Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Az illanékony műfaj
2.700 Ft
Rádióinterjúk / Vickó Árpád

A szerző az Újvidéki Rádió szerzkesztőjeként és sok, a legrangosabb magyar írók szerb műfordítójaként, állandó kapcsolatban volt a fordítandó művek szerzőivel. Ezekből az interjúkból, állt össze a kötet, amelynek névsora is impozáns: Mészöly Miklös. Petri György, Kertész Imre, Konrád György, Esterházy Péter, Balassa Péter, Poszler György, Heller Ágnes, Vajda Mihály, Tamás Gáspár Miklós és Kis János szólal meg benne. Az interjúkat, illetve egy-egy művüket “kommentálja” Faragó Kornélia, Végel László, Bányai János és Losoncz Alpár. A kötet az üjonnan indult Hid-könyvár első köteteként jelent meg.


Az intertextualitás ösvényein
2.400 Ft
Kányádi András / Ariadné könyvek

Az intertextualitás kitüntetett jegye bizonyítottan a kölcsönös függés: szerző, szöveg és olvasó cinkosságát feltételezi, s a vendégszöveg - melynek jelentése a mégoly kedves vendég mindenkori idegenszerűségét sejteti - csak olvasáskor tudatosulhat. Az intertextualitás jelensége, akárcsak a kötet maga, szövegtől szövegig vezet, és az irodalom élő, lélegző szövetét mutatja meg, miközben a hagyományhoz kapcsolódást is feltárja...

 


Az irodalmi Köztelek
1.800 Ft
Publicisztikai írások / Ady Endre / Remekírók Diákkönyvtára

Hát mik is vagyunk most? Néha és a napi világban cinikus fáradtak, a tekintélyeket már nem is rombolók, csak hanyagul leköpködők. Fáradt olümposzi istenek és kiközösített, magasról lenézett páriák ... Vagyunk nagyon sokszor komédiások. Alkuvóbbak a lócsiszárnál s hajlékonyabbak a nádnál... Addig ... Addig, míg nem int, nem híva gyilkos, az acélhegyű ördög ... Az istenes ördög ... És akkor csupa hit a világ, csupa szerelmes lángra érdemesség az élet. És ilyenkor beleverjük, belekorbácsoljuk nyomorult testünket, összetépett idegeinket e nagy szerelembe. A jobb életért, a becsületesebb világért, az előretörésért, a világosságért s fantomok legfantomabbjáért, legbolondabbjáért és legszebbjéért, az igazságért ... bővebben


Az irodalomtanítás öröméért
2.400 Ft
Antal Margit - Misztrik Jolán - Orbán Enikő - Patek Mária - Szilveszter László Szilárd / Pedagógus műhely

A könyv a szerzők egy-egy írását tartalmazza, melyek irodalmi témák tanítását vetik fel, írják le személyes élményeiket.


Az irónia hurka
1.200 Ft
Beke Zsolt / Kaleidoszkóp Könyvek

Az irónia hurka című kötet arra tesz kísérletet, hogy a tárgyul választott szövegek vagy szöveghalmazok elemzése során képet adjon az irónia előfordulási módozatairól, szerepéről, persze a teljesség igénye nélkül. Ugyanakkor a látvány elemzésben betöltött funkciója és mértéke olyan rendbe szervezi a kötet írásait, mely a vizualitásnak egyre nagyobb szerepet adva a pusztán írásjelekben megmutatkozó irodalmi alkotásoktól fokozatosan a szónak kitüntetett szerepet biztosító képzőművészeti alkotásokig jut el.


Az őrhely megszólal 1945-1948
2.700 Ft
Napló, emlékiratok, levelek / Fábry Zoltán

Fábry Zoltán több mint két évtizeden át a második világháború utáni (cseh)szlovákiai magyar irodalom legnagyobb hatású személyisége volt. Születésének 110. évfordulója alkalmából keletkezett ez az összeállítás, mely Fábry forrásértékű, részben máig ismeretlen visszaemlékezéseit és leveleit tartalmazza, azzal a céllal, hogy az eddigi kiadások filológiai és tartalmi pontatlanságait kiigazítsa.


