Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Közelítések, távlatok
1.200 Ft
Halmai Tamás / Kaleidoszkóp Könyvek

A Közelítések, távlatok a szerző 1998 és 2006 között írt kritikai és metakritikai szövegeiből nyújt válogatást. Az esszéket, tanulmányokat közlő első ciklus mindenekelőtt a líraolvasás ezredfordulós kódjainak újraértésére tesz kísérletet. Modern és posztmodern költészeti alakulatokra nyitva horizontot; az esztétikai tapasztalat összetettségét igyekezvén szóra bírni; tankönyvírói módszertanokat elemezve; a populáris kultúra klasszikus hagyományokba ágyazottságával vetve számot. A líra- és prózakritikák a nevezett időszak jeles kiadványaira irányítanak elemző figyelmet...bővebben


Kós Károly
3.400 Ft
Sas Péter

Kós Károly meggyőződése szerint az igaz embernek „a Sors által rendeltetett kötelezettsége volt, van és lesz, hogy a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja és élete munkájával szülőhazáját és annak népét, megbecsült hagyományaik szellemében, hűségesen szolgálja. Ezt vállaltam és cselekedtem, nem mást és nem többet.”

Sajtóanyag

 


Kortársunk, Arany János
1.200 Ft
Szilágyi Júlia előszavával / Szilágyi Domokos / Kettős Tükörben

A születése óta eltelt százötven esztendő nem volt elegendő igaz valójának megismeréséhez. S tán épp amiatt, hogy klasszikussá vált. És ami rosszabb: még életében.

Mert súlyosan esik latba, hogy kik avatják klasszikussá – kik sajátítják ki a költőt. Ismerjük mint a Toldi-trilógia, a balladák, a Buda halála, no meg a Fülemile szerzőjét. Ez arcának egyik fele.

A teljes kép megfestésére nem vállalkozom: csupán az arc másik – a nagyközönség előtt mindmáig árnyékos-felének a fölvillantatására.     

Szilágyi Domokos


Kora újkori hagiográfia: retorika és szenttörténetek (Officia oratoris Illyés András legendáriumának mártírtörténeteiben és a kora újkori szentek legendáiban)
2.400 Ft
Szilágyi Anna-Rózsika / Doktori dolgozatok

Szilágyi Anna-Rózsika(1981, Dicsőszentmárton) kutatási területe a régi magyar irodalom (17. század), a kora újkori hagiográfia. Jelenlegi munkahelye: Andrei Bárseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton, magyar nyelv és irodalom tanár

„A disszertáció hiánypótló kutatások eredményeit összegzi a régi magyar egyházi próza területén. Habár az utóbbi évtizedekben örvendetesen megélénkült a szakrális irodalom vizsgálata, a kora újkori hagiográfiát csak röviden érintették. Szilágyi Anna-Rózsika munkája nemcsak témaválasztása miatt érdemel figyelmet, hanem azért is...bővebben


Könyv és film között
2.700 Ft
A hűségelven innen és túl / Király Hajnal

Mi az adaptáció? Milyen szerepet játszik a vizuális kultúrában? Milyen társadalmi (osztály, csoport) igényekre válaszol? Mi a mediális fölülírás megismerésben játszott szerepe? Hogyan kapcsolódik be az (irodalmi, kulturális) hagyományőrzésbe? Hogyan válik különböző társadalmi, ideológiai diskurzusok közvetítőjévé? Király Hajnal a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-finn szakán szerzett bölcsész oklevelet 1997-ben, majd doktori fokozatot a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem filozófiatudományi/esztétika szakán...bővebben


Költői tradíció és könyvkiadás
2.400 Ft
Gyöngyösi István példája / Demeter Zsuzsa / Erdélyi Tudományos Füzetek

Gyöngyösi Istvánnak (1629–1704) életmesét és magyar történelmet személyes nézőpontból, ókori görög–római mitológiás „készületekkel” elbeszélő poézise, létrejöttétől mintegy két évszázadig, magának a magyar verselő hagyománynak volt legerőteljesebb példája. Demeter Zsuzsa irodalomtörténész, kritikus e költészet míves gazdagságát az egykori olvasók e szövegekhez való viszonyulásának és az értelmezések korai változatainak bemutatásával közelíti meg a szerzőhöz méltó erudícióval és érzékenységgel. Közben precíz edíció- és olvasmánystatisztikákat hoz létre, és olyan szenzációkra is felhívja a (mindenkori) verskedvelők figyelmét, mint a filológus Kovásznai Sándor Gyöngyösi-kommentárja.


