Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Magyar athenas
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Bod Péter válogatott művei / Bod Péter / Magyar Hírmondó

Az első magyar nyelvű irodalmi lexikon, a Magyar Athenas több mint kétszáz esztendeje, először és utoljára 1767-ben jelent meg. Annak ellenére maradt el az újabb kiadása, hogy irodalomtudományunk alapművének számit mindmáig. Az utókor mostohán bánt a tudós erdélyi író más írásaival is. Alig van munkáinak újabb kiadása, s ha van, a széles olvasóközönség számára szinte hozzáférhetetlen...


Létünk 2014/1
500 Ft
Bence Erika (felelős szerk.)

A társadalmi, tudományos és kulturális folyóirat 2014/1-es számának négy rovatában tanulmányokat olvashatunk a jog, az irodalomelmélet és -történet, a kutatástörténet, a filozófia, a pedagógia, a történelem és az építészet területeiről. Az ötödik rovatban pedig könyvismertetőket, kritikákat és egy konferenciabeszámolót. A szóban forgó szám melléklettel jelent meg, melyben a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett 2013. évi A magyar tudomány ünnepe a Vajdaságban esszé- és tanulmánypályázat egyetemista kategória díјnyertes munkái kaptak helyet.


Világirodalmi kontúr
500 Ft
Esszék, tanulmányok / Csányi Erzsébet / Iskolakultúra-könyvek

Csányi Erzsébet ezzel a könyvével az irodalom természetrajzának fontos, meghatározó vonulatai mellett haladva helyezkedik az értelmező, illetve átértelmező gondolkodó pozíciójába. Megkérdőjelezhetetlen módon jut el például Boccacciótól kiindulva alig egy, vagy másfél könyvoldalon annak bizonyításáig, hogy az irodalom lényegében nem egyéb, mint halandzsa, jó értelemben, hadd ne mondjam, posztmodern értelemben vett halandzsa. Az újraolvasás mikéntjéről és miértjéről egyaránt vallomást tevő szövegek érdekes módon nem arról beszélnek...bővebben


Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben
500 Ft
Bírálatok, szövegértelmezések / Harkai Vass Éva

Harkai Vass Éva, akit szépíróként is számon tartunk, évtizedek óta rendszeresen tesz közzé kritikákat és tanulmányokat a kortárs magyar irodalomról, több műfajban is gondolkodva, minden bizonnyal írói működésének tapasztalatait is felhasználva.

A szakmai tudás legitimáló ereje az alkotói életművek és biográfiák aprólékos ismeretében, tematikus-motivikus körök belátásában, a sokféleségből való könnyed szemezgetésben, költői szemléletek és nyelvek alakulásának több évtizedes követésében, a változások mélyreható érzékelésében is megmutatkozik...bővebben

 


Ezredvégi megálló
500 Ft
Műhelytanulmányok, kritikák / Harkai Vass Éva

Harkai Vass Éva nem tartozik azok a szerzők közé, akiknek írásaival lépten-nyomon találkozunk a lapokban és folyóiratokban. Irodalomtörténész, s szakmájánál fogva figyelemmel kíséri a magyarországi és a vajdasági magyar irodalom legújabb történéseit, emellett költészettel, prózaírással is foglalkozik. Mégis, vagy talán éppen ennek a hármasságnak az egymásrahatása következtében viszonylag szűkszavú alkotó. Az Ezredvégi megálló című kötetébe felvett közel negyven írása, egy évtized termését reprezentálja, s egyben egy többé-kevésbé egyenes vonalú fejlődési sort is fölvázol.  A szakmai komolyságból azonban egyetlen pillanatra sem enged, ha kritikát ír, mindig egy kicsit közelebb marad a tanulmányhoz, mint hogy az esszé irányába kanyarodjék. Megszólalásában mindig mértéktartó, bár soha nem cseverészik, de nem is tudálékoskodik...bővebben

 


A jugoszláviai magyar irodalom 1998-1999. évi bibliográfiája
500 Ft
Ispánovics Csapó Julianna / Bibliográfiai Füzetek

A jugoszláviai magyar irodalom 1998-1999. évi bibliográfiája 36 lap, folyóirat, évkönyv, naptár, melléklet anyagát és a tárgyidőszakban megjelent könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza. A bibliográfia anyagának közlésében (a magyar irodalomtörténeti bibliográfiák hagyományának megfelelően) követi az előző évek tematikus, tárgykörök szerinti felosztását.