Az ős Kaján
3.490 Ft
Verselemzés / Bayer Zsolt

"Bayer Zsolt írt egy könyvméretű esszét - ő azt állítja: verselemzést - Ady "Az ős Kaján"-járól, és ebben folyton dübög a sámándob. Anélkül, hogy látnánk, vagy jelenlétét éreznénk hivatott verőjének. Talán csak egy távoli ihlet. Ős Kaján csak valami zeneszerszámot hozott magával Ady verse szerint. Mintha a sámándob iszonyú messzeségből dübögne ide, valahonnan a "szent kelet vesztett boldogságá"-ból, de mégis nagyon közvetlenül...bővebben


Az össze nem függő parkok
1.500 Ft
Keserű József / Kaleidoszkóp Könyvek

Az össze nem függő parkok tanulmányokat, esszéket, kritikákat és egy előadásszöveget tartalmaz a kortárs magyar irodalom, a világirodalom, az irodalomtudomány, a művészetelmélet és a filozófia köréből. Ami minden tematikai és műfaji sokszínűség ellenére összekapcsolja a kötet írásait, az nem más, mint egy jellegzetes attitűd, amelyet egyetlen szóval nehéz lenne visszaadni. Leginkább talán a kérdezés, a faggatózás, a rácsodálkozás fogalmai közelítik meg azt, az itt olvasható szövegekben újra és újra megtörténik.


Bánffy Miklós kettős küldetése
4.200 Ft
Bukarest, 1943. - Politika és diplomácia / Csapody Miklós

Bánffy Miklós sokoldalú és sokfelé ágazó írói-művészi-politikusi pályájának ma már nem ismeretlen, de mindez ideig teljességében fel nem tárt mozzanata az 1943-as titkos bukaresti diplomáciai küldetése...


Baranyay József nagyobb munkái
2.700 Ft
Baranyay József / Csallóközi Kiskönyvtár
Baranyay József (1876-1952) Komáromban élt, s több szellemi munkakörben dolgozott. Kötetébe nyolc könyvét gyűjtötte össze a kiadó, amelyekben a régi... bővebben

Báró altorjai Apor Károly (1815-1885) életének és munkásságának vázlatos bemutatása
3.990 Ft
Oláh-Gál Róbert / Sapientia Könyvek - Tudománytörténet

Vajon ki készíthetett 1856-ban dagerrotípiát a ravatalon nyugvó Bolyai Farkasról? Mint később kiderült, Apor Károlynak már 1842-ben volt dagerrotípiát készítő masinája. Apor Károly hagyatékának kutatásával akkor kezdtünk el komolyabban foglalkozni, amikor Marosszentgyörgy polgármestere, Sófalvi Sándor Szabolcs, illetve Nemes Gyula történész megkért, hogy írjunk egy hosszabb tanulmányt Apor Károly életéről és munkásságáról, hiszen Apor Károly annyira szerette a tófalvi birtokát, hogy végső nyugvóhelyül is a tófalvi szőlősét választotta. Ennek a kutatásnak az eredményeképpen született meg ez a könyv. 


Benedek Elek
1.100 Ft
Szabó Zsolt / Híres Emberek

A kiadványban rövid áttekintést kapunk Benedek Elek életéről, családjáról, közéleti és irodalmi tevékenységéről.


Benedek Elek Emlékalbum
3.900 Ft
Második, javított, bővített kiadás / Bardócz Orsolya – Nagy Sándor

Hiánypótló könyvet tart kezében az olvasó.

Jó pár évtized után itthon Bardócz Orsolya, Elek apó egyik kései leszármaztottja tollából jelenik meg sorban a negyedik kötet, a Benedek Elek Emlékalbum második, bővített kiadása a nagy előd emlékének tiszteletére.

Sajnos a mai középiskolás tanuló vajmi keveset hall Benedek Elekről, a harcos publicistáról, a regényíróról, a népnevelőről, a Trianon utáni erdélyi irodalom bölcsőringatójáról, a hazatérő, a „szembejövő ember” mindmáig ható szülőföld-hűségéről, erkölcsi tartásáról, akinek evangéliuma a „meleg szív és kemény gerinc”.

Ebben a bővített albumban benne van minden, amit illik tudnia Benedek Elekről egy magyar fiatalnak. A szerzők végigjárják az életét, minden fontos állomását, és mesélnek a legapróbb részletekről, a hétköznapok történéseiről, amit a családi legendárium őrzött meg: a Nagybaconból, a hegyen át a kosrában cipelt postárl, amit kétnaponként hoztak át az unokák, mi volt Benedek Elek kedvenc nótája, szerette-e vagy nem a csirkecombot, vagy ahogyan Nagyapó a kisbaconi iskolások segítségével megmentette szeretett gyümölcsfáit a cserebogár-invázótól.


