Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Bűnös szövegek
2.700 Ft
Bevezetés a detektívtörténetekbe / Miklós Ágnes Kata

A szerző irodalomtörténész, a budapesti ELTE doktorandusa. Hozzáférhető, élvezetes esszényelven megírt sorozata a krimiről eredetileg a marosvásárhelyi A Hét hasábjain jelent meg. A hetilapban való megjelenést követően kötetté dolgozta át és egészítette ki a szövegeket. Magyar nyelvterületen újdonságnak számít az, ahogyan a szerző teljességre törekedve, és ugyanakkor napjaink krimiirodalmáig eljutva elemzi a műfaj történetét. Segít eligazodni a műfaji sokféleségek között, jól körülhatárolt típusok mentén beszél szerzőkről, elbeszélői fogásokról.


CERTAMEN I.
3.500 Ft
Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában / Egyed Emese - Pakó László - Weisz Attila (szerk.)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évente tudományos tanácskozást rendez A Magyar Tudomány Napja Erdélyben címmel. A tanácskozások alkalmat nyújtanak arra, hogy az egyesület tagjai bemutassák legújabb tudományos eredményeiket és jelentős publikációkra hívják fel a figyelmet. Fontos, hogy a bemutatott dolgozatok ne szóródjanak szét, hanem minél hamarabb beépüljenek a tudományos információk körforgásába; ezért gyűjtöttük össze és adjuk ki egy sorozat első darabjaként az Egyesület I. (Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi) Szakosztálya előadásait. A Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában című kiadvány több, mint 30 nyelvészeti, irodalomtörténeti, néprajzi, történelmi és művészettörténeti szaktanulmányt tartalmaz három könyvfejezetre tagolva, képekkel, névmutatókkal.


CERTAMEN II.
4.500 Ft
Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában / Egyed Emese - Bogdándi Zsolt - Weisz Attila (szerk.)

CERTAMEN című évkönyvünket a humántudományos vélemények, kutatási beszámolók szembesítéseként fogjuk fel. Kiindulópontja a tudomány nyilvánossága: esetünkben az Erdélyi Múzeum-Egyesület évente megrendezett szakmai tanácskozása, A magyar tudomány napja Erdélyben.

Művészettörténet, történelem, irodalom, néprajz, nyelv? Mindenféle tudás csak folyamatos és módszeres vizsgálódások eredménye lehet.

Íme a 2013-as tanácskozás eredményeképpen a második CERTAMEN, kutatóirányok találkozásának alkalma és helye: a kötetben a tudományágak logikája értelme a sokféleségben. Magyarul szól – nem csak magyar kérdésekről. A kötet szerzői mind a tudományos, mind a közélet számára aktualitással bíró kérdésekről tárgyalnak, s remélik, hogy ébren tudják tartani a közönség érdeklődését munkáik eredményei iránt.


CERTAMEN III.
4.500 Ft
Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában / Egyed Emese - Pakó László (szerk.)

Harmadik kötetéhez érkezett a nemrég útjára indított Certamen. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában névre hallgató évkönyv. A kötet ezúttal a 2014. november 21-22-én rendezett A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13., Messze látó tudomány: felelős válaszok a jövőnek című fórumán elhangzott irodalomtudományi, néprajzi, nyelvészeti és történelmi témájú előadások szerkesztett változatait adja közre. A rendezvény szervezőinek és az évkönyv szerkesztőinek a sorozat választott címében is tükröződő szándéka szerint a kiadvány a szakmai párbeszédnek, a tudományos vitának kíván teret biztosítani.


CERTAMEN IV.
3.900 Ft
Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában / Egyed Emese - Gálfi Emőke - Weisz Attila (szerk.)

