Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Együtt Európában
2.300 Ft
Pomogáts Béla / Ariadné könyvek

Tanulmányok az erdélyi gondolatról, erdélyi magyar városokról, az irodalmi nemzetről, valamint régió és integráció kérdéseiről.


Elfogult írások
990 Ft
Zalán Tibor / Kaleidoszkóp Könyvek

E kötet a szerző immár három évtizedet is meghaladó alkotói pályájának kritikai, esszéisztikus és közéleti-kulturális megszólalásaiból kínál rövid válogatást. A kötet három részből áll. Az első rész - az emblematikus kordokumentumnak számító Arctalan nemzedék programesszéjével - nemzedéki-irodalmi esztétikai kérdésekkel foglalkozik; a második ciklus olyan írásokat gyűjt egybe, melyek az elmúlt harminc év különféle periódusainak közérzetét, politikai mozgásait és ezek lelki lecsapódásait kísérik figyelemmel; a könyv harmadik része kritikai írásokat tartalmaz.


Elődök nyomában kortársak közelében
3.900 Ft
Előadások, emlékezések, tanulmányok / Dávid Gyula

Nagyjából tizenöt év terméséből válogatva állt össze ez a kötet, tartalmát tekintve az erdélyi/romániai magyar irodalomhoz, egyes írókhoz-költőkhöz, az irodalmi élet meghatározó mozzanataihoz kötődő írásokból. Legtöbbjük „alkalomhoz kötve” született: előadásként hangzott el először irodalmi rendezvényeken, konferenciákon, s ezek az alkalmak némiképp meghatároztak a hangvételt is: egy valóságos közönségnek kívánták közvetíteni immár klasszikusnak számító nagyok vagy kortársak művét, az erdélyi magyar irodalmi élet egy-egy, a maga korában fontos intézményének történetét...


Emlékkönyv Turczel Lajos 90. születésnapjára
2.700 Ft
Mészáros András (szerk.)

Ez a - terjedelmét tekintve - kis kötet nem Turczel Lajosról szól, hanem tiszteletére íródott. Szerzői közt vannak volt diákjai, a tanszék olyan később végzett hallgatói, akik már ugyan tanárként nem tapasztalhatták meg őt, de szellemiségét érzékelhették, valamint azok is, akik tanszékünk - és a nyitrai valamint komáromi magyar tanszékek - jelenlegi oktatóiként köszöntik a Tanár Urat.


Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára
2.940 Ft
Fazekas József (szerk.)

"Zeman László, a szlovákiai magyar tudományos élet kiemelkedő alakja, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszékének tanára, évtizedeken át oktatta (nyelvre, stilisztikára, irodalomra) a pozsonyi egyetem magyar szakos hallgatóit, olyan mindvégig állhatatos és önmagához hű tartással, melyet a felületesek drákói szigorként, a hivatottak meg nem alkuvó igényességként érzékeltek - írja róla Rákos Péter, majd így folytatja: - Zeman tanár úr ablakából messzire látni: otthonos a magyar, a szlovák, a cseh tudományosságban és az azokon túliakban is...bővebben


Erdély az én hazám
2.950 Ft
Válogatott tanulmányok és cikkek / Kuncz Aladár

"Százhuszonöt esztendeje: 1885. december 31-én született Kuncz Aladár, akinek annak idején meghatározó szerepe volt az erdélyi magyar irodalom önmagára találásában, abban, hogy ez az irodalom - a maga regionális hagyományai mellett - igen erősen kötődött a huszadik század magyar irodalmához és a modern európai irodalom törekvéseihez. Kuncz nemcsak nagyszerű memoárjával a Fekete kolostorral írta be nevét az erdélyi irodalom mellett az egész magyar irodalom történetébe, hanem szerkesztő munkájával, irodalomszervező és kritikai tevékenységével is...


Erdélyi értékhorizontok
2.500 Ft
Újabb eszmetörténeti tanulmányok / Cseke Péter

A két világháború közötti időszak erdélyi eszmetörténészeként számon tartott Cseke Péter folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben megjelent újabb tanulmányai több szempontból is kiérdemlik az érdeklődők – nemcsak a szakmaibeliek! – figyelmét. A szerző három évtizedes mikrofilológiai előmunkálatok alapján fogalmazza meg újabb felismeréseit, de ezúttal kiterjeszti vizsgálatait az erdélyi irodalmi örökség értékrendszerének megőrzéséért és átmentéséért vívott 1945 utáni küzdelmekre is. Az 2009 és 2014 között született esszék és tanulmányok úgy jelenítik meg az első és a második kisebbségi élethelyzet (1918–1940; 1944–1989) jelenségeit, hogy azok óhatatlanul mai életérzésünk rezonanciáit is kiváltják.


