Betöltés...

Irodalomtudomány

A szépirodalmi könyvek mellett nagyon jelentős számban találunk irodalomtörténeti feldolgozásokat a határon túli magyar írók munkásságával kapcsolatosan. Irodalmi portrék, monográfiák, irodalomelméleti értékezések, és egyéb reflektálások a határon túli magyar irodalom vonatkozásában. 


A képzelet topográfiája
2.300 Ft
Mítoszkritikai esszék / Kányádi András / Ariadné könyvek

A nyugati kultúra alapmítoszai és azok folyamatos újraírásai. Monstrumok, csábítók, a végzet asszonyai. A kötet a mítoszok színeváltozásainak nyomába ered, irodalmi keveredéseik játékát kutatja – szigorú, iskolás rendszerezés és lábjegyzetáradat helyett kötetlen és olvasmányos esszéformában, magyar nyelvterületen újdonságnak számító módszer segítségével. Kányádi András 1995-ben diplomázott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar-francia szakán, majd a párizsi Sorbonne-on szerzett doktorátust összehasonlító irodalomból.


A kert árnyéka
2.400 Ft
A vajdasági magyar irodalmi kontextus - Tanulmányok, esszék, kritikák / Bence Erika

Bence Erika azon tanulmányait, kritikáit gyűjtötte egybe, amelyeket az utóbbi nyolc évben írt a vajdasági magyar irodalom jelenségeiről.


A két Bolyai alalakja a magyar szépirodalomban
3.990 Ft
Kozma Béla

Bolyai Farkas és Bolyai János, a földön élő apa és a kozmikus szférákba látó fiú, a 19. század két erdélyi egyénisége, szinte valamennyi magyar írót megihlette. E műveket veszi számba és próbálja meg értelmezni sok évtizedes gyűjtő- és elemző munkája eredményeként az egykori marosvásárhelyi Református Kollégium volt tanára és igazgatója.


A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény
1.900 Ft
Gál Éva

A két világháború közötti szlovenszkói magyar irodalom, azon belül is a regényirodalom kevésbé ismert része a magyar szépirodalomnak. A szlovákiai magyar intézményekben is, ahol ez irodalmi korszak a magyar irodalom oktatásának hangsúlyos részét képezi, csupán érintőleg tárgyalják a szlovákiai irodalom első korszakát, tágabb helyet hagyva az 1945 utáni szakasznak. Vajon miért ismerjük ennyire érintőlegesen a szlovenszkói magyar regényirodalom korabeli részét? Ennek vélhetően több oka lehet. Egyrészt az 1945 után kialakult politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy a nyugati polgári kultúrát is magáénak valló irodalmat szóba lehessen hozni, anélkül, hogy az irodalmi értelmezések ne itatódtak volna át politikai érvekkel, eszmékkel, ideológiákkal. Talán ebből ered a tényi s, hogy viszonylag kevés irodalomtörténeti munka, tanulmány íródott róla.


A kíméletlen látás
2.000 Ft
Bánffy Miklós irodalmi portréi / Demény Péter / Lector kismonográfiák

Demény Péter tanulmánya Bánffy Miklós kevésbé ismert prózai írásainak és emlékiratainak portrérajzoló technikáját vizsgálja: hogyan „festi meg” az író valóban létező emberek portréit, leírásai mennyiben szubjektívek, mennyiben törődnek a „valóság” nyomásával, korlátaival. Bánffy szerteágazó munkásságának kötőanyagát keresve egy sajátos látásmódig juthatunk el a könyvben elénk tárt nyomokon. A tisztánlátás így egyszerre válik művészi arányérzékké és a politikai események felszínén túlra tekintő személy alaptulajdonságává...


A Kolozsvári Akadémiai Könyvtár régi magyar könyvtárgyűjteményeinek katalógusa
4.900 Ft
Sipos Károly (szerk. és a bevezető tanulmányokat írta) / Sapientia Könyvek

A katalógus hat, a Román Akadémia kolozsvári fiókjának könyvtárában található történeti könyvgyűjteményt tartalmaz: a kolozsvári római katolikus Lyceum Könyvtár, a Református Kollégium, az Unitárius Kollégium és az obszervéns ferences zárda könyvtárának, a Balázsfalvi Görög Katolikus Érsekség Központi könyvtárának, valamint a Szatmári Római Katolikus Püspökség töredékes könyvtárának anyagát. Az így közkinccsé váló könyv- és könyvtártörténeti, olvasás-és könyvgyűjtés-történeti adatok széles körű szakmai érdeklődésre tarthatnak számot a magyar művelődéstörténet és az erdélyi művelődési kapcsolatok múltját vizsgálók körében.


