Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


Arghezi ← Ergézi
3.900 Ft
kétnyelvű kiadás / Ferenczes István

A 2015-ös év román-magyar irodalomtörténet szenzációja Ferenczes István filológiai, oknyomozói kutatásának az eredménye, amelyet most kétnyelvű, román-magyar kötetben is megjelentetett a csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal...bővebben

Kortárs, 2016/4.


Áthangolódások
2.000 Ft
Tanulmányok a műfordításról és az interkulturalitásról / Marko Čudić

Az itt összegyűjtött elméleti, történeti és „nyelvközi” tanulmányok messzemenően igazolják tézisemet, hogy a műfordítást gyakorolni annyi, mint elgondolkodni a világ cifra dolgain. Marko Čudić kifejezőképessége – mindkét nyelven – tanulmányíróként is kitűnő. Szaktanulmányok gyanánt izgalmas gondolatmeneteket kapunk, amelyeknek regionális s gyakran egyetemes érvényük is van...


Átírás(s)ok(k)
2.300 Ft
Drámából drámába - tanulmányok, esszék / Gerold László

A magyar drámairodalomban is mind gyakoribban a régi drámák – tragédiák és vígjátékok – "átírásai", azaz, a régebbi szövegek aktualizáló szándékkal történő frissítése, maivá tétele. A legjelentősebb átírt szövegeket elemzi a szerző többek között Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Szigligeti Ede vígjátékait, valamint Katona József, Vörörmarty Mihály, Madách Imre drámáit, Spiró György, Parti Nagy Lajos, Hubay Miklós... átírásaiban.


Átkötések
1.800 Ft
Tanulmányok és kritikák / Nagy Csilla / Kaleidoszkóp Könyvek

"Az elsődleges cél irodalomtörténeti: a szövegekkel való foglalatoskodás tétje minden bizonnyal az, hogy napjaink irodalmi irányzatait, tendenciáit, dinamizmusait feltárja, és valamilyen olvasat, elbeszélés mentén, egyfajta rendszerben tegye elgondolhatóvá azokat. De míg a "hagyományos" irodalomtörténeti megközelítés számára "a múlt szövegei és jelenségei értelmezendők, jelek, a jelenéi pedig értelmezők, jelentésadó (jelentésfeltáró) eljárások", addig a kortárs irodalom kutatója olyan szövegekre koncentrál...bővebben


Áttetsző keretek
2.400 Ft
Az olvasás intimitása / Dánél Mónika / Ariadné könyvek

Dánél Mónika 1976-ban született Csíkszeredában. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar–orosz szakán 2000-ben szerzett bölcsész-tanári oklevelet és 2001-ben mesteri diplomát, majd 2009-ben doktori fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Irodalomtudományi (Irodalomelmélet) programon. Jelenleg az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet tanársegédje és a Balassi Intézet műfordító programjának koordinátora. Első kötete az irodalomtudomány és filmelmélet területén 1999 és 2012 között megjelent – a neoavantgárd témakörében írott doktori értekezésén kívüli – publikációiból tartalmaz válogatást.


Atyámfiai
3.000 Ft   2.400 Ft
-20%
Írások a bácskai magyarok sorsáról / Féja Géza / Délvidéki Soroló

Ma már elfeledett tény, hogy a Viharsarok, A régi magyarság, A felvilágosodástól a sötétedésig és A nagy vállalkozások kora című kötetek szerzője boldogabb időkben gyakran megfordult a mi vidékünkön, a Bácskában...


Az "én" létesülése és elhallgatása
2.990 Ft
Tanulmánykötet Tóth László 70. születésnapjára / Csanda Gábor, H. Nagy Péter szerkesztők / Opus-könyvek

Tóth László (1949, Budapest) József Attila díjas költő, író, műfordító és szerkesztő, a szlovákiai magyar irodalom jelentős alakja. 1971 óta jelentkezett első kötetével, azóta rendszeresen jelennek meg könyvei.