Költő(k), könyv(ek), vers(ek)
2.640 Ft
Könyv és kritika IV. / Bányai János / Híd könyvtár

A könyv a szerző többévi irodalomkritikusi és tanulmányírói működésének eredménye, aki szisztematikusan követi az egyetemes magyar költészet szinte minden fejleményét. Mintegy hatvan költő közel száz verseskötetét elemzi, s így a rendkívül gazdag anyag átfogó képet nyújt a kortárs költészet mozgásirányairól, folyamatairól és az értékviszonyokról is.


Költészet és...
2.100 Ft
Csanda Gábor - H.Nagy Péter(szerk.) / Opus-könyvek

A kötet, amelyet a kezében tart az olvasó, az Opus-könyvek sorozat negyedik darabja.  E könyvben szereplő tanulmányok a költészet valamilyen szabadon választott kontextusban értelmezik. Ennek köszönhetően ugyanarról szólnak, de mégsem teljesen, így részben visszaadják a líra sokszínűségét egy kaleidoszkópszerű plurális mintázatban.A költészet nem ismer határokat. Ezért e kötet kimondatlanul arra is utal, hogy a három pont után mi minden következhetne még…

 


Kolozsvári Papp László emlékezete
3.200 Ft
Ondrejcsák Eszter (szerk.)

A Kriterion Kiadó a Kolozsvári Papp László emlékezete című gyűjteménnyel nem kevesebbet vállal, mint hogy megpróbálja az író munkásságának jelentőségére felhívni a figyelmet. Teszi ezt oly módon – a kötet értő összeállítóinak is köszönhetően –, hogy abból kirajzolódik Kolozsvári pályaíve, és a levont következtetésekből világossá válik számunkra, nem akármilyen szerzővel van dolgunk...

könyvrecenzió

 


Kölcsey
1.500 Ft
Gellért Sándor / Kettős Tükörben

A Kettős Tükörben irodalomtörténeti tanulmánysorozat egy-egy magyar írót-költőt mutat be. Ezúttal Gellért Sándor Kölcsey-képét olvashatjuk.


Kivezetés a szövegből
2.310 Ft
Hamvas Béla regényei / Danyi Zoltán

Hamvas Béla szerint a regény nem oldja meg ugyan az élet problémáit, de olyan bázist teremthet, amely segítségével többféle kezdeményt és mintát lehet találni e problémák kezelésére. A szöveg legfontosabb és talán egyetlen értelme, hogy meditációs objektum tud lenni, amely visszahat az olvasóra, jó esetben úgy, hogy "tisztít és ébreszt és világít". Vagyis a regény afféle létra, amely segítségünkre van a felkapaszkodásban. Miután azonban feljutottunk, a szöveget - akárcsak Wittgenstein létráját - el lehet hajítani. Nincs rá szükség tovább.


Kitépett lapok
2.900 Ft
Szlovákiai magyar szerzők a Kassai Naplóban (1918-1929) / Gyüre Lajos

A kötet a Kassai Napló (1918-1929) szlovákiai magyar íróktól, költőktől, publicistáktól származó anyagát dolgozza fel. A kiadvány folytatása Az alsószoknya alkonya című 2008-as kötetnek, amely a lap szépirodalmi anyagát értékelte és mutatta be.


Kiss Benedek
3.400 Ft
Ködöböcz Gábor / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A kötetekben válogatott bibliográfia és másfél íves képmelléklet is helyet kap. Kiss Benedek költőről Ködöböcz Gábor irodalmár írt áttekintő bemutatást.


