Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Ha eljönnél...
4.500 Ft
József Atilla a Korunkban (1929-2005) / Kántor Lajos (szerk.)

József Attila születési centenáriumára készült összeállítás, amely a Korunk című kolozsvári, havi megjelenésű kulturális folyóiratban megjelent József Attila írásokat és a róla szóló írásokat tartalmazza 1929-2005 között.


Hagyománytörténés
890 Ft
A 'szlovákiai magyar' líra paradigmái 1989-2006 / H. Nagy Péter

A "szlovákiai magyar líra" paradigmái 1989-2006. A Szlovákiában íródó magyar irodalom H. Nagy Péter dolgozata által új megvilágításba kerül, új szempontok, új észrevételek hangoznak el, amelyek nyomán árnyaltabbá és izgalmasabbá válhatnak eddigi elgondolásaink a téma kapcsán. Olyan szakmai tudással szembesülhet az olvasó, amely összetett látásmódot eredményez, ismeretet nyújt és elgondolkodtat. Bevezetés és egyúttal összefoglalás, az elmúlt másfél évtized költészeti folyamatainak dokumentuma. Alapvető, vitaképes munka, becsületes olvasás eredménye. 


Hatszemközt
1.500 Ft
Tóth László

A kötet interjúi a rendszerváltás idején készültek. A szerző minden alkalommal egy szlovák és egy szlovákiai magyar írót ültetett le mikrofonja elé. Így, hármasban társalogtak a szlovák, a magyar és a szlovákiai magyar irodalomról, égető társadalmi kérdésekről, a szlovák-magyar kapcsolatokról, Közép-Európáról...


Hibridek
990 Ft
H. Nagy Péter / Kaleidoszkóp Könyvek

Az itt szereplő írások által szőtt tartomány kitágul. Ha az olvasót már nem köti le maradéktalanul az irodalomról való beszéd, ne csüggedjen, szóba kerül itt például a hűtőszekrény vagy az optikai médiumok viselkedésmintázata is. A hibridek elvileg szaporodásképtelenek a természetben, ám nem így a fantázia világában, a különnemű szövegszervező elvek párosítása pedig valószínűleg az irodalom egyik hajtómotorja. Vagyis ezek a tanulások nem életképtelen organizmusokat hoznak létre, hanem éppen ellenkezőleg: az egyik legtermékenyebb forrást biztosítják a hagyomány, az emlékezet jövőbeli folytonossága számára. Ha ez így van, akkor e kötetet "nemre", "fajra" való tekintet nélkül érdemes fellapozni.


Idegen univerzumok
2.250 Ft
H. Nagy Péter (szerk.) / Parazita könyvek

A peremműfajok (sci-fi, cyberpunk, steampunk stb.) kategóriájába tartozó szövegek értelmezése nem kis feladat. Egyfelől olyan produkciók vizsgálatát igényli, melyek esztétikai, nyelvi, megformáltságbeli stb. horizontjai csak nagyon távolról hozhatók közös nevezőre. Másfelől az elméleti szövegek bevonása a vizsgálatba fokozottan szembesít azzal a kérdéssel, hogy a tudomány milyen mértékben tekinthető bizonyos populáris jelenségek referenciájának...bővebben


Irodalmi horizontok - irodalmi kánonok
2.600 Ft
Végh Balázs Béla / Bibliotheca Transsylvanica

Tudományos rigurozitás, olvasmányosság, alapos dokumentáltság, széles látókör és alapos tárgyi tudás jellemzi Végh Balázs Béla tanulmányait. Tanulmánykötete erősségét a magyar és a kisebbségi magyar irodalom közötti viszonyt taglaló írások képezik, úgyszintén a romániai német irodalmak számbavétele, azok fejlődése Nagy-Románia megalakulása után. Az irodalomban zajló folyamatokat egyetemességükben tekinti át a szerző, összehasonlít, viszonyít, tágabb kitekintésben, szélesebb horizontban helyezi el tapasztalatait, megállapításait.


jelHáló
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások / Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

A kötet szerző: Andric Edit, Beke Ottó, Csányi Erzsébet, Fekete J. József, Horváth Futó Hargita, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Lábadi Zsombor, Novák Anikó, Roginer Oszkár, Rudas Jutka, Samu János Vilmos, Thomka Beáta, Utasi Csilla.


