Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


A magyar szociográfia erdélyi műhelyei
2.400 Ft
Cseke Péter

Az újságíró szakos hallgatók, de a szélesebb közönség számára is íródott kötet a jellegzetesen közép-európai műfaj, az európai fejlődésből kiesett nemzetek, nemzetrészek mélyrétegeit feltáró társadalomrajzként megszületett szociográfia műfaji sajátosságait, tipológiáját, a szociográfusi nézőpont jellemzőit taglalja, továbbá az erdélyi szociográfia történetét és kiemelkedő alkotóinak munkásságát.


A mi porunk
2.000 Ft
Velünk történt IV. / Bordás Győző

Bordás Győző egyszerű és pontos mondatokat ír. Erről az új könyvéről is elmondható az, ami teljes munkásságáról: mindig saját környezetével, életével, a vajdasági élettel foglalkozik. A novellái is dokumentumnovellák, a képzőművészetünkkel, irodalmunkkal, kultúránkkal foglalkozó írásai, még a búcsúztatói is szinte kizárólag vajdasági alkotókról szólnak...


A mittelszolipszizmus terei
1.800 Ft
Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban / Csehy Zoltán / Kaleidoszkóp Könyvek

Tőzsér Árpádnak a magyar líratörténetbe immár egyre szervesebben beágyazódó életműve a folytonos megújulás és a dinamikus párbeszéd diadala: folyamatosan reflektál mind a kortárs költészeti, mind a befogadói pozíciókra, és nem hagyják hidegen a vers- és nyelvelméleti gondolkodás kritikai aspektusai sem...


A móló hangja
1.800 Ft
Hózsa Éva / Életjel Könyvek

A téma szeretetének gazdag dokumentuma, örömteli foglalatosság eredménye Hózsa Éva legújabb kötete, melyben a szerző poétikai, migráns vagy fordításelméleti problémák mellett korábbi (pl. Csáth-, Kosztolányi-, Tolnai-, Mándy-) kutatásainak árnyalását vagy éppen felülírását, újraértelmezését is megkísérli. Mozgásban lévő, metareflexív vizsgálódásaiban is figyelmes tekintet, az értelem és az érzékenység keveredik finoman, és az átmenetiségek, a folyamatszerűség hangsúlyozása ellenére a befogadó számára megteremtődik, előáll egy én, egy olyan hely, mely Sárszegtől a Gibraltárig húzódik, és melynek heterogén világa egyszerre idegenségével vonzó és otthonos. (Bencsik Orsolya)


A múltprezentáció lehetőségei
2.400 Ft
Történelemelbeszélés a mai magyar irodalomban / Toldi Éva

A tanulmány szerzője – írja recenzense, Bányai János – a mai történelmi regény értelme és célja után kutat a kortárs magyar prózában, amely regény a múltat az események diszkontinuitásában tárja fel, mert a múlt eseményei nemcsak történelmi, hanem irodalmi értelmezésekre és megértésre is szorulnak meg várakoznak. A kérdéskör elméleti vizsgálatát követően a szerző Háy János, Láng Zsolt, Darvasi László, Szilágyi István és Márton László regényei elemzi behatóan.


A muravidéki magyar könyvek világa
3.500 Ft
Tanulmányok és publicisztikai írások / Zágorec-Csuka Judit

A kötet első alappillérét a szlovéniai magyar könyvkiadás helyzetének, a szlovéniai magyarok anyanyelvi kulturájának, valamint a kétnyelvű oktatás helyzetképének leírása adja. a bemutatás egyik legfontosabb szervezőelve az az összefüggésrendszer, amely meggyőzően bizonyítja, hogy a szlovéniai magyar kisebbség, irodalom, oktatás és könyvkiadás sokrétű és komplex egész. Erre a sokszínűségre és összetettségre irányulnak Zágorec-Csuka Judit elemzései, vizsgálatai.


