Betöltés...

Garam-Ipoly-vidék


A világháborúk és Nagysalló
3.200 Ft
Nagysalló, Kissalló, Hölvény / Kicsindi Enikő (szerk.)

Nagysalló község lakosságának évtizedek óta dédelgetett álma vált valóra 2006 augusztusában, amikor felavatták a második világháborúban elesett hősök emlékművét. Ezt az eseményt Podhorská Mária hosszú évekig tártó munkássága előzte meg, az eltűnt személyek után való kutatása és az általa, 2005-ben megszervezett kiállítás, amely összefoglalta Nagysalló háborús éveit... bővebben


Emlékei a múltnak
1.990 Ft
Csáky Károly

Csáky Károly (Kelenye, 1950. október 24.) magyar-angol-néprajz szakos tanár, okleveles néprajzkutató, helytörténész. A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteletbeli tagja. Kutatási területe a Középső- és Alsó-Ipoly mente népi hiedelemvilága, jeles napi szokásai s az emberélet fordulóinak hagyományai. Csáky Károly elkötelezett kutatója szülőföldjének, az Ipoly-vidéknek. Jelen könyvében az emléktáblák, emlékhelyek fontosságáról ír, az Ipoly-vidék nagyjaira emlékezik, irodalmi barangolásokra kalauzol, majd a néphagyományok nyomába visz.


Hagyományőrző és változó települések
3.200 Ft
Tanulmányok, dolgozatok a néprajz és a honismeret köréből / Csáky Károly / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

A szerző Hont megye Ipoly-menti településeinek igazi karakterét szándékozik megragadni a települések híres néprajzkutatóinak segítségével, továbbá a falvak hiedelemvilágának, szakrális és társadalmi hagyományainak leírása által. "Vidékeinkről, tájegységeinkről több útikönyv, tudománytörténeti összefoglaló és monográfia készült már. A hiteles falu- és településképek viszont még mindig fehér foltok önismeretünk térképén. Az adott helység karakterének megrajzolása, specifikumainak megragadása nem könnyű feladat, mint ahogyan a dolgokat változásaikban, összefüggéseikben láttatni sem egyszerű. A most elkészült néprajzi-honismereti kötet elsősorban ezt kísérli meg. (...)”


Ipoly mente helynevei
2.200 Ft
Adattár 1. kötet Alsó-Ipoly mente / Török Tamás

A tudomány bármely szakja csak akkor tud működni, ha vannak forrásai. Azok megléte azonban nem elegendő, hanem hozzáférhetővé is kell tenni azokat. Ennek a biztosítása azonban a vizsgálati tárgy mibenlététől függ. Ilyen sajátos vizsgálati tárgy egy nyelv helynévkincse. Tudományos vizsgálata több tudományágat is érint, így a nyelvtudományon (névtanon) kívül a földrajzot, a történelemtudományt, a településtörténetet, de a néprajz számára is őriz fontos ismereteket. Sőt, az iskolai oktatásban is felhasználható.
 


Katalin-naptól Gergely-napig
3.200 Ft
A téli ünnepkör szokásai és hiedelmei / Csáky Károly / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

Csáky Károly gazdag alkotói pályájának újabb állomásához érkezett, és ismét a kalendáriumi szokások állnak érdeklődése középpontjában. 1987-ben jelent meg az Ipoly menti naptári ünnepekről „Hallottátok-e már hírét?” című könyve. Az 1970-es évek végétől már számos kisebb-nagyobb közleménye, tanulmánya készítette elő a kötet megszületését. A Katalin-nap és Gergely-nap közötti téli időszak néphagyományait, téli ünnepi szokásait mutatja be a szerző.


Középkori templomok Komárom, Esztergom, Bars és Hont vármegyében
4.900 Ft
Kovács László - Görföl Jenő

A régió mindegyik temploma még a középkor elején épült, alapvetően román, kisebb mértékben gótikus stílusban. Ezek nagy része azonban a török megszállás idején elpusztult (a bányavárosokat kivéve), vagy romos állapotba került, felújításukra többnyire azonban már az új stílusok (barokk, klasszicista) jegyében került sor. Ebben a könyvben annak a több mint harminc templomnak, kápolnának a leírását adjuk, melyek több-kevesebb román, illetve gótikus elemet megőriztek...


Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján
1.900 Ft
Cs. Nagy Lajos / Notitia Historico-Ethnologica

A kötet egy felvidéki tájegység, Medvesalja nyelvkincséből merít. A szerző vendégtanárként a nagyatlasz alapján – családi és hallgatói összefogással végzett kutatást megalapozó helyszíni gyűjtést, s ahogy terebélyesedett az anyag, úgy kellett egyre szűkíteni a témát, hogy adataiból is sokat közkinccsé tehessen, s bizonyos lexikológiai elemzésekre is maradjon hely. A dolgozat három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első részben a gyűjtéssel és a feldolgozással kapcsolatos elvi, módszertani kérdések tárgyalása mellett bemutatja az anyag alapján legjellemzőbb medvesalji nyelvi változókat...bővebben


Mátyás király Kéménden
1.800 Ft

Kéméndi népmesék. Parák Endre Ipoly-menti gyűjtését feldolgozta Z. Németh István. ”Mátyás király királysága alatt, tudvalevőleg sokszor járt országába álruhában, hogy jobban megismerje népét és annak miden ügyét, baját. Egyik ilyen alkalommal Kéménden is járt, s amint jött a falu alsó végéről, a legszélső háznál az országút mellett, egy sátoros cigánycsaládot talált. Oda is köszönt hozzájuk mindjárt illendőképpen: ...bővebben


Nemesbori sorsfordulói
3.500 Ft
Őrhely a történelem sodrában / Csáky Károly

Nemesbori község a történelmi Bars és Hont megye határán, Lévától délkeletre, Ipolyságtól északnyugatra fekvő, ma már kevert, magyar-szlovák lakosságú kis település, de ahogy a történelmi neve mutatja, valaha (a második világháború előtt) még magyar volt, és többnyire színmagyar kisnemesek lakták, akiknek aztán a háború után menekülniük kellett származásuk miatt a szülőhelyükről. Nemesbori - cseppben a szlovákiai magyar tenger. Ennek a tengernek a történelmi hullámait írja le Csáky Károly a történész, a szociográfus, az etnográfus szakértelmével és a szépíró "finom érzékével".


Néprajzkutatások, kutatók és gyűjtemények Hontban
2.800 Ft
Csáky Károly

Csáky Károly magyar-angol-néprajz szakos tanár, okleveles néprajzkutató, helytörténész. A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteletbeli tagja. Csáky Károly tanári tevékenysége mellett évtizedek óta rendszeres helytörténeti-néprajzi kutatómunkát végez. A kötet forrásértékű anyagokat tartalmaz gazdag képmelléklettel, lábjegyzetekkel, irodalmi forrásokkal.


Palócul tanított imádkozni anyám
2.500 Ft
Egy kazári palóc asszony önéletírása / Tőzsér Kapcsos Anna / Folklór

Tőzsér Kapcsos Anna 1927-ben született a palócföld szívének számító, valódi palóc tudattal rendelkező Kazáron. Kazár faluközössége és kultúrája a palócság jellegzetes példája. Hegyek közé zárt, szűk határú falu, korlátozott lehetőségekkel, konzervatív gazdálkodással, társadalmában, kultúrájában, hiedelemvilágában számos archaizmussal. A falu legidősebb asszonyai még napjainkban is népviseletben járnak. A 77 éves Panni néni az utolsók egyike, akinek nemcsak ruhatára, de gazdag és biztos tudásanyaga is párját ritkítja. A kötet öt generáció életének fontos eseményeit kíséri végig. Autentikusabb belülről láttatás a legempatikusabb szakmai mű esetében sem lehetne, mint ebben az érzésekkel teli családtörténetben és önéletírásban, amelyben szeretteinek és egy végleg eltűnt világ értékeinek akar emléket állítani egy kivételes asszony. A mű - szűkebb néprajzi értékén túl - nemcsak egy hagyományainak értékeire ráébredő közösség öntudatát táplálja, hanem a nagyobb olvasóközönség figyelmére is számot tarthat.


Szakrális emlékeink nyomában I.
2.800 Ft
Alsószemeréd, Felsőszemeréd, Felsőtúr, Inám, Ipolyszalka, Ipolyvarbó, Mikszáthfalva, Palást, Szalatnya, Szete, Zsély / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Egyféle barangolásra és zarándoklatra invitáljuk a kedves olvasót sorozatunk első kötetével. Az Ipoly mente tizenegy települését zárjuk be úgy, hogy elsősorban azok egyházi jellegű nevezetességeit: a települések templomait és szakrális kisemlékeit vesszük szemügyre. Éppen ezért talán több ez, mint a megszokott honismereti barangolás.


