Betöltés...

Muravidék


"Vártunk, jöttetek!"
5.990 Ft
Újdonság
A délvidéki országgyarapítás képes emlékalbuma / Babucs Zoltán

Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész-muzeológus tősgyökeres jászkun család sarja. A budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott - kisebb megszakításokkal - közel két évtizedig. Szakterülete: a második világháborús Magyar Királyi Honvédség, az 1848/49. évi magyar függetlenségi háború honvédseregének története, a jászkunok és a székelyek katonáskodása.


A lendvai labdarúgás 100 éve
2.700 Ft
Rövid sporttörténeti áttekintő / Horváth Ferenc

A számos képpel illusztrált kétnyelvű kiadvány a lendvai labdarúgás elmúlt száz évének összefoglalására vállalkozik.


A magyarság népesedési fejlődése Horvátország mai területén a legrégibb időktől máig
8.900 Ft
Bognár András

Dr. sc. Bognár András (19372019) egyetemi tanár, a 1998-tól Magyar Tudományos Akadémia X. tudományos osztályának (Földtudományok Osztályának) tagja. A Zágrábi Egyetem Természetföldrajzi Tanszékének vezetője, aki geomorfológia, geográfia, továbbá a népességkutatás terén tevékenykedett, és majdnem háromszáz tudományos munkája jelent meg. A Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság (HMTMT) társalapítója. Az utóbbi húsz év szabadidejét „A magyarság népesedési fejlődése Horvátország mai területén a legrégibb időktől máig” című kéziratának elkészítésével töltötte.


A muravidéki magyar könyvek világa
3.500 Ft
Tanulmányok és publicisztikai írások / Zágorec-Csuka Judit

A kötet első alappillérét a szlovéniai magyar könyvkiadás helyzetének, a szlovéniai magyarok anyanyelvi kulturájának, valamint a kétnyelvű oktatás helyzetképének leírása adja. a bemutatás egyik legfontosabb szervezőelve az az összefüggésrendszer, amely meggyőzően bizonyítja, hogy a szlovéniai magyar kisebbség, irodalom, oktatás és könyvkiadás sokrétű és komplex egész. Erre a sokszínűségre és összetettségre irányulnak Zágorec-Csuka Judit elemzései, vizsgálatai.


A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig
3.500 Ft
"A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja" / Zágorec-Csuka Judit
A mind küllemében, mind belbecsében igényes, széles látókörű monográfia nemcsak a... bővebben

Felszabadulás vagy megszállás?
4.200 Ft
A Mura menete 1941–1945 / Göncz László

A II. világháború tanulmányozását – néhány fontos, bár túlnyomórészt az egypártrendszer időszakában napvilágot látott szakkönyv és forrásgyűjtemény mellett – elsősorban eredeti levéltári forrásokra és a korabeli sajtó tanulmányozására alapoztam, valamint több interjúalany rendkívül fontos, bizonyos kérdések esetében szinte nélkülözhetetlen visszaemlékezéseire. (A szerző)


Földreform és kolonializáció a Lendva-vidéken a két világháború között
5.900 Ft
Kovács Attila
A kutató részletesen bemutatja a Lendva-vidéki Eszterházy-nagybirtokon az első világháború után... bővebben

Gábor Zoltán festőművész portéja
7.690 Ft
Zágorec-Csuka Judit

Színes képzőművészeti album a lendvai születésű, Zágrábban élő magyar festő munkásságáról.


Gyermekkorom faluja
3.900 Ft
Forgácsok Göncz János hetési képeiből, emlékeiből / Bellon Tibor (szerk.)

Gönczi Jánosból a képek elemi erővel törtek elő. Mindenre pontosan emlékezett. Oda tette őket, ahol a valóságban is voltak. Mindennek megvolt a maga helye, csak meg kellett festeni. Már apró gyerekkorában nagyon jó megfigyelő volt, pontosan számon tartotta, mi hol van. Ma is emlékszik minden házra, hogy miképpen nézett ki, hol volt körte- vagy szilvafa az udvaron, az emberek milyen ruhában jártak, milyen volt a tartásuk, ha munkában voltak, ha egymással beszélgettek


Hagyományőrző hímző szakkörök a Muravidéken
1.500 Ft
Kepéné Bihar Mária - Lendvai Kepe Zoltán

A Szlovéniában élő magyarság néprajzilag főként a Lendva-vidék, a Hetés és az Őrség történeti-néprajzi tájak hagyományvilágához kötődik. E tájak népművészeti értékei közül az itt élő magyarság talán a hetésinek nevezett népviseletére és hímzésére a legbüszkébb.


