Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Simonyi Imre pályaképe
2.500 Ft
Csibra István

E mű második, bővített kiadása, elsősorban annak köszönhetően gazdagabb az előzőnél, hogy feldolgozhatta Simonyinak Márai Sándorral folytatott időközben megjelent izgalmas levelezését, illetve az első kiadás óta született Simonyi-irodalmat. Megjelent Simonyi Imre halálának 20. évfordulójára. Csibra István már az 1950-es években felfigyelt Simonyi Imre költészetére, és – gyulai barátai bíztatására – mindmáig egyedül ő írt kismonográfiát Simonyiról (2003).


Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom
1.900 Ft
Tanulmányok magyar írók és a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról / Vajda Barnabás

Azok kezébe ajánlja a szerző ezt a könyvét, akik az összefoglaló irodalomtörténetek Freud hatására tett villanásnyi, esetenként általánosítható utalásai, valamint másutt fellelhető anekdoták mellett a kultúrhistóriai tények részleteire és összefüggéseire is kíváncsiak.


Sigmond István
3.400 Ft
Demeter Zsuzsa / Közelképek írókról

Az erdélyi második Forrás-nemzedékhez tartozó Sigmond István (1936–2014) ironikus, groteszk, abszurd látásmódú, kafkai nyomokat követő regényei, elbeszélései profán szenvedéstörténetek. Központi gondoltuk a világba vetett ember bűn nélküli bűnössége és bűnhődése. 1969 óta megannyi novelláskötete és regénye jelent meg. Varjúszerenád (2006) című regénye az Irodalmi Jelen regénypályázatának díjnyertes műve. Az író pályaképét Demeter Zsuzsa mutatja be.


Shakespeare múzsái
6.900 Ft
Brockhaus, F. A.

Ha igaz a tézis, mely szerint a dráma az a műfaj, amelyben a költészet a maga végtelenségében mutatkozhat meg, nem állunk messze az igazságtól, ha úgy hisszük: minden idők legnagyobb poétáját William Shakespeare- nek hívják. Ezt a mai is érvényes felismerést a 19. században vetette papírra egy német szerző, aki csokorba gyűjtötte a zseniális szerző által megteremtett nőalakokat. Könnyed stílusú elemzéseit a kor legnevesebb művészei illusztrálták. A szemet gyönyörködtető kötet Vig György fordításában, Jankovics Marcell előszavával jelenik meg.


Séta egy csodálatos szigeten
3.700 Ft
Dsida Jenő / Romániai Magyar Írók

„Dsida Jenő költé­szete kalauzolt, mikor publicisztikai írásainak sokaságából válogattam: elsősorban olyan cik­kek, tanulmányok, jegy­zetek érdekeltek, me­lyek valamilyen for­má­ban kapcsolatosak köl­tészetével, arra utalnak, vagy emberi-eszmei for­málódásának hiteles vagy átvitt megfogal­ma­zá­sai.” Marosi Ildikó


Sánta Ferenc
3.500 Ft
Vasy Géza / MAGYAR ESSZÉK sorozat

„Sokat szenvedve Sánta Ferenc is halálnak halálával halt, de nemcsak megírta, meg is tapasztalhatta a halálnak halálát, vagyis azt, hogy az egyén biológiai létének befejeződése nem járhat együtt az ember, az emberiség által létrehozott szellemi, erkölcsi értékek pusztulásával...


Romániai magyar írók (1920-1980)
2.730 Ft
Balotă, Nikolae

A szerző a kortárs irodalom-művészet kiváló szakértője, irodalomtudós és filozófus tanulmányaiban, esszéiben a művészi alkotás és filozófiai gondolkodás dialektikus kapcsolatát vizsgálja, a művészetfelfogás bonyolult viszonyrendszerét. Ezt a gondolkodásmódot vetíti át a romániai magyar írók művének elemzése kapcsán is. Vallasek Júlia fordítása kiváló, a szövegeket a szerzővel készült interjú egészíti ki.


