Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


A lámpagyújtogató
5.990 Ft
Reményik Sándor élete képekben és versben / Hantz Lám Irén (szerk.)

"Érzékenység és válaszok könyve ez, közelkép a költő emberi kiszolgáltatottságáról egyszersmind a tehetséggel megáldott emberről. Egy a lehetséges Reményik-könyvek közül; összeállítója, Reményik egyik barátjának, Lám Bélának leánya, elfogult szerző és szerkesztő! (...) Mégis kulcsot kínál Reményik életéhez, sőt művei egy részéhez is: milyen csoportok tagja volt hát ő, hogyan élte meg emberként, költőként a változásokat, miként váltotta ki belőle a levél és a vers formájú válaszokat a (többnyire sorként) megélt, átélt emberidő; ezt mutatja fel képekkel és vendégszövegekkel is gazdagon az érzékenységek és válaszok könyve..."


Kihez vagy mihez hű?
1.200 Ft   960 Ft
-20%
Tanácskozás fordításról, ferdítésről és nem fordításról - Kosztolányi szellemében / Ágoston Pribilla Valéria, Hicsik Dóra, Hózsa Éva (szerk.)

A Kosztolányi-életműhöz kötődő, új kérdésirányokat is felvető fordításkonferencia körüljárja a témához kötődő legfontosabb kérdések mindegyikét: Lefordítható-e a mű? Mi érdekel egy idegen közeget egy másik irodalomból? Mi befolyásolja egy mű befogadástörténetét? A tartalom vagy a forma az elsődleges? Mennyiben kell ragaszkodni az eredetihez? A fordító szerzőtárs vagy közvetítő? (Dr. Katona Edit)


Térképzetek, névtérképek, határidentitások
2.300 Ft
Bányai Éva / Ariadné könyvek

Bányai Éva irodalomtörténész, kritikus, a Bukaresti Egyetem adjunktusa. Bodor Ádám munkáiról szóló doktori értekezését a Szegedi Egyetemen védte meg 2008-ban. A kötet nemcsak az értekezést közli, hanem több kapcsolódó tanulmányt is: a "posztbodoriánus áramlatokat" vizsgáló írásokat Dragomán György, Papp Sándor Zsigmond, Vida Gábor, Selyem Zsuzsa és Demény Péter írásműveiről.


Csáth-járó át-járó
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Egy személyben (volt) író, zeneszerző, festő, publicista, orvos, pszichoanalitikus, ezért célszerűbb Csáthokról beszélni, mintsem egyetlen, autentikus és megkonstruálandó Csáth-képről. A szétindázó arcképekhez újabb rajzolatok születtek és újabb párbeszédek keletkeztek...


Kivezetés a szövegből
2.310 Ft
Hamvas Béla regényei / Danyi Zoltán

Hamvas Béla szerint a regény nem oldja meg ugyan az élet problémáit, de olyan bázist teremthet, amely segítségével többféle kezdeményt és mintát lehet találni e problémák kezelésére. A szöveg legfontosabb és talán egyetlen értelme, hogy meditációs objektum tud lenni, amely visszahat az olvasóra, jó esetben úgy, hogy "tisztít és ébreszt és világít". Vagyis a regény afféle létra, amely segítségünkre van a felkapaszkodásban. Miután azonban feljutottunk, a szöveget - akárcsak Wittgenstein létráját - el lehet hajítani. Nincs rá szükség tovább.


Napló és tanulmányok
3.600 Ft
Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Váczy Leona / Szabó Károly

Szabó Károly neve ma leginkább a könyves műveltséggel foglalkozók körében ismert, ő állította össze a régi magyarországi nyomtatványok első, ma is használható retrospektív bibliográfiáját, és ő rendezte sajtó alá a Székely Oklevéltár köteteit. Az alföldi születésű tudóst székely tárgyú tanulmányai miatt hívta Erdélybe gr. Mikó Imre. Harminc évig volt könyvtáros Kolozsvárott, tanított görög nyelvet, majd az egyetemen történelmet.


Melyik Kosztolányi(m)?
1.900 Ft
Kapcsolatformálódások / Hózsa Éva

Hózsa Éva kötetének középpontjában a Kosztolányi-életmű és az ihlető szülőváros, Szabadka, szövevényes kapcsolata áll...bővebben


Irodalom, test, emlékezet
3.000 Ft
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit (szerk.)

Amint a kötet címe is jelzi, a tanulmányok az irodalom, a test és az emlékezet szövevényes kapcsolatrendszerét vizsgálják, az irodalomelmélet, irodalomtörténet, testpoétika, kultúratudományok aktuális kérdéseire keresik a válaszokat.


