Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Értelmezések
3.400 Ft
Válogatott értekező írások / Danyi Magdolna

Több részre tagolódik Danyi Magdolna tanulmánykötete. Az elsőben a vajdasági magyar költészet kiemelkedő egyéniségei versesköteteit elemzi. A második részben az egyetemes magyar költészet verseit elemzi, a harmadikat a szerb és horvát költőknek szenteli. A kötet válogatás az összes publikált tanulmányból, kritikából és szövegelemzésből. Az utolsó fejezetben a szerző az irodalommal, az irodalmi nyelvvel, illetve szövegelmélettel, stilisztikával foglalkozik.


Eszmék és rögeszmék
2.900 Ft
Cikkek, esszék, levelek, naplók / Peéry Rezső

Peéry Rezső 1910. március 27 -én született - az akkor még Magyarországhoz tartozó - Pozsonyban, és 1977. november l l-én halt meg - az ugyancsak akkor még nyugat-németországi Stuttgartban. A huszadik század első felének szlovákiai magyar irodalmának, irodalmi életének egyik legjelesebb, legmeghatározóbb képviselője volt Peéry Rezső. Írásai, jegyzetei révén betekintést kapunk Peéry Rezső munkásságába, gondolkodásába, jelentős képet kapunk életművéről... bővebben


Esztétika, irodalom, kommunikáció
2.500 Ft
Erdélyi Margit

Erdélyi Margit (1945) irodalomteoretikus. A komáromi SelyeJános Egyetem Tanárképző Karának alapító dékánja. Kutatásaiban főként drámaelméleti, kommunikációelméleti és olvasástanítási kérdésekkel foglalkozik. A kötet azon kérdéskörök monografikus feldolgozása, amelyekkel kutatásaim során gyakran szembesültem. Hol az érdeklődés vonzatai, hol a probléma kényszerei motiválták azt a helyzetfelismerést, hogy az irodalom és a nyelv szoros összefüggései szigorúan magukénak tudják, s egyben végtelenül kreatívvá emelik a többféle rálátás eredményeit.


Extrák
1.200 Ft
H. Nagy Péter / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerzőnek, aki irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, a sorozatban megjelenő negyedik kötetét veheti kézbe az olvasó, amely ezúttal filmértelmezéseket tartalmaz. Az írások egy része a filmmel mint médiummal foglalkozik, másik része a produkcióhoz rendelhető természettudományos kérdéseknél időzik. Vagyis az Extrákban összefonódik a szerző műértelmezési érdeklődése és tudománynépszerűsítő hajlama. Mindez olyan ötletgazdag könyvet eredményez, mely széles körű tájékozottságról ad számot - olvasmányos nyelven, szórakoztató formában.


Ezeregy mondat
1.900 Ft
Kritikák a kortárs irodalomról / Balázs Imre József

A kötet a szerző 2011 óta sorozatosan megjelenő tízmondatos kritikáiból válogat, melyeket változatos műfajú könyvekről: vers-, próza-, gyermekirodalmi és irodalomtudomány kötetekről írt, íme néhány a szerzők közül: Tompa Andrea, Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna, Vida Gábor, Závada Pál... 


Ezredvégi megálló
500 Ft
Műhelytanulmányok, kritikák / Harkai Vass Éva

Harkai Vass Éva nem tartozik azok a szerzők közé, akiknek írásaival lépten-nyomon találkozunk a lapokban és folyóiratokban. Irodalomtörténész, s szakmájánál fogva figyelemmel kíséri a magyarországi és a vajdasági magyar irodalom legújabb történéseit, emellett költészettel, prózaírással is foglalkozik. Mégis, vagy talán éppen ennek a hármasságnak az egymásrahatása következtében viszonylag szűkszavú alkotó. Az Ezredvégi megálló című kötetébe felvett közel negyven írása, egy évtized termését reprezentálja, s egyben egy többé-kevésbé egyenes vonalú fejlődési sort is fölvázol.  A szakmai komolyságból azonban egyetlen pillanatra sem enged, ha kritikát ír, mindig egy kicsit közelebb marad a tanulmányhoz, mint hogy az esszé irányába kanyarodjék. Megszólalásában mindig mértéktartó, bár soha nem cseverészik, de nem is tudálékoskodik...bővebben

 


Farkas Árpád
3.400 Ft
Cs. Nagy Ibolya / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A kötetekben válogatott bibliográfia és másfél íves képmelléklet is helyet kap. Farkas Árpád erdélyi magyar író, költő, műfordítóról Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész írt áttekintő bemutatást.