Romániai magyar irodalmi lexikon 5/2.
4.800 Ft
T-Zs / Dávid Gyula (főszerk.) / Románia magyar irodalmi lexikon

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/2-es kötetének megjelenésével befejeződik az a nagyszabású vállalkozás, amelynek kezdetei az 1960-as évekbe nyúlnak vissza, és amely oly hatalmas szerzői és szerkesztői munkaközösséget mozgatott meg a munkálatok megkezdése óta egészen mostanáig. Az V/1-eshez hasonlóan a T-Zs-kötetet is közös kiadásban jelentette meg a Kriterion Könyvkiadó az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel. A főszerkesztő, Dávid Gyula hatalmas vállalkozását nagy munkatársi kör segítette, az V. kötet ennek köszönhetően duzzadt akkorára, hogy két külön könyvben jelentetjük meg.


Romániai magyar irodalmi lexikon 5/1
4.800 Ft
S-Sz / Dávid Gyula (főszerk.) / Románia magyar irodalmi lexikon

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon V/1-es kötetének megjelenésével a végéhez közeledik az a nagyszabású vállalkozás, amelynek kezdetei az 1960-as évekbe nyúlnak vissza, és amely oly hatalmas szerzői és szerkesztői munkaközösséget mozgatott meg a munkálatok megkezdése óta egészen mostanáig. Az S-Sz-kötetet a Kriterion Könyvkiadó az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel közös kiadásban jelentette meg. A főszerkesztő, Dávid Gyula hatalmas vállalkozását nagy munkatársi kör segítette, az V. kötet ennek köszönhetően duzzadt akkorára, hogy két külön könyvben jelentetjük meg. Ezt az V/1-es kötetet egy-két hónapon belül követni fogja az V/2-es, amely az S-Sz betűs rész második felét képezi majd.


Romániai magyar irodalmi lexikon 4.
5.600 Ft
N-R / Dávid Gyula (főszerk.) / Románia magyar irodalmi lexikon

A lexikon az alapító főszerkesztő, Balogh Edgár szavaival "felöleli a romániai magyar irodalom minden számbajöhető eredményét, neves és névtelen, de irodalmunkhoz mégis hozzájáruló alkotóját, s az irodalom leszűkító értelmezése helyett az irásbeliség teljességére, határterületeire is tekintve, a természet- és társadalomtudományok, a mászaki irodalom, sőt az irodalommal valmainő kapcsolatban levő zene- és képzőművészeti alkotások területeit, a romániai magyar sajtó, az irodalmi és kulturális tömörülések, egyesületek, társaságok, intézmények legfontosabb adatait."


Róma - mindannyiunk közös hazája
3.990 Ft
Magyar emlékek Rómában - Magyarok emlékei Rómáról / Sárközy Péter / A Szent Korona öröksége

A kötet szerzője, Sárközy Péter irodalomtörténész 30 éve tanít és él Rómában, mint a Római La Sapienza Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének tanszékvezető professzora.

Könyvünk Róma magyar emlékeit mutatja be a magyar kulturális múlt iránt érdeklődő és utazni vágyó olvasók számára a Szent Péter Bazilika mellett Szent István által 1026-ban létesített magyar zarándokháztól az 1956 utáni magyar menekültek számára épített, ma már főleg turisztikai célból Rómába érkező magyar vendégeknek otthont adó Szent István Házig. A kötetben számos neves magyar író és költő Rómával foglalkozó írásának részlete mellett mintegy 270 nagyobbrészt színes fotó található.


Retro
3.990 Ft
Kritikák és röpkritikák / Gerold László

Gerold László legújabb kötete, a Retro válogatás majd ötven év vajdasági tárgyú irodalmi kritikáiból. Egy olyan hozzáértő munkásság rajzolódik ki, amelyben a kritikus a művel, a mű szerzőjével és az olvasóval folytat diskurzust, mindemellett a kritikaírás elméleti és gyakorlati kérdéseire, valamint hiányosságaira is reflektál.


Régió Európában: a Vajdaság
2.700 Ft
Irodalom, nemzet, régió - Tanulmányok és kritikák / Pomogáts Béla

Pomogáts Béla felvidéki és erdélyi hasonló témájú kötetei után ezúttal a délvidéki vonatkozású írásait is elolvashatjuk egy csokorba szedve. Megvizsgálja a nemzet és irodalom kérdését, a hagyományok értékmegőrző szerepét, majd időben haladva tekinti végig a vajdasági vonatozású irodalom történetét. A klasszikusok...