Láttatni az emberi élet hivatalos kereteit (és ezek változását); könyvek és egyéb tárgyak használatát az időben; a kereskedő, a nyomdász, a zenetanító, az író/műfordító, a földművelő, a kiváltságos személy, a „kívülről jött”; a települések és családok; az intézmények problémáit; a viszonylatokban élő embereket és csoportokat (köztük „kisebbségeket”) ; a műveket: értelmezés. az itt közreadott megközelítések mint szakmai beszédtársat szólítják meg az olvasót. Az egyetemes kultúra folyamatainak, tendenciáinak konkrétumaiban, nemegyszer konfliktusaiban való vizsgálatára, modellteremtésre, tudományos kérdések új szempontokat érvényesítő felvetéseire nyújt lehetőséget az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályának évkönyve (CERTAMEN IV.: A 2015 novemberében  – a tudomány napján – magyar nyelven előadott kutatási eredmények foglalata)...bővebben


Címke-függöny
2.890 Ft
Tompa Gábor színházi magánszótára / Összeállította: Zsigmond Andrea

A kötet Tompa Gábor világának esszenciáját kívánja bemutatni. Formáját tekintve lexikonszerűen, szócikkekben emeli ki több mint ötven beszélgetés és interjú, továbbá öt könyv gondolati csomópontjait. E szócikkek, mint Tompa Gábor munkássága, mind a színház és az irodalom köré csoportosulnak, de elrugaszkodva a tapasztalatok és élmények szintjéről, filozófiai magasságokba emelkednek, sőt a tartalommal teljes összhangban lévő illusztrációk és könyvi megjelenés által önálló műalkotássá lépnek elő.


Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn
4.900 Ft
Virginás Andrea / Sapientia Könyvek

Szociológiai munkájukban, amely a Posztmodernizáció (Postmodernization) címet viseli, Crook, Pakulski és Waters elzárkóznak attól, hogy a modernitást és a posztmodernitást elkülönülő korszakokként gondolják el, ehelyett inkább párhuzamos folyamatokként próbálják őket leírni: „ezért tehát azokra a változási folyamatokra koncentrálunk, amelyek létrehozzák a posztmodern társadalmi formákat, azaz a posztmodernizáció folyamataira inkább, mintsem egy új társadalom víziójára” (Crook, Pakulski és Waters 2) ...bővebben


Csáth-járó át-járó
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Egy személyben (volt) író, zeneszerző, festő, publicista, orvos, pszichoanalitikus, ezért célszerűbb Csáthokról beszélni, mintsem egyetlen, autentikus és megkonstruálandó Csáth-képről. A szétindázó arcképekhez újabb rajzolatok születtek és újabb párbeszédek keletkeztek...


Cselényi László
1.200 Ft
Pomogáts Béla / Műhely (Nap)

A népszerű Műhely sorozatban Cselényi Lászlóról olvashatunk egy kismonográfiát. Cselényi László a hatvanas évek közepén-második felében (akárcsak Ady Endre: a maga második megjelent verseskönyve után) hajtotta végre saját költői „forradalmát”. Mindennek természetesen (akárcsak Ady esetben) Párizs és a modern francia költészet volt a példája és ösztönzője: Cselényi ott lett igazán „modern” költő, a felvidéki (szlovákiai) magyar irodalom rendhagyó jelensége, akivel kortársai: írók, tanárok és főként kritikusok alig is tudtak valamit kezdeni...bővebben


Cselényi László élete és életműve
2.990 Ft
Vilcsek Béla / Opus-könyvek

Cselényi László (1938) a jelenkori magyar költészet "fekete lova". Ahhoz, hogy izgalmas, robusztus, valóban a szó minden értelmében monumentális költészete végre „befusson", azaz szélesebb körökben is ismertté váljon, először is ki kellene szabadítani a költőt abból a fámából, amelybe makacs avantgárd ars poeticáival elsősorban ő maga kötözte be magát, holott olyan értelemben, ahogy a klasszikus avantgárd hirdette meg a radikális tagadás költészetét, régen nem tiszta avantgárd költészet már az övé...bővebben


