Betöltés...

Marosvásárhely


"Lesz még kikelet!"
5.400 Ft
A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a második világháborúban (1940-1945) / Berekméri Árpád-Róbert

Berekméri Árpád-Róbert hosszas és eredményes kutatást követően írta meg a marosvásárhelyi magyar király 27. honvéd székely könnyű hadosztály történetét. A tábori újság címét (Lesz még kikelet!) viselő kötet megalakulásától kezdve a harctéri szolgálaton át egészen a cseh-morva és az osztrák területeken folytatott kilátástalan küzdelmekig, majd a fegyverletételig követi a seregtest nyomát...bővebben

 


 


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium
3.150 Ft
Bolyai Farkas Líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska

A Marosvásárhelyi Református Kollégium-történet harmadik kötete. ,,A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum egyike Erdély legrégibb tanintézeteinek. Jogelődje, a ,,schola particula" 1557-ben, a reformáció idején jött létre. A helység abban az időben, lakosai számát tekintve még jelentéktelen település volt, de már megindult a városiasodás útján, ez pedig új művelődési igényeket teremtett. A Kézműves, kereskedő polgárok igényelték az iskolát, szívesen taníttatták gyermekeiket, áldoztak is rá, hiszen az iskolázás a társadalmi felemelkedés útja volt...bővebben

 


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium történetéből (1895-1944)
2.940 Ft
Koncz József

A 450 éves marosvásárhelyi kollégium történetének érdekes felvezetése a Milleneumtól a második világháború hozta változásokig. A mellékletben a végzősök tablóinak színes reprodukciói találhatók.


A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005
2.730 Ft
Szöllősi Árpád

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005 közötti történetének feldolgozása. A szerző munkája objektív és támadhatatlan dokumentumkötet, amely az 1995-ben megjelent első kiadásban leírtakat további tíz esztendő történéseivel egészíti ki, s 2005-ig rögzíti a MOGYE krónikáját, arra törekedve, hogy pótolja és kiegészítse az előző kiadásban észlelt hiányokat illetve pontatlanságokat..


A szabadság terhe
3.990 Ft
Marosvásárhely,1990. március 16-21. / László Márton - Novák Csaba Zoltán

 A könyv több új forrás feldolgozásával, a rendszerváltástól a márciusi eseményekig mutatja be a Marosvásárhelyen és Maros megyében történteket, és elemzi, hogy milyen okok vezettek el a konfliktushoz. A szerzők a tényeket derítik fel, ezekből indulnak ki és keresik a valóság lenyomatát.


Bernády György és kultusza Marosvásárhelyen + CD melléklet
3.500 Ft
A lokális történelem mint narratív identitás / György V. Imola / Emberek és kontextusok

György V. Imola kutatásában több tudományterület ér össze. Azért tárja fel Marosvásárhely történelmének egy korszakát, polgármestere Bernády György életpályáját, a róla szóló diskurzust, hogy megértse és nyomon követhesse egy város és perifériája emlékezési stratégiáját, identitásának szerveződését és működését.


Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
3.500 Ft
Benkő Samu (szerk.)

"Jellememben két fő, uralkodó alap-vonal volt egész életemben: az igazságnak (tanilag és erkölcsileg, vagy munkásan tettel, praktice) és a némbereknek határtalan szeretete. Az első tiszta erény, a máso[dik] részint tiszta csupa természet ugyan, de ebben részint sokszor a gyengeségig mentem, túlzottam..."


Erdélyi testamentumok V.
3.150 Ft
Kora újkori marosvásárhelyi végrendeletek 1586–1689 / Rüsz-Fogarasi Enikő (sajtó alá rendezte)

Végrendelkező elődeink századokkal előbb nem gondolták volna, hogy az utókor nemcsak kuriózumként tekint a testamentumaikra, hanem felfedezve értéküket sokoldalú kutatási igényeinek kielégítése érdekében közreadja, és fel is dolgozza azokat. Ez történik a jelen összeállításba foglalt írásokkal is, amely immár az ötödik a Mentor Kiadó gondozásában megjelenő végrendeleteket közlő forráskötetek sorában.


Fegyver alatt
3.990 Ft
Berekméri Árpád-Róbert

A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely könnyű hadosztály tisztikara: 1940-1945 között.


Fehér könyv
560 Ft
Az 1990. március 19. és 20-i események Marosvásárhelyen

Az 1990-es marosvásárhelyi események élő történelmünk szomorú fejezete. 25 év olyan távlat, ami már lehetővé teszi, hogy a történészek megpróbálják objektíven feltárni a valóságot, de még nem olyan nagy idő, hogy letisztuljanak az érzelmek. Egyéni, közösségi trauma volt, amely mind a magyarokon, mind a románokon igen hosszú ideig gyógyuló sebet ejtett. Marosvásárhely fejlődésére mind a mai napig kihat. Mert nem tudunk eltekinteni az akkor történtektől. 


Felemás
5.000 Ft
Publicisztikai írások / Nagy Miklós Kund

A Nagy Miklós Kund 75. születésnapjára megjelenő könyv a 2008 és 2018 között kiadott publicisztikai írásainak szűrlete. A kötet első fele a beszélgetéseké, a másik felébe pedig a publicisztika más alfajaiba sorolható írásokból válogattunk...


