Betöltés...

Marosvásárhely


"Lesz még kikelet!"
5.400 Ft
A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a második világháborúban (1940-1945) / Berekméri Árpád-Róbert

Berekméri Árpád-Róbert hosszas és eredményes kutatást követően írta meg a marosvásárhelyi magyar király 27. honvéd székely könnyű hadosztály történetét. A tábori újság címét (Lesz még kikelet!) viselő kötet megalakulásától kezdve a harctéri szolgálaton át egészen a cseh-morva és az osztrák területeken folytatott kilátástalan küzdelmekig, majd a fegyverletételig követi a seregtest nyomát...bővebben

 


 


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium
3.150 Ft
Bolyai Farkas Líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska

A Marosvásárhelyi Református Kollégium-történet harmadik kötete. ,,A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum egyike Erdély legrégibb tanintézeteinek. Jogelődje, a ,,schola particula" 1557-ben, a reformáció idején jött létre. A helység abban az időben, lakosai számát tekintve még jelentéktelen település volt, de már megindult a városiasodás útján, ez pedig új művelődési igényeket teremtett. A Kézműves, kereskedő polgárok igényelték az iskolát, szívesen taníttatták gyermekeiket, áldoztak is rá, hiszen az iskolázás a társadalmi felemelkedés útja volt...bővebben

 


A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium történetéből (1895-1944)
2.940 Ft
Koncz József

A 450 éves marosvásárhelyi kollégium történetének érdekes felvezetése a Milleneumtól a második világháború hozta változásokig. A mellékletben a végzősök tablóinak színes reprodukciói találhatók.


A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005
2.730 Ft
Szöllősi Árpád

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005 közötti történetének feldolgozása. A szerző munkája objektív és támadhatatlan dokumentumkötet, amely az 1995-ben megjelent első kiadásban leírtakat további tíz esztendő történéseivel egészíti ki, s 2005-ig rögzíti a MOGYE krónikáját, arra törekedve, hogy pótolja és kiegészítse az előző kiadásban észlelt hiányokat illetve pontatlanságokat..


A szabadság terhe
3.990 Ft
Marosvásárhely,1990. március 16-21. / László Márton - Novák Csaba Zoltán

 A könyv több új forrás feldolgozásával, a rendszerváltástól a márciusi eseményekig mutatja be a Marosvásárhelyen és Maros megyében történteket, és elemzi, hogy milyen okok vezettek el a konfliktushoz. A szerzők a tényeket derítik fel, ezekből indulnak ki és keresik a valóság lenyomatát.


Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
3.500 Ft
Benkő Samu (szerk.)

"Jellememben két fő, uralkodó alap-vonal volt egész életemben: az igazságnak (tanilag és erkölcsileg, vagy munkásan tettel, praktice) és a némbereknek határtalan szeretete. Az első tiszta erény, a máso[dik] részint tiszta csupa természet ugyan, de ebben részint sokszor a gyengeségig mentem, túlzottam..."


Erdélyi testamentumok V.
3.150 Ft
Kora újkori marosvásárhelyi végrendeletek 1586–1689 / Rüsz-Fogarasi Enikő (sajtó alá rendezte)

Végrendelkező elődeink századokkal előbb nem gondolták volna, hogy az utókor nemcsak kuriózumként tekint a testamentumaikra, hanem felfedezve értéküket sokoldalú kutatási igényeinek kielégítése érdekében közreadja, és fel is dolgozza azokat. Ez történik a jelen összeállításba foglalt írásokkal is, amely immár az ötödik a Mentor Kiadó gondozásában megjelenő végrendeleteket közlő forráskötetek sorában.


Fegyver alatt
3.990 Ft
Berekméri Árpád-Róbert

A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely könnyű hadosztály tisztikara: 1940-1945 között.


Fehér könyv
560 Ft
Az 1990. március 19. és 20-i események Marosvásárhelyen

Az 1990-es marosvásárhelyi események élő történelmünk szomorú fejezete. 25 év olyan távlat, ami már lehetővé teszi, hogy a történészek megpróbálják objektíven feltárni a valóságot, de még nem olyan nagy idő, hogy letisztuljanak az érzelmek. Egyéni, közösségi trauma volt, amely mind a magyarokon, mind a románokon igen hosszú ideig gyógyuló sebet ejtett. Marosvásárhely fejlődésére mind a mai napig kihat. Mert nem tudunk eltekinteni az akkor történtektől. 


Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából
2.900 Ft
Tanulmányok, előadások, cikkek / Deé Nagy Anikó / Bibliotheca Transsylvanica

Akinek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy életének java részét egy régi könyvtár falai között töltheti el, az, ha csak egy kicsit is kíváncsi fajta, akkor az évtizedek során sok mindent megtud a könyvtár eredetéről, összegyűjtőjéről vagy éppen magukról az öreg könyvekről. S aztán hol jószántából, hol mások kérésére az egyre gyarapodó információkról írásban, szóban számot ad. Ezt tettem én is úgy a múlt század utolsó negyede óta...bővebben


Időtár I.
3.150 Ft
Marosvásárhely történti kronológiája a kezdetektől 1848-ig / Sebestyén Mihály

A könyv egy erdélyi város mindennapjait igyekszik bemutatni történelmének folyamán. Mégsem pusztán egy várostörténet évszámokban elmondva, mert a szerző nem száraz tudományossággal tárja elénk a történéseket. Egy-egy kort a maga teljességében, az élet minden kiterjedésében - gazdaság, művelődés, politika, bel- és külharc - sikerül átfognia, nyilvánvalóan nemcsak a történelmet kutatók, de a közember érdeklődével is számolva.