Szakrális emlékeink nyomában II.
2.800 Ft
Apátújfalu, Csáb, Drégelypalánk, Egeg, Ipolybalog, Ipolykeszi, Ipolynyék, Ipolyszakállos, Kelenye, Kéménd, Nagycsalomja / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Egyféle barangolásra és zarándoklatra invitáljuk a kedves olvasót sorozatunkmásodik kötetével is. Az Ipoly mente tizenegy települését zárjuk be úgy, hogy elsősorban azok egyházi jellegű nevezetességeit: a települések templomait és szakrális kisemlékeit vesszük szemügyre. Éppen ezért talán több ez, mint a megszokott honismereti barangolás.


Szakrális emlékeink nyomában III.
3.200 Ft
Bény, Bernecebaráti, Bori, Csalár, Garampáld, Garamkövesd, Ipolyfödémes, Ipolyszécsénke, Kemence, Kisgyarmat, Százd / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Három történelmi vármegye - Nógrád, Hont, Esztergom - tizenegy települését járjuk be újabb barangolásunk során úgy, hogy elsősorban most is a szakrális emlékeket keressük fel. Jól látható templomainkat vagy épp az elrejtett templomoromokat; becsben tartott kápolnáinkat vagy a már figyelmen kívülre került romos kicsiny szakrális tereit hitünknek. Megállunk a központi temetőkereszteknél, a forgalmas helyen emelt feszületeknél, s elzarándokolunk a régi tanyáknál, pusztáknál állított fakeresztekhez is...bővebben


Szakrális emlékeink nyomában V.
3.500 Ft
Bussa – Deménd – Haraszti – Hébec – Ipolytölgyes – Ipolyvisk – Kiskeszi – Letkés – Óvár – Rárósmúlyad – Szlovákgyarmat / Csáky Károly / Szakrális emlékeink

Sorozatunk ötödik kötetét veheti kezébe a kedves olvasó. Térben és időben egyaránt nagy távolságokat jártunk be, hogy újabb tizenegy település templomát, szakrális kisemlékét mutassuk be. Ami az időt illeti, az több évszázaddal mérhető. Hisz elénk tárultak a középkori templomhelyek (Óvár, Bussa) és templomromok (Ipolytölgyes, Letkés), valamint a már az Árpád-kortól a mai napig álló gyönyörű műemléktemplomok is (Hébec, Kiskeszi). De vannak a nógrádi-honti tájnak régi szerény zarándokhelyei, gyógyító forrásai, kegyhelyei, kegykápolnái is (Ipolyvisk, Hébec)...bővebben


Táncház - Népzene 2017 - CD
3.500 Ft
Hungarian Dance House – Folk Music / Árendás Péter (szerk.)

A kiadvány a „Táncház-Népzene 2017”  hanglemezpályázat nyerteseinek hangfelvételeit tartalmazza.

A Hagyományok Háza Táncház-Népzene lemezsorozata évek óta számos fiatal tehetségnek ad bemutatkozási lehetőséget. Az évente megjelenő kiadványon csak stílushű, autentikus előadásban megszólaló vokális és hangszeres népzene hallható, hanganyaga a szakmai zsűri által kiválasztott pályázatokból áll össze. A sorozat szerkesztője és zenei rendezője Árendás Péter. Az idei lemezen többek között zoboralji, bácskai és bukovinai énekek, ipolysági dudazene, gyimesi citeramuzsika, valamint szilágysági, mezőségi, szászcsávási és abásfalvi vonósmuzsika hallható.


„Nem halt meg, csak alszik”
2.500 Ft
A halottkultusz, a halállal és a temetkezéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek a Középső-Ipoly mentén / Csáky Károly

Csáky Károly ismét pótolhatatlan forrásmunkát tett le (nemcsak a szlovákiai magyar!) néprajzi tudományosság asztalára. Miután korábban már publikálta a gyermek születésével és a kereszteléssel kapcsolatos Ipoly menti hiedelmeket, szokásokat, valamint a házasságkötéshez kapcsolódó hagyományanyagot, most a hozzávetőlegesen az egykori Hont megye déli, magyarlakta falvai népének halállal és temetéssel kapcsolatos hiedelmeit, szokásait foglalta össze. Ezzel az emberi élet három nagy szüksége dél-honti hagyományának állít emléket. Jelen munkáját alapvetően saját recens néprajzi gyűjtéseire, levéltári kutatásaira hagyatkozva állította össze...Részletes keresés