Betöltés...

Háromszék


A hangosan szóló csend zenéje
3.400 Ft
30 év a fúvószene szolgálatában / Kelemen Antal

A háromszéki Réty község neves fúvószenekarának 70 éves történetét mutatja be a zenekar vezetője, gazdag fotóanyaggal illusztrálva.


A hazáért - "a patakokat a mi vérünk festette pirosra"
2.300 Ft
Demeter Lajos

Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosoknak állít emléket a tudományos igénnyel megírt könyv.


A Leg-Erdővidékibb falu
3.990 Ft
Nagybacon az évszázadok sodrában / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc, a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig legavatottabb szakértője, a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani...bővebben


A nagybaconi református templom
900 Ft
Fehér János

A Tortoma Kiadó Híres Helyek sorozatának 2. kötete, amelyben a nagybaconi reformátum templom történetét, építészetét ismerhetjük meg, gazdag színes képanyaggal. Híres helyek felcímmel a műemlék- és építészettörténetben jártas szerzővel kezdte bemutatni Erdővidék – de a továbbiakban bizonyára Háromszék más tájainak – egyedi értékű, az épített örökséghez tartozó műemlék épületeit. A szerző forrásai eredetiek, jobbára a helybeli egyházközség irattári adataira, valamint a templom múltjára vonatkozó tájékoztató könyvészetre támaszkodik.


A remény hősei
3.200 Ft
A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc, a Székelyföld – és ezen belül elsősorban annak egyik jellegzetesen archaikus szépségű tájkörzete, Erdővidék – történetének kutatója. Munkája során több alkalommal fedte fel hamis nézetek és félrevezető módszerek tarthatatlanságát, ami mellett saját kutatási eredményeit és átlagostól elütő véleményezési gyakorlatát is megismerhette az olvasóközönség.

Jelen kötetében, amely két nagyobb egységből áll, előbb a Makk-féle összeesküvés részét alkotó Török-Gálffy és a Várady-ügyet, valamint azok elítéltjeit tárgyalja, majd pedig Várady egyik alvezérének, Száldobosi Borbáth László 1848-49-es kapitánynak, érdeklődésre számot tartó életútját vázolja fel.

 


A remény hősei
3.500 Ft
A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek - Erdővidék szabadságharcosa / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Második, bővített kiadás.

Nagybaczoni Molnár Ferenc két évtizede kutatja a Székelyföld, ezen belül elsősorban Erdővidék történelmét. Rendelkezik az egyik legfontosabb történelmi követelménnyel, a valóság megismerésének igényével, és célja az ezzel szemben álló elméletek visszaszorítása, vagy legalábbis érvényesülésük megfékezése. Munkája során számtalan esetben fedte fel a hamis nézetek és félrevezető módszerek tarthatatlanságát. Mindemellett saját kutatási eredményeit és az átlagos történészi gondolatokat messze meghaladó véleményalkotási gyakorlatát igyekszik minél szélesebb körben terjeszteni. Mint mondani szokta: tennivalói közül ez a legnehezebb, mert a középszerűség és a magát mindenütt megvillantó műveletlenség folyton útjában áll. (Dr. Sarmasághy Arthur)


A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig
1.980 Ft
Tóth Levente / Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek

A kötet a történelmi Sepsi Református Egyházmegye lelkészeinek, iskolamestereinek, kántorainak 1900-ig vezetett névtára és életrajzi adattára. Bevezetője a sepsi egyházmegyében szolgáló családok, dinasztiák között kialakult kapcsolatok, rokoni szálak szövődését, kiterjedését követi nyomon, a papi pálya állomásait, a különböző karrierstratégiákat mutatja be. Bár a teljes erdélyi reformátusságra érvényes konzekvenciákat nem fogalmazhatunk meg, a kiválasztott példák alapján világosan körvonalazódik a székelyföldi református egyházi értelmiség tipikus életútja.


Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez
800 Ft
Cs. Bogáts Dénes bejegyzései - Berecz Gyula: Háromszék-vármegye népoktatási intézeteinek története című könyvébe / Coroi Artúr (közzéteszi) / Erdélyi Tudományos Füzetek

Tanulmányozva Berecz Gyula munkáját, Cs. Bogáts Dénes maga is észlelte annak adatszegénységét, és a tőle megszokott hangyaszorgalommal kezdte gyűjteni a Székely Nemzeti Múzeum okmányaiból a háromszéki községek és városok papjainak és tanítóinak nevét. Nagyszámú iratot, jegyzőkönyvet és lajstromot kellett átnéznie, hogy 75 helység 444 egykori papjának és 346 egykori tanítójának nevét és a nevéhez kapcsolódó 529, illetve 404 évszámot összegyűjthesse...bővebben


Asszonyélet Erdővidéken
1.820 Ft
Zakariás Erzsébet

Néprajz és társadalomrajz az Erdővidék asszonyainak, lányainak sorsáról. Az 1980-as évek elején a születéshez fűződő szokásokat, hiedelmeket, hagyományokat kezdtem el gyűjteni Erdővidéken, az asszonyélet e fontos részét. A munka során körvonalazódott kép aztán arra ösztönzött, hogy az idő teltével szélesítsem a kutatás palettáját, és az asszonyok egész életére, annak rendjére, terére, társadalmi közegére, viszonyrendszerére, örömeire és fájdalmaira is kíváncsi legyek, leírjam és ezáltal közkinccsé tegyem azt...bővebben


Az ördög Háromszéken
3.800 Ft   2.500 Ft
-34%
Szocreál ponyva / Bogdán László / Székely Könyvtár

1952 októberében – néhány magas rangú, kulákok, „jobboldali elhajlók” és imperialista ügynökök után szaglászó elvtárs társaságában – vadászatra érkezik az árkosi, államosított Szentkereszty-kastélyba Emil Bodnăraş román hadügyminiszter. Az eseményen részt vesz Asperján Rebeka egykori tanítónő és Hutera Béla hölgyfodrász is. Harminchat évvel később, „1988 hulló nyarán”, „amikor az erdélyi falvak ellen megindulnak az emberarcú buldózerek”, ők mesélik el (Diana sósborszeszbe mártott kockacukrot szopogatva, vagy a sepsiszentgyörgyi Golgota nevű kocsmában üldögélve) Boticselli Lajosnak, a történet „lejegyzőjének”, mi is történt valójában 1952 októberében, „a vénasszonyok régen ellobbanó nyarán”…bővebben

 


Barangolás Székelyföldön
2.990 Ft
Kovászna megye - Felújított és bővített kiadás / Kisgyörgy Zoltán / Székelyföldi útikönyvek

Felemelő érzés ismerni és szeretni is szülőföldünket. Ez csak úgy lehetséges, ha valóban jól, részleteiben ismerjük – múltjában és jelenében – és lépést is tartunk egyre változó képével, sorsával. Erre vágyott a szerző már iskolás korában: kirándulni, térképet olvasni és gyűjteni, térképet szerkeszteni és később, másokkal is megismertetni azt a tájat, ahol született és ahol él. A vidék, amelyet a szerző megismertet az olvasóval a Felső- és Alsó-Háromszék, a Bodzák, Erdővidék a hozzá kapcsolódó Székföldje...

Barangolás Háromszéken Kisgyörgy Zoltánnal


Bevonulás Háromszékre 1940
3.990 Ft
József Álmos

1940 szeptemberének elején euforikus hangulat uralkodott a területben és lélekszámban nagyobbodott Magyar Királyságban, a kormányzó és a honvédség tekintélye valósággal az egekig emelkedett. Az észak-erdélyi városok és falvak magyar ajkú lakossága, különösen a Székelyföld színmagyar tömbje, kitörő lelkesedéssel, könnyekig megható fogadtatással, diadalkapuval és virágesővel, nemzetiszín zászlókkal és feldíszített épületekkel, szívüket-Ielküket magyar ünneplőbe öltöztetve várták a bevonuló honvédeket, akik úgy érezhették magukat, mint egykoron Csaba királyfi hazatérő, győzedelmes katonái...bővebben


Csomakőrös monográfia
4.900 Ft
Szabó Mária

Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujának monográfiáját tarthatja kezében az olvasó. Csomakőrös földrajzi leírása, történelme, kulturális, egyházi élete, gazdálkodása, szokásai mind megtalálhatóak a monográfiában, majd a falu híres szülötteiről is olvashatunk. A kötetben számos színes és fekete-fehér illusztráció mutatja be a kis székely falut.


Életem, Háromszék - Boldog békeidők
9.990 Ft
Emlékképek a XIX-XX. századból az 1848-49-es szabadságharctól Szarajevóig / Demeter Lajos - Kisgyörgy Tamás

...a régi háromszékiek életéről szól ez a könyv, amelyet kezében tart a kedves Olvasó. Lapjairól elődeink, az előttünk járók arca néz ránk, azoké, akik valamikor éppen úgy éltek: születtek, dolgoztak, örültek és búslakodtak, mint a most élő utódok, vagyis mint i, de az életmódot az akkori viszonyok és körülmények alakították, azért volt más, a korra jellemző. Mindaz amit e könyvben találunk, már történelem.

