Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


"Szimat és ízlés"
1.900 Ft
A Nyugat magyar irodalomtörténeti hagyományképe 1908-1914 / Schiller Erzsébet
Elemzések a Nyugat című folyóiratban megjelent irodalomtörténeti írásokról. bővebben

A Gerard írójáról
2.300 Ft
ÚJRAOLVASVA ÉS EMLÉKEZVE A SZÁZ ÉVE SZÜLETETT HERCEG JÁNOSRA / Pomogáts Béla - Lovas Ildikó - Toldi Éva - Németh István - Balogh István - Utasi Csaba - Gobby Fehér Gyula

A vajdasági magyar irodalom idén emlékezik meg jelentős alakja, Herceg János születésének századik évfordulójáról. Ebből az alkalomból az irodalomtörténészek mai szemmel olvasták újra regényeit, novella- és esszéköteteit, gazdag publicisztikáját, az írótársak pedig írói-emberi alakját elevenítik föl a kötetben.


A befogadás rétegei
1.800 Ft
Boka László / Ariadné könyvek

Boka László a fiatal irodalomtörténész és elméletíró generáció egyik legjelentősebb képviselője, kutatási területe a kánonelmélet, illetve a második világháború utáni erdélyi magyar irodalom. Kötetének vezérfonala a különféle kánonkoncepciók összevetése az irodalom gyakorlatával: annak vizsgálata, hogy különböző szerzők életműve milyen módon, milyen olvasatok mentén épül be az irodalmi hagyományba.


A bevégezhetetlen feladat
990 Ft
Németh Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerző a szlovákiai magyar irodalommal kapcsolatos kételyeivel a legtágabb intertextuális horizontokra irányítja az olvasó figyelmét. Vitatott témái az irodalomtudománynak, hogy vannak-e nemzeti irodalmak, van-e határon túli magyar irodalom, illetve vannak-e sajátosságok, melyek alapján részek különböztethetők meg az egészben. Németh Zoltán kötetének alcíme is (Bevezetés a szlovákiai magyar irodalom olvasásába) már előre vetíti a könyv első négy tanulmányának tematikáját: a szlovákiai magyar irodalom terminus technicusának lehetséges értelmezései, az identitás és a kánon kérdésköre, valamint a felvidéki irodalomkritika és a fiatal kritikusgeneráció feladatai.


A CS-tartomány - pro és kontra
3.900 Ft
Cselényi László költészete kritikák és értékelések tükrében / Kövesdi Károly (szerk.)

Cselényi László költészete kritikák és értékelések tükrében. "Ez a kötet tartalmazza a Cselényit elmarasztaló kritikákat is, tekinthető az Escorial... ikerkönyvének. A kép így lesz csaknem teljes. És talán nyomasztó is, mert őszintén szólva, én Cselényi helyében meglehetősen kényelmetlenül érezném magamat. Ennyi elvárásnak megfelelni, ennyi értelmezést figyelembe s talán komolyan venni! Gyanítható, hogy Cselényi Lászlóról, szerencséjére, vagy kivételes immunrendszerének köszönhetően, mindezek leperegnek, és bár (mert minden alkotó hiú) ő is kívánja az elismerést és visszaigazolást, szándékaitól nem térítik el a drukkerek."


A fáklyák már égnek
2.100 Ft
Erdélyiségről és irodalomról / Mózes Huba

A Bartók Béla-sort címül viselő kötet az önazonosság-tudat ápolásának az erdélyiség szorításában/ihletésében kialakult módozatairól nyújt filológiailag megalapozott, esztétikailag hiteles képet kiemelkedő fontosságú versek (pl. Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa), prózai írások (pl. Wass Albert Elvásik a veres csillag című regénye), időszaki kiadványok (pl. a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények), történelmi/irodalomtörténeti mozzanatok (1956, 1959) elemző bemutatásával.


