Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Monoszlóy Dezső
950 Ft
Vajda Barnabás / Műhely (Nap)

Az egyetemi oktatóként is tevékenykedő irodalomkritikus szerző kiváló költő, prózaíró, Monoszlóy rendkívül változatos életútját tárja a nagyközönség elé. Mindezt mélyreható és frappáns műelemzések által is teszi.


Mit akart József Attila?
1.500 Ft
Juhász Ferenc / Tempevölgy könyvek

Nem utolsónak, de utóljára hagytam József Attilát! Ő az a félelmetesen okos, tiszta és zseniális előd, akinek tüzében, bánatában és ragyogásában élünk ma is, és akinek izzó szava előtt átviláglik az emberiség, mint a röntgen-sugárban a test. Ő nemcsak nekem, de minden utánam-jövőnek példaképe és mestere lett: a szigorúságban, a pontosságban és az odaadásban. De (erről is oly nehéz röviden beszélni) Ő (ha nem is tehetett mást, mint amit tett) nemcsak leigázó géniusz, Petőfi és Ady dühének és hitének, folytatója és kiegészítője, egy új lírai világkép megalkotója és kiteljesítője, de szomorúságom is. Túl későn, szinte az utolsó pillanatban jött, tragikusan közvetlenűl a megváltás előtt. A legnagyobb nyomás idején bomlott meg benne a lírai egyensúly, s így nem volt már bizalma és ideje, hogy teljesen megvalósítsa azt, amit oly nagy hittelés jókedvvel kezdett. Szíve kettéhasadt, mint egy nagy kristály, amire ráütöttek kalapáccsal. (1964) 


Mindez így
1.400 Ft
Keserű József / Kaleidoszkóp Könyvek

A szerző irodalomteoretikus, műveiben főként kortárs irodalommal, irodalomelméleti és filozófia kérdésekkel foglalkozik. Könyve az elmúlt tíz év tanulmányaiból és kritikáiból nyújt válogatást.


Mezsgye
1.500 Ft
Bárczi Zsófia

Bárczi Zsófia (1973) író, irodalomtörténész, egyetemi oktató, Érsekújvárban él. Mezsgye című könyvében az irodalomnak ismét olyan távoli területei kerülnek egymás mellé, amelyek felbukkantak már a szerző előző köteteiben is: a szlovákiai magyar irodalom kérdései, a magyar irodalom spanyol fordítása és a katolikus irodalmiság. A könyv központi részét a két háború közti "(cseh)szlovákiai magyar regényre" vonatkozó tanulmányok képezik, melyekben a szerző a korszak irodalomtudományos érdeklődésének homlokterében kihullott művek újraolvasására és átértékelésére tesz kísérletet...bővebben


Mesterséges horizontok
3.400 Ft
Bevezetés a kortárs sc-fi olvasásába / Sánta Szilárd / Parazita könyvek

Sánta Szilárd Parazita könyvek sorozatában megjelent monográfiája bevezető olyan irodalmi műfajok (cyberpunk, nanofikáció, űropera, alternatív történelmi regény, new weird fiction stb.) tárgyalásába, amelyek egyenjogúsítása éppen most zajlik. A témával összhangban különféle tudományágak eredményeit és szakszókincsét építi magába – az irodalomelmélettől a nanotechnológiáig, a posztmodern poétikától a kontrafakturális történetírásig.


Meseirodalmunk fája
980 Ft
A XX. század utolsó évtizedének szlovákiai magyar prózai mesetermése / Kozsár Zsuzsanna

A szerző tanulmánykötetében a 20. század végi felvidéki gyermekirodalomról ír ,amelynek jelentős hányada az AB-Art Kiadónál jelent meg. Kozsár Zsuzsanna könyve szűkebb körre, a gyermekirodalomra fókuszál. Egész pontosan arra tesz ígéretet alcímével, hogy a 20. század utolsó évtizedének szlovákiai magyar prózai mesetermését bemutassa. Kozsár szövegeinek hangneme közvetlen, játékos. Az elemzett huszonhét meséskönyvet elhelyezi egy képzeletbeli, a kötetben rajz formájában megjelenített fán, melyen a gyümölcsök helyét a gyermekkönyvek töltik be.


