzeti hagyomány, a világirodalmi klasszikus távlat és mindaz, amit az avantgárd törekvésekből a logikus elme hasznosítani tud.” Hegedűs Géza

A Magyar Művészeti Akadémia Közelképek írókról című kismonográfia-sorozatának kötete Vas István (1910–1991) költővel foglalkozik. Sorozatszerkesztő Ács Margit. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A könyvekben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap. Vas István életművét Sturm László irodalomtörténész, egyetemi tanár, dolgozta fel.


Vári Fábián László
3.400 Ft
Papp Endre / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia Közelképek írókról című kismonográfia-sorozatának következő kötete. Sorozatszerkesztő Ács Margit. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A könyvekben válogatott bibliográfia és másfél íves képmelléklet is helyet kap. Vári Fábián László kárpátaljai költőről, íróról Papp Endre írt bemutatást.


Vámbéry antológia 2011
1.500 Ft
Hodossy Gyula (szerk.) / Vámbéry Antológia

A „fekete könyvként” ismert Vámbéry Antológiák sorozat 13. darabja.

1998-ban, tizenhárom évvel ezelőtt nyílt meg Dunaszerdahelyen a Vámbéry Irodalmi Kávéház; azóta már megértek egy ezredfordulót. Eme antológiák „küldetése" az évek során változatlan maradt: a Vámbéry-estek „pódiumára" fellépő írók, költők, történészek, néprajzkutatók, irodalomkritikusok, folyóirat-szerkesztők műveiből nyújt ízelítőt irodalomból, tudományból, művészetekből – ki-ki a sajátjáéból téve hozzá értékeit a kultúra egészéhez.


Vámbéry Antológia 2010
1.500 Ft
Hodossy Gyula (szerk.) / Vámbéry Antológia

A Vámbéry Irodalmi Kávéház a tizenkettedik születésnapját ünnepli, s ez egyben azt is jelenti, hogy a „fekete könyvként” köztudatba került Vámbéry Antológiák sora is a tizenkettedikkel folytatódik. 1998-ban, a KÁVÉHÁZ megnyitásakor azt ígértük, hogy az írók, költők, szerkesztők, könyvkiadók, irodalmi folyóiratok, zenészek, történészek, előadó művészek, néprajzkutatók, művelődéstörténészek SZIGETE lesz – s ígéretünket tizenkét éven át valóra is váltottuk: azóta a Vámbéry-estek százain léptek a Kávéház „pódiumára” a kultúra „napszámosai”, hogy ízelítőt adjanak irodalomból, tudományból, művészetekből – ki-ki a sajátjáéból téve hozzá értékeit a „nagy egészhez”. Mostani, tizenkettedik antológiánk a Kávéház utóbbi évi vendégeinek munkáiból ad közre egy csokorra valót.


Vámbéry Antológia 2008
1.900 Ft
Hodossy Gyula (szerk.) / Vámbéry Antológia

Vámbéry Irodalmi Kávéház immár a jubileumi, tizedik születésnapját ünnepli: "1998. július 9-e kedves és - reményeink szerint - jeles dátuma lesz a szlovákiai magyar kultúrának: e napon nyílott meg a KÁVÉHÁZ, az írók, költők, szerkesztők, könyvkiadók és olvasók SZIGETE" - írtuk a Vámbéry Antológia '99 hátsó fedelére, ígéretet téve, hogy e "fekete könyvek" évente az olvasók kezébe kerülnek - rendre a születésnap ünnepén. Azóta a Vámbéry-estek százain megszámlálhatatlan író, költő, néprajzkutató, irodalomtörténész, tanár,orvos, karnagy, történész, zenész, előadóművész lépett a Kávéház "pódiumára", hogy ízelítőt adjanak irodalomból, tudományból, mivészetekből - mindenki a sajátjáéból téve hozzá értékeit a "nagy egészhez". E tizedik születésnapon a Lilium Aurum, a Vámbéry Irodalmi Kávéház "szülője" s a Vámbéry Polgári Társulás, a Kávéház "istápolója" csak egy dolgot óhajt, jelesen azt, hogy ezen rendhagyó "irodalmi folyóirat" kapcsán az olvasóban kimondatlanul is megszülessen a "szállóige" : Ha nem lenne, már hiányozna!


Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014)
3.990 Ft
Gerold László

A vajdasági magyar irodalom íróinak/költőinek munkásságát, illetve intézményes formáit kötetbe gyűjtő lexikon, a 2001-ben megjelent Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon aktualizált, bővített kiadása.Részletes keresés