POST
2.000 Ft
Szentkuthy Miklós és művei / Fekete J. József

Fekete J. József POST című monográfiája, amely a címmel Szentkuthy Miklós legnevezetesebb műve címének ellentéte, több mint húsz esztendő folyamatosan folytatott Szentkuthy-olvasatainak a summája – nagyarányú számbavétele mindazoknak az olvasási tapasztalatoknak, amelyek ezekből az előtanulmányokból születtek. Ilyen módon Fekete J. Józsefet Szentkuthy Miklós művészete egyik legalaposabb ismerőjének és interpretálójának tarthatjuk – következésképpen műve monográfia karakterű; a legteljesebb, ami a XX. század magyar prózairodalma egyik legvitatottabb, a szokványossal dacoló író művészetét az olvasó számára megközelíthetővé teszi. (Bori Imre)


Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján
3.000 Ft
Kultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára / Dupka György / Kárpátaljai Magyar Könyvek

Mint azt Vári Fábián László költőnk remekül megfogalmazta, „a felnégyelt Haza” előtti „négymegyényi” régió irodalmi öröksége mindig az egységes magyar irodalom és műveltség része volt és maradt mindmáig. Az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyék területén kialakult szellemi-kulturális örökséget ma is tudatosan őrzi a kárpátaljai magyar közösség. Ugyanakkor nem beszélhetünk teljesen önálló, autentikus kárpátaljai magyar irodalmi hagyományról, mivel Kárpátalja  politikai története, kulturális önszerveződése lényegében az I. világháborút követően, 1918, illetve 1919 végén kezdődött, amikor a nagy történelmi-társadalmi fordulatok következtében vidékünk megyéinek határai és az országhatár többször megváltozott...


Magyar irodalom Erdélyben (1945-1968) - Irodalmi dokumentumok
4.800 Ft
III.-IV. / Pomogáts Béla

Pomogáts Béla irodalmi kézikönyve az 1945-1968 közötti erdélyi magyar irodalom helyzetét veszi elemzés alá. Az általános intézményi-politikai környezet bemutatása után az irodalmi élet fórumait mutatja be, az irodalomtörténet és irodalomkritika jeles alakjait, a nemzetiségtudomány különböző erdélyi műhelyeit (Balogh Edgár, Gáll Ernő, Mikó Imre stb.), majd a költők és prózaírók sorát ismerteti. A kötet második fele irodalmi dokumentumokat közöl a korszakról, Illyés Gyula, Szemlér Ferenc, Szabédi László, Jékely Zoltán, Czine Mihály, Kántor Lajos és mások írásait, amelyek a korszak erdélyi magyar irodalmára, annak helyzetére, kilátásaira reflektáltak.


A múltprezentáció lehetőségei
2.400 Ft
Történelemelbeszélés a mai magyar irodalomban / Toldi Éva

A tanulmány szerzője – írja recenzense, Bányai János – a mai történelmi regény értelme és célja után kutat a kortárs magyar prózában, amely regény a múltat az események diszkontinuitásában tárja fel, mert a múlt eseményei nemcsak történelmi, hanem irodalmi értelmezésekre és megértésre is szorulnak meg várakoznak. A kérdéskör elméleti vizsgálatát követően a szerző Háy János, Láng Zsolt, Darvasi László, Szilágyi István és Márton László regényei elemzi behatóan.


Romániai magyar irodalmi lexikon 5/1
4.800 Ft
S-Sz / Dávid Gyula (főszerk.) / Románia magyar irodalmi lexikon

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/1-es kötetének megjelenésével a végéhez közeledik az a nagyszabású vállalkozás, amelynek kezdetei az 1960-as évekbe nyúlnak vissza, és amely oly hatalmas szerzői és szerkesztői munkaközösséget mozgatott meg a munkálatok megkezdése óta egészen mostanáig. Az S-Sz-kötetet a Kriterion Könyvkiadó az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel közös kiadásban jelentette meg. A főszerkesztő, Dávid Gyula hatalmas vállalkozását nagy munkatársi kör segítette, az V. kötet ennek köszönhetően duzzadt akkorára, hogy két külön könyvben jelentetjük meg. Ezt az V/1-es kötetet egy-két hónapon belül követni fogja az V/2-es, amely az S-Sz betűs rész második felét képezi majd.


Romániai magyar irodalmi lexikon 5/2.
4.800 Ft
T-Zs / Dávid Gyula (főszerk.) / Románia magyar irodalmi lexikon

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/2-es kötetének megjelenésével befejeződik az a nagyszabású vállalkozás, amelynek kezdetei az 1960-as évekbe nyúlnak vissza, és amely oly hatalmas szerzői és szerkesztői munkaközösséget mozgatott meg a munkálatok megkezdése óta egészen mostanáig. Az V/1-eshez hasonlóan a T-Zs-kötetet is közös kiadásban jelentette meg a Kriterion Könyvkiadó az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel. A főszerkesztő, Dávid Gyula hatalmas vállalkozását nagy munkatársi kör segítette, az V. kötet ennek köszönhetően duzzadt akkorára, hogy két külön könyvben jelentetjük meg.