Farmernadrágos próza vajdasági tükörben
3.000 Ft
A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza / Csányi Erzsébet

"A farmernadrágos próza a beat-korszak védjegye Amerikában és később Európában is. Távoli térségek termékenyítik meg ekkor egymást, a magyar irodalom beat-korszaka azonban a szovjet elnyomás körülményei között elmúlt anélkül, hogy kitermelhetett volna jelentős művet ebben a kategóriában. A vajdasági magyar irodalomban azonban Tolnai, Domonkos, Gion, Végel regényei, kisregényei e modellkánon sikeres megvalósulásai a világirodalom és a délszláv kultúrák összefüggéshálózatában. A vajdasági magyar irodalom e jelenséggel felmutatott egy olyan sajátos kulturális identitásképletet, mely által a kisebbségi peremirodalom a periféria-centrum elmélet rabságából kiszabadulva az új kommunikációs-információs társadalom, a tömegkultúra mechanizmusaiba illeszkedett. 


Fehér kakas, vörösbor
3.600 Ft
(és a nagy Házsongárd) - Tettamanti Béla rajzaival / Kántor Lajos

A szó tüze, a hang tüze, a szín tüze, a lélek és a szellem tüze - a halál és a vélt halhatatlanság tüze - még sok helynevet hív elő az emlékezetből, ilyeneket, mint Kisoroszi, Szentendre, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Tihany, Balatonfüred, Újvidék, Marosvásárhely. Tűz, nem tűz, máig hallatszó hangok Stockholmból, Münchenből, Freibourgból és Hévízről meg az óceánokon túlról, New York közeléből, San Diegóból, Sanghajból, Pekingből. Nagyon távol Közép-Európától, a Mikes Kelemen és a Farkas utcától. Mégis itt visszhangoznak, történetekhez tapadva, közös történeteinktől elszakíthatatlanul. 


Fehér sirály a Gyöngysziget felett
3.200 Ft
Bencz Mihály / Délvidéki Soroló

Irodalmi (és történeti) intézmény hiányában csak a családi hagyatékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a Bencz Mihály születésének századik évfordulóján megjelenő Fehér sirály a Gyöngysziget felett című kötet. Jószerével az első kísérlet ez a filológia rangjának és tekintélyének visszaszerzésére. Bencz Aresenović Gabriella, a költő lánya, az írói hagyaték ápolója úgy döntött, hogy végre közkinccsé teszi a lappangó hagyaték közlésre érdemes részét, mindazt, ami a Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet e bejezett műnek. Hovatovább mint örökös és mint tanú vállalta a család történetének megírását is, ami – tekintve, hogy az emlékírás megújulásának korát éljük – más vonatkozásban is tiszteletet érdemel.


Fejezetek a műfordítás elméletéből
1.800 Ft
Ardamica Zorán

Mint az látható lesz, könyvemben az elméleti kérdések (és az alkalomadtán hozzá kapcsolódó gyakorlati példák) elsősorban a szöveg, a folyamat, a kommunikáció és a kultúra kontextusában jelennek meg, ez a négy fogalom adja a kötet négy pillérét. A tényanyag rendezése alapvetően saját érdeklődésemet, gondolatmenetemet tükrözi, noha az egyes felvetések, kérdések és következtetések konvencionálisan akár más vagy több fejezetben is helyet kaphatnak. (A szerző)


Felemás
5.000 Ft
Publicisztikai írások / Nagy Miklós Kund

A Nagy Miklós Kund 75. születésnapjára megjelenő könyv a 2008 és 2018 között kiadott publicisztikai írásainak szűrlete. A kötet első fele a beszélgetéseké, a másik felébe pedig a publicisztika más alfajaiba sorolható írásokból válogattunk...


Féregjáratok
990 Ft
H. Nagy Péter / Kaleidoszkóp Könyvek

Az irodalomtörténész kritikus könyv alakban eddig meg nem jelent írásai, többségükben szövegértelmezések. A Féregjáratok című könyvben távoli világok kerülnek egymás mellé. Ahogy a modern irodalom és a kortárs líra, az életrajz és a vizuális költészet, a formabontó próza és a science fiction, a vámpírtörténet és a fantasy, a felvidéki posztmodern és a horror kaleidoszkópszerű alakzatokba rendeződik, úgy váltakozik a hosszabb-rövidebb írások műfaja is a kritikától, a tanulmánytól az esszén át a könyvbemutatóig. Ez a sokszínűség azt eredményezi, hogy a kötet bárhol felüthető: csak a befogadón múlik, rátalál-e a "saját" témájára, az adott rész féregjárathoz hasonlatosan viselkedik: összeköti a téridő egyébként elérhetetlen tartományait...