Mentés másként – Uchovávanie literárnych diel
1.600 Ft
Műfordítás és irodalmi kapcsolatok / Hrábcsek-Noszek Magdaléna (szerk.)

A Nyitrai Konstatnin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézete 2012. október 23-án Mentés máskéntMűfordítás és irodalmi kapcsolatok (Közép-Kelet Európa irodalmi kölcsönhatásai) címmel tartott nemzetközi konferenciát. A műfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseit jártuk körül javarészt közép-európai viszonylatban. A tanácskozás szlovák, magyar, lengyel és angol nyelven folyt.
 


Melyik Kosztolányi(m)?
1.900 Ft
Kapcsolatformálódások / Hózsa Éva

Hózsa Éva kötetének középpontjában a Kosztolányi-életmű és az ihlető szülőváros, Szabadka, szövevényes kapcsolata áll...bővebben


Megváltozhat-e egy ember
2.520 Ft
Visky András / Ariadné könyvek

A kötet irodalmi és színházi tárgyú esszéket, elemzéseket tartalmaz. Az elemzésre kiválasztott művek, szerzők alapján körvonalazódik egy értékrend: Kertész Imre, Lorand Gaspar művei, Grotowski és a kortárs román színházművészet képviselői egyfajta teljességet mutatnak meg, illetőleg arra kérdeznek rá folyamatosan.


Médiumközi relációk
2.400 Ft
H. Nagy Péter / Kaleidoszkóp Könyvek

A Médiumközi relációk a költészet, a populáris irodalom, a kortárs tömegfilm és a kritikai gondolkodás kapcsolatrendszereit elemzi egymás kontextusában. Olyan elméleti kombinatorikát működtet, melyben a tudományos módszerek alkalmazása számtalan ponton segítheti az irodalmi és művészeti kultúrtechnikák megközelítését. Ezzel a gyakorlattal a kötet írásai - médiaelméleti szempontból - túllendülhetnek a szövegként felfogott irodalom, az esztétikai ideológia és a kánonhierarchia zárt horizontján. Az olvasó ennek köszönhetően megpillanthatja a komplexitást ott is, ahol előzetesen nem, vagy kevésbé számított rá.


Mediális átlelkesítés
1.500 Ft   1.200 Ft
-20%
Zene – beszéd – irodalom / Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

A vajdasági magyar irodalomban pl. Domonkos István a kuplé, Sziveri János a sláger, Fenyvesi Ottó a blues, Ladik Katalin a fonikus áriák, Tolnai Ottó a jazz mestere, nincs is szükség további műfaji finomításra, annak a demarkációs vonalnak az átlépésére, amelynek ezek a szerzők írókként a túloldalán vannak. Mintha a zene csoportosításának és nevesítésének ilyetén nyelvi aktusa eleve a transzformációt, a vágást, a mediális csapások erőszakos összemosását jelentené be, ahol az átrajzolásoké, a megszakításé, az ellenőrizetlen kontaminációé, a preegzisztenciális mediális agresszióé a fő szó, a legerősebb hang és az elkerülhetetlen inskripció, amely ennek a magvában fortyogó homeosztázisnak (írás)képet ad – a prezenica, a beszéd és a zene történésének revelatív elhalasztásával.


Marsall László
3.400 Ft
Sturm László / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. Mindegyik kötetben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap. A 2013-ban elhunyt Marsall László költőről Sturm László írt áttekintő bemutatást.


Markó Béla költői világa
3.690 Ft
Monográfia / Elek Tibor

Mi az esztétikum és a politikum viszonya? Lehetséges-e a költő világát különválasztani a politikusétól? Az individuális vagy a közösségi szabadságtörekvések a fontos(abb)ak az irodalomban és az életben? Az avantgárd jellegű formabontás vagy a klasszicizáló karakterű formateremtés, a személyiség szétesésének, szóródásának, vagy a személyiség egységének, méltóságának költői ábrázolása a korszerű(bb)? Érvényesek lehetnek-e korunkban a teljesség, a harmónia, a szépség költői alakzatai? A világ, a létezés tényei áhítattal teljes emelkedettségre, pátoszra, vagy kételyekkel teli, (ön)kritikus rákérdezésre, iróniára jogosítják fel a költőt?


Margó
1.900 Ft
Írások a fordításról és a kétnyelvűségről / Bárczi Zsófia - Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.)