Kalotaszegi irodalmi breviárium
1.390 Ft
Buzás Pál / Sztánai füzetek

Irodalmi breviáriumunkban huszonhárom alkotó kapott helyet. Van közöttük kalotaszegi bennszülött, de rövidebb-hosszabb ideig itt tevékenykedő is, továbbá innen elszármazott, ide honosodott és végül a tájegységtől független szellemiség, akinek viszont művelődési téren Kalotaszeg valami lényegeset köszönhetett. A szerzők legszükségesebb életrajzi adatait és Kalotaszeggel kapcsolatos munkásságának bemutatását követi az illető író, tudós egy-egy reprezentatív, vagy a tájegységhez kötődő művéből kiválasztott eredeti szövege. Helyenként - ahol alkalmasnak vélte - a szerző hozzáillesztette az illető íróhoz, a korszakhoz, sajtótermékekhez kapcsolódó egyéb írását.


Kányádi Sándor
1.990 Ft
Pécsi Györgyi / Tegnap és Ma

A kismonográfiai sorozatban a másodszorra is kisebbségi sorban élő költőfejedelemről, Kányádi Sándorról (1929. május 10., Nagygalambfalva, Románia) fogalmaz meg alapos felkészültségről tanúskodó irodalomtudományi álláspontot a szerző. Kányádi Sándor teljes életművét áttekintve nyújt pontos és eligazító értelmezést, értékelést az erdélyi és az egyetemes magyar költészet egyik kiemelkedő személyiségének, mondhatni élő klasszikusának addigi alkotói teljesítményéről.


Két kor mezsgyéjén
2.800 Ft
Turczel Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. A cseh/szlovákiai magyar irodalmi lexikon azt írja Turczel Lajosról: „… irodalom- és művelődéstörténész, kritikus… az ötvenes évek elejétől részese, alakítója a cseh/szlovákiai magyar tudományos és kulturális életnek… Fontos szerepe volt az 1945 utáni jogfosztottság és lakosságcsere következtében összeszűkült irodalmi élet felerősítésében. A kezdeti nehéz helyzetben nevelő írásokra volt szükség…” Gyakran és joggal tették fel a kérdést: kicsoda is valójában Turczel Lajos? Tanár? Irodalomtörténész? Kritikus? Kutató?...bővebben


Közelítések, távlatok
1.200 Ft
Halmai Tamás / Kaleidoszkóp Könyvek

A Közelítések, távlatok a szerző 1998 és 2006 között írt kritikai és metakritikai szövegeiből nyújt válogatást. Az esszéket, tanulmányokat közlő első ciklus mindenekelőtt a líraolvasás ezredfordulós kódjainak újraértésére tesz kísérletet. Modern és posztmodern költészeti alakulatokra nyitva horizontot; az esztétikai tapasztalat összetettségét igyekezvén szóra bírni; tankönyvírói módszertanokat elemezve; a populáris kultúra klasszikus hagyományokba ágyazottságával vetve számot. A líra- és prózakritikák a nevezett időszak jeles kiadványaira irányítanak elemző figyelmet...bővebben


Közép-európa vándora I-II.
8.500 Ft
Válogatás a Korunk öt évtizedének írásaiból (1957-2007) / Kántor Lajos - Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

A Korunk című kolozsvári folyóiratot 1926-ban alapította Dienes László, 1928-tól 1940-ig Gaál Gábor volt meghatározó szerkesztője. A lap szerzői közt tudhatta Kassák Lajostól, Illyés Gyulától, Radnóti Miklóstól és József Attilától Faludy Györgyig és Fejtő Ferencig a korszak fontos íróit, gondolkodóit. 1940-től 1957-ig a lap szüneteltette megjelenését, majd Balogh Edgár és Gáll Ernő vezetésével folytatni próbálta azt a szerkesztési koncepciót, amelynek alapjait Dienes és Gaál fektették le...bővebben


Köztes szerepben
1.500 Ft
Párbeszéd a magyar és szlovák irodalommal - közös dolgainkról / Wlachovsky, Karol
A neves lengyel professzor, író-műfordító tanulmánykötete.