A Költészet Rendeltetésszerű Használatáról
2.490 Ft
Esszék / Markó Béla

Mi köze Csokonai Vitéz Mihálynak a geopolitikához? Miért akarta meghonosítani a szonettet Kazinczy Ferenc? Lehetett volna-e egészen más költő Petőfi Sándor?  Mit mulasztott el Arany János? Hogyan újult meg Ady Endre költészete, és miképpen kapcsolódik mégis elődeihez? Hozzá kell-e szólnia a költőnek a közélethez? Mire való napjainkban a vers? Eldöntheti-e a költő, hogy miként használja fel tehetségét? Tényleg új műfaj-e a slam poetry? Többek közt ezekre vagy ezekhez hasonló kérdésekre keresi esszéiben Markó Béla a választ. Műfajok titkát kutatja, poétikai, közéleti és morális dilemmákat szembesít, végigkövetve a magyar líra évszázadait Balassi Bálinttól olyan kortársainkig, akik nemrég még köztünk voltak. A magyar vers szubjektív, izgalmas útikönyveként is olvasható ez az esszégyűjtemény.


A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben
1.500 Ft
Expresszionizmus, szürrealizmus, tárgyias-intellektuális stílus / Máthé Dénes / Erdélyi Tudományos Füzetek

Szemiotikai vizsgálódást végezni a hermeneutika, kognitiv nyelvészet dominanciájának korszakában többszörösen is kockázatos vállalkozás. Ennek egyik oka az, hogy a költői kép Szemiotikai vizsgálódást végezni a hermeneutika, kognitív nyelvészet dominanciájának elszakíthatatlan a nyelv, a szóvég, a műalkotás, az irodalmiság és más olyan fogalmaktól, amelyek kritikai újragondolása nyugati kultúrákban már négy évtizede megindult, akkor tehát, amikor nálunk e fogalmak strukturalista kidolgozása még csak elkezdődött...bővebben 


A kontextus végtelensége
2.500 Ft
Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára / Csanda Gábor - H. Nagy Péter (szerk.) / Opus-könyvek

A kötet, amelyet a kezében tart az olvasó, az Opus- könyvek sorozat ötödik darabja. A széria a Szlovákiai Magyar Írók Társasága által kiadott, kéthavonta megjelenő Opus című interkulturális foIyóirat extratartománya. Ez a kötet szakmai tisztelgés. A benne szereplő tanulmányok Tőzsér Árpád életművéhez rendelnek kontextusokat. Ily módon járulnak hozzá a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb opusrendszerének feItérképezéséhez. Ám nem állnak meg annak határainál, hiszen nem is lehet: Tőzsér Árpád , alkotásai ugyanis olyan tágas terekre nyílnak, melyek bejárása irodalomtörténeti és kultúratudományi szempontból a legnagyobb kihívások közé tartozik. 


A kör négyszögesítése
3.400 Ft
Összegyűjtött versek / Mandics György

Ez a kötet Mandics György 75. születésnapjára készült, és válogatott verseit tartalmazza....


A kortárs irodalomértelmezés perspektívái
3.990 Ft
Falusi Márton (szerk.) / Fundamenta profunda

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének ismert törekvése, hogy a kortárs művészetek változatosságát - összművészeti kontextusban - minél részletesebben elemezze. E kötet - amely a 2016. szeptember 21-én, a Pesti Vigadóban megrendezett A kortárs irodalomértelmezés perspektívái című konferencián elhangzott előadások szerkesztett anyagait tartalmazza - az élő irodalmat vizsgáló különféle szemléletmódok, tudományos irányzatok, elméleti iskolák, gondolkodásképletek számbavételére törekszik...

 


A Korunk kapui 1959 (1957) - 1965. (március)
2.300 Ft
Szubjektív történet I. / Kántor Lajos

A neves erdélyi folyóirat történetének 1959 és 1965 közötti időszakát dolgozza fel a kötet folyóiratbeli közlésekkel, levelekkel, egyéb, többek közt titkosszolgálati iratokkal dokumentáltan.


A Korunk négy kapuja
3.900 Ft
Kulcskeresés / Kántor Lajos

Amikor 2011-ben A Korunk kapui - alcíme szerint: 1959 (1957) - 1965. (március). Szubjektív történet - alá odaírtam az I.-et, azt gondoltam, még három kötetnek kell következnie. Most, a Dienes László alapította folyóirat kilencvenéves korában mégis örülök, hogy a három helyett legalább egy elkészült, a "kulcskeresés" pedig kitér az újabb fél évszázadra, a négy kapun belül történtekre. Szubjektív történet? Mindenesetre nem (csupán) a személyes emlékek nyomán íródott, alapját több mint hatszáz Korunk- lapszám átlapozása-újraolvasása képezi. (Könyveké is. Titkosszolgálati iratoké.) 1500 valahány névvel találkozik itt az (újra)olvasó, a számbavétel azonban kritikai próbál lenni - a 2016-os gondolkodás szintjén. Hogy megtaláltam-e a "kulcsot" az ítéletalkotásban? Igyekeztem túllépni a közel hatvan Korunk- szerkesztői évem alatt közvetlenül megtapasztaltakon, a rokon- és ellenszenveken: ráfigyelni a tartós (nak vélt) értékekre. 