Erdélyi magyar írók
1.900 Ft
Paulovics László íróportéi - Irodalmi szövegválogatás / Balázs Imre József (bevezető)

A portrékészítőnek nincs más választása, mint hogy az igazi arc megtalálását tűzze ki céljául – természetesen azét az arcét, amilyennek ő és csakis ő látja azt, akit lefest. Paulovics László is a megrajzolt erdélyi művészek, értelmiségiek igazi arcát keresi, támpontként pedig a legváltozatosabb segédeszközöket hívja segítségül. Tárgyakat és szövegeket illeszt gyakran az arcok mellé, voltaképpen az arcokba. Azt sugallja, hogy ezek az arcok elválaszthatatlanok azoktól a mondatoktól, amelyek által gyarapodott a magyar kultúra, és amelyek – Székely János szavaival szólva – hiányoznának a világból, ha ők ki nem mondták, le nem írták volna azokat. (Balázs Imre József)...bővebben


Erdélyi merítések
2.300 Ft
Gömöri György / Ariadné könyvek

Gömöri György cambridge-i professzor erdélyi kötődései régről eredeztethetők. Dsida-tanulmányaival vagy a barokkhoz, felvilágosodáskorhoz kapcsolódó írásaival rendszeresen volt jelen erdélyi és magyarországi tudományos, irodalmi fórumokon. Erdélyi merítések című kötetének gerincét a régi erdélyi művelődéstörténettel foglalkozó írások alkotják. Külön figyelemmel kíséri a szerző az erdélyi kultúra nyugati kapcsolatait, például az Angliában felbukkanó erdélyi költőket - ilyen híradás például a Johannes Adamus Transylvanus nevet használó költő Londonról szóló művének elemzése.


Erdélyi műhely – Budapesten
3.900 Ft
Pomogáts Béla

Pomogáts Béla az erdélyi magyar irodalom elkötelezettje. Könyveiben, tanulmányaiban, esszéiben előadásaiban több mint három évtizede foglalkozik az erdélyi magyar irodalom történetével, elméletével, erdélyi magyar írók munkáival és sorsproblémáival, mindezt teszi oly módon és azzal a meggyőződéssel, hogy az erdélyi magyar irodalom a magyar nemzeti irodalom szerves része. Új könyvének előszavában így vall erről: „Erdély számomra sohasem csupán a magyarság egyik történelmi otthonát, klasszikus irodalmi alkotások ihletőjét és termőföldjét, számtalan barát meghitt közelségét jelentette, nem csak történelmi városokat és falvakat: udvarházakat és várromokat, varázslatos tájakat és természeti értékeket, a magyar népművészet és a magyar magas kultúra otthonát, hanem a magyarság egyik meghatározó történelmi műhelyét is...


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 3 . füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 3 . füzet / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Egyed Emese (szerk.)

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult..

Bodó Márta: Paupercula feminea forma.

Egy középkori együgyű asszony és az ő zenés látomásai             

Holler László: Mi a jelentése az Ómagyar Mária-siralom ualallal szavának?           

Maczelka Csaba: Dialógus, paratextus, polifónia - szempontok Thomas More művének értelmezéséhez ...      

    


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 4. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. Kötet - 2017. 4. Füzet / Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: A kogníció alapjai

Bakcsi Botond: A törvény csodája. Legitimációs problémák Rousseau műveiben

Prahovean Vasile: A tiszta ész kritikája és az objektív megismerés megalapozása...

 


Erdélyi Múzeum - LXXVII. kötet - 2015. 3. füzet
1.600 Ft
LXXVII. Kötet - 2015. 3. Füzet / Kovács Kiss Gyöngy (főszerk.) - Egyed Emese (felelős szerk.)

Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

Hermeneutikai előfeltevések az irodalom tanításához - Utazás és kegyesség Laskai Csókás Péter Speculum exilii (1581) című művében - Az önreprezentáció formái Apor István leveleskönyvében - „eredeti Kutfeje a nagyenyedi iskola történéseinek”. - Pápai Páriz Ferenc nagyenyedi kollégiumtörténete és kéziratos változatai - Színházi professzió és presztízs Kolozsváron a 19. század utolsó harmadában - Tanúságtétel a történelemről. Reményik Sándor költészetéről - A versíró Makkai Sándor - Műhely - In memoriam - Szemle


Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 3. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - 2016./3. / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Egyed Emese (szerk.)