Csernátontól A Reménység taváig
3.300 Ft
Válogatott írások / Cseh Tibor

A székelyföldi születésű, majd 1948-tól Ausztriában, Brazíliában, Argentínában és az Egyesült Államokban élő Cseh Tibor írásait három átívelő téma fogja egybe. Kötetében a szétszórtság kihívásaival, a megmaradáshoz szükséges felkészültséggel és a nyugatra szakadt magyarságfeladataival, küldetésével foglalkozik. Munkásságának középpontjában a cserkészmozgalom megtartó-nevelő erejének hangsúlyozása áll. Izgalmas írásban világítja meg azt is, hogy visszatelepülési kísérlete után miért választotta ismét a „szórványlétet”. A Ludányi András gondozásában megjelent kötet Cseh Tibor több mint ötven éves írói munkásságát mutatja be.


Déli témák
2.200 Ft   1.760 Ft
-20%
Kultúrák között / Thomka Beáta / Altus3

A Széchenyi-díjas szerző a határőrvidék spiritualizálásának szellemében a vajdasági irodalomnak és képzőművészetnek, modern szerb íróknak, az Új Symposion folyóirat történetének, illetve az esszé műfajpoétikai kérdéseinek szenteli kötetét.


Dialógus és retorika
800 Ft
A III. Hermész táborban elhangzott előadások (Torockó, 1999. augusztus 25-27.) / Orbán Gyöngyi (összeáll.) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Az a kulturális paradigmaváltás, amelynek "áldásait" és hátrányait nap mint nap tapasztaljuk (gondoljunk itt csak az audiovizuális eszközökre, a világháló lehetőségeire), legalább olyan mértékben felforgatta az embernek az irodalomhoz, a művészetekhez, a kultúrához - és nem utolsósorban önmagához - való viszonyát, mint annak idején a könyvnyomtatás feltalálása. Az olvasás ma már nem azt a helyet foglalja el az ember életében, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és ez sokakat rémülettel tölt el. Mi lesz, ha a film, a televízió, a százféle csatornán át áramló új hangzásvilág kiszorítja az ember életéből a könyvet, az olvasást? 


Disputák között
1.600 Ft
Tanulmányok, esszék, kritikák a kortárs szlovákiai (magyar) irodalomról / H. Nagy Péter (szerk.) / Disputationes Samarienses

Az első Somorjai disputa óta eltelt időszak irodalomtörténeti fejleményei egyértelműen arról tanúskodnak, hogy e tanácskozássorozat a felvidéki magyar kultúra fontos eseményévé nőtte ki magát, sőt referenciaponttá vált.Ez a válogatás amellett,hogy viszonyítási alapként kezeli a somorjai rendezvényeket, kontextusukat is szélesíti. A kötet blokkjai, értelmezési ajánlatai olyan virtuális párbeszédek részesévé teszik az olvasót, melyekben többek között a kánonképződés kérdéseivel, egyes kortárs (szlovákiai magyar) művek megszólaltathatóságának dillemáival szembesülhet...bővebben


Diszharmónia harcmezején
1.600 Ft
Ardamica Zorán

"TUDATOM és ÉRZELMEIM csatájának színtere Diszharmónia. Bármelyik fél nyeri ezt az éveken át tartó ütközetet, a harcmező neve nem változik. Csak a békekötés alapíthatja meg Harmóniát. Nem az Igazságot, hanem Harmóniát. Amíg nem lesz béke, addig Diszharmóniában kell megtalálnom a szépet, jót, érdekeset... Mert Diszharmónia a harcok ellenére gyönyörű vidék! Kár lenne elkerülni! Kérem az olvasót, szemlélje e belső harc folyamatát úgy, mintha ő is részese lenne, de kívánom neki, hogy a valóságban ne kelljen ilyen háborút folytatnia." (A szerző)