Benkő József, az erdővidéki polihisztor
1.690 Ft
Kolumbán Vilmos József / Híres Emberek

Középajtai és árkosi Benkő József (Bardóc, 1740. december 20. – Középajta, 1814. december 28.) református lelkész, teológus, botanikus, történetíró, nyelvész. A felvilágosodás korszakának elején élt tudós egyaránt eredményes művelője volt a társadalom- és a természettudományoknak. Fő műve, a Transsilvania, a korabeli Erdély leírása, a művelődéstörténet, a néprajztudomány és a családtörténet máig használt forrásmunkája, amely az államismereti iskola módszerével vizsgálja az erdélyi társadalom anyagi és szellemi életét...bővebben


Beszédterek, képterek
2.500 Ft
Pieldner Judit / Ariadné könyvek

Irodalom és film határterületeit vizsgálja kötetében Pieldner Judit, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem oktatója, a Szegedi Tudományegyetem doktorandusza. Irodalom és film kapcsolatának tanulmányozása mind az irodalomelmélet, mind a filmelmélet eredményeit hasznosíthatja és mindkét diszciplína érdeklődésére számot tart. A film kutatásának különböző irányai, a módszercentrikus elméletektől a horizontelméletekig, sokat köszönhetnek a tágan értelmezett irodalomelméletnek, ahogy az irodalom tanulmányozása sem hagyja figyelmen kívül a filmelmélet, a médiaelméletek belátásait. Korszerű kutatási irány az irodalom medialitásának tanulmányozása.


Beszélgetés írókkal
1.300 Ft
Hornyik Miklós
A szerző beszélgetőtársai a már klasszikussá vált 20. századi magyar írók: Déry Tibor, Füst Milán, Illyés Gyula, Mészöly Miklós, Németh László, Ottlik Géza,... bővebben

Bevezetés a krimi olvasásába
2.500 Ft
Benyovszky Krisztián / Parazita könyvek

A sorozat második kötete a krimi szerelmeseinek igazi csemegét jelenthet. De Benyovszky Krisztián kismonográfiáját azok is nagy haszonnal forgathatják, akiket az irodalom eme egyre fontosabbá váló "alternatív kánonjának" történeti megközelíthetősége és interpretációs kérdései izgatnak. Az olvasó ugyanis olyan szempontokat kap a krimit befolyásoló folyamatok megközelítéséhez, melyek a kezdetektől egészen napjainkig meghatározzák a szóban forgó irodalmi jelenség arculatát...bővebben


Bizonyítás egyszerű utakon
3.400 Ft   2.720 Ft
-20%
Draskóczy Ede válogatott írásai / Draskóczy Ede (szerk. Mák Ferenc) / Délvidéki Soroló

Draskóczy Ede (1891-1945) óbecsei ügyvéd, lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a délvidéki magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan szervezője 120 évvel ezelőtt született Makón.


Bizonyos értelemben
2.200 Ft
Rácz I. Péter

Egy régóta várt kritika- és tanulmánykötet. Kevés fiatal irodalomtörténészről, kritikusról mondható el ugyanis, hogy az utóbbi évtized során olyan széles horizontban és olyan színvonalon végezte kutatásait, mint Rácz I. Péter.


Bolyai forradalma az életműkiadásban és a bibliográfiában
2.800 Ft
1.kötet / Nagy Ferenc (szerk.) / Bolyai Akadémia Könyvtár

A magyar és egyetemes tudomány kettős ünnepét méltán köszönti az életműkiadás első kötete, amely Bolyai János szellemi forradalmára irányítja a figyelmet, érdekes képet ad a Bolyai-kiadás másfél évszázados küzdelméről, és első átfogó szintézisként közzéteszi a két Bolyai műveinek s a velük foglalkozó gazdag irodalom általános bibliográfiáját. Így ez a kötet nélkülözhetetlen kézikönyv a Bolyai(ak) életműve iránt érdeklődő kutatóknak, tanároknak, tanulóknak egyaránt.Részletes keresés