Időtár II.
3.150 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-tól 1918-ig / Sebestyén Mihály

Egy erdélyi mezőváros modern várossá alakulásának folyamatát, történelmének talán legjelentősebb időszakát eleveníti fel ez a kötet a kronológiai rendben bemutatott események alapján. Az érdeklődő e II. kötetben is egyaránt talál majd a politikai élethez köthető történeteket, a társadalmi élet jelenségeit, hadtörténetet és művelődéstörténet fontos marosvásárhelyi állomáshelyeit.


Időtár III.
3.990 Ft
Marosvásárhely történeti kronológiája 1919-től 1944-ig / Összeállította: Sebestyén Mihály

Az Időtár sorozat Marosvásárhely történetét, kronológiáját mutatja be. Így nem folymatos olvasásra készült, hanem lapozásra, az eseményekre emlékeztetőül. A cél az volt, hogy a már létező forráskiadványok és tanulmányok, kutatási eredmények, részösszefoglalók alapján az időszerűségükben pontos (vagy pontosnak tűnő) dátumokat kiemeljük, és sorba rendezzük, hónapok, évek, és századok szerint.


Képeslapon üzen a múlt
4.830 Ft
Miről írtak elődeink a régi marosvásárhelyi képeslapokon? / Csepreghy András - Csepreghy Henrik

A Marosvásárhelyt ábrázoló képeslapokra 1899–1944 között a feladók néha igen érdekes szövegeket írtak. A szerzők – szenvedélyes gyűjtők – ezúttal 208 ilyen régi képeslapot s azok szövegét teszik közkinccsé e gyönyörű, képes albumban.


Kincses Képeskönyv Marosvásárhely
2.990 Ft
Zágoni Balázs / Kincses Képeskönyv

A Kincses Képeskönyv sorozat második darabjával Székelyföld legnagyobb városába repítünk. Tizenkét fejezeten át, változó évszakok közt, a szövegek és a színes rajzok segítségével megismerheted a hajdani Székelyvásárhely, a későbbi Marosvásárhely fejlődését az őskortól a 21. századig. Könyvmakett Marosvásárhelyen nem egy híres ember született, élt és dolgozott. A város nagyjai szinte mind B betűsök! ...bővebben


Marosvásárhely - A vártemplom és a vár
900 Ft
H. Szabó Gyula / Erdélyi műemlékek

Az 1993-ban útjára indított Erdélyi műemlékek sorozata magyar kultúrához tartozó erdélyi épített örökség legjavát mutatja be azzal a céllal, hogy felhívja a közösség figyelmét értékeinkre, örökségünkre, felelősségeinkre. Különösen olyan emberek figyelmébe ajánlott, akik jelenleg birtokolják, használják ezeket az értékeket, de azoknak is szól, akiket érdekel az erdélyi történelem, építészet és művészet.

A Transylvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi műemlékek sorozat az épített örökség tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni.


Marosvásárhely fekete márciusa
300 Ft
1990 márciusának véres napjai, tragikus eseményei. / Kincses Előd

Ez a könyv hiteles tanúskodás a romániai magyarság egyik legnagyobb drámájáról, melyet a század második felében szenvedett el. Kincses Előd arra vállalkozott, hogy fölidézze Marosvásárhely véres napjait, 1990. márciusának tragikus eseményeit; a város magyar lakossága ellen szervezett pogromot, amelynek törvényes, tárgyszerű és igazságos kivizsgálását mindmáig akadályozzák kik vajon?

Azok, akik hatalmi helyzetük lehetőségeivel visszaélve magát a pogromot gondosan, ravaszul, kétségtelen emberirtó tehetséggel megszervezték, kirobbantották, majd ugyancsak szívós és sokirányú ármánykodással megpróbálták azt az erdélyi magyarság kollektív bűneként feltüntetni. Módszerük egyszerű, ősien primitív: a gyilkosok megpróbálják eljátszani az áldozat szerepét, s nem riadnak vissza a legabszurdabb rágalmak terjesztésétől sem. Némely kezdeményezésük, hogy az áldozatul esetteket erkölcsileg is bemocskolják, egyenesen vakmerő. A rossz lelkiismeret és az igazságtól való rettegés vakmerősége készteti őket szinte naponta kiagyalt, szánalmas hazugságokra. A marosvásárhelyi magyarellenes pogrom fő bűnösei nem ismeretlenek. Kilétük fölfedését egyelőre hatalmi székből tudják akadályozni.

 


Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben
1.540 Ft
Benkő Károly / Erdély Emlékezete

Szerkesztette, a tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta Pál-Antal Sándor.


Marosvásárhely története I.
3.570 Ft
Pál–Antal Sándor / Erdély Emlékezete

Marosvásárhelyről ez a leggazdagabb monográfia, amely valaha elkészült. A szerző a könyvet két kötetesre tervezte, az első kötet a kezdetektől 1848-ig igyekszik a lehető legrészletesebben bemutatni Erdély egyik legjelentősebb helységének történetét, a hozzáférhető dokumentumok és résztanulmányok alapján.


Marosvásárhely történetéből 2.
2.940 Ft
Pál-Antal Sándor

A kötet tizenkilenc, Marosvásárhely új- és legújabb kori történelmével kapcsolatos tanulmányt tartalmaz, amelyek az 1848-as forradalmat követő polgári korszaktól kezdődően, a két világháború közötti város gazdasági és közéletén át a kommunista éra első két évtizedében bekövetkezett gyökeres változásokra keresnek megalapozott magyarázatot.

A sorozat következő kötete elérhető itt.Részletes keresés