Hodos és Kapornak története
7.000 Ft

A trianoni határ a történelemi Őrséget három részre szabdalta. A tájegység ma Szlovéniához tartozó részének a legfontosabb települése Hodos, amely határátkelőhely, vasúti állomáshely, turisztikai és kulturális érdekesség.


Igét őrizve
1.900 Ft
Szlovéniai magyar költők antológiája

Verseskötet a muravidéki magyar költészet legkiválóbb alkotásaiból.


Kérdések és látleletek
2.490 Ft
Esszék, glosszák, talált tárgyak Trianontól errefelé / Csorba Béla

A kötet válogatás a szerzőnek az elmúlt két évtizedben megjelent írásaiból. A legkorábbi, Herceg Jánosról szóló írás 1995-ben jelent meg az Új Hét Napban, más írások eredeti megjelenési helye pedig a Híd, a Létünk, a Kilátó, a Bácsország, a Temerini Újság, az Aracs és a Tanulmányok, illetve olyan mű is szerepel, amely tanulmánykötetben jelent meg...


Millenniumi Muratáj
1.800 Ft
Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat - Millenniumi kiadás / Pomogáts Béla - Ács Margit - Font Márta - Bencze Lajos - Vándor László - Bariska István - Csóka Gáspár

Az "Ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak..." első világháborús katonadal jut mindig eszemre, amikor a Muravidéken élő és egyre sorvadó őshonos magyarság életvitelének bonyolult összefüggéseit, annak gazdag múltját, változatos jelenét és "talán" bizonytalan jövőjét próbálom megrajzolni...bővebben


Naptár 2011
1.000 Ft
A szlovéniai magyarok évkönyve

A 2011-es naptár képben és szóban megemlékezik a 2010-es esztendő fontos eseményeiről, a szlovéniai magyarság életéről.


Naptár 2012
1.500 Ft
A szlovéniai magyarok évkönyve

A történelem során a kalendárium egy-egy család féltve őrzött könyve volt: a szellemi értéktár, a fontos feljegyzések helye és az egész éves olvasmányok gyűjteménye. Azt szeretnék, ha a Naptár is értékeink őrzőjeként és gyűjteményeként az egykori kalendáriumok szerepét töltené be az otthonokban. Olvasgassák, lapozgassák egész évben, s jegyezzék bele a fontos eseményeket, családjuk jeles napjait.


Nemes László
5.500 Ft
festőművész

Az impozáns album, mely Nemes László képei mellett Novotny Tihamér, Nagy Kund Miklós, Pápes Éva, Marijan Špoljar, Judita Krivec Dragan és Lehota M. János tanulmányát tartalmazza, a festő 60. születésnapjára látot napvilágot.


Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok
2.300 Ft
Lendva-vidék a szabadságharcban 1848-1849 / Molnár András
A kötet az immár bő másfél évszázada a Lendva-vidéken lezajott törétnelmi... bővebben

Tájszójegyzék
2.700 Ft
Lendva vidéki tájszavak szótárszerű gyűjteménye / Szabó Mária

Szabó Mária tájszógyűjteménye nem tájszótár. Tájszójegyzék, amelynek lexikai egységeit (szavakat, szószerkezeteket, frazeologizmusokat)  a szerző több mint húsz évig gyűjtötte, írta-jegyzetelte, de amelyeknek életét, változásait már gyerekkorától kezdve, egy életen át következetesen, "magyar szívvel" nyomon követte. (Kolláth Anna)


Vesztegzár
3.600 Ft
Jugoszlávia és utódállamai – Szerbia, Horvátország és Szlovénia – magyarságának sorstörténetéből / Mák Ferenc

A volt Jugoszlávia szétbomlása meg volt írva megteremtésének körülményeiben. Már az 1920-as években kiderült, hogy a szerb politikai elit nem tud mit kezdeni az első világháború után kapott adománnyal, azonkívül, hogy eltékozolja az ingyen szerzett javakat. A kötet első tanulmánya az első világháború utáni úgynevezett földreform bemutatásával érzékelteti ezt a tényt; a következőkben pedig Jugoszlávia 1990-es évekbeli szétesésének kezdeteit ismerjük meg...bővebbenRészletes keresés