A nagy, a várt, rettegett jövendő
3.000 Ft
Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomból / Szörényi László / Tempevölgy könyvek

Szörényi László irodalomtörténész, kritikus 70. születésnapjára megjelent kötet a szerző a reformkor, a XIX–XX. század magyar irodalmával kapcsolatos tanulmányainak válogatása. Baróti Szabó Dávidtól Arany Jánosig, Vörösmartytól Kazinczyn át Jókaiig számos alkotáson keresztül vizsgálja a „boldog békeidők” magyar szellemi életét, az irodalmi élet összefüggéseit, a görög és római mintákhoz, illetve a kortárs világirodalomhoz való viszonyát, valamint nemzetünk múltjának és jövőjének kérdéseit.


A nagyúr
2.900 Ft
Bánffy Miklós emlékezete / Sas Péter (szerk.) / Emlékezet (Nap)

Az Emlékezet sorozat újabb kötete egy méltánytalanul háttérbe szorult, kissé elfelejtett, újrafelfedezésre váró erdélyi író, losonczi gróf Bánffy Miklós személyiségét és munkásságát szeretné az érdeklődés középpontjába állítani. Főnemesi származásának hangsúlyozása nemcsak származása és neveltetése, mint meghatározó kiindulópont miatt fontos, egyúttal utalás arra a tényre, hogy végre egy olyan arisztokrata, aki nemcsak írni tud, hanem egyetemes – mondhatnám klasszikus esztétikai – értékeket is hordoz. Az Emlékezet sorozat céljának megfelelően ennek a recepciótörténetnek is az a célja, hogy rámutasson, hogyan tükröződik egy 20. századi erdélyi magyar író életútja és életműve pályatársai (írók, kritikusok) és utókora (kritikusok, irodalomtörténészek) értékítéletében.


A novella Vajdaságban
2.600 Ft
Hózsa Éva

A novella Vajdaságban egy fokozatosan érlelődő problémakör, amely az egyetemi kurzusokon, tudományos tanácskozásokon, valamint az olvasó szemszögéből is figyelmet érdemel. A cím részint Szenteleky parafrázis, és meglehetősen pontatlan, hiszen az átjárhatóság szempontjából így kifejezőbb lenne: Utazás a határvidékre...


A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája
2.600 Ft
Németh Zoltán

A Felvidéken élő kiváló irodalmár átfogó áttekintése a kortárs magyar irodalom folyamatairól, alkotói stratégiáiról. Hiánypótló, kézikönyv jellegű munka.


A rejtőzködő Balassi
2.500 Ft
Gömöri György / Ariadné könyvek

Balassi Bálintnak a magyar késő reneszánsz nagy költőnek rövid, de kalandos élete volt. A korabeli Magyarországon és Erdélyen kívül Nürnbergben és Bécsben járt, lengyel földre három alkalommal látogatott el, és töltött ott hosszabb időt. Ez a könyv főleg Balassi lengyel kapcsolataival, illetve patriotizmusának kifejezéseivel foglalkozik széles művelődéstörténeti háttérrel. Külön érdekessége a könyvnek, hogy benne nyomon követhetjük Sir Philip Sidney-nek, a kor egyik legnevesebb angol költőjének magyarországi útját, illetve a Balassi családhoz fűződő lehetséges kapcsolatait.


A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
3.900 Ft
Berki Tímea

Berki Tímea gondos kutatásának eredménye ez a kötet, amely a történelmi és legfőképpen európai együttélés kronológiájáról, bibliográfiáról, szakmai segédleteiről kialakított hihetetlenül szegényes kép kiegészítésére hivatott. (…) Kultúrtörténelmi szempontból hiánypótló segédlet ez – amely késlekedett megjelenni, és amely a kommunizmus megszűnte után komoly kérdéseket vet fel a két („szomszédos” és „baráti” ahogy a vörös totalitarizmus bükkfanyelve nevezte) ország kultúrpolitikája kapcsán...