70. születésnapjára barátai és pályatársai írásaiból állított össze egy tanulmánykötetet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága. Szakmai tisztelgés ez, minden írás Tóth László költészetéről szól.


Az alsószoknya alkonya
3.600 Ft
Írók és költők a Kassai Naplóban - Szöveggyűjtemény és bibliográfia / Gyüre Lajos / Magyar Antaeus Könyvek

Az "alsószoknya alkonyát" (az Ady versből vett kép itt azt akarja jelenteni: az 1919-es államfordulatot) a magyar irodalom decentralizálódása követte, s az új államhatárokon túl is erős, életképes irodalmi fórumok születtek. Ezek egyike volt a Kassai Napló (1919-1929), amelynek szépirodalmát dolgozta fel e kötetben a szerző....bővebben


Az élet értelme
2.000 Ft
Madách Imre filozófiája / Fábián Ernő

A valóságban nem a kozmikusan kedvező helyzet, hanem az eszkimó-lét kísérti a magára maradt embert. Az embernek magára hagyottan, a történelmi és a kozmikus kilátástalanságban, transzcendens hittel nem a soha meg nem érkező Godot-ra – az emberiség beteljesíthetetlen vágyainak hordozójára – kell várakoznia, mert nincs olyan helyzet, amely választásában jó vagy rossz között megtörhetné másra hangolt akaratát...bővebben


Az emancipált kontextus
2.900 Ft
(Irodalom - Integráció - Identitás) / Alabán Ferenc

"E kötetbe került írásokat annak reményében állítottam össze, hogy erősítve egymást felhívják a figyelmet az európai integrációs folyamat által létrejött eddigi eredményekre és a jövőt formáló változásokra, a magyar, illetve a kisebbségi magyar nemzeti irodalmak helyzetének új színterére és lehetőségeire, melyben pótolhatatlan szerep jut a kontextus jelentőségét felismerő és hangsúlyozó szakmai vizsgálódásoknak. A diskurzusok során nélkülözhetetlen szerepet kap az európaiság irodalmi kontextusa, a sajátosságok perspektívája és az imázs megteremtésének fokozott igénye...bővebben


Az emberarcú intézmény
1.500 Ft
Tanulmányok Aranka György köréről / Egyed Emese (szerk.) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Korában komoly tudományos és publikációs reményeket keltő, erdélyi központú, többnevű társaság volt az, amely Aranka titoknok körül létrejött 1790-ben, és amely a Diéta döntése szerint a nyelv korszerűsítésére szerveződött. Eredetileg a magyarságnak az adminisztráció honi nyelvéhez való jogát ismerték el Erdélyben ennek fejlesztése céljából kerülhetett sor a Társaság engedélyezésére.


Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban
2.100 Ft
Kovács Flóra / Ariadné könyvek

E kötet tájaink kortárs irodalmi munkáit az emlékezés kérdésköre szempontjából vizsgálja, ily módon az utóbbi évek jelentős irodalmi alkotásainak, így többek között Balla Zsófia Kolozsvár című versének, Papp Sándor Zsigmond Semmi kis életek című regényének vagy Vida Gábor prózatermésének egy sajátos taglalását adja. Emellett különlegessége, hogy teljességében közli azt a Tiszatájonline-on részben megjelent emlékezőesszét is, amely művészeteken átívelésében ragadja meg az emlékezést.

 


Az emlékezés elevensége
3.990 Ft   3.192 Ft
-20%
Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön / Hózsa Éva, Arany Zsuzsanna, Kiss Gusztáv (szerk.)

Jelen kötet az író születésnapja idején, a tizenöt éve Szabadkán megrendezett Kosztolányi-napokon elhangzott előadások gyűjteménye. Ötvenhat értekezés, esszé a kortárs irodalom "élő" klasszikusairól. Szakszerű, de nem hűvös elemzések, alkalmi írások, de tartós Kosztolányi-élmény az alapjuk.


