Betöltés...

Mezőség


Anyám könnyű álmot ígér
1.200 Ft
Naplójegyzetek / Sütő András / Sütő András munkái

Sütő ​​András könyvének keretét a Mezőség egyik falujában, Pusztakamaráson, a szüleinek otthonában készült feljegyzések adják, s ebben a keretben egy egész korszak – az ötvenes és hatvanas évek – társadalmi és emberi változásai megnyilatkoznak, nemcsak helyi érvénnyel, hanem országos, sőt európai távlatban...bővebben


Bonchidai fény-árnyék
2.100 Ft
Bonţida în clarobscur, Bontida in clear obscure / Liviu Vlad - Ioachim Nica

A grafikus Bánffy Miklós emléke előtt tisztelgett közös tárlatával Liviu Vlad és Ioachim Nica. Képeiken Bonchida művészeti értékeit, műemlékeit csodálhatjuk meg...bővebben


Magyarszovát - Unitárius templom
900 Ft
Erdélyi műemlékek

A Transylvania Trust Alapítvány és a Kriterion Könyvkiadó közös kiadásában megjelenő Erdélyi műemlékek sorozat az épített örökség tájainkon még fellelhető legértékesebb emlékeit kívánja megismertetni a szélesebb körű olvasóközönséggel. A lassan negyvenedik számához közeledő füzetsorozat egyben történelmi-földrajzi turistakalauzként is szolgál az országjáróknak, hazai és külföldi turistáknak, ráébreszti a fiatalokat értékeinkre, arra, hogy mindnyájunk kötelessége ezeket megőrizni, védeni, és akár áldozatok árán is felújítani, rekonstruálni...bővebben


Mezőcsávási gyermekfolklór
3.950 Ft
Veress Péter Ilona

Erdélyi magyar népköltési kiadványaink sorozata ismét jeles gyűjteménnyel gyarapodott. Veress Péter Ilona, a kiváló magyartanár az erdélyi Mezőség egyik folkloristáktól elhanyagolt vidékén, Mezőcsáváson és a hozzá tartozó falvakban húsz évig végezte szorgos gyűjtőmunkáját, tanítványait és jóformán az egész faluközösséget bevonva e tevékenységbe.


Mezőségi hiedelmek
2.520 Ft
Keszeg Vilmos

Átfogó, tudományos jellegét tekintve igen értékes munka az erdélyi Mezőség hiedelemvilágáról; gazdag dokumentummelléklettel.


Mezőségi népmondák
5.500 Ft
Magyar Zoltán / Magyar Népköltészet Tára

A Mezőség sajátos, magába zárkózó világát néprajzi, szociográfiai és szépirodalmi művek sokaságából ismerheti az olvasó. Mesevilágát is felfedezhették már, ugyanakkor foghíjasak ismereteink a többi néprajzi műfajról. A Mezőség mondavilága – annak ellenére, hogy feldolgozása nem előzmény nélküli – még az ezredfordulón is többnyire feltáratlan volt. E hiány pótlására törekszik a most közreadott gyűjtemény. A kötetet ez alkalommal színes képmelléklettel egészítettük ki.


Miért nem lehettem költő?
4.500 Ft
Egy mezőségi parasztasszony narratívumai; sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Ozsváth Imola / Nagy Julianna / Emberek és kontextusok

Nagyné Lakatos Julianna egy mezőségi falu, Mezőköbölkút szülötte. Parasztcsaládba született, szülei nem támogatták iskolába kívánkozó lányuk terveit. Családot alapított, gyermekeket nevelt, földet művelt. 13 éves korától egyetlen menedéke – több sorstársához hasonlóan – az írás volt. Verseket írt, helytörténetet, regényes családtörténetet. 42 éves korában kapcsolódott be a Bandi Dezső vezette iparművészeti mozgalomba. Szőnyegei romániai városok kiállítótermeibe jutottak el, külföldi vásárlók lakásába. Terjedelmes életművét Ozsváth Imola mutatja be az olvasóknak. A kötet válogatást tartalmaz Nagy Julianna írásaiból. Az életmű a mellékelt CD-n teljes terjedelmében olvasható.