Kiss Anna
3.400 Ft
Cs. Nagy Ibolya / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A kötetekben válogatott bibliográfia és másfél íves képmelléklet is helyet kap. Kiss Anna költőről Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész írt áttekintő bemutatást.

 


Kihívás
2.500 Ft
Tanulmányok, jegyzetek / Podolszki József

Kihez vagy mihez hű?
1.200 Ft   960 Ft
-20%
Tanácskozás fordításról, ferdítésről és nem fordításról - Kosztolányi szellemében / Ágoston Pribilla Valéria, Hicsik Dóra, Hózsa Éva (szerk.)

A Kosztolányi-életműhöz kötődő, új kérdésirányokat is felvető fordításkonferencia körüljárja a témához kötődő legfontosabb kérdések mindegyikét: Lefordítható-e a mű? Mi érdekel egy idegen közeget egy másik irodalomból? Mi befolyásolja egy mű befogadástörténetét? A tartalom vagy a forma az elsődleges? Mennyiben kell ragaszkodni az eredetihez? A fordító szerzőtárs vagy közvetítő? (Dr. Katona Edit)


Ki nekünk Arany János?
3.500 Ft
Reisinger János

A 66 évet élt Arany Jánosról hatvanhat történetet elevenítünk fel – életéből és műveiből. Előkerülnek a teremtés, a bűn, a megváltás, a megigazulás problémái. Tehetsége és jelleme egyaránt kidomborodik mindegyikőjükből. Végigolvasva e kötetet nemcsak „a ballada Shakespeare-jét” látjuk, hanem azt a küzdő művészembert is, aki (Babits szavai szerint) „egész életét egy Hamlet életévé tette”...bővebben

 


Két tükör között
2.200 Ft
Időírás irodalommal (1991-2014) / Végel László / Vulkáni Helikon

(Az alanyról és az állítmányról) Aki az életét menti, gondolkodás nélkül meneküljön. Azonnal. Aki alanyban és állítmányban gondolkodik, az engedélyezzen magának némi szkepszist, ne siesse el a döntést, és mintha erdei ösvényeken tévelyegne, fejezze be a mondatot, dadogjon, viszont addig ne szökjön el, amíg az alanyra és az állítmányra ki nem írják a szabályos körözőlevelet. (1991)

(Wittgenstein szövője) Magányom határát anyanyelvem határa jelöli ki. Pesten régi barátokkal találkozom, valamit magyarázunk egymásnak. Úgy érzem magam, mint Wittgenstein szövője, aki hiszi, hogy szövetet sző, annak ellenére, hogy szövőszéke üres, pusztán azért, mert olyan mozdulatokat tesz, mintha szőne. Csak ez a közös bennük, a hiábavalónak tűnő mozdulatok. (1992)

Részlet a könyvből

 


Két kor mezsgyéjén
2.800 Ft
Turczel Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. A cseh/szlovákiai magyar irodalmi lexikon azt írja Turczel Lajosról: „… irodalom- és művelődéstörténész, kritikus… az ötvenes évek elejétől részese, alakítója a cseh/szlovákiai magyar tudományos és kulturális életnek… Fontos szerepe volt az 1945 utáni jogfosztottság és lakosságcsere következtében összeszűkült irodalmi élet felerősítésében. A kezdeti nehéz helyzetben nevelő írásokra volt szükség…” Gyakran és joggal tették fel a kérdést: kicsoda is valójában Turczel Lajos? Tanár? Irodalomtörténész? Kritikus? Kutató?...bővebben


Kérdések és látleletek
2.490 Ft
Esszék, glosszák, talált tárgyak Trianontól errefelé / Csorba Béla

A kötet válogatás a szerzőnek az elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból. A legkorábbi, Herceg Jánosról szóló írás 1995-ben jelent meg az Új Hét Napban, más írások eredeti megjelenési helye pedig a Híd, a Létünk, a Kilátó, a Bácsország, a Temerini Újság, az Aracs és a Tanulmányok, illetve olyan mű is szerepel, amely tanulmánykötetben jelent meg...Részletes keresés