Betöltés...

Garam-Ipoly-vidék


A bakabányai Szent Miklós templom
7.900 Ft
Jankovics Marcell – Méry Gábor

Az ortodox és a katolikus egyház ma is legnépszerűbb szentjét – bár manapság nem éppen életszentsége és legendás csodái miatt szereti őt a nagyvilág – előző kötetünkben már bemutattam. Ezért itt csak röviden sorolnám a vele kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővebben szólnék viszont arról, ami őt ténylegesen Bakabányához, általában pedig a bányászathoz, bányavárosokhoz köti. Erről ugyanis jelzett, A szepesszombati Szent György-templom című albumunkban nem esett szó...bővebben


A világháborúk és Nagysalló
3.200 Ft
(Nagysalló, Kissalló, Hölvény) / Kicsindi Enikő (szerk.)

Nagysalló község lakosságának évtizedek óta dédelgetett álma vált valóra 2006 augusztusában, amikor felavatták a második világháborúban elesett hősök emlékművét. Ezt az eseményt Podhorská Mária hosszú évekig tártó munkássága előzte meg, az eltűnt személyek után való kutatása és az általa, 2005-ben megszervezett kiállítás, amely összefoglalta Nagysalló háborús éveit... bővebben


A' palóczokról
2.250 Ft
Szeder Fábián

Szeder Fábián már klasszikusnak számító népismereti tanulmánya a palócokról hasonmás kiadásban, Csáky Károly átfogó, eligazító tanulmányával. Szeder Fábián 1819-ben megjelent könyvének  bevezetőjében írja: "Nemzetünk' bővebb ismérete végett szükséges volna hazánknak minden tájabéli nevezetesebb népeit egyenként szemre vennünk, és azoknak valamennyi különösségeit feljegyeznünk." A palóc nyelvjárás sajátosságainak ismertetését kiegészíti a kiejtéshez hű beszédlejegyzésekkel, ami a palóc ember gondolatvilágát  hűen adja vissza.


Az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyei
1.900 Ft
Pozsonytól Komáromon át Ipolyságig / Szénássy Árpád / Közkincseink

A szabadságharc emlékeit kutatva szerettem volna olyan területet bebarangolni, lépésről lépésre felkutatni, mely pontosan behatárolja e történelmi időszak mozgásterét is. Földrajzilag a szlovákiai Kisalföld területéről lesz szó...bővebben


Dél-Szlovákia középkori templomai
3.500 Ft
Ipoly mente – Gömör – Abaúj-Torna – Bodrogköz – Ung-vidék / Kovács László – Görföl Jenő

A Dél-Szlovákia középkori templomait bemutató gazdagon illusztrált kötet végigvezeti az olvasót a Ipoly mentén, Gömörön, Abaúj-Tornán, majd a Bodrogközön és az Ung-vidéken. Segítségével megismerkedhetünk a román és a gótikus kori templomokkal egyaránt.


Emlékei a múltnak
1.990 Ft
Csáky Károly

Csáky Károly (Kelenye, 1950. október 24.) magyar-angol-néprajz szakos tanár, okleveles néprajzkutató, helytörténész. A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteletbeli tagja. Kutatási területe a Középső- és Alsó-Ipoly mente népi hiedelemvilága, jeles napi szokásai s az emberélet fordulóinak hagyományai. Csáky Károly elkötelezett kutatója szülőföldjének, az Ipoly-vidéknek. Jelen könyvében az emléktáblák, emlékhelyek fontosságáról ír, az Ipoly-vidék nagyjaira emlékezik, irodalmi barangolásokra kalauzol, majd a néphagyományok nyomába visz.


Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I.
2.500 Ft
Csáky Károly

A kötet húsz Ipoly- és Garam-menti tájház, néprajzi gyűjtemény, faluház és helytörténeti múzeum bemutatására vállalkozik, Apátújfalutól Zsélyig. Minden fejezet tartalmazza a helyiség rövid történetet és a helyi nevezetességek, népszokások, néprajzi jellegzetességek felsorolását is, továbbá minden tudnivalót a gyűjtemények múltjával és jelenlegi helyzetével kapcsolatban. A szövegeket színes fotók is kiegészítik.


Hagyományőrző és változó települések
3.200 Ft
Tanulmányok, dolgozatok a néprajz és a honismeret köréből / Csáky Károly / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

A szerző Hont megye Ipoly-menti településeinek igazi karakterét szándékozik megragadni a települések híres néprajzkutatóinak segítségével, továbbá a falvak hiedelemvilágának, szakrális és társadalmi hagyományainak leírása által. "Vidékeinkről, tájegységeinkről több útikönyv, tudománytörténeti összefoglaló és monográfia készült már. A hiteles falu- és településképek viszont még mindig fehér foltok önismeretünk térképén. Az adott helység karakterének megrajzolása, specifikumainak megragadása nem könnyű feladat, mint ahogyan a dolgokat változásaikban, összefüggéseikben láttatni sem egyszerű. A most elkészült néprajzi-honismereti kötet elsősorban ezt kísérli meg. (...)”