A gyermekirodalom változatai
2.500 Ft
Végh Balázs Béla / Ariadné könyvek

Végh Balázs Béla a gyermekirodalom elméletének és történetének kutatója. Tanulmánykötetében a huszadik század első felének gyermekverseit, meséit, gyermekirodalomkoncepcióját tekinti át (Benedek Elek, Dsida Jenő, Balázs Ferenc, Makkai Sándor munkásságát vizsgálva), majd a hatvanas-hetvenes években megújuló gyermekirodalom-szemléletre figyel olyan szerzők műveiben, mint Szilágyi Domokos, Markó Béla, Ferenczes István, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc. A kötet végén kortárs gyermekversantológiákról, illetve Kamarás István két művéről olvashatunk elemzéseket.


A két Bolyai alalakja a magyar szépirodalomban
3.990 Ft
Kozma Béla

Bolyai Farkas és Bolyai János, a földön élő apa és a kozmikus szférákba látó fiú, a 19. század két erdélyi egyénisége, szinte valamennyi magyar írót megihlette. E műveket veszi számba és próbálja meg értelmezni sok évtizedes gyűjtő- és elemző munkája eredményeként az egykori marosvásárhelyi Református Kollégium volt tanára és igazgatója.


A kutya fája
990 Ft
Grendel Lajos / Kaleidoszkóp Könyvek

A rendkívül termékeny Kossuth-díjas prózaíró ezúttal szépprózájához méltó irodalmi kisesszékkel, szellemes impressziókkal lepi meg olvasóit. A kutya fája című könyve három publicisztikai „sorozatát" adja közre. Az első egy napilap havonta jelentkező könyves mellékletében jelent meg tíz folytatásban, a második egy hetilap állandó jegyzeteként egy éven át, a harmadik egy folyóiratban, havi rendszerességgel, tizenkétszer. S noha e sorozatok nyilvánvalóan más-más célt szolgáltak és eltérő célközönségnek szóltak, közös vonásuk, hogy élvezetesen, szórakoztatva és nagyon okosan beszélnek irodalomról és kultúráról, közéletről és napi politikáról, hagyományról és fejlődésről, nemzetről és egyetemességről.


A lebegés iróniája
2.600 Ft
Sziveri-szinopszis / Lábadi Zsombor

Sziveri János az Új Symposium harmadik nemzedékének tagja volt. Sajnálatosan rövid életpályájának legsajátabb karakterisztikuma a kulturális-társadalmi ideológiák sokrétű jelenléte. A cím az életművén végigvonuló szabadságproblémára utal, a lebegés élménye sajátos módon a versek kontextusában a teljes szabadság megtapasztalásának hiányaként jelenik meg.


A magyar költészet századai
2.520 Ft
Cs. Szabó László

Cs. Szabó László írói munkássága a Nyugat vonzásában alakult, ő maga annak az esszéirodalomnak a képviselője volt, amely a nyilvános gondolkodásnak és eszmélkedésnek ezt a művészi formáját ismét a magyar irodalmi kultúra magaslataira emelte.


A novella Vajdaságban
2.600 Ft
Hózsa Éva

A novella Vajdaságban egy fokozatosan érlelődő problémakör, amely az egyetemi kurzusokon, tudományos tanácskozásokon, valamint az olvasó szemszögéből is figyelmet érdemel. A cím részint Szenteleky parafrázis, és meglehetősen pontatlan, hiszen az átjárhatóság szempontjából így kifejezőbb lenne: Utazás a határvidékre...


A szellem stratégiája
2.800 Ft
Pomogáts Béla

A kötetbe összegyűjtött tanulmányok, amelyek a magyar irodalom európai küldetését, az erdélyi magyar irodalom jellegét, kiemelkedő képviselőinek munkásságát világítják meg, nélkülözhetetlenek ahhoz a folyamathoz, amelynek szükségessége nyilvánvaló: mielőbb megfogalmazni a magyarság szellemi stratégiáját.