Ami átjön
2.300 Ft   1.840 Ft
-20%
Magyar olvasókönyv / Fekete J. József

Fekete J. József kortárs magyar irodalmi művekre reflektál könyvében. A vizsgált írók jelentős része vajdasági kötődésű, de találunk köztük más határon túli régiók szerzőit, illetve anyaországi írókat is. Kötete címe – Ami átjön – jelzi hogy egy-egy irodalmi alkotásmiként szólaltatja meg az olvasó szenzibilitásának rezonáló dobozát.

Fekete J. József kortárs magyar irodalmi művekre reflektál könyvében.


Mezsgye
1.500 Ft
Bárczi Zsófia

Bárczi Zsófia (1973) író, irodalomtörténész, egyetemi oktató, Érsekújvárban él. Mezsgye című könyvében az irodalomnak ismét olyan távoli területei kerülnek egymás mellé, amelyek felbukkantak már a szerző előző köteteiben is: a szlovákiai magyar irodalom kérdései, a magyar irodalom spanyol fordítása és a katolikus irodalmiság. A könyv központi részét a két háború közti "(cseh)szlovákiai magyar regényre" vonatkozó tanulmányok képezik, melyekben a szerző a korszak irodalomtudományos érdeklődésének homlokterében kihullott művek újraolvasására és átértékelésére tesz kísérletet...bővebben


Szív és nők, igen és nem
2.100 Ft   1.680 Ft
-20%
Írások Kukorelly Endréről / Harkai Vass Éva

Harkai Vass Éva Szív és nők, igen és nem című kötete Kukorelly Endre prózáit és verseit vizsgálja. A kötet címéül emelt szavak, a szív és nők a Kukorelly opus kulcsfontosságú kifejezései, motívumai. Ezeket felismerve írja a szerző elemzéseit, tanulmányait és kritikáit, úgy hogy az életmű egészét veszi alapul, és folyamatában szemléli/szemlélteti azt. Kukorelly sajátos eljárását, az újra és újra történő átírást, újraírást, a variálás „játékát” pedig a cím második fele, az igen és nem tükrözi. Harkai Vass Éva immár több évtizede élő érdeklődése a Kukorelly életmű iránt lankadatlan. Igyekszik minél részletesebben megismerni és az olvasókkal is megismertetni.


CERTAMEN I.
3.500 Ft
Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában / Egyed Emese - Pakó László - Weisz Attila (szerk.)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évente tudományos tanácskozást rendez A Magyar Tudomány Napja Erdélyben címmel. A tanácskozások alkalmat nyújtanak arra, hogy az egyesület tagjai bemutassák legújabb tudományos eredményeiket és jelentős publikációkra hívják fel a figyelmet. Fontos, hogy a bemutatott dolgozatok ne szóródjanak szét, hanem minél hamarabb beépüljenek a tudományos információk körforgásába; ezért gyűjtöttük össze és adjuk ki egy sorozat első darabjaként az Egyesület I. (Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi) Szakosztálya előadásait. A Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában című kiadvány több, mint 30 nyelvészeti, irodalomtörténeti, néprajzi, történelmi és művészettörténeti szaktanulmányt tartalmaz három könyvfejezetre tagolva, képekkel, névmutatókkal.


Kuncz Aladár emlékezete
3.500 Ft
Tanulmányok, versek, emlékezések / Pomogáts Béla (sajót alá rendezte)

Kuncz Aladár (1885–1931) a Trianon után önállóságra kényszerült erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége volt. Fiatalon, a francia kultúra rajongójaként a Nyugat köréhez tartozott, s ezt a nyugatos szellemet hozta magával 1923-ban, amikor a francia fogságból hazatérve, visszatért Erdélybe, ahol az Ellenzék, majd az Erdélyi Helikon szerkesztője volt...


Protestáns hősök 1.
2.980 Ft
Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből / Faggyas Sándor (szerk.)

Mi a közös az első magyar nyelvű könyv kiadójában és a zsoltárszerző katona-költőben? A fél Európán át vándorló szótáríró-bibliafordítóban és az "álorcás" erdélyi fejedelemben? Az első magyar enciklopédia szerzőjében és az első orvosi kézikönyv írójában? Az első magyarországi hírlap szerkesztőjében és a "magyar Weimar" nyelvújító urában? A nemzet mindenesében és az árvízi hajósban ? A magyarok Mózesében és Erdély Széchenyijében? Az "ország gazdájában" és az erdélyi kultúra "égtartó emberében"? Az élő evangélium magyar hangjában és a szeretet mankóval járó pedagógusában?...bővebben 

Ajánljuk még: Protestáns hősök 2.Részletes keresés