A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában
800 Ft
Ajtay-Horváth Magda / Erdélyi Tudományos Füzetek

A szerző ebben a munkájában a szecesszió stílusjegyeit vizsgálja a 19. század második felében, valamint a századfordulón keletkezett eredeti angol nyelvű és magyar nyelvű irodalmi szövegekben. A vizsgált időszakból huszonegy magyar és nyolc angol író műveit, illetve azok stílussajátosságait elemzi az összehasonlító stilisztika módszerével...bővebben


A szellem stratégiája
2.800 Ft
Pomogáts Béla

A kötetbe összegyűjtött tanulmányok, amelyek a magyar irodalom európai küldetését, az erdélyi magyar irodalom jellegét, kiemelkedő képviselőinek munkásságát világítják meg, nélkülözhetetlenek ahhoz a folyamathoz, amelynek szükségessége nyilvánvaló: mielőbb megfogalmazni a magyarság szellemi stratégiáját.


A szóértés feltételei
2.300 Ft
Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában / Miklós Ágnes Kata

Hogyan lesz a hasonló biológiai életkorúakból nemzedék? Mi alapján húzhatók meg a nemzedéki határok? Hogyan fest egy nemzedéki-hatalmi konfliktus az irodalomban? A könyv a hetvenes évek nemzedéki vitáit, csoportosulásait vizsgálja a „harmadik Forrás-nemzedék” íróinak, illetve a „Bretter-iskola” esszéíróinak nemzedéki stratégiáira összpontosítva.


A szomszédság kapui
2.200 Ft
Tanulmányok / Virág Zoltán / Altus3

A meghatározó vajdasági alkotók, symposionista generációk költészetében, prózájában, esszéírásában fontos szerepet játszó összefüggések, kulturális alakzatok, nyelvi-poétikai összetevők egy művészeti, irodalmi, gondolkodástörténeti kulturális atlasz egységeiként helyeződnek a kötet középpontjába.


A sztálinizmus irodalma Romániában
2.800 Ft
Balázs Imre József (szerk.)

A kötet alapját egy csoportos kutatás képezi, amely a kolozsvári Sapientia - Kutatási Programok Intézete támogatásával zajlott, résztvevői Balázs Imre József, Gyulai Levente, Sütő-Egeressy Zsuzsa, Vallasek Júlia és Vári Csaba voltak. A kutatás egyik alapvető célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja: mennyiben tekinthető egységesnek az értékrend, a beszédmód szempontjából a Gheorghiu-Dej korszak (a romániai sztálinizmus) irodalma.


A teljesség sóvárgása
3.150 Ft
Irodalomtörténeti tanulmányok 1981-2016 / Cseke Péter / MAGYAR ESSZÉK sorozat

,,»Zsiga bátyám könyve - cikkeinek gyűjteménye - mikor jelenik meg a székelyföldi, illetve erdélyi útjáról?« Híre kelt ugyanis, hogy [Móricz Zsigmond] könyv alakban dolgozza fel székelyföldi élményeit. Bözödi [György] 1941. október 12-i kérdésére azonban nem érkezett válasz. Ha volt is ilyen terve Móricznak, már nem tudta megvalósítani...


A tér játékai
2.300 Ft
A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban / Karácsonyi Zsolt

Az eddig költőként ismert szerző összehasonlító elemzése az abszurd drámairodalom két önálló drámai nyelvet kialakító közép-európai képviselőjéről. Az elemzés a dráma belső formájában megnyilvánuló olyan jelenségekre is felhívja a figyelmet, melyek túlmutatnak a két vizsgált szerző alkotásain, ráadásul alkalmasak arra, hogy a drámaelméletben új értelmezési módokat honosítsanak meg.


A tér képei: tér, irodalom, társadalom
2.520 Ft
T. Szabó Levente / Ariadné könyvek

A kötet egy olyan iránynak nyújtja sokszínű képét, amelyet az utóbbi évtizedek nyugati irodalomtörténetei előszeretettel neveznek az irodalom társadalomtörténetének. Ezen belül a klasszikus magyar irodalomnak a forrásaihoz, lehetőségeihez alkalmazkodva, meggyőző és részletező értelmezések révén bont ki az irodalom és társadalom összefüggését előtérbe helyező szempontokat.Részletes keresés