Dosztojevszkij szelleme
1.200 Ft   960 Ft
-20%
Sáfrány Attila / Altus3

Sáfrány Attila Dosztojevszkij regényéből, A Karamazov testvérekből kiindulva, és annak összegző nagyfejezetére, A nagy inkvizítor legendájára összpontosítva ad kitűnő elemzést - a várakozással szemben nem a regényről, hanem a világról, miközben műfajt is vált, folyton kételkedő világfaggatása során a tanulmány eszköztárát az esszé kísérleti módszereivel teljesíti ki. A regényt nem irodalmi műként, nyelvi-művészeti tárgyiasulásként olvassa, és nem is ilyen szempontból tárgyalja. Dosztojevszkij alkotói zsenialitása mögött egy, az író korában működő világrend ábrázolási kísérletét fedezi fel, és ezt a világrendet veti vizsgálat alá.


Dsida Jenő emlékezete
4.700 Ft
Összeállítás születésének és munkásságának évfordulóhoz nem kötött, időtlen tiszteletére / Sas Péter (szerk.)

A Dsida Jenő alakját és költészetét megidéző kötetben a nagy költő verseiből, leveleiből, valamint az ezeket értelmező, értékelő tanulmányokból közöl válogatást gondozója, Sas Péter. Kötetünk anyagát Dsida nagy versei, költészetének témái tagolják fejezetekre, így a könyvben olyan sokatmondó fejezetekkel találkozhatunk, mint Leselkedő magány, Nagycsütörtök, Psalmus Hungaricus, Angyalok citeráján, Tóparti könyörgés, Arany és kék szavakkal, melyek mind Dsida költészetének világát idézik, ugyanakkor az életmű átható vizsgálatát nyújtják.


Dsida Jenő költészete
1.900 Ft
Láng Gusztáv

A kolozsvári egyetem egykori és a szombathelyi Tanárképző Főiskola mai, köztiszteletnek örvendő irodalomtörténet-tanárának, Láng Gusztávnak a neve már maga garancia e kötet értékeit illetően. Láng Gusztáv minden bizonnyal legjobb ismerője és elemzője Dsida Jenő költészetének, értője, kitűnő közvetítője az erdélyi líra egyik legnagyobb egyénisége sokszínű, rendkívül összetett emberi értékeinek. A pályakezdés éveitől kíséri végig Dsida Jenő költészetének alakulását. A költő művészetének beható és igényes értékelését és értelmezését nyújtja, ugyanakkor a költői életút főbb mozzanataival is megismertet. Az impozáns jegyzetanyaggal, komoly tudományos apparátussal rendelkező monográfia teljesebbé teszi az irodalomtörténet eddig ismert Dsida-képét.


Egy Duna-regény anatómiája
1.600 Ft
Haklik Norbert

A tanulmánykötet hiánypótló műként, tudományos alapossággal és élvezetes, eleven stílusban tesz kísérletet arra, hogy megteremtse kortárs irodalmunk egyik legkiemelkedőbb nagyepikai alkotásának méltó recepcióját. Kabdebó Tamás Danubius Danubia című, egy kötetben elsőként 1988-ban közreadott regénytrilógiáját megjelenésekor az irodalmi élet és az olvasók egyöntetű elismeréssel fogadták. Okkal s joggal. Az Írországban élő író nyolcszázegynéhány oldalas alkotásával ugyanis végre megszületett a világirodalmi színvonalú magyar ’56-os regény...bővebben


Egy kis séta
2.490 Ft
Ady Endre nagyváradi sajtópere és börtönnapjai / Péter I. Zoltán – Tóth János

1901-ben az akkor már Nagyváradon „újságíróskodó” Ady Endre kritikus hangú jegyzetet írt az úgynevezett kanonok sor épületeiben elzárkózó és ott dőzsölő katolikus papok életviteléről, életmódjáról, de valójában a „klérus” ellen. Az egyház, az egyház nevében, ezt követően őt beperelte. Több mint két év telt el, amikor is végrehajtható ítélet született, amely Adyt háromnapos elzárásra ítélte. Bevonult. Éttermek versengtek azért, hogy ellátását biztosítsák...

 Részletes keresés