Honti arcképcsarnok
1.800 Ft
Jeles szülöttek kisportréi / Csáky Károly

Hont megye sok-sok kiváló tudóst, művészt, kutatót, közéleti személyiséget adott az országnak. Ez talán azzal is magyarázható, hogy itt évszázadokon át jelen voltak a tudományok bölcsői és műhelyei. Gondoljunk csak a Selmecbányai Líceumra, az Erdészeti és Bányászati Akadémiára, a kolostori szellemi műhelyre (Márianosztra, Ság, Bozók) stb. Jeles szülötteink kimagasló munkásságukkal, emberi tevékenységükkel olykor túlnőttek a megye határán. Tehát máshol is illik róluk tudni. Munkámmal elsősorban a pedagógusoknak, a diákoknak s a helytörténeti kutatóknak szeretnék segíteni. De kínálom ezt mindazoknak is, akik szeretik szülőföldjüket, igénylik a múltismeretet. S mindegy, melyik táján élnek a magyar nyelvterületnek. Csáky Károly

 


Ipoly mente helynevei
2.200 Ft
Adattár 1. kötet Alsó-Ipoly mente / Török Tamás

A tudomány bármely szakja csak akkor tud működni, ha vannak forrásai. Azok megléte azonban nem elegendő, hanem hozzáférhetővé is kell tenni azokat. Ennek a biztosítása azonban a vizsgálati tárgy mibenlététől függ. Ilyen sajátos vizsgálati tárgy egy nyelv helynévkincse. Tudományos vizsgálata több tudományágat is érint, így a nyelvtudományon (névtanon) kívül a földrajzot, a történelemtudományt, a településtörténetet, de a néprajz számára is őriz fontos ismereteket. Sőt, az iskolai oktatásban is felhasználható.
 


Katalin-naptól Gergely-napig
3.200 Ft
A téli ünnepkör szokásai és hiedelmei / Csáky Károly / A Felvidék művelődéstörténeti enciklopédiája

Csáky Károly gazdag alkotói pályájának újabb állomásához érkezett, és ismét a kalendáriumi szokások állnak érdeklődése középpontjában. 1987-ben jelent meg az Ipoly menti naptári ünnepekről „Hallottátok-e már hírét?” című könyve. Az 1970-es évek végétől már számos kisebb-nagyobb közleménye, tanulmánya készítette elő a kötet megszületését. A Katalin-nap és Gergely-nap közötti téli időszak néphagyományait, téli ünnepi szokásait mutatja be a szerző.


Középkori templomok Komárom, Esztergom, Bars és Hont vármegyében
4.900 Ft
Újdonság
Kovács László - Görföl Jenő

A régió mindegyik temploma még a középkor elején épült, alapvetően román, kisebb mértékben gótikus stílusban. Ezek nagy része azonban a török megszállás idején elpusztult (a bányavárosokat kivéve), vagy romos állapotba került, felújításukra többnyire azonban már az új stílusok (barokk, klasszicista) jegyében került sor. Ebben a könyvben annak a több mint harminc templomnak, kápolnának a leírását adjuk, melyek több-kevesebb román, illetve gótikus elemet megőriztek...


Kürti bandák
3.500 Ft
A Vág- Garam köze népzenéje - CD melléklettel / Agócs Gergely - Gombai Tamás / Népzenei füzetek

„Kötetünk zenei anyagát az 1991 és 2003 közötti időszakban rögzítettük két kürti (Strekov, Szlovákia, volt Komárom megye) cigányzenekartól, illetve azok prímásaitól: az 1926-ban Udvardon született Farkas „Dankó” Rudolftól, valamint az 1927-es kürti születésű Anyalai „Pepes” Sándortól. Felvidéki gyűjtéseink során a zenekarok többségét már csak rekonstruálni tudtuk, azaz általában több településről kellett „összeboronálni” a régi zenekarok időközben szétköltözött, idős muzsikusait...bővebben


Lexikológiai vizsgálatok Medvesalján
1.900 Ft
Cs. Nagy Lajos / Notitia Historico-Ethnologica