Fülesek és fejszések között
1.900 Ft
Sütő András

Fülesek és fejszések között - nem jó lakni, de mit tehet az ember, ha sorsát vállalva, szülőföldjéhez is ragaszkodva, ordas veszélyekkel kénytelen farkasszemet nézni. Nem úgy, alkalmasint és nem a virtus kedvéért, hanem fényes holnapot hazudozó évtizedeken át, a sugaras látástól - sötétülésig...bővebben

 


Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából
2.900 Ft
Tanulmányok, előadások, cikkek / Deé Nagy Anikó / Bibliotheca Transsylvanica

Akinek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy életének java részét egy régi könyvtár falai között töltheti el, az, ha csak egy kicsit is kíváncsi fajta, akkor az évtizedek során sok mindent megtud a könyvtár eredetéről, összegyűjtőjéről vagy éppen magukról az öreg könyvekről. S aztán hol jószántából, hol mások kérésére az egyre gyarapodó információkról írásban, szóban számot ad. Ezt tettem én is úgy a múlt század utolsó negyede óta...bővebben


Időtár I.
3.150 Ft
Marosvásárhely történti kronológiája a kezdetektől 1848-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

A könyv egy erdélyi város mindennapjait igyekszik bemutatni történelmének folyamán. Mégsem pusztán egy várostörténet évszámokban elmondva, mert a szerző nem száraz tudományossággal tárja elénk a történéseket. Egy-egy kort a maga teljességében, az élet minden kiterjedésében - gazdaság, művelődés, politika, bel- és külharc - sikerül átfognia, nyilvánvalóan nemcsak a történelmet kutatók, de a közember érdeklődével is számolva.


Időtár II.
3.150 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-tól 1918-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

Egy erdélyi mezőváros modern várossá alakulásának folyamatát, történelmének talán legjelentősebb időszakát eleveníti fel ez a kötet a kronológiai rendben bemutatott események alapján. Az érdeklődő e II. kötetben is egyaránt talál majd a politikai élethez köthető történeteket, a társadalmi élet jelenségeit, hadtörténetet és művelődéstörténet fontos marosvásárhelyi állomáshelyeit.


Időtár III.
3.990 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1919-től 1944-ig / Sebestyén Mihály / Erdély Emlékezete

Az Időtár sorozat Marosvásárhely történetét, kronológiáját mutatja be. Így nem folymatos olvasásra készült, hanem lapozásra, az eseményekre emlékeztetőül. A cél az volt, hogy a már létező forráskiadványok és tanulmányok, kutatási eredmények, részösszefoglalók alapján az időszerűségükben pontos (vagy pontosnak tűnő) dátumokat kiemeljük, és sorba rendezzük, hónapok, évek, és századok szerint.


Időtár V/1.
3.990 Ft
1291-1899 – Pótlások, kiegészítések, javítások az Időtár I-II. kötetéhez / Sebestyén Mihály (összeállító) / Erdély Emlékezete

Az ldőtár ötödik kötete a szerző szándékai szerint kiegészítéseket és pótlásokat tartalmaz a már megjelent első kötethez, illetve a második kötet első részéhez. Hét évi kutatómunka során számos olyan régebbi és új adat került a felszínre, amelyeket annak idején, a kötetek lezárásakor már/még nem tudott hasznosítani, feldolgozni, beépíteni a város kronológiájába. A fehér foltok eltüntetése természetesen nem sikerülhet egyik napról a másikra, ez további generációk feladata lehet; Sebestyén csupán a már feltárt adatok regisztrációjára és rendezésére szorítkozik...


Kincses Képeskönyv Marosvásárhely
2.990 Ft
Zágoni Balázs / Kincses Képeskönyv

A Kincses Képeskönyv sorozat második darabjával Székelyföld legnagyobb városába repítünk. Tizenkét fejezeten át, változó évszakok közt, a szövegek és a színes rajzok segítségével megismerheted a hajdani Székelyvásárhely, a későbbi Marosvásárhely fejlődését az őskortól a 21. századig. Könyvmakett Marosvásárhelyen nem egy híres ember született, élt és dolgozott. A város nagyjai szinte mind B betűsök! ...bővebben


Marosvásárhely - A vártemplom és a vár
900 Ft
H. Szabó Gyula / Erdélyi műemlékek

Az 1993-ban útjára indított Erdélyi műemlékek sorozata magyar kultúrához tartozó erdélyi épített örökség legjavát mutatja be azzal a céllal, hogy felhívja a közösség figyelmét értékeinkre, örökségünkre, felelősségeinkre. Különösen olyan emberek figyelmébe ajánlott, akik jelenleg birtokolják, használják ezeket az értékeket, de azoknak is szól, akiket érdekel az erdélyi történelem, építészet és művészet.

A Transylvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi műemlékek sorozat az épített örökség tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni.


Marosvásárhely fekete márciusa
2.850 Ft
1990 márciusának véres napjai, tragikus eseményei. / Kincses Előd

Ez a könyv hiteles tanúskodás a romániai magyarság egyik legnagyobb drámájáról, melyet a század második felében szenvedett el. Kincses Előd arra vállalkozott, hogy fölidézze Marosvásárhely véres napjait, 1990 márciusának tragikus eseményeit; a város magyar lakossága ellen szervezett pogromot, amelynek törvényes, tárgyszerű és igazságos kivizsgálását mindmáig akadályozzák kik vajon?

 Részletes keresés