A tanulmánykötet 17 szerzője a fordítás, sőt tágabban a népek közötti kapcsolat, átjárások kérdéskörét járja körül különböző oldalról.


Magyarország szóképekben (Hungaria in parabolis)
2.100 Ft
Szirmay Antal / Téka

A korai magyar parömiológia, vagyis a közmondáskutatás jelesei (Baranyai Decsi János Szenci Molnár Albert, Beniczky Péter, Kis-Viczay Péter Faludi Ferenc, Baróti Szabó Dávid és Dugonics András) sorába tartozik Szirmay Antal (1747-1812) Zemplén megyei főúr is, aki - egyéb helytörténeti és politikai munkái mellett - két kiadásban, 1804-ben és 1807-ban megjelentette legfontosabb, latin nyelvű művét, a Hungaria in parabolist...bővebben


Magyar tájak - magyar irodalom
3.900 Ft
Szöveggyűjtemény / Pomogáts Béla (szerk.)

Könyvünk a magyar kultúra nagyobb tájegységeit, ennek során Budapest, a Dunántúl, a Balaton, az Alföld, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és a Délvidék történelmi és mentalitástörténeti arculatát kívánja bemutatni kiváló magyar írók és tudósok tanulmányainak tükrében. Szöveggyűjteményünket abban a meggyőződésben kínáljuk fel az olvasónak, hogy a magyar kultúrának ugyan vannak táji-regionális hagyományai, ez a kultúra mind azonáltal egységes egész: egy nemzet hagyományait és lelkiségét szólaltatja meg.


Magyar régiók
2.100 Ft
Különbözés az egységben - egység a különbözésben / Pomogáts Béla

Pomogáts Béla  Széchenyi-díjas magyar kritikus, tanár, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora. A kötetben Pomogáts Bélának a határon túli kisebbségi magyar irodalommal kapcsolatos tanulmányait, előadásait, elemzéseit olvashatjuk.


Magyar irodalom Szlovákiában (1945–1999) I.
1.600 Ft
Portéesszék / Szeberényi Zoltán

Ez a kiadvány segítséget kíván nyújtani azoknak, akik meg akarják – legalább fő vonalaiban – ismerni a szlovákiai magyar irodalom jelentősebb alkotóinak munkásságát, irodalmunk fontosabb történéseit, kiemelkedőbb eredményeit. Nem irodalomtörténeti monográfia vagy összefoglalás, hanem történeti szempontú számbavétel, amely öt évtized irodalmi termésének kíván eligazító, az értékviszonyokról is tájékoztató kalauza lenni. Az életművek megítélésében nem annyira az egyes portrék terjedelme, mint inkább a minősítés információértéke hordozza véleményünket...bővebben


Magyar irodalom Szlovákiában (1945 - 1999) II.
1.990 Ft
Szeberényi Zoltán

A II. kötet a "konszolidáció" éveitől (1968) a 20. század végéig követi nyomon a szlovákiai magyar irodalmi élet fordulópontjait, jelentős alkotóit, a művek megjelenését, fogadtatását, s az irodalom egészén belül betöltött szerepét. A kötet a legutóbbi évek irodalmi folyamatainak első szakszerű, s a széles olvasóközönség számára is hasznos, élvezetes számbavétele.


Magyar irodalom Erdélyben V. (1968-1989) - Irodalmi dokumentumok VI.
4.800 Ft
Pomogáts Béla

Pomogáts Béla monumentális munkásságával bizonyítja, hogy az erdélyi magyar irodalom az egységes magyar irodalom része. Több évtizednyi kutatómunka szintézise ez a könyv, amelynek első két – egybekötött – kötete az 1918–1944. közötti időszak eseményeit mutatja be, a III–IV. kötet az 1945–1968 közöti időszakot fogja át, a sorozat jelen darabja pedig az 1968–1989 közötti időszakot öleli fel. Ismerteti az irodalmi kultúra átalakulását, az irodalmi tudat változásait, külön fejezetet szentel a valóságirodalomnak és az emlékiratoknak, bemutatja a Forrás első és második nemzedékét, a modern törekvéseket. Kitér a drámairodalomra és a népi kultúra gondozását célzó törekvésekre, no meg a hatalommal való ellenszegülésre.Részletes keresés