A sztálinizmus irodalma Romániában
2.800 Ft
Balázs Imre József (szerk.)

A kötet alapját egy csoportos kutatás képezi, amely a kolozsvári Sapientia - Kutatási Programok Intézete támogatásával zajlott, résztvevői Balázs Imre József, Gyulai Levente, Sütő-Egeressy Zsuzsa, Vallasek Júlia és Vári Csaba voltak. A kutatás egyik alapvető célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja: mennyiben tekinthető egységesnek az értékrend, a beszédmód szempontjából a Gheorghiu-Dej korszak (a romániai sztálinizmus) irodalma.


A tér képei: tér, irodalom, társadalom
2.520 Ft
T. Szabó Levente / Ariadné könyvek

A kötet egy olyan iránynak nyújtja sokszínű képét, amelyet az utóbbi évtizedek nyugati irodalomtörténetei előszeretettel neveznek az irodalom társadalomtörténetének. Ezen belül a klasszikus magyar irodalomnak a forrásaihoz, lehetőségeihez alkalmazkodva, meggyőző és részletező értelmezések révén bont ki az irodalom és társadalom összefüggését előtérbe helyező szempontokat.


A viszonosság alakzatai
2.300 Ft
Faragó Kornélia

A szerző érdeklődésének körében, akárcsak elzőző köteteiben is, az új kulturális elméletek állnak, ezzel együtt az új magyar irodalom, valamint a szerb-magyar irodalmi kapcsolatoknak az eddigiektől eltérő újszerű megközelítése. Külön fejezetet szentel a vajdasági magyar irodalom jelenségvilágának, új szempontú megközelítésének, részint a kultusz irányából, részint pedig az újraolvasás felől. Itt is előtérbe a kulturális megközelítés és a vajdasági magyar irodalomhoz való kritikus viszonyulása kerül.


A XX. század metaforái
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből / Bence Erika / Altus3

A tanulmánykötet értelmezéseket, elemzéseket, bírálatok tartalmaz a magyar irodalom köréből, s már fejezetcímeivel is ( Képi hidak, nyelvi hidak, Személyes és művészi kérdésfeltevések, Panoptikum és látványszínház) jelzi elkötelezettségét az önazonosságot kutató kortárs irodalom iránt.


Ami marad
990 Ft
Mizser Attila / Kaleidoszkóp Könyvek

Mizser Attila (Losonc, 1975. január 26. – ) felvidéki magyar író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő. Szépirodalmi munkái, tanulmányai, kritikái 1994-től jelennek meg folyóiratokban, antológiákban. Tagja a József Attila Körnek, a Szépírók Társaságának, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének. Esszé- és recenziókötet.


Arcképcsarnok
1.900 Ft
Szlovákiai magyar írók portréi / Balázs F. Attila - Görföl Jenő

Arcképek. Az ezredforduló Szlovákia területén élő vagy innen származó magyar íróinak portréi ábécésorrendben. A képek mellett a születési helyek, dátumok, az antológiabeli szereplések, valamint a művek és műfordítások listája szerepel. Az életművek értékelése a kritikusok, irodalomtörténészek dolga. Sem életkor, sem irányzatok, sem más szubjektív szempont szerint nem csoportosítottuk az írókat. A legfiatalabb alkotó 21 éves, a legidősebb 83 éves.


Az alsószoknya alkonya
3.600 Ft
Írók és költők a Kassai Naplóban - Szöveggyűjtemény és bibliográfia / Gyüre Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

Az "alsószoknya alkonyát" (az Ady versből vett kép itt azt akarja jelenteni: az 1919-es államfordulatot) a magyar irodalom decentralizálódása követte, s az új államhatárokon túl is erős, életképes irodalmi fórumok születtek. Ezek egyike volt a Kassai Napló (1919-1929), amelynek szépirodalmát dolgozta fel e kötetben a szerző....bővebbenRészletes keresés