Lassú utazások könyve
2.100 Ft
Vallasek Júlia / Ariadné könyvek

A fiatal kritikus és irodalomtörténész elsősorban az utóbbi évek magyar nyelvű könyvterméséből indul ki, de máshová érkezik, mint ahogy olvasója várná. Érdeklődését olyan könyvek keltik fel, amelyek sokszor más könyvek, életutak hátterét mutatják meg: számos esszéje foglalkozik például naplók, szubjektív önéletírások, levelezéskötetek bemutatásával.


Lehet-e esszét tanítani?
2.990 Ft
Szilágyi Júlia

Szilágyi Júlia azok közé tartozik, akik otthon vannak az esszében: írásbeli és szóbeli megnyilatkozásai egyaránt az esszényelv felé közeledtek és közelednek. Közel egy évtizede tart a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen interaktív előadás-sorozatokat az esszéről, annak nyelvéről és szemléletéről.


Lepipálva
2.800 Ft
Tanulmányok a krimiről / Benyovszky Krisztián - H. Nagy Péter / Parazita könyvek

A gyűjtemény irodalomtudományi tanulmányokat tartalmaz a költészettanról és a krimi műfajának fejlődéséről a magyar és a világirodalomban. A kötet kiválasztott művek (regények és novellák) interpretálásáról, szövegek teoretikus irányzatáról szól, de olyan munkákat is tartalmaz, amelyek történelmi áttekintést nyújtanak egyes krimi életképekről a magyar irodalomban.


Magyar régiók
2.100 Ft
Különbözés az egységben - egység a különbözésben / Pomogáts Béla

Pomogáts Béla  Széchenyi-díjas magyar kritikus, tanár, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora. A kötetben Pomogáts Bélának a határon túli kisebbségi magyar irodalommal kapcsolatos tanulmányait, előadásait, elemzéseit olvashatjuk.


Magyar tájak - magyar irodalom
3.900 Ft
Szöveggyűjtemény / Pomogáts Béla (szerk.)

Könyvünk a magyar kultúra nagyobb tájegységeit, ennek során Budapest, a Dunántúl, a Balaton, az Alföld, Erdély, a Felvidék, Kárpátalja és a Délvidék történelmi és mentalitástörténeti arculatát kívánja bemutatni kiváló magyar írók és tudósok tanulmányainak tükrében. Szöveggyűjteményünket abban a meggyőződésben kínáljuk fel az olvasónak, hogy a magyar kultúrának ugyan vannak táji-regionális hagyományai, ez a kultúra mind azonáltal egységes egész: egy nemzet hagyományait és lelkiségét szólaltatja meg.


Megváltozhat-e egy ember
2.520 Ft
Visky András / Ariadné könyvek

A kötet irodalmi és színházi tárgyú esszéket, elemzéseket tartalmaz. Az elemzésre kiválasztott művek, szerzők alapján körvonalazódik egy értékrend: Kertész Imre, Lorand Gaspar művei, Grotowski és a kortárs román színházművészet képviselői egyfajta teljességet mutatnak meg, illetőleg arra kérdeznek rá folyamatosan.


Meseirodalmunk fája
980 Ft
A XX. század utolsó évtizedének szlovákiai magyar prózai mesetermése / Kozsár Zsuzsanna

A szerző tanulmánykötetében a 20. század végi felvidéki gyermekirodalomról ír ,amelynek jelentős hányada az AB-Art Kiadónál jelent meg. Kozsár Zsuzsanna könyve szűkebb körre, a gyermekirodalomra fókuszál. Egész pontosan arra tesz ígéretet alcímével, hogy a 20. század utolsó évtizedének szlovákiai magyar prózai mesetermését bemutassa. Kozsár szövegeinek hangneme közvetlen, játékos. Az elemzett huszonhét meséskönyvet elhelyezi egy képzeletbeli, a kötetben rajz formájában megjelenített fán, melyen a gyümölcsök helyét a gyermekkönyvek töltik be.Részletes keresés