A cikkek és könyvek bibliográfiai leírása az ISBD nemzetközi szabvány szerint készült. Az évszám és az évfolyam a szerkezeti egyszerűsítés és ésszerűsítés következményeként a feldolgozott lapok és folyóiratok jegyzékében van feltüntetve...bővebben

 


A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája
500 Ft
Csapó Julianna / Bibliográfiai Füzetek

A jugoszláviai magyar irodalom 1994. évi bibliográfiája 27 lap, folyóirat, évkönyv, naptár, melléklet anyagát és a tárgyévben megjelent könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza. A bibliográfia anyagának közlésében (a magyar irodalomtörténeti bibliográfiák hagyományának megfelelően) követi az előző évek tematikus, tárgykörök szerinti felosztását. A cikkek és könyvek bibliográfiai leírása az ISBD nemzetközi szabvány szerint készült. Az évszám és az évfolyam a szerkezeti egyszerűsítés és ésszerűsítés következményeként a feldolgozott lapok és folyóiratok jegyzékében van feltüntetve...bővebben

 


A magyar szecessziós dráma stílusa
680 Ft
Sájter Lujza / Erdélyi Tudományos Füzetek

A szecesszió az európai modernség három nagy korszakából a másodikban foglal helyet, amely a kilencvenes években kezdődik és az első világháborúig tart. Köztes jellegű, átmeneti korszak, amelyre a mimetikus hagyomány áttörése, a művészi gondolat önérvényesítése jellemző. Ez pedig sajátos nyelvet, a tartalmi és formai törvényszerűségek sajátos szerveződését jelenti. Hogy mindez irodalmi műben hogyan ölt testet, azt a könyv első részét kitevő elméleti megalapozás után a második részben három drámai mű: Szomory Dezső Péntek este című egyfelvonásosa, Molnár Ferenc A testőr című drámája és Babits Mihály A második ének című mesedrámája stilisztikai elemzésén át kerül elénk.


A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában
800 Ft
Ajtay-Horváth Magda / Erdélyi Tudományos Füzetek

A szerző ebben a munkájában a szecesszió stílusjegyeit vizsgálja a 19. század második felében, valamint a századfordulón keletkezett eredeti angol nyelvű és magyar nyelvű irodalmi szövegekben. A vizsgált időszakból huszonegy magyar és nyolc angol író műveit, illetve azok stílussajátosságait elemzi az összehasonlító stilisztika módszerével...bővebben


Dialógus és retorika
800 Ft
A III. Hermész táborban elhangzott előadások (Torockó, 1999. augusztus 25-27.) / Orbán Gyöngyi (összeáll.) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Az a kulturális paradigmaváltás, amelynek "áldásait" és hátrányait nap mint nap tapasztaljuk (gondoljunk itt csak az audiovizuális eszközökre, a világháló lehetőségeire), legalább olyan mértékben felforgatta az embernek az irodalomhoz, a művészetekhez, a kultúrához - és nem utolsósorban önmagához - való viszonyát, mint annak idején a könyvnyomtatás feltalálása. Az olvasás ma már nem azt a helyet foglalja el az ember életében, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és ez sokakat rémülettel tölt el. Mi lesz, ha a film, a televízió, a százféle csatornán át áramló új hangzásvilág kiszorítja az ember életéből a könyvet, az olvasást? 


Levevék fejemről Múzsák sisakomat
800 Ft
Barcsay Ábrahám költészete / Egyed Emese / Erdélyi Tudományos Füzetek

"Világ golyóbisát markomba forgattam... Poklokig szállottam Márs biztatására... Levevék fejemről Múzsák sisakomat és kezembe nyújták szomorú lantomat... Hol van a Szabadság, hol lesz maradása?... Végre mi lesz Álmus vitéz fiaibúl?... Verseim nem egyébből állanak, mint barátaimhoz írott levelekből... Jóllehet úgyis esméretlen leszek, mindazáltal mostani világban mégis nagyobb homályban szeretnék rejtezni... 


Hagyománytörténés
890 Ft
A 'szlovákiai magyar' líra paradigmái 1989-2006 / H. Nagy Péter

A "szlovákiai magyar líra" paradigmái 1989-2006. A Szlovákiában íródó magyar irodalom H. Nagy Péter dolgozata által új megvilágításba kerül, új szempontok, új észrevételek hangoznak el, amelyek nyomán árnyaltabbá és izgalmasabbá válhatnak eddigi elgondolásaink a téma kapcsán. Olyan szakmai tudással szembesülhet az olvasó, amely összetett látásmódot eredményez, ismeretet nyújt és elgondolkodtat. Bevezetés és egyúttal összefoglalás, az elmúlt másfél évtized költészeti folyamatainak dokumentuma. Alapvető, vitaképes munka, becsületes olvasás eredménye. 


Monoszlóy Dezső
950 Ft
Vajda Barnabás / Műhely (Nap)

Az egyetemi oktatóként is tevékenykedő irodalomkritikus szerző kiváló költő, prózaíró, Monoszlóy rendkívül változatos életútját tárja a nagyközönség elé. Mindezt mélyreható és frappáns műelemzések által is teszi.