Az emotív közlés művészete és tudománya
1.600 Ft
Komán János

Minden jelentős műalkotás egy világos, logikus, könnyen érthető gondolatmenetet követ, mintha az egész költemény egy mondat lenne, amit értelmi tartalomnak is nevezhetnénk – állítja e kötet szerzője, mintegy hitvallásként azokról a versekről, amelyeket érdemesnek, sőt szükségesnek talál esszéiben a költészet művészetének és tudományának több nézőpontjából közelről szemügyre venni...bővebben

 


Az én vándorlásom
3.500 Ft
Horváth István emlékezete / Nagy Pál (szerk.)

Az emlékkötet a paraszti sorból érkezett Horváth Ístván költőnek állít emléket, bemutatva életútját, munkásságát, kortársai írásait, vele készült interjút, költészetének legszebb darabjait.


Az erdélyi prérin
1.990 Ft
Virginás Andrea / Ariadné könyvek

Virginás Andrea, a Sapientia - EMTE oktatója azok közé tartozik, akik számára a kultúra fogalma egészen tágasan értelmeződik: az irodalmi művek, filmek viszonyítási rendszerében fontossá válik az ő esetében a populáris kultúra, illetve általánosabban az a hiedelem- és elvárásrendszer, amelyet több médium és a kultúra rétegei határoznak meg. Fontos, hogy mindezek mellett vállalja kötetében a nézőpont lokális, történeti kontextusát is.


Az értelmezés ideje
2.400 Ft
Tanulmányok, kritikák / Pieldner Judit

Pieldner Judit 1975-ben született Sepsiszentgyörgyön. 1998-ban végzett magyar–angol szakon Kolozsváron a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, ahol 1999-ben magiszteri oklevelet szerzett, majd 2013-ban megvédte doktori disszertációját. Jelenleg Erdélyi Magyar Tudományegyetem Intézetének adjunktusa. Első kötete Beszédterek, képterek címmel jelent meg 2007-ben a Komp-Press Kiadónál. Jelen kötet 2008 és 2013 között született írásaiból tartalmaz válogatást.


Az Értől a Csendes-óceánig avagy Kő-országból is látni a tengert
4.200 Ft
Napló és memoár. Interjú s útirajz. 1964-2010 / Cselényi László / Cselényi László Munkái

"Én 1989 óta új verset nem írtam. De ami "mást" 1989 óta papírra vetettem, az egész eddigi életművemnek a folytatása, egy hipertext". Így e kötet is publicisztikákat, esszéket, memoárokat, naplókat, útirajzokat tartalmaz. Ezek a meta-műfajú művek az irodalmat, közvetve vagy közvetlenül pedig magát a Cselényi-költészetet értelmezik.


Az idő halála IV.
1.900 Ft
Hagyomány, érték, önismeret - művelődéstörténeti publicisztika, portrék, recenziók / Ozsvald Árpád

Jelen kötetünk az eddigi legbőségesebb merítés költőnk - aki a "fényes szelek" nemzedékének, azaz a jogfosztott évek (1945-48) utáni "alapozó" nemzedéknek a tagja - lírai életművéből, s lehetőség szerint közölni igyekszik az összes, nyelvileg-poétikailag-szemléletileg ma is érvényesnek, hitelesnek tűnő versét.


Az idő paradoxonai
2.400 Ft
A Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének házikonferenciája, 2013. május 16-17. / Orbán Gyöngyi - Borbély András - Serestély Zalán (szerk.) / Egyetemi füzetek

A kötet tanulmányai nem állnak össze egységes"narratívává" az időről, de arra mindenképpen lehetőséget kínálnak, hogy elgondoljuk az idő másféle olvasatait. S talán erre is csak azért nyílhat lehetőségünk, mert az idő nem öregszik, mert mindig fiatalabb nálunk. A tanulmánykötet ugyanakkor vázlatos betekintést nyújt a Magyar Irodalomtudományi Intézet oktatóinak és vendégtanárainak, doktoranduszainak, hallgatóinak, meghívott előadóinak közös munkájába.Részletes keresés