www.kronika.ro

híranyag


A Kosztolányi család közelében
2.900 Ft
Bogdán József

Bogdán József jelentős szakmai érdeme az, hogy a maga paradigmája szerint alkotott műfajt a feldolgozáshoz, vagyis éppúgy fontosnak tartotta a fotókat, a kéziratokat és hivatalos okiratokat. Nem irodalomtörténészként fűzte a tudomány láncára mindezt, hanem úgy rendezte el az anyagot, ahogyan íróember rendet tesz az íróasztalán, ahogy a költő rendet tesz a verseiben, ahogyan egy atya elrendezheti magában a gyónási titkokat. Mert itt nagyon személyes dolgok kerülnek elő, amihez tapintattal és kellő érzékenységgel szabad csak nyúlni. (Kontra Ferenc)


A kutya fája
990 Ft
Grendel Lajos / Kaleidoszkóp Könyvek

A rendkívül termékeny Kossuth-díjas prózaíró ezúttal szépprózájához méltó irodalmi kisesszékkel, szellemes impressziókkal lepi meg olvasóit. A kutya fája című könyve három publicisztikai „sorozatát" adja közre. Az első egy napilap havonta jelentkező könyves mellékletében jelent meg tíz folytatásban, a második egy hetilap állandó jegyzeteként egy éven át, a harmadik egy folyóiratban, havi rendszerességgel, tizenkétszer. S noha e sorozatok nyilvánvalóan más-más célt szolgáltak és eltérő célközönségnek szóltak, közös vonásuk, hogy élvezetesen, szórakoztatva és nagyon okosan beszélnek irodalomról és kultúráról, közéletről és napi politikáról, hagyományról és fejlődésről, nemzetről és egyetemességről.


A lámpagyújtogató
5.990 Ft
Reményik Sándor élete képekben és versben / Hantz Lám Irén (szerk.)

"Érzékenység és válaszok könyve ez, közelkép a költő emberi kiszolgáltatottságáról egyszersmind a tehetséggel megáldott emberről. Egy a lehetséges Reményik-könyvek közül; összeállítója, Reményik egyik barátjának, Lám Bélának leánya, elfogult szerző és szerkesztő! (...) Mégis kulcsot kínál Reményik életéhez, sőt művei egy részéhez is: milyen csoportok tagja volt hát ő, hogyan élte meg emberként, költőként a változásokat, miként váltotta ki belőle a levél és a vers formájú válaszokat a (többnyire sorként) megélt, átélt emberidő; ezt mutatja fel képekkel és vendégszövegekkel is gazdagon az érzékenységek és válaszok könyve..."


A lebegés iróniája
2.600 Ft
Sziveri-szinopszis / Lábadi Zsombor

Sziveri János az Új Symposium harmadik nemzedékének tagja volt. Sajnálatosan rövid életpályájának legsajátabb karakterisztikuma a kulturális-társadalmi ideológiák sokrétű jelenléte. A cím az életművén végigvonuló szabadságproblémára utal, a lebegés élménye sajátos módon a versek kontextusában a teljes szabadság megtapasztalásának hiányaként jelenik meg.


A mágia szövedéke
3.400 Ft
Bevezetés a magyar fantasy olvasásába I. / Hegedűs Orsolya / Parazita könyvek

A monográfia a Parazita könyvek sorozatának részeként a magyar fantasy tendenciáinak felvázolására vállalkozik műfaji és világirodalmi kontexusban. A kötet minden valószínűség szerint hozzájárul a kortárs (réteg)kultúra egy, az utóbbi időben egyre fontosabbá váló alternatív szövegvilágának értő olvasásához.


A magyar emigráns irodalom lexikona
5.400 Ft
Nagy Csaba

Az elmúlt százötven év politikai viharai és gazdasági megpróbáltatásai sok százezer magyart késztettek arra, hogy szülőföldjétől távol igyekezzék élete biztonságos kereteit kialakítani. Közülük sokan tettek szert kisebb-nagyobb hírnévre a befogadó ország tudományos vagy művészeti életében. E lexikon, mely közel két évtizedes kutatómunka eredménye, az ő pályafutásukat mutatja be annak a felismerésnek a jegyében, mely szerint a külföldi magyarság munkássága kultúránk szerves részét képezi...


A magyar költészet századai
2.520 Ft
Cs. Szabó László

Cs. Szabó László írói munkássága a Nyugat vonzásában alakult, ő maga annak az esszéirodalomnak a képviselője volt, amely a nyilvános gondolkodásnak és eszmélkedésnek ezt a művészi formáját ismét a magyar irodalmi kultúra magaslataira emelte.Részletes keresés