A kötet egy felvidéki tájegység, Medvesalja nyelvkincséből merít. A szerző vendégtanárként a nagyatlasz alapján – családi és hallgatói összefogással végzett kutatást megalapozó helyszíni gyűjtést, s ahogy terebélyesedett az anyag, úgy kellett egyre szűkíteni a témát, hogy adataiból is sokat közkinccsé tehessen, s bizonyos lexikológiai elemzésekre is maradjon hely. A dolgozat három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első részben a gyűjtéssel és a feldolgozással kapcsolatos elvi, módszertani kérdések tárgyalása mellett bemutatja az anyag alapján legjellemzőbb medvesalji nyelvi változókat...bővebben


Mátyás király Kéménden
1.800 Ft

Kéméndi népmesék. Parák Endre Ipoly-menti gyűjtését feldolgozta Z. Németh István. ”Mátyás király királysága alatt, tudvalevőleg sokszor járt országába álruhában, hogy jobban megismerje népét és annak miden ügyét, baját. Egyik ilyen alkalommal Kéménden is járt, s amint jött a falu alsó végéről, a legszélső háznál az országút mellett, egy sátoros cigánycsaládot talált. Oda is köszönt hozzájuk mindjárt illendőképpen: ...bővebben


Nemesbori sorsfordulói
3.500 Ft
Őrhely a történelem sodrában / Csáky Károly

Nemesbori község a történelmi Bars és Hont megye határán, Lévától délkeletre, Ipolyságtól északnyugatra fekvő, ma már kevert, magyar-szlovák lakosságú kis település, de ahogy a történelmi neve mutatja, valaha (a második világháború előtt) még magyar volt, és többnyire színmagyar kisnemesek lakták, akiknek aztán a háború után menekülniük kellett származásuk miatt a szülőhelyükről. Nemesbori - cseppben a szlovákiai magyar tenger. Ennek a tengernek a történelmi hullámait írja le Csáky Károly a történész, a szociográfus, az etnográfus szakértelmével és a szépíró "finom érzékével".


Néprajzkutatások, kutatók és gyűjtemények Hontban
2.800 Ft
Csáky Károly

Csáky Károly magyar-angol-néprajz szakos tanár, okleveles néprajzkutató, helytörténész. A Magyar Néprajzi Társaság külföldi tiszteletbeli tagja. Csáky Károly tanári tevékenysége mellett évtizedek óta rendszeres helytörténeti-néprajzi kutatómunkát végez. A kötet forrásértékű anyagokat tartalmaz gazdag képmelléklettel, lábjegyzetekkel, irodalmi forrásokkal.


Palóc tájszótár
4.700 Ft
Tóth Imre

A szótár máig az egyetlen szótári reprezentációja a palóc népi kultúrának és szókincsnek. A szerző nem tisztes távolságból szemléli a már lassan eltűnő paraszti világot, hanem belső élményként ábrázolja a palócság mindennapi életét, örömeiket, bánataikat, küzdelmeiket a létfenntartásért.


Palócul tanított imádkozni anyám
2.500 Ft
Egy kazári palóc asszony önéletírása / Tőzsér Kapcsos Anna / Folklór

Tőzsér Kapcsos Anna 1927-ben született a palócföld szívének számító, valódi palóc tudattal rendelkező Kazáron. Kazár faluközössége és kultúrája a palócság jellegzetes példája. Hegyek közé zárt, szűk határú falu, korlátozott lehetőségekkel, konzervatív gazdálkodással, társadalmában, kultúrájában, hiedelemvilágában számos archaizmussal. A falu legidősebb asszonyai még napjainkban is népviseletben járnak. A 77 éves Panni néni az utolsók egyike, akinek nemcsak ruhatára, de gazdag és biztos tudásanyaga is párját ritkítja. A kötet öt generáció életének fontos eseményeit kíséri végig. Autentikusabb belülről láttatás a legempatikusabb szakmai mű esetében sem lehetne, mint ebben az érzésekkel teli családtörténetben és önéletírásban, amelyben szeretteinek és egy végleg eltűnt világ értékeinek akar emléket állítani egy kivételes asszony. A mű - szűkebb néprajzi értékén túl - nemcsak egy hagyományainak értékeire ráébredő közösség öntudatát táplálja, hanem a nagyobb olvasóközönség figyelmére is számot tarthat.


Pribéltől Garamsallóig
3.200 Ft
Alsószemeréd, Drégelypalánk, Garamsalló, Inám, Ipolyszakállos, Ipolyszalka, Lukanénye, Nagycsalomja, Pribél, Szalatnya, Zsély / Csáky Károly

Az Ipoly-vidéki falurajzok önmagunk és szomszédaink megismerésében segítenek, magyar és szlovák falvak egyaránt szerepelnek a kötetben, mind szlovákiai, mind magyarországi oldalról, katolikus, református és evangélikus falvak is vannak köztük. Példája annak, hogy egy kis régió milyen gazdag nyelvében, hitében, társadalmi rétegzettségében.Részletes keresés