Rákos Péter (1925-2002)
950 Ft
Filep Tamás Gusztáv - G. Kovács László / Műhely (Nap)

A Rákos-monográfia a magyar kultúra önkéntes prágai nagykövetének állít emléket, aki tanárként, irodalomtörténészként, tudósként egyaránt köztiszteletnek, megbecsülésnek örvendett, s évtizedeken át munkálkodott a hungarológiai képzés és a magyar kultúra számos területén.


Dosztojevszkij szelleme
1.200 Ft   960 Ft
-20%
Sáfrány Attila / Altus3

Sáfrány Attila Dosztojevszkij regényéből, A Karamazov testvérekből kiindulva, és annak összegző nagyfejezetére, A nagy inkvizítor legendájára összpontosítva ad kitűnő elemzést - a várakozással szemben nem a regényről, hanem a világról, miközben műfajt is vált, folyton kételkedő világfaggatása során a tanulmány eszköztárát az esszé kísérleti módszereivel teljesíti ki. A regényt nem irodalmi műként, nyelvi-művészeti tárgyiasulásként olvassa, és nem is ilyen szempontból tárgyalja. Dosztojevszkij alkotói zsenialitása mögött egy, az író korában működő világrend ábrázolási kísérletét fedezi fel, és ezt a világrendet veti vizsgálat alá.


Kihez vagy mihez hű?
1.200 Ft   960 Ft
-20%
Tanácskozás fordításról, ferdítésről és nem fordításról - Kosztolányi szellemében / Ágoston Pribilla Valéria, Hicsik Dóra, Hózsa Éva (szerk.)

A Kosztolányi-életműhöz kötődő, új kérdésirányokat is felvető fordításkonferencia körüljárja a témához kötődő legfontosabb kérdések mindegyikét: Lefordítható-e a mű? Mi érdekel egy idegen közeget egy másik irodalomból? Mi befolyásolja egy mű befogadástörténetét? A tartalom vagy a forma az elsődleges? Mennyiben kell ragaszkodni az eredetihez? A fordító szerzőtárs vagy közvetítő? (Dr. Katona Edit)


Meseirodalmunk fája
980 Ft
A XX. század utolsó évtizedének szlovákiai magyar prózai mesetermése / Kozsár Zsuzsanna

A szerző tanulmánykötetében a 20. század végi felvidéki gyermekirodalomról ír ,amelynek jelentős hányada az AB-Art Kiadónál jelent meg. Kozsár Zsuzsanna könyve szűkebb körre, a gyermekirodalomra fókuszál. Egész pontosan arra tesz ígéretet alcímével, hogy a 20. század utolsó évtizedének szlovákiai magyar prózai mesetermését bemutassa. Kozsár szövegeinek hangneme közvetlen, játékos. Az elemzett huszonhét meséskönyvet elhelyezi egy képzeletbeli, a kötetben rajz formájában megjelenített fán, melyen a gyümölcsök helyét a gyermekkönyvek töltik be.


A bevégezhetetlen feladat
990 Ft
Németh Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerző a szlovákiai magyar irodalommal kapcsolatos kételyeivel a legtágabb intertextuális horizontokra irányítja az olvasó figyelmét. Vitatott témái az irodalomtudománynak, hogy vannak-e nemzeti irodalmak, van-e határon túli magyar irodalom, illetve vannak-e sajátosságok, melyek alapján részek különböztethetők meg az egészben. Németh Zoltán kötetének alcíme is (Bevezetés a szlovákiai magyar irodalom olvasásába) már előre vetíti a könyv első négy tanulmányának tematikáját: a szlovákiai magyar irodalom terminus technicusának lehetséges értelmezései, az identitás és a kánon kérdésköre, valamint a felvidéki irodalomkritika és a fiatal kritikusgeneráció feladatai.


A kutya fája
990 Ft
Grendel Lajos / Kaleidoszkóp Könyvek

A rendkívül termékeny Kossuth-díjas prózaíró ezúttal szépprózájához méltó irodalmi kisesszékkel, szellemes impressziókkal lepi meg olvasóit. A kutya fája című könyve három publicisztikai „sorozatát" adja közre. Az első egy napilap havonta jelentkező könyves mellékletében jelent meg tíz folytatásban, a második egy hetilap állandó jegyzeteként egy éven át, a harmadik egy folyóiratban, havi rendszerességgel, tizenkétszer. S noha e sorozatok nyilvánvalóan más-más célt szolgáltak és eltérő célközönségnek szóltak, közös vonásuk, hogy élvezetesen, szórakoztatva és nagyon okosan beszélnek irodalomról és kultúráról, közéletről és napi politikáról, hagyományról és fejlődésről, nemzetről és egyetemességről.


Ami marad
990 Ft
Mizser Attila / Kaleidoszkóp Könyvek

Mizser Attila (Losonc, 1975. január 26. – ) felvidéki magyar író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő. Szépirodalmi munkái, tanulmányai, kritikái 1994-től jelennek meg folyóiratokban, antológiákban. Tagja a József Attila Körnek, a Szépírók Társaságának, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. Esszé- és recenziókötet.Részletes keresés