Ratkó József
3.400 Ft
Jánosi Zoltán / Közelképek írókról

A Magyar Művészeti Akadémia kismonográfia-sorozatot indított Közelképek írókról címmel, Ács Margit sorozatszerkesztésében. A sorozatban összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek bemutatásra. A kötetekben mindegyik esetben válogatott bibliográfia és képmelléklet is helyet kap.

Ez a kötet jelzés az olvasónak: megtanultam ezt a világot, beszélni akarok-fogok róla. Fegyelmezett ember vagyok, barátaim s magam példáján megtanultam, hogy csak a legnagyobb emberi, erkölcsi és művészi fegyelemmel szabad ma élni, dolgozni." (A Félelem nélkül című kötet fülszövege, 1966)

„Ha egy mozdulatba akarnám fogni az én eddigi életemet, hát jobban, szemléletesebben nem is tudnám, csak így: Egy magas, sovány gyerek ül egy sámlin a félhomályban, felsőtestével kissé hátrahúzódva, jobb karját kifelé fordított tenyérrel magasan a feje elé emelve ... " (Önéletrajz. A Félelem nélkül című kötetből, 1966)


Rákos Péter (1925-2002)
950 Ft
Filep Tamás Gusztáv - G. Kovács László / Műhely (Nap)

A Rákos-monográfia a magyar kultúra önkéntes prágai nagykövetének állít emléket, aki tanárként, irodalomtörténészként, tudósként egyaránt köztiszteletnek, megbecsülésnek örvendett, s évtizedeken át munkálkodott a hungarológiai képzés és a magyar kultúra számos területén.


Radnóti Miklós költészete
3.200 Ft
Bori Imre

A kötet tisztelgés a Radnóti-centenárium jegyében a 80 évvel ezelőtt született neves irodalmár emléke és a csaknem fél évszázaddal ezelőtt készült mű időszerűsége és korszerűsége előtt.


Puzzle-hatás
2.400 Ft
Deisler Szilvia / Kaleidoszkóp Könyvek

A médiumok működéséből, megbízhatatlanságából és sokszor a megértés hiányából adódóan nem marad más választásunk, mint darabjaira szedni az alkotásokat. Az összefüggések és komplex rendszerek vizsgálatában pedig nincs más megoldás, mint elfogadnunk, hogy bizonyos játékokat egyszerűen képtelenség végigjátszani...


Protézisek
1.500 Ft
H. Nagy Péter / Kaleidoszkóp Könyvek

A Protézisek című könyv a szerző Kaleidoszkóp-trilógiájának ötödik, immár befejező darabja. Egyesíti mindazt, amit az első négy könyv külön-külön kínált (innen nézve protézise azoknak), ám az irodalom és a film mellett jóval több szó esik benne a tudás különféle mintázatairól, vagyis nem okoz csalódást azoknak sem, akik nem pusztán a művészetek, de a tudomány szépségei iránt is érdeklődnek...bővebben


Protestáns hősök 2.
2.980 Ft
Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből / Faggyas Sándor (szerk.)

A kiadvány újabb ötven, az elmúlt félezer évben élt protestáns honfitársunk alakját eleveníti fel közérthető, ismeretterjesztő formában. A kötetben lelkészek, költők, írók, újságírók, festők, tudósok, politikusok a hit hősei,  valamennyien a közösséget szolgáló, maradandó értéket létrehozó alkotók szerepelnek...

Ajánljuk még: Protestáns hősök 1.


Protestáns hősök 1.
2.980 Ft
Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből / Faggyas Sándor (szerk.)

Mi a közös az első magyar nyelvű könyv kiadójában és a zsoltárszerző katona-költőben? A fél Európán át vándorló szótáríró-bibliafordítóban és az "álorcás" erdélyi fejedelemben? Az első magyar enciklopédia szerzőjében és az első orvosi kézikönyv írójában? Az első magyarországi hírlap szerkesztőjében és a "magyar Weimar" nyelvújító urában? A nemzet mindenesében és az árvízi hajósban ? A magyarok Mózesében és Erdély Széchenyijében? Az "ország gazdájában" és az erdélyi kultúra "égtartó emberében"? Az élő evangélium magyar hangjában és a szeretet mankóval járó pedagógusában?...bővebben 

Ajánljuk még: Protestáns hősök 2.Részletes keresés