Tartalom:

Pomogáts Béla: Az én Erdélyem

Csata Adél: Égő lángban forog szívem (Kolozsvár, 1972).

Egy antológia keletkezése a román–magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok tükrében

Kommer Erika: Olvasói levelek a temesvári Neue Banater Zeitungban és Szabad Szóban

Demeter Zsuzsa: Szandra May a hóhullásban. Kinde Annamária költészete...bővebben


Erdélyi nyár Ápriliy Lajossal 1936
3.990 Ft
Hantz Lám Irén (szerk.)

"Áprily Lajos költő, műfordító, ekkoriban már a budapesti Baár-Madas Kollégium igazgató-tanára, 1936 nyarán néhány, az irodalomra fogékony, frissen érettségizett tanítványát erdélyi jutalomkirándulásra invitálta. Természeti csodák és barátságos emberek, beszélgetés, vershallgatás és versmondás, nevetés nyáridejébe kalauzolta a fiatalokat, akik általa Reményik Sándor, Kós Károly, Olosz Lajos vendégeivé-olvasóivá, egy poétikus Erdély barátaivá lettek. E rendkívüli nyár élménytartalmait naplók, levelek, fényképek felkutatásával szerkesztette irodalomtörténeti, magyarságismereti dokumentumregénnyé Hantz Lám Irén. " (Egyed Emese)


Erdélyi Panteon 4.
1.890 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Nagy Pál (szerk.)

Az erdélyi gondolkodókról írt esszék IV. kötetébe azok a 20. századi írók kerültek, akik a III. kötetből kimaradtak, vagy azóta – szomorú tényként kell kezelnünk – a halhatatlanságba távoztak (pl. Sütő András, Lászlóffy Aladár, Domokos Géza).


Erdélyi szemmel
3.900 Ft
Tanulmányok / Makkai Sándor / Romániai Magyar Írók

Ezzel a kötettel teljesebbé válik Makkai Sándor irodalmi tanulmányainak, esszéinek és előadásainak gyűjteménye, illetve a Kriterion Könyvkiadó kezdeményezte életműkiadás. Az 1922 és 1932 között keletkezett tanulmányait tartalmazó kötet 21 írásának törzsanyagát az Erdélyi Szépmíves Céhnél megjelent Erdélyi szemmel című gyűjtemény adja. Bár a tanulmányok vegyes tematikájúak, kikövetkeztethető belőlük néhány fontosabb kérdéskör: művelődéstörténet, íróportrék az erdélyi, az egyetemes magyar és világirodalomból és kánonelőkészítő és -megerősítő szövegek találhatóak a kötetben.


Értelmezések
3.400 Ft
Válogatott értekező írások / Danyi Magdolna

Több részre tagolódik Danyi Magdolna tanulmánykötete. Az elsőben a vajdasági magyar költészet kiemelkedő egyéniségei versesköteteit elemzi. A második részben az egyetemes magyar költészet verseit elemzi, a harmadikat a szerb és horvát költőknek szenteli. A kötet válogatás az összes publikált tanulmányból, kritikából és szövegelemzésből. Az utolsó fejezetben a szerző az irodalommal, az irodalmi nyelvvel, illetve szövegelmélettel, stilisztikával foglalkozik.


Eszmék és rögeszmék
2.900 Ft
Cikkek, esszék, levelek, naplók / Peéry Rezső

Peéry Rezső 1910. március 27 -én született - az akkor még Magyarországhoz tartozó - Pozsonyban, és 1977. november l l-én halt meg - az ugyancsak akkor még nyugat-németországi Stuttgartban. A huszadik század első felének szlovákiai magyar irodalmának, irodalmi életének egyik legjelesebb, legmeghatározóbb képviselője volt Peéry Rezső. Írásai, jegyzetei révén betekintést kapunk Peéry Rezső munkásságába, gondolkodásába, jelentős képet kapunk életművéről... bővebben


Esztétika, irodalom, kommunikáció
2.500 Ft
Erdélyi Margit

Erdélyi Margit (1945) irodalomteoretikus. A komáromi SelyeJános Egyetem Tanárképző Karának alapító dékánja. Kutatásaiban főként drámaelméleti, kommunikációelméleti és olvasástanítási kérdésekkel foglalkozik. A kötet azon kérdéskörök monografikus feldolgozása, amelyekkel kutatásaim során gyakran szembesültem. Hol az érdeklődés vonzatai, hol a probléma kényszerei motiválták azt a helyzetfelismerést, hogy az irodalom és a nyelv szoros összefüggései szigorúan magukénak tudják, s egyben végtelenül kreatívvá emelik a többféle rálátás eredményeit.Részletes keresés