Feszített nyelvtükör
1.500 Ft
Németh Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

Németh Zoltán költő, irodalomtörténész, irodalomkritikus, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem tanára. A Feszített nyelvtükör tanulmányai, esszéi és kritikái egy nyugvópontra nem jutó, a szépirodalmat és kultúrát kihívásként megélő, (kis túlzással) zaklatott olvasó írásainak adnak helyet. Olyan magatartás jelenik meg előttünk, melynek lételeme a folytonos önkorrekció, a jelentések egymástól eltérő lehetőségeinek keresése, kiaknázása és kiterjesztése...bővebben


Fiktív állatok
2.400 Ft
A rezisztencia irodalmi formáiról / Selyem Zsuzsa / Tanulmányok

A kötet legelső tanulmányában Ilmar Raag 2007-es Klass című észt filmjén keresztül vizsgálja provokatívan és precízen, hogyan válik az irodalomóra a tömeggyilkosság felé vezető folyamatok háttérzajává. A filmben a tanárnő Jaroslav Hašek derék katonájáról, Švejkről tart órát. Hašek az, aki az Állatok világa szerkesztőjeként fiktív állatokról jelentetett meg cikkeket, s természetesen: ezért kirúgták. De nemcsak az innen kiemelt kötetcím miatt lett ez a nyitótanulmány, ugyanitt beszél Selyem Deleuze és Guattari nyomán a rákódolásokról, ami központosít, egységesít, kisajátít, tárgyiasít, „levágja egy jelenség kontextusait és elzárja az újabb kapcsolódási lehetőségekről” – vagyis a Klassban két olyan szerző, Hašek és Victor Hugo redukálódik a bürokratikus mikrovilág eszközévé, akik ellenálltak a hatalmi gépezeteknek, de tananyaggá, háttérzajjá válnak, mert a tanárnők nem veszik észre, hogy mi történik az osztályban. Kecskés Tamás Hunor


Fónod Zoltán
2.600 Ft
Kovács Győző

Kovács Győző Fónod Zoltán c. monográfiájával új sorozatot indít a Madách-Posonium: benne a magyar szépírás 1945 utáni periódusainak jeleseit és életművüket akarja az utókor, a fiatalabb nemzedék, a "hagyománytörténés" mérlegére tenni.


Fordulat-próza
3.000 Ft
Átmenetnarratívák a kortárs magyar irodalomban / Bányai Éva

E kötet célja megvilágítani, új perspektívában bemutatni a Bányai Éva által Fordulat-prózának nevezett írásokban megjelenő poétikai váltásokat és változásokat, reflektálva némileg a szerzők korábbi munkáira is, ugyanakkor mindezt beágyazva a kortárs irodalomtörténeti diskurzusokba.

Bányai Éva 1971-ben született Kolozsváron. Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár a Bukaresti Egyetem Hungarológia szakán...bővebben


Főúr, írja a többihez
3.000 Ft
Bajor Andor emlékezete / Bajor Ella - Dávid Gyula (szerk.) / Emlékezet

Kilencven éve, 1927-ben született, s több mint 25 éve annak, hogy földi mivoltában eltávozott közülünk Bajor Andor, akiről Láng Gusztáv egykor azt írta, hogy „…életünk iskolájában ő a humor nyilvános és rendes magántanára”. Könyvei ma is sorban jelennek meg határon innen és túl. Nem csak az évforduló, hanem művének töretlen népszerűsége is indokolja, hogy a Polis Könyvkiadó „Emlékezet”-sorozata...


Függőhidak
1.800 Ft
Fejezetek a kortárs spekulatív fikció irodalmából / Baka L. Patrik / Kaleidoszkóp Könyvek

"Függőhidakat ősidők óta építenek. A legkorábbiak a trópusi övezet magashegységeiben, a Himalájában és az Andokban kötötték össze a vidék addig áthidalhatatlannak tűnő pontjait... A Függőhidak alapgondolata ugyanez: olykor messzebbi, máskor közelebbi pontokat kapcsolni egybe. Ez a szándék érthető a kötetbe került szövegek típusainak áthidalására is, hiszen a spekulatív fikció egyes alkotásait elemző és ütköztető tanulmányoktól a tankönyvfejezetig, recenziókig terjed a skála...bővebben


Gál Sándor
3.400 Ft
Márkus Béla / Közelképek írókról

Gál Sándort gazdag és terjedelmes életműve révén egyes kézikönyvek a (cseh)szlovákiai magyar irodalom legolvasottabb alkotói közé sorolják. Szerteágazó munkássága mintegy félszáz önálló és egy tucat egybegyűjtött kötetben jelent meg. 1956-ban induló színes és hosszú alkotói pályáján a szépirodalom szinte minden műfajában - a lírától az epikán át a drámáig – alkotott, de jelentősek voltak publicisztikai írásai is.Részletes keresés