Minden gyümölcse életemnek...
3.570 Ft
Kiss Dániel / Emberek és kontextusok

A kötet az Emberek és kontextusok című néprajzi forráskiadvány-sorozat ötödik kötete, amely egy mezőkeszüi autodidakta író kéziratos füzeteiben fellelhető szövegek közreadására vállalkozik. A könyvben ízelítőt kapunk 1945-től 2008-ig megírt szövegekből: verses halotti búcsúztatók, család- és helytörténeti feljegyzések, történelmi eseményekre való reflexiók, lakodalmi költészet, karácsonyi, újévi, húsvéti, anyák napi, iskolai, lelkipásztori köszöntők, imák stb.


Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató
3.800 Ft
Keszeg Vilmos (szerk.)

"Nekem, ha már erről van szó, nincs világnézetem. Nincs is szükségem rá. Ellenben az egész világot, annak minden jelenségét szeretném megérteni, és mindazt magamévá tenni a külsőleg ellentétes irányok igazságai közül is, ami a magasabb értelemben vett emberi létet, az igazi emberséget szolgálja. Az egésznek Krisztus mint Megváltó Isten és mint a világ tanítója az evangéliomban adja meg az alapját." Nagy Ödön, 1937. január 8.


Nanó mesél
2.500 Ft
Mezőköbölkúti mesék nagyoknak / Orbán János (gyűjtése)

Mezőköbülkút az erdélyi Mezőség egy félreeső települése. Város legközelebb 30 km-re található a falutól, az északi irányban lévő Beszterce, továbbá keletre Szászrégen, délkeleti irányban pedig Marosvásárhely. A környező lakott területektől elzárt, völgyben meghúzódó, elszigetelt falut egyetlen tömegközlekedési eszköz sem érinti. Ebbe a faluba került az 1970-es években fiatal tanítóként és fizikatanárként Orbán János, aki felismerte, hogy az értékeket gyűjteni kell. Így írta le azokat a meséket, amelyeket Nanó, azaza Lakatos Borbála mesélt unokájának, illetve megörökítette az akkor még látható sírverseket.


Ördögönfüzesi népmesék
1.890 Ft
Hideg Anna meséiből

A Mezőség északi kapujában fekvő Ördöngösfüzeshez legendák, mesék, történetek sora fűződik. Hideg Anna meséli őket, ő fűzi a szót, varázsolja tündéri szépségűvé a nyelvet. Meséit olvasva/hallgatva újra meg újra kiléphetünk a valóságos időből és térből, át a lelki vágyvilágba, ahol a lényeges dolgok mindig megnyugtatóan elrendeződnek. A kötethez CD is tartozik.


Templomra szállt bánatmadár
4.200 Ft
Székely Ferenc

A kötet a Kemény Zsigmond és Sütő András személye és neve által nagy ismertségre emel­ke­dett faluval kapcsolatos írásokat tömöríti, három csoportra tagolva a különböző műfaji írásokat. Az első ciklus (Sziget a Holttengerben) a települést mutatja be, különös tekintettel refor­mátus magyar lakosságára, múltját, a falu életében meghatározó szerepet vivő báró Kemény családot. A népi kultúrájáról Faragó József két, kevésbé ismert dolgozata nyújt képet, és Székely Ferenc összefoglalása...bővebben


Tetűbőr belezna
3.360 Ft
Ördögfüzesi népmesék / Magyar Zoltán

Az Erdélyi Mezőség északi részén fekvő Árpád-kori Ördöngösfüzes három mesemondójától - Daruka Ilona, Hideg Anna és Kisláposi András - származó meséit gyűjtötte össze, válogatta ki, látta el bevezető tanulmánnyal és rendezte sajtó alá a szerző. Tette ezt oly módon, hogy igyekezett megőrizni a mesélőkre és a helyre jellemző tájnyelvi ízeket, ezáltal a történetek is elevenebben, szemléletesebben hatnak, s a félig-meddig alámerült néprajzi tájegység, a néhai Mezőség is élettel telik meg.


Történetek és történetmondás Detrehemtelepen
3.800 Ft
Keszeg Vilmos / Emberek és kontextusok

Jelen kötet egy mezőségi település, Detrehemtelep 20. századi narratív repertoárját teszi közzé. Két, különböző jellegű szövegbázist tartalmaz. Az egyik egy, a Mezőségen született és élt férfi hagyományból átvett, a hagyományos életformában, hagyományos módon aktivizált repertoárja. A második repertoár arra vet fényt, hogyan élte és őrizte meg emlékezetében a falu az évszázad eseményeit.Részletes keresés