...ez a könyv a szülfőföld szeretetének hiteles forrása, és annak megbecsülését és megőrzését hivatott szolgálni. Ezért is ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Kisgyörgy Tamás által szerkesztett Életem Háromszék című kötetet.

Egyed Ákos


Erdővidék ékköve: A nagybaconi református templom
2.400 Ft
(Egyháztörténeti bevezetővel) / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc, a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig - beleértve az egyházat is -, Iegavatottabb szakértője, és a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. (A kiadó) 


Erdővidéki táncélet
4.500 Ft
Jánosi József

A Székely Népköltési Gyűjtemény talán az első kötet, amely beemeli Erdővidéket, Székelyföld eme kistáját a köztudatba, s bár a gyűjtemény gazdagon sorolja a balladák, népdalok, találós mesék példáit, a táncról – tánczenéről, táncos alkalmakról és szokásokról – csupán két rövid fejezetben esik szó. Jelen kötet szerzője a magyar néptánc-szakirodalom hiányosságát szándékszik pótolni e második megjelent tánc-szakkönyvével, amelyből megismerszik a keleti táncdialektus egyik különleges tánc-régiója, az Erdővidék, mely területen ma nagyobb részt Kovászna, kisebb részt Brassó megye osztozkodik. Jánosi József több évtizednyi következetes munkával gyűjtötte egybe e táj népi kultúrájának néptáncos vonatkozásait...bővebben


Erdővidéki túrautak
3.500 Ft
Lőrincz Sándor / Tortoma útikönyvek
  • 250 oldal
  • 30 túraút, 31 térkép, közel 200 színes fénykép

Benedek Eleknek tulajdonítják azt a mondást, hogy: Isten minket ide, a tenyerére vett. És ez a tenyér Erdővidék. Valóban mi erdővidékiek is így érezhetjük, érezzük, hogy csodálatos helyen lakunk, páratlan örökség birtokában vagyunk, és ha mi megtartjuk ezt a földet, akkor ez a föld is megtart minket.

Erdővidék három jelentős kinccsel rendelkezik: gazdag épített öröksége van, páratlan természeti környezetben fekszik, és a magyar történelem és kultúra számos nagy személyisége származik innen. Mindhárom olyan értékünk, mely a múltban gyökerezve erőt ad a jelenben és reményt a jövőbe. (Demeter László)


Erkölcs és közösség
1.500 Ft
Orbai széki erkölcsirányítás a XVII-XIX. században / Szőcsné Gazda Enikő

Könyvünk a Székelyföld egy kis vidékének, Orbai széknek az erkölcsi életét kísérli meg elemezni. Az orbai széki példa nem egyedülálló, nem sajátságos: magába sűríti más vidékek szokásanyagát is. A könyv nem tud a korszak történelmi forgószínpadának elemzésére vállalkozni, csupán a kaotikus események közt vergődő, munkálkodó, élete fenntartásáért küzdő kisembert kívánja meglátni és másokkal is megláttatni. Megnézzük, hogyan változtatta meg hétköznapjait a felbolydult világ, hogyan irányította életét egyház és faluközösség, hogyan fogadta el a "felső" beavatkozást a kisember.


Háromszék 1848-1849
4.500 Ft
Forradalom és szabadságharc Harmadik, bővített kiadás / Egyed Ákos

Az 1848-49-es forradalom háromszéki eseményeit dolgozta fel munkájában a ma legjelesebb erdélyi történész, Egyed Ákos. Háromszék a forradalomban jelentős szerephez jutott, és ezt bátran vállalta. Habsburg-ellenes harcával a nép szülőföldjét védte, ugyanakkor a forradalomban szerzett olyan jogok és vívmányok megőrzéséért nyúlt az önvédelem fegyveréhez, mint a jobbágyfelszabadítás, a törvények előtti egyenlőség, közös teherviselés, szabadság és mások. Ezekért az eszmékért abban az időben Európa-szerte a leghaladóbb társadalmi erők küzdöttek.


Háromszék élő kincsei
2.800 Ft
Kászoni Zoltán

Kászoni Zoltán a háromszéki táj alapos ismerője. Természetvédő vadász és horgászó halbiológus, aki a természeti értékek megőrzéséért fáradozik. Könyvében a háromszéki állatvilág rejtelmeibe vezeti olvasóját, azzal a szándékkal, hogy a természetes életközösség kincseit megőrizze és